Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
06/07/2011

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-40, внесен от Министерския съвет на 10 юни 2011 г.
  На заседанието, проведено на 6 юли 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие Томислав Дончев – министър по управление на средствата от ЕС, от Агенцията по обществени поръчки – Миглена Павлова – изпълнителен директор, и Галя Манасиева – директор на Дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”.


  I. Законопроектът е изготвен с цел отразяване на препоръките на Европейската комисия , свързани с процедурите по възлагане на обществени поръчки в България, отправени в юлския Доклад на ЕК за напредъка по механизма за сътрудничество и проверка от 2010 г. В тази връзка, на 12 януари 2011 г. Министерския съвет прие Концепция за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г.


  II. Основна цел на Концепцията е да бъдат набелязани мерки за подобряване процеса на възлагане на обществени поръчки и да се създадат предпоставки за повишаване ефективността на усвояване на средства от европейските фондове.

  Концепцията следва да се реализира на два етапа. Първият, предвижда извършване на промени в нормативната уредба, в съответствие с мерките, набелязани в нея. В тази връзка е и предложеният законопроект. Вторият етап е свързан с въвеждане на изискванията на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО, чийто срок за транспониране в националното законодателство изтича на 21 август 2011 г.

  III. Предложените промени в проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИД ЗОП) са в съответствие с основните групи от мерки, предвидени в Концепцията:
  - мерки, които засягат структурата на законодателството и общите правила за възлагане на договори за обществени поръчки – като се обхванат всички процедури за възлагане в един нормативен акт;
  - мерки за опростяване и облекчаване на конкретни правила за възлагане на обществени поръчки, вкл. прецизиране на текстове, които се тълкуват различно в практиката;
  - мерки за допълване на нормативната уредба с цел преодоляване на специфични проблеми от практиката - чрез регламентация на неуредени до настоящия момент въпроси, при чието решаване се отчитат и някои специфични национални особености;
  - мерки, свързани с подобряване на реда за обжалване;
  - мерки, свързани с промени в административнонаказателната отговорност – разширяване на обхвата й;
  - мерки свързани с укрепване и развитие на правомощията и капацитета на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и органите, осъществяващи последващ контрол (Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция)


  IV. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, съобразно спецификата на дейността си, разглежда настоящия законопроект от гледна точка на съответствието с европейските директиви в областта на обществените поръчки и целеното облекчаване на процеса на възлагане на поръчки, финансирани от европейските фондове.

  Съответствие с европейските директиви в областта на обществените поръчки:
  В мотивите към законопроекта е посочено, че предложените изменения и допълнения на ЗОП са в пълно съответствие с изискванията на приложимите директиви на ЕС в областта на обществените поръчки и не им противоречат. В тази връзка, следва да се има предвид, че със законопроекта се прецизират разпоредби относно:
  - възлагане на обществени поръчки или сключване на рамкови споразумения за строителство, доставки или услуги от централен орган за обществени поръчки, съгласно чл.11 и чл.1, параграф 2, т.10 от Директива 2004/18/ЕО;
  - обявленията за доброволна прозрачност, съгласно чл.3а от Директива 89/665/ЕИО, чл. 3а от Директива 92/13/ЕИО, и Регламент (ЕО) № 1150/2009;
  - сключване на рамково споразумение, когато в него не са определени всички условия, съгласно чл.32 от Директива 2004/18/ЕО;
  - приемане на всяко относимо доказателство, при доказване на техническите спецификации, съгласно чл. 23 от Директива 2004/18/ЕО и чл. 34 от Директива 2004/17/ЕО;
  - предоставяне на юридически услуги, като основание за възлагане на обществена поръчка, чрез процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление, съгласно чл. 21 от Директива 2004/18/ЕО.
  - определяне кръга на възлагащите органи, в съответствие с чл.1, параграф 2, т. 9 от Директива 2004/18/ЕО и чл.1, параграф 2, т.8 от Директива 2004/17/ЕО;
  - възможностите за доказване на съответствието с изискванията, поставени от възложителя, в съответствие с чл.23 от Директива 2004/18/ЕО и чл.34 от Директива 2004/17/ЕО;
  - възможността за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, в съответствие чл.45, параграф 2, т.”д” и т.”е” от Директива 2004/18/ЕО;
  - възможностите за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление, в съответствие с чл.31, т.1, б.”в” и чл.61 от Директива 2004/18/ЕО;
  - прецизира се понятието „публичноправна организация” в съответствие с чл.1, параграф 2, т.9 от Директива 2004/18/ЕО.

  Промени, свързани с усъвършенстване на процеса на възлагане на обществени поръчки, свързани с изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС:

  Съществена част от безвъзмездното финансиране по линия на европейските фондове от страна на бенефициентите - публичноправни организации се разходва, посредством процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона ЗОП и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Това обстоятелство поставя реализацията на финансирания с европейски средства проект в пряка зависимост от успешното и в срок провеждане на процедурите по обществени поръчки. От ключово значение за изпълнението на проектите е възлагането на обществените поръчки да се извършва по начин, който да бъде максимално ефективен и освободен от излишна административна тежест. В тази връзка в законопроекта са предвидени редица изменения и допълнения, свързани с различните етапи от реализацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки:
  - разширяване кръга на възложителите;
  - промяна в правилата за провеждане на някои процедури;
  - въвеждане на т. нар. пряко възлагане за договори за комунални услуги;
  - изисквания към офертите и тяхното представяне;
  - отпадане на платената публикация в “Държавен вестник”;
  - прецизиране на разпоредбите, свързани с оценителните комисии, с оглед ясно разпределяне на отговорността за взетите решения;
  - прецизиране на правилата относно критериите за подбор и показателите за комплексна оценка на офертите;
  - основанията за изменение на сключен договор за обществена поръчка;
  - прецизиране разпоредбите относно гаранциите за участие и изпълнение;
  - нови легални дефиниции на понятия;
  - избягване на неясноти, свързани с процеса на обжалване на обществените поръчки;
  - промени в административно-наказателната уредба, целящи да се обхванат в по-голяма степен нарушенията на задълженията на възложителите.

  Наред с така изброените изменения в ЗОП, като най-съществени от гледна точка на европейското финансиране, могат да бъдат посочени следните:

  1. Нова система за предварителен контрол на документацията за обществените поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове

  Законопроектът предвижда предварителният контрол да се извършва изцяло от Агенцията по обществени поръчки като отпада задължението той да бъде осъществяван от управляващите органи по оперативните програми. Досегашната практика за прилагане на предварителния контрол от самите управляващи органи не оказа търсения ефект, тъй като доведе до допълнително забавяне на изпълнението на проектите без да дава гаранция на бенефициентите за законосъобразността на планираната процедура. В резултат на предложената нова система за предварителен контрол се очаква повишаване ефективността на контрола (по-бърз и по-качествен контрол) по законосъобразност на процедурите, тъй като контролът, извършван от АОП ще обхваща обявленията за откриване на процедурите и методиката за оценка на офертите, а при някои видове процедури - и решението за откриване.

  Предвид създаването със законопроекта на нова система за предварителен контрол, вносителят е посочил в мотивите, че промяната в начина на извършване на предварителния контрол обосновава отпадането на задължението по чл. 19, ал. 2, т. 26 за поддържане от АОП на списък на лица (възложители), за които при проверка на АДФИ са констатирани нарушения при разходване на средства по програми на ЕС.

  2. Намаляване на административното бреме, посредством разработване на типови образци

  Съществен нов момент в посока облекчаване на възлагането на обществени поръчки е и регламентираният в законопроекта нов образец - “решение за промяна” (чл. 27а от законопроекта). Новият образец дава възможност на възложителите в срок до 14 дни от публикуване на решение и обявление за откриване на процедурата в Регистъра на обществените поръчки /РОП/ еднократно да направят промени в тях. Този инструмент може да се ползва за отстраняване на грешки и пропуски, включително когато са установени при предварителния контрол, извършван от АОП. Така ще се спести време и ще се избягва ненужно обжалване, което е пречка за бързо провеждане на процедурата.

  В чл. 19, ал. 2, т. 9 от законопроекта се прецизира задължението за разработване от изпълнителния директор на АОП на образци на документи, свързани с прилагането на ЗОП. Това задължение съвпада с отправените от КЕВКЕФ препоръки за унифициране на документите и създаване на типови образци в Годишния доклад за усвояването на средствата от Европейския съюз в Република България за 2010 г. във връзка с необходимостта от оптимизиране на процесите по управление и наблюдение на средствата от ЕС.

  3. Отмяна на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/

  Едно от най-съществените изменения е свързано с намаляване вида на процедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат договорите за обществени поръчки в страната. Това се постига чрез НВМОП, съответно отпадане на предвидените в нея процедури. Обществените поръчки на стойностите по действащата наредба ще се възлагат чрез процедурите, регламентирани в закона, като са предвидени и известни облекчения. Промените са отразени в новата редакция на чл. 14 от ЗОП. Предвидена е и нова Глава осма „а” – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, в която е регламентиран редът за възлагане под праговете по ЗОП, който досега беше уреден в НВМОП. По този начин се постига повишаване на публичността и прозрачността при възлагане на обществени поръчки на ниска стойност.

  V. Към законопроекта могат да бъдат отправени следните препоръки:
  1. В текста на § 6 (чл.14, ал.2, т.2) от законопроекта не е посочен конкретния регламент на Европейската комисия, определящ максималните прагове за обществените поръчки за доставки, услуги и конкурс за проект, което ще затрудни прилагането на законопроекта. Също така не е коректно посочването на изисквания на директиви, тъй като последните нямат директен ефект, а и представляват разпоредби по комитология. В тази връзка някои текстове от законопроекта (§12, т.3, §37, §46) следва да се прецизират и уточнят от водещата комисия между първо и второ четене.

  2. Предвид разширените функции, които законопроектът възлага на АОП по отношение на новата система за предварителен контрол, вносителят следва да осигури необходимия допълнителен ресурс – човешки и финансов за укрепване капацитета на АОП при осъществяване на тази нова функция. Посредством своите редовни изслушвания и доклади за напредъка по усвояване на средствата от ЕС, КЕВКЕФ ще проследява ефективността от приложението на тази нова мярка.

  3. По отношение на предвиденото разработване от страна на АОП на образци на всички документи по прилагане на ЗОП, КЕВКЕФ обръща внимание, при изготвяне на типовите образци на договорите за строителство да се подходи с повишено внимание, поради особената им комплексност и при отчитане на приложимите европейски модели и практики.


  VI. В заключение може да се каже, че предложеният законопроект не противоречи на изискванията на правото на ЕС в областта на обществените поръчки. Законопроектът предвижда по-ефективен ред за възлагане на обществените поръчки чрез изграждане на нова система за предварителен контрол по законосъобразност на процедурите и при по-малко административна тежест за кандидатите и участниците в тях.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 8 гласа „за“ и 3 гласа “въздържал се“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-40, внесен от Министерския съвет на 10 юни 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:
  МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума