Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
07/09/2011

  проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 102-01-57, внесен от Министерския съвет на 2 август 2011 г.
  На заседанието, проведено на 7 септември 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Камен Кичев – заместник-министър, Красимира Стоянова - директор на Дирекция "Правна", и Петър Киров- заместник-изпълнителен директор на ИА „Морска администрация”.


  I. Законопроектът има за цел да хармонизира българското законодателство с изискванията на следните европейски актове в областта на търговското корабоплаване:
  - Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации;
  - Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт, и за изменение на Директива 1999/35/ЕО на Съвета и Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
  - Директива 2009/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно застраховката на корабособствениците за морски искове;
  - Директива 2009/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно спазването на изискванията за държавата на знамето.

  Законопроектът е съобразен с изискванията и на Международната конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от замърсявания с корабно гориво, ратифицирана със закон от Народното събрание на 26 април 2007 г.

  В законопроекта са предвидени и други изменения, които нямат отношение към европейското право.

  II. Директива 2009/15/ЕО установява мерките, които трябва да следват държавите членки, в т.ч. Република България, във взаимоотношенията си с организациите, отговарящи за проверката, прегледа и освидетелстването на корабите за съответствието им с международните конвенции за морска безопасност и предотвратяване на морското замърсяване, като същевременно се подпомага постигането на целта за свободно предоставяне на услуги.
  С цел въвеждане изискванията на Директива 2009/15/ЕО, § 6 и § 7 от законопроекта предвиждат изменение на чл. 73 и 73а от Кодекса на търговското корабоплаване относно определяне класа на корабите и прегледите на кораби и корабопритежатели за установяване спазването на изискванията за безопасност, безопасна експлоатация на корабите и предотвратяване замърсяването на околната среда.
  Директива 2009/18/ЕО е насочена към подобряване на морската безопасност в Европейския съюз и предотвратяване на замърсяването от кораби и по този начин намаляване на риска от бъдещи морски произшествия. За целта е предвидено улесняване бързото провеждане на разследванията на безопасността, както и осигуряване на своевременно докладване на резултатите от разследванията.
  С оглед въвеждане изискванията на Директива 2009/18/ЕО, § 9 от законопроекта предвижда изменение на чл. 79 от Кодекса на търговското корабоплаване, относно реда за разследване на произшествия.
  Директива 2009/20/ЕО установява правила във връзка със задълженията на корабопритежателите по отношение на тяхната застраховка за морски искове. Задължението за наличие на застраховка цели осигуряване по-добра закрила на жертвите и следва да е от полза за отстраняване на корабите, които не отговарят на стандартите, като се предоставя възможност за възстановяване на конкуренцията между операторите. Съгласно Директива 2009/20/ЕО Република България изисква от корабопритежателите, плаващи под нейно знаме, да притежават застраховка за тези кораби.
  § 17 от законопроекта предвижда въвеждане на изискванията на Директива 2009/20/ЕО, посредством създаване на нова глава XVв „Глава XVв Застраховка на корабопритежателя за морски искове”.
  Директива 2009/21/ЕО има за цел да гарантира, че държавите членки ефективно и последователно изпълняват задълженията си като държави на знамето и да повиши безопасността и предотврати замърсяването от кораби, плаващи под знамето на държава-членка. Директивата се прилага спрямо администрацията на държавата, под чието знаме плава корабът.
  С цел въвеждане изискванията на Директива 2009/21/ЕО в законопроекта са предвидени следните изменения:
  - с § 2 се създава нова ал. 3 на чл. 7 относно провеждането на одит от Международната морска организация за спазване изискванията на международните договори в областта на търговското корабоплаване, страна по които е Република България;
  - с § 18 се създава нова ал. 7 в чл. 360 относно системата за управление на качеството;
  - с § 27 се създава чл. 372а относно информацията за безопасността на морските кораби.
  С оглед прилагането на изискванията на Международната конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от замърсявания с корабно гориво (2001 г.), в Кодекса на търговското корабоплаване се предвижда създаване на нова глава XVб „Отговорност на корабопритежателя за щети при замърсяване с корабно гориво”.

  III. При разглеждане на законопроекта следва да се има предвид следното:

  1. Срокът за транспониране и нотификация на Директива 2009/15/ЕО; Директива 2009/18/ЕО и Директива 2009/21/ЕО е изтекъл на 17 юни 2011 г.;

  2. В § 7, чл.73а (1) следва да се прецизира текста в частта „признати по реда на действащото вторично право на Европейския съюз”, като се посочи Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби;

  3. В § 18, чл.360 (8) и (9) следва да се прецизира изписването на цитирания Регламент. Точното наименование е: Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия (ОВ, L 131 от 2009 г.).

  IV. В заключение може да се каже, че предложените изменения и допълнения в Кодекса за търговското корабоплаване коректно въвеждат изискванията на вторичното европейско законодателство.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага/не предлага (с 11 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 102-01-57, внесен от Министерския съвет на 2 август 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума