Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
28/09/2011

  проект на Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия, № 102-02-23, внесен от Министерския съвет на 19 септември 2011 г.
  На заседанието, проведено на 28 септември 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия, внесен от Министерския съвет.


  I. На основание чл. 85, ал. 1, т.4 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия, подписан на 17 юни 2011 г. в гр. София.

  II. Горепосоченият Меморандум за разбирателство е подписан на 17 юни 2011 г. и е одобрен от Министерския съвет с Решение № 450 от 2011 г. В съответствие с Меморандума, Република България ще получи финансова помощ в размер на 48 млн. евро с цел намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство, както и за укрепване на двустранните отношения със съответната страна донор. Необходимо е да се отбележи, че средствата, които се отпускат до 2014 г. за България са близо 2,5 пъти повече в сравнение с първия програмен период – 2007-2009 г..

  III. Финансовата помощ по Норвежкия финансов механизъм се предоставя за финансиране на проекти в 8 програмни области (ПО), както следва:

  - ПО 21: Иновации за зелена индустрия;
  - ПО 22: Глобален фонд на достойни условия на труд и тристранен диалог;
  - ПО 25: Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество с норвежки публични институции, местни и регионални власти;
  - ПО 27: Инициативи за обществено здраве;
  - ПО 30: Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи;
  - ПО 31: Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт;
  - ПО 32: Корекционни услуги, вкл. и без прилагане мерки за задържане.

  В Анекс А към Меморандума подробно е уредена структурата за управление и контрол на Програмата. Дирекция “Мониторинг на средствата от ЕС“ в Министерския съвет ще изпълнява функциите на Национално координационно звено по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Сертифициращ орган ще бъде дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите. Одитен орган ще е ИА „Одите на средствата от ЕС“. До 6 месеца след подписването на Меморандума, Националното координационно звено по Програмата трябва да създаде Комитет за наблюдение.

  IV. В рамките на Меморандума за разбирателство за периода 2009-2014 е приет нов подход за управление на средствата - от звена в отделните ресорни министерства. Програмните оператори в съответните програмни области, партньорите от норвежка страна, както и размерът на финансовата помощ за всяка програмна област, са разписани в Анекс В към Меморандума, както следва:

  - Програмен оператор за програмни области 21 с бюджет 13, 699 млн. евро и 22 с бюджет 480 000 евро ще е Норвежката държавна фирма „Иновация Норвегия“;
  - Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще е програмен оператор на програмна област 25, която е на стойност 2,016 млн. евро;
  - Министерството на вътрешните работи в партньорство с норвежката дирекция „Полиция“ и Съвета на Европа ще бъде програмен оператор на програмни области 29 и 30, чието финансиране е на стойност съответно 2 млн. евро и 6 млн. евро;
  - Министерството на правосъдието в партньорство със Съвета на Европа ще бъде програмен оператор на програмни области 31 и 32 на стойност съответно 3 млн. евро и 7 млн. евро;
  - Допълнително ще бъде уточнен програмният оператор на програмна област 27, свързана с инициативите за опазване общественото здраве. Бюджетът на програмата е общо 13,415 млн. евро, като 7,765 млн.евро от тях се предоставят от Норвежкия финансов механизъм, а 5,650 млн. евро са от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

  Предвижда се необходимото национално съфинансиране за бенефициенти-публични институции, да бъде осигурено централно чрез дирекция „Национален фонд“ на МФ. Съфинансирането за проекти по програмните области 21 и 22, управлявани от „Иновация Норвегия“, ще се осигурява от централния бюджет.  V. КЕВКЕФ разбира необходимостта от реорганизация на процеса по управление на програмата, с оглед ефективното и ефикасно разходване на средствата по отделните програмни области. Същевременно, КЕВКЕФ обръща внимание на необходимостта от наличие и/или изграждане на капацитет за управление на програмата, особено в административните структури, извън Управляващите органи/Междинните звена, тъй като последните вече имат налична експертиза в усвояването на средства по европейски финансови инструменти.  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (със 16 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия, № 102-02-23, внесен от Министерския съвет на 19 септември 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума