Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
18/01/2012

  проект на Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф „а” от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество, № 202-02-2, внесен от Министерския съвет на 12 януари 2012 г.
  На заседанието, проведено на 18 януари 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф „а” от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество, внесен от Министерския съвет.
  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерство на външните работи – Теофана Крайнина – старши дипломатически служител в Дирекция „Европейски страни”, и Владимир Боровски – младши юрисконсулт в Дирекция „Правна”, Ивайло Ангелов – главен експерт в Дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, и Радослав Станолов – главен експерт в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 7 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф „а” от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество.

  II. Горепосоченото Споразумение за изменение на чл. 3.2, параграф „а” от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество от 1994 г., е сключено чрез размяна на ноти на 25 ноември 2011 г. и е одобрено от Министерския съвет с Решение № 7 от 2012 г.

  III. Досегашният текст на чл. 3.2, параграф „а” от Споразумението предвижда освобождаване от сборове, данъци и такси всички съоръжения и материали, предоставяни от швейцарските партньори, държавни или частни, и финансирани от отпусканата от швейцарска страна безвъзмездна помощ.

  Съгласно Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директивата за ДДС) всички тези сделки са облагаеми и не се предвижда освобождаването им от данъци.

  Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на система на Общността за митнически освобождавания предвижда освобождаване от митнически задължения само в точно определени случаи, в които настоящото Споразумение не попада.

  IV. В заключение може да се каже, че освобождаването от мито и данък, прилагано от Република България по разглежданото двустранно споразумение за техническа помощ, не е предвидено в т.нар. „acquis communautaire”. В тази връзка е и предложеното изменение на чл. 3.2, параграф „а” от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария, съгласно което „мита, данъци или други подобни държавни налози по отношение на всичкото оборудване и материали, предоставени от швейцарските партньори по проекта, били те публични или частни, няма да се финансират от безвъзмездната помощ от швейцарската страна.”

  Изменението се налага в изпълнение на задълженията на България като член на Европейския съюз за стриктно спазване и прилагане разпоредбите на правото на ЕС, в т.ч. за премахване на съществуващи несъответствия между поети ангажименти с международни договори и „acquis”.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 16 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф „а” от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество, № 202-02-2, внесен от Министерски съвет на 12 януари 2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:
  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума