Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
24/10/2012

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 202-01-64, внесен от Министерския съвет на 15 октомври 2012 г.
  На заседанието, проведено на 24 октомври 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието взеха участие Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и Валентин Божков – изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация”.

  I. Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози предлага приемането на разпоредби, които гарантират съответствието на българското законодателство с европейските изисквания в областта на автомобилния транспорт.

  II. Законопроектът въвежда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004. Регламентът урежда правилата за извършване превози на пътници относно:
  - недопускане на дискриминация между пътниците по отношение на транспортните условия;
  - защита на правата на пътниците в случай на произшествия, вследствие на които са причинени смърт или телесна повреда на пътник;
  - загуба или повреда на багаж;
  - недопускане на дискриминация и създаване на задължение за предоставяне на помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност;
  - защита на правата на пътниците в случай на отмяна на превоз или закъснение;
  - въвеждане на задължение за предоставяне на информация на пътниците и разглеждане на жалби.

  Друга част от мерките по прилагането на Регламента предвиждат държавите членки на Европейския съюз да определят автогарите, в които ще се осигурява помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност. Законопроектът предвижда това да бъде направено с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Съгласно член 31 от Регламента всяка държава членка на Европейския съюз, следва да установи система от санкции, приложими за нарушения на разпоредбите на регламента, които са предвидени в Закона за туризма са предложени съответни санкции за установени нарушения на правилата на регламента.
  Друга мярка е определянето на орган, който отговаря за прилагането на Регламента по отношение на частта от превозите на територията на държавата членка. Със законопроекта се предлага контролните функции по прилагането на Регламента по отношение на задълженията на превозвачите и собствениците на автогари да бъдат възложени на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” наред с останалите й функции по контрола на превозите на пътници. Контролът за спазване на задълженията на туроператорите и туристическите агенти ще се извършва от Комисията за защита на потребителите предвид възложените й със Закона за туризма контролни функции върху дейността на туроператорите и туристическите агенти.

  III. Законопроектът предвижда и промени, свързани с осигуряване на правна възможност за въвеждането в националното законодателство на Република България на разпоредбите на Директива 2010/40/ЕС за рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт, чийто срок за транспониране е изтекъл на 27 февруари 2012 г.

  IV. Друга съществена част от измененията, предложени със законопроекта касаят мерките за сигурност при автобусните превози и в частност регулиране на правилата за превоза на багажите и пътниците. По отношение на превоза на багажи се повишава контролът, като се предлага въвеждането на забрана относно превозването на багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ с автобуса.
  С предложените мерки най-общо се цели повишаване сигурността на автобусните превози, като вменят ясни отговорности на превозвачите, водачите и собствениците на автогари в тази връзка.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 12 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 202-01-64, внесен от Министерския съвет на 15 октомври 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума