Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
15/05/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-26, внесен от Хамид Бари Хамид на 18.04.2019г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-26, внесен от Хамид Бари Хамид на 18.04.2019г.

  На заседание, проведено на 15 май 2019г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), № 954-01-26, внесен от Хамид Бари Хамид на 18.04.2019г.
  Законопроектът беше представен от народния представител Сергей Кичиков.
  Със законопроекта е предложена промяна в чл. 1 от ЗОДОВ, с която се разширява обхвата на закона, като се допълни, че държавата и общините носят отговорност за вреди, причинени от действието на отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове. Промяната е необходима, за да се преодолеят последиците от Тълкувателно решение № 2 от 27.06.2016 г. по тълкувателно дело № 2/2015 г. на ВАС, OCC, I и II колегия, което е задължително за съдилищата. Според възприетата в решението теза, вредите, причинени на гражданите и юридическите лица при или по повод изпълнението (действието) на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или отменен за нищожен, не подлежат на обезщетяване по реда на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ.
  В предложения законопроект е въведено изменение и на чл. 213б от Административнопроцесуалния кодекс(АПК), тъй като е налице празнота в кодекса по отношение на правото на лицата по ал. 2 от чл. 213б, да им се присъждат разноски с прекратителните разпореждания и определения, в случаите, в които с отговора на ответника по касационната жалба, е поискано присъждане на разноски за касационното производство.
  На следващо място се предлага лицата, които са в тежко социално положение, да бъдат облекчени при заплащането на държавна такса по оспорване на дела, свързани със социално подпомагане. При настоящата редакция на чл. 227а от АПК, социално слабите лица заплащат държавна такса за касационно оспорване на дела по социално подпомагане в размер на 70 лева. Следва да се утвърди практиката, като гражданите и едноличните търговци, които обжалват актове по дела за социално подпомагане да се ползват от привилегията, предоставена и на гражданите и едноличните търговци, които обжалват съответно дела по пенсионно, здравно и социално осигуряване.
  В настоящата редакция на чл. 235а от АПК е налице празнота и по отношение на заплащането на държавна такса за частна жалба от държавните и общинските орган. Поради това в изречение първо, административните органи - държавни или общински също следва да бъдат включени в субектите, които следва да заплащат държавна такса за подаване на частна жалба, тъй като същите са били страни в първоинстанционното производство и имат право да обжалват съдебните определения.
  Накрая е предложена отмяна чл. 27, ал. 7 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. По силата на тази разпоредба бюджетните организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси се освобождават от заплащане на държавни такси. Цитираната норма е в колизия с въведеното в чл. 227а от АПК задължение за всички страни в процеса, включително за държавните и общинските органи, да заплащат държавна такса при иницииране на касационното производство.
  След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати:
  С 1 гласа „за”, без „против“ и 12 „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-26, внесен от Хамид Бари Хамид на 18.04.2019г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума