Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
07/09/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, №702-01-9, внесен от Министерския съвет на 18.07.2017г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, №702-01-9, внесен от Министерския съвет на 18.07.2017г.

  На заседание, проведено на 7 септември 2017г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, №702-01-9, внесен от Министерския съвет на 18.07.2017г.

  Законопроектът беше представен от г-жа Маринела Петрова - зам. министър на финансите.

  В надзорната практика на Комисията за финансов надзор (КФН) са констатирани редица проблеми и законодателни пропуски по отношение на пенсионните фондове. Те са свързани с липса на адекватни изисквания към корпоративното управление на пенсионноосигурителните дружества (ПОД). Също така, вследствие на проведените през 2016 г. и началото на 2017 г. прегледи на активите на пенсионните фондове са идентифицирани несъответствия с международни и европейски практики и препоръки. Отстраняването на посочените несъответствия е и ангажимент, поет от България в Националната програма за реформи, с което да се отговори на препоръките на Съвета на ЕС от 2015 г. и 2016 г.
  Предложените с проекта промени имат за цел защита на интересите и повишаване на доверието на осигурените лица и пенсионерите към Пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
  Законодателните предложения включват по-високи изисквания към корпоративното управление на ПОД, към квалификацията и последващото обучение на осигурителните посредници, регламентация на свързаните с ПОД лица с цел предотвратяване на конфликт на интереси и ограничаване на възможностите им за сделки с такива лица, детайлизиране на функциите на банките-попечители на ПОД и дефиниране на тяхната отговорност, въвеждане на облекчения при промяна на участието и прехвърляне на средства в друг ПФ, разширяване на инвестиционните ограничения относно видовете инструменти, в които могат да инвестират пенсионните фондове с цел осигуряване на възможност за постигане на по-висока доходност, и прецизиране и допълване на правомощията на КФН като колективен орган, както и на заместник-председателя на КФН.
  Други важни промени, предвидени в законопроекта са повишаване на изискванията към осигурителните посредници, облекчаване на режима на промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурените лица от един в друг съответен фонд за допълнително пенсионно осигуряване, повишаване на прозрачността на допълнителното пенсионно осигуряване и на осведомеността на осигурените лица, прецизиране на изискванията към финансовите отчети, промени в уредбата на административно-наказателната отговорност и принудителните административни мерки, регламентиране на съхраняването на документите, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване.
  В провелата се дискусия участие взеха представители на МФ, МТСП, КФН, БСК, БТПП, КНСБ, БАДДПО, ПОД и народни представители от парламентарно представените групи.
  Становищата се обединиха около това, че със законопроекта се предвижда защита на интересите на осигурените лица и пенсионерите. По последни данни на КФН към 31.12.2016 г., в четирите вида пенсионни фондове са 4 472 676 души. С предлаганите промени се постига укрепване на доверието в дейността по допълнителното пенсионно осигуряване.
  БАДДПО, БСК и КНСБ подкрепиха като цяло внесения законопроект, но споделиха конкретни опасения. Представителите на ПОД изразиха притесненията си, че и сега, в предлагания законопроект не е намерил място регламент за фазата на изплащане. Те поискаха разглеждането и приемането на законопроекта да се отложи до изработването и съгласуването на тази фаза.
  Народният представител Менда Стоянова подчерта, че не е разумно да се отлага за пореден път, в рамките на последните три години, разрешаването на въпроса със сигурността на подотчетните лица, както и този, свързан с кумулирането и инвестирането на голям паричен ресурс. Предлаганите законодателни решения са широко дискутирани в Националния съвет за тристранно сътрудничество, КФН, БАДДПО, МФ, работодателски организации, синдикати. Взетите решения са рационални и работещи.
  Комисията по бюджет и финанси изрази готовността си между първо и второ четене, в рамките на работна група от представители на заинтересованите лица, да приеме конструктивни предложения.

  В заключение членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати:
  С 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, №702-01-9, внесен от Министерския съвет на 18.07.2017г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума