Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
14/09/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, №754-01-53, внесен от н.п. Ивелина Василева, Менда Стоянова и Диана Йорданова на 08.09.2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, №754-01-53, внесен от н.п. Ивелина Василева, Менда Стоянова и Диана Йорданова на 08.09.2017 г.

  На заседание, проведено на 14 септември 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерски съвет: Иван Иванов – директор на Централното координационно звено и Мария Банева – експерт в същата дирекция.
  Законопроектът беше представен от н.п. Ивелина Василева.
  Законът за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е приет от 43-то Народно събрание и е в сила от 25 декември 2015 г. С него се постигна максимално кодифициране и унифициране на правилата, уреждащи обществените отношения, свързани с различните дейности по координация, изпълнение, мониторинг и контрол на средствата, по които се управляват и разходват средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. От своя страна регулацията на тези обществени отношения на законово ниво позволи въвеждането за първи път по безспорен начин на публично-правния режим в отношенията между управляващите органи и бенефициентите на финансова подкрепа, съответстващ на установените принципи в регулацията на публичните средства. Установяването със закона на ясни административноправни отношения и въвеждането на съкратени срокове при съдебния контрол, осъществяван от административните съдилища, също са положителни предпоставки, стимулиращи законосъобразното и ефективно усвояване на европейските средства.
  Въпреки това от натрупаната до момента практика в прилагането на закона се установява необходимост от изменения в конкретни разпоредби с цел прецизирането им и отстраняване в максимална степен на риска от разнопосочен подход в отделни процеси при управлението на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  С настоящия законопроект се цели обезпечаване на принципа на добро финансово управление по отношение и на националното съфинансиране, предвидено по програмите, което се осигурява чрез трансфер от централния бюджет. За тази цел се въвежда унифициран подход, при който правилата, по които се управляват средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове да бъдат приложими и към втория компонент от публичния принос – националното съфинансиране. Тъй като систематично националното съфинансиране е уредено в Закона за публичните финанси, то предложението направено с § 1 в допълнение с дефиницията в § 12 цели преодоляване на уредбата в Закона за публичните финанси, който се отнася до националното съфинансиране и собствения принос на бенефициентите – бюджетни организации. По този начин се елиминира вероятността да бъде изкривен принципа при извършване на финансови корекции, а именно да се възстанови вредата от извършеното нарушение, без това да има санкционен характер за бенефициента, какъвто би бил налице, ако е извършена финансова корекция върху собствените средства, осигурени от бенефициента при изпълнението на проекта.
  С предлаганите изменения са прецизирани текстове, свързани с финансовото управление и контрол, като се гарантира постигането на по-добра финансова дисциплина и максимална защита на публичния принос чрез регламентиране на изплащането на безвъзмездната финансова помощ, съответно в случаите, при които е налице съмнение за нередност и в случаите, при които се извършва финансова корекция при вече установена нередност.
  С настоящите изменения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове се постига рационализиране на административната практика. Дава се възможност на управляващите органи сами да определят срока, в който бенефициентите трябва да представят съответните доказателства при предоставянето на безвъзмездната финансова помощ. В сегашната редакция на закона този срок е фиксиран на 10 дни. В тази връзка предложението охранява и интереса на бенефициента. Изхождайки от практиката на управляващите органи, често са налице обективни причини, поради които бенефициентът не е в състояние да осигури необходимите документи в 10-дневен срок, като това обстоятелство може да бъде причина за отказ на безвъзмездната финансова помощ на това формално основание.
  Направено е предложение за определяне на отделен размер на съдебна такса при оспорване на решението за прекратяване на производството по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на етап административно съответствие и допустимост. Поради нормативна празнота по отношение на съдебната такса при оспорване на решение за прекратяване, практиката на съда показва, че се прилага по аналогия таксата определена за оспорване на индивидуалните административни актове. Размерът на тази такса обаче е необосновано висок при оспорване на този тип решения.
  В заключение, предложените изменения и допълнения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове ще допринесат за оптимизиране на системата за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включително и съответстващото национално съфинансиране, както и за повишаване на нейната ефективност и ефикасност като цяло.
  След обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 12 народни представители, без „Против” и 8 „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, №754-01-53, внесен от н.п. Ивелина Василева, Менда Стоянова и Диана Йорданова на 08.09. 2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума