Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
24/01/2019 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.), № 802-02-27, внесен от Министерския съвет на 26.11.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.), № 802-02-27, внесен от Министерския съвет на 26.11.2018 г.

  На редовно заседание, проведено на 24 януари 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.), № 802-02-27, внесен от Министерския съвет на 26.11.2018 г.
  Законопроектът беше представен от г-жа Маринела Петрова – зам. министър на финансите.
  Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) е основана през 1963 г. в Москва по силата на международно споразумение - Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, с измененията, внесени с протоколи от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г. и България е със статут на страна учредителка. Уставният капитал на МБИС към момента е 400 млн. евро, а внесената част е 200 млн. евро. Участието на България в уставния капитал на МБИС е в размер 30,2 млн. евро, или 7,56 на сто от капитала на банката, като внесената част е 15,121 млн. евро, или 7,56 на сто от внесения капитал. България е на четвърто място в МБИС по дялово участие във внесената част на уставния капитал. Останалите страни членки са Русия, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, Монголия и Виетнам.
  През 2013 г. е подготвена актуализация на учредителните документи на МБИС. Измененията в учредителните документи целят актуализиране с оглед на привеждането им в съответствие със съвременните условия, в които функционира банката. Тази нова редакция на учредителните документи е предложена с Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество, като протоколът е подписан от името на Република България на 25 ноември 2014 г. във Варшава в изпълнение на Решение по т. 30 от Протокол № 38 от заседанието на Министерския съвет на 25 септември 2013 г., наричан по-нататък „Протокола".
  С Протокола, подписан на 25 ноември 2014 г., са направени следните промени в учредителните документи на международната институция: наименованията на страните членки се привеждат в съответствие с актуалните към момента имена на тези страни, а предвид отказа от участие на Република Куба и на Унгария и излизането им от МБИС се привеждат в съответствие и се актуализират текстовете, свързани с дяловото участие на тези страни, както и с наименованията на валутата и на депозитаря.
  След подписването на Протокола от 25 ноември 2014 г. е констатирано, че на оригиналния документ в резултат на техническа грешка присъства гриф „конфиденциално" и за това е инициирана процедура за премахването на грифа. Грифът е премахнат с Протокол за корекция на текста на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и е подписан във Варшава на 25 ноември 2014 г. Протоколът ще влезе в сила, след като страните членки приключат процедурите съгласно националното си законодателство, от датата, на която последната от договарящите се страни предаде ратификационния документ на депозитаря на настоящия Протокол - Министерството на външните работи на Руската федерация.
  Заедно с Протокола от 26 ноември 2014 г. в Народното събрание се внасят за ратификация и измененията в Споразумението и в Устава от 18 декември 1990 г.
  Налице са основанията по чл. 85, ал. 1, т. 2, 4 и 8 и ал. 3 от Конституцията на Република България за ратифициране от Народното събрание със закон на двата Протокола.
  След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 19 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.), № 802-02-27, внесен от Министерския съвет на 26.11.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума