Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
24/11/2020

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по бюджет и финанси
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


  П Р О Т О К О Л
  № 109

  На 24 ноември 2020 г., вторник, се проведе извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Допълнение към второто гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59/ 29 октомври 2020 г.

  Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 11,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията по бюджет и финанси госпожа Менда Стоянова.
  * * *

  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, имаме кворум.
  Откривам днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси.
  Днес дневният ред е с една точка:
  Допълнение към второто гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59/ 29 октомври 2020 г. , внесен от Министерския съвет.
  На основание чл. 83 от Правилника, правя предложение за създаване на нов § 13, който по Доклада на Комисията става § 12. С този параграф, най-общо казано, отменяме § 13… (Реплика.)
  Създаваме нов параграф, в който, в Закона за потребителския кредит, връщаме старите текстове, преди изменението, което гласува парламентът миналата седмица при данъчните закони.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Бързите кредити.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Да, това е за неустойката на бързите кредити.
  Ще кажа две изречения защо го оттегляме – поради общественото напрежение, поради това, че не е проведен дебат по тази тема, не са чути мненията на всички засегнати страни. При тази ситуация решихме, че е по-добре тази тема да не е дискутабилна, след нейното приемане. За това го оттегляме, за да има време това да се дискутира и да се приеме изменение в тези текстове, когато това се случи.
  Искам да кажа, че връщайки старите текстове, на практика размерът, най-грубо казано, неустойките – това са разходите при неизпълнение на задължения, които са извън годишните лихвени разходи, които са лимитирани, остават без таван. Остават на пряко договаряне – както и до сега, между потребителя и съответно фирмата, правеща финансови услуги.
  По предложението, което гласувахме, имахме положителни становища – и на БНБ в неговата част, в която направихме определени корекции по тяхно искане, и от Комисията за защита на потребителите, но пак казвам, за да няма спекулации по темата, предлагам да оттеглим текста. В смисъл, да създадем сега параграф, който да върне старите текстове по Закона.
  Искам само да добавя още, че още септември месец, когато омбудсманът Дияна Ковачева изнесе своя доклад, тя постави въпроса за тази клауза в Закона за потребителския кредит и проблемите, които тя поражда, но явно не е това начинът, по който това трябва да се реши, трябва да има обществена дискусия и да се намери друг текст, който да бъде консенсусен за всички. Това е.
  Заповядайте.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря Ви.
  Ние направихме един кратък коментар. Ще подкрепим, тъй като е в полза на хората.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Не съм сигурна, че е в полза на хората, господин Гечев, но да приемем, че е в полза на хората. В момента има неустойки, които са 10 – 15 пъти главницата и тези хора, които са по-активни, или успеят да намерят адвокати, водят дела и могат да постигнат определено снижаване на тази неустойка. Повечето от хората, които са по-обикновени, взимат малки кредити по няколко пъти и така нататък, едва ли стигат до адвокати и си остават с едни огромни неустойки. В никакъв случай аз не съм съгласна, че старият текст е по-добър за хората. Новият текст също не е огледан добре, не е прецизиран добре…
  РУМЕН ГЕЧЕВ: А кой го е предложил? Възниква въпросът… Цялата ни работа е такава.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Вижте, нека да кажем както е.
  Господин Спас Панчев го предложи. Аз разговарях с него, той е имал среща с хора, които са идвали в неговия приемен ден…
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Така…
  И съвсем случайно го предлага?
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Не. Защо? Той вероятно…
  РУМЕН ГЕЧЕВ: С една голяма боза от бързите…
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Не съм сигурна в бозата…
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Казвам Ви…
  Не казвам към Вас.
  Искам да Ви кажа, че това е един от случаите…
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Искам да Ви кажа, че аз текстът…
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Аз съм взел думата. Нали ми я дадохте?
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Да – съжалявам.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Това е един от случаите, в които трябва да се срамуваме целият парламент от това, което става.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Да. Добре.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Според мен няма никакво съмнение, че тук е имало яка почерпка, за да се внесе. Ама яка!
  Ние навремето внесохме едно ограничение, което не реши въпроса.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: То стои това ограничение.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: През 2014 г. – бях в групата, която го внесе.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: То стои това ограничение.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Сега това е поводът за размера на лихвата колко да е. Нали така?
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Вижте, междувременно имаше директива, размерът на лихвата…
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Аз ще Ви помоля – дайте да седнем и да направим нещо общо. Искате ли да направим нещо общо? Управляващите и опозицията – дайте да пипнем, сега ще гласуваме, но да видим, да внесем ограничение за другите плащания, защото тия са големи разбойници.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Аз още веднъж искам да Ви кажа, че… (Реплика от народния представител Румен Гечев.)
  Не. Нека още веднъж да се разберем. Вие 2014 г. внесохте, приехме едно ограничение за лихвата. Междувременно влезе Директива за потребителския кредит. По тази директива също има максимален размер на лихвата за нормалното плащане, както и на лихвата за забава. Въведе се по директива, един термин „годишни лихвени разходи“, които касаят всичко, които също имат своя максимален размер. Но, съгласно Директивата, извън годишните лихвени разходи, остават точно изброени разходи – едните от които се наричат „разходи за неизпълнение на задължение по договор“ или „неустойки“, казано най-грубо, които могат да бъдат не само за това, че не си плащаш плащането. Те не могат да бъдат за забава, защото там имаме лихва при забавата – тези двата текста няма как да се смесят, но те могат да бъдат и за някакви други неща, които са включени в договора, но не се изпълняват – извън неплащането. Там максимален размер няма. (Реплики.)
  Именно. Всичко може, господин Гечев. Ако имаме добра воля, само че разбирам, че трудно постигаме консенсус на добра воля.
  Дайте да свършим тази работа и да вървим да гласуваме бюджета.
  Който е „за“ създаването на новия § 13, моля да гласува.
  Всички са „за“, „против“ и „въздържали се“ – няма.
  Параграф 13 е приет.
  С това остава безлимитната неустойка.
  Чакам Вашето предложение.
  РЕПЛИКА: Може ли сега да го направим? (Шум и реплики.)


  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Приключихме с протокола.
  Закривам заседанието на Комисията.

  (Закрито в 11, 40 ч.)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Менда Стоянова
  Форма за търсене
  Ключова дума