Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/04/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-28/11.04.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, № 902-01-15, внесен от Министерски съвет на 29.03.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 11 април 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, № 902-01-15, внесен от Министерски съвет на 29.03.2019 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието – г-жа Десислава Ахладова – заместник-министър и г-жа Галина Димитрова – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-жа Десислава Ахладова, която посочи, че с него се предвижда заявленията за обявяване на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството и заявленията за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици да се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.
  Целта на законопроекта е подобряване на организацията и ефективността в работата на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и преодоляване на забавянето при обработването и разглеждането на всички категории заявления за вписване, заличаване и обявяване, чрез което се съобразява принципа на бързина и процесуална икономия на дейността по регистрацията.
  Г-жа Ахладова посочи, че законопроектът няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет и добави, че разходите по изпълнението на нормативния акт ще са в рамките на утвърдения за съответното ведомство бюджет.

  В дискусията взе участие народният представител Христиан Митев, който изрази подкрепата си за законопроекта, като посочи, че той е навременен и неговото приемане ще допринесе за избягване блокирането на дейността на търговския оборот.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, № 902-01-15, внесен от Министерски съвет на 29.03.2019 г.  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума