Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/03/2020 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 053-03-9/06.03.2020 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, № 002-01-11, внесен от Министерски съвет на 4 февруари 2020 г.
  На свое заседание, проведено на 4 март 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, № 002-01-11, внесен от Министерски съвет на 4 февруари 2020 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката – г-жа Елиза Дилова - държавен експерт в дирекция ,,Техническа хармонизация и политика за потребителите“; от Патентното ведомство – г-жа Силвия Беркова-Донкова - главен секретар и г-жа Вероника Тодорова - директор на дирекция „Административно-правни дейности и международно сътрудничество“.
  От името на вносителя, законопроектът беше представен от г-жа Беркова-Донкова, която заяви, че с него се цели привеждане на правилата за извършване на стопанска дейност по представителство по индустриална собственост в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
  Със законопроекта се преодоляват съществуващите празноти в нормативната уредба относно производството по вписване в Регистъра на представителите по индустриална собственост и издаването на удостоверение, спирането и прекратяването на стопанската дейност, заличаването от регистъра и обезсилването на издадено удостоверение.
  Предвижда се администрацията служебно да събира всички необходими за съответното производство документи и информация, които са налични при нея или при друг орган, като регистрите на представителите по индустриална собственост и на дружествата и сдруженията на тези представители да се поддържат съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
  Със законопроекта се прецизират разпоредбите, свързани с регистрацията на европейски патенти, и се конкретизират условията за извършване на съвместна дейност по представителство по индустриална собственост чрез дружества, учредени по реда на Търговския закон или на Закона за задълженията и договорите.
  Разширява се кръгът на лицата, които могат да осъществяват представителство пред Патентното ведомство във връзка със закрилата на обектите на индустриална собственост, като се създава възможност адвокати и адвокатски съдружия, вписани в съответните адвокатски колегии, да осъществяват представителство по индустриална собственост без да е необходимо да се вписват в Регистъра на представителите по индустриална собственост.
  Законопроектът предвижда задължение за сключване на застраховка „професионална отговорност“, която да гарантира отговорност за вредите, които могат да настъпят вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията на лицата, осъществяващи представителство по индустриална собственост.
  Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта предвиждат аналогични промени в Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн и Закона за топологията на интегралните схеми.
  При обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Христиан Митев и Тодор Байчев. Г-н Митев заяви, че ще подкрепи предложения законопроект, тъй като предложените изменения са полезни, и отбеляза, че същите е следвало да бъдат направени с приемането на новия Закон за марките и географските означения.
  Г-н Байчев заяви, че няма да подкрепи законопроекта, тъй като с него се създават условия за понижаване качеството на предлаганата услуга, и допълни, че Европейското патентно ведомство също вписва юристи, но само тези, които притежават специални технически или природонаучни познания.
  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, № 002-01-11, внесен от Министерски съвет на 4 февруари 2020 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума