Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/04/2018

  Доклад на комисия
  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх.№ 853-03-30/17.04.2018 г.

  Относно: проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 854-02-16, внесен от Джема Маринова Грозданова, Ивелина Веселинова Василева, Кристиан Иванов Вигенин, Красимир Илиев Богданов и Полина Цветославова Цанкова-Христова на 29.03.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 4 април 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 854-02-16, внесен от Джема Маринова Грозданова, Ивелина Веселинова Василева, Кристиан Иванов Вигенин, Красимир Илиев Богданов и Полина Цветославова Цанкова-Христова на 29.03.2018 г.
  Проектът за решение беше представен от г-жа Джема Грозданова, която подчерта, че практиката е националните парламенти до края на месец март да подават към европейските институции актовете и досиетата, към които има интерес, и те да се представят като годишни работни програми на националните парламенти. С предлаганата промяна се цели Народното събрание самостоятелно да изработи годишна работна програма и да я подаде към европейските институции. Г-жа Грозданова отбеляза, че с промяната Министерският съвет няма да се натовари допълнително в периода на Председателството да изработва годишна програма.
  В обсъждането взеха участие народните представители Филип Попов, Крум Зарков, Данаил Кирилов и Христиан Митев. Народните представители се обединиха около предложението, че тъй като това е временна мярка само за 2018 г., следва да се измени § 10 от заключителните разпоредби, като се предвиди реда, по който Народното събрание ще изработи своя Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г. и ще обсъжда проектите на актове на институциите на Европейския съюз и рамковите позиции по тях.
  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” подкрепя по принцип внесения проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 854-02-16, внесен от Джема Маринова Грозданова, Ивелина Веселинова Василева, Кристиан Иванов Вигенин, Красимир Илиев Богданов и Полина Цветославова Цанкова-Христова на 29.03.2018 г. и предлага на Народното събрание да приеме следния проект за решение:
  Проект!
  РЕШЕНИЕ
  за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  (ДВ, бр. 35 от 2017 г.)

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


  РЕШИ:


  Параграф единствен. Параграф 10 от заключителните разпоредби се изменя така:
  „§ 10. (1) Член 118 не се прилага от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г.
  (2) Постоянните комисии, с изключение на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, изработват по компетентност своите предложения за Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., като вземат предвид публикуваната Работна програма на Европейската комисия за 2018 г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, като взема предвид и предложенията на другите постоянни комисии, изработва проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г. Годишната работна програма съдържа списък на проектите на актове на институциите на Европейския съюз, по които Народното събрание осъществява наблюдение и контрол. Проектът на годишната работна програма се обсъжда и приема от Народното събрание. Председателят на Народното събрание изпраща на Министерския съвет приетата годишна работна програма. При нововъзникнали обстоятелства Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове може да предлага по своя инициатива или по предложение на други постоянни комисии допълнения в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., които се приемат по реда на изречения второ, трето и четвърто. Членове 119, 120 и 121 се прилагат съответно.
  (3) Министерският съвет внася в Народното събрание за сведение и други документи, свързани с провеждането на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума