Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
17/10/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-75/22.10.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802–01-36, внесен от Министерски съвет на 08.10.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854–01-73, внесен от Цветан Генчев Цветанов, Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов и Христиан Радев Митев на 09.10.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 17 октомври 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802–01-36, внесен от Министерски съвет на 08.10.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854–01-73, внесен от Цветан Генчев Цветанов, Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов и Христиан Радев Митев на 09.10.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието – г-н Евгени Стоянов – заместник-министър и г-н Александър Стефанов – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“; от Прокуратура на Република България – г-жа Мария Шишкова – заместник на главния прокурор; от Върховния касационен съд – г-жа Антоанета Данова и г-жа Лада Паунова – съдии в наказателната колегия и от Министерство на вътрешните работи – г-н Красимир Ципов – заместник-министър.
  От името на вносителите, законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802–01-36, внесен от Министерски съвет на 08.10.2018 г. беше представен от г-н Евгени Стоянов, който посочи, че с него се цели въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива № 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз от 29 април 2014 г. и на Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане.
  Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) съответства в значителна степен на изискванията на Директива 2013/48/ЕС, като за пълното й въвеждане се предлагат промени, с които на обвиняемия се предоставя обща информация, улесняваща избора му на защитник, както и изрично се посочва правото му свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия.
  Прецизира се уредбата относно превенцията срещу противозаконно отнемане на моторно превозно средство (МПС). В чл. 195, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК) се създава т. 12 за квалифициран състав на кражба, когато деецът с обективните си действия е демонстрирал намерение противозаконно да присвои МПС и да се разпорежда с него, като със своя вещ. Създава се правна възможност приготовлението към кражба на МПС да се наказва като самостоятелно престъпление, като в чл. 346б от НК се предлага да отпадне предвидената възможност за налагане на алтернативното наказание глоба в размер до три хиляди лева в случаите на противозаконно проникване в чуждо МПС.
  Със законопроекта се предвижда пряката и непряка облага, придобити чрез престъплението, да се отнемат в полза на държавата, ако не подлежи на връщане или възстановяване. В случаите когато тя липсва или е отчуждена, да се присъжда нейната равностойност. Въвеждането на мярката е в изпълнение на изискванията на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в ЕС. Предвижда се имуществото, обезпечено по реда на чл. 72 от НПК с цел конфискация или отнемане на вещи в полза на държавата, да се управлява от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
  Във връзка с въвеждането на изискванията на Директива 2013/48/ЕС за установяване минимални правила относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по изпълнение на европейска заповед за арест, се уреждат по-подробно правата на лицата при задържане и обвиняемите в наказателното производство, и правата на лицата в производствата по изпълнение на европейска заповед за арест и на издирваните по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

  Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854–01-73, внесен от Цветан Генчев Цветанов, Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов и Христиан Радев Митев, беше представен от г-н Емил Димитров, който посочи, че с него се въвежда правна възможност за търсене на наказателна отговорност на лицата, произвеждащи и разпространяващи нелегално акцизни стоки и се създава механизъм за превенция на нелегалното производство.
  С предложеното инкриминиране на незаконното държане на предмети и съоръжения, които са предназначени или могат да послужат за изграждане на съоръжения за производство на алкохол и тютюневи изделия, се цели намаляване на риска недобросъвестните лица да способстват за нелегалното производство на акцизни стоки.
  Г-н Димитров отбеляза, че с проектозакона се регламентира реда и начина за вписване на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия. Предвижда се създаване на публичен регистър от Министерството на икономиката, като редът и начинът за водене на регистъра се определят с наредба на министъра на икономиката.
  Въвеждат се задължения за вписаните в регистъра лица и срокове за регистрирането им, като се създава правна възможност за повишаване на ефективността на извършвания контрол спрямо лицата, които извършват тези дейности.

  От името на Прокуратурата на Република България, г-жа Мария Шишкова изрази становище за принципна подкрепа на законопроектите, като по определени разпоредби от прокуратурата имат редакционни бележки.
  Представителите на Върховния касационен съд изразиха становище по законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802–01-36, внесен от Министерски съвет, като отбелязаха, че по въпросите за отнемане на придобита пряка и непряка облага и тяхната дефиниция имат редакционни предложения.

  В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов и Димитър Лазаров.
  В отговор на поставен въпрос от г-н Лазаров за временната дерогация от прилагането на правата в досъдебното производство по чл. 63, ал. 9 от НПК и разликата между думите „незабавни действия“ използвани в Директива 2014/42 ЕС и думите „предотвратяване на ситуация“ записани в законопроекта, с вносител Министерски съвет, г-н Стефанов посочи, че от Министерство на правосъдието имат готовност за прецизиране на някои от разпоредбите в срока между първо и второ четене.
  Г-н Кирилов изрази подкрепата си за законопроектите и отправи благодарност за активното участие на Върховния касационен съд, Прокуратурата на Република България и Министерството на правосъдието по време на съгласувателната процедура и работните групи преди внасянето на законопроектите.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси:
  - с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802–01-36, внесен от Министерски съвет на 08.10.2018 г. и
  - с 14 гласа „за”, 1 глас „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854–01-73, внесен от Цветан Генчев Цветанов, Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов и Христиан Радев Митев на 09.10.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума