Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Стенограма от заседание на комисията
П Р О Т О К О Л
№ 137

На 9 септември 2020 г. се проведе редовно заседание на Комисията по правни въпроси при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерски съвет на 28 август 2020 г.
2. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерски съвет на 28 август 2020 г.
3. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 002-01-30, внесен от Министерски съвет на 23 юли 2020 г.
4. Обсъждане и приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия.
Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по правни въпроси, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 13,40 ч. и ръководено от председателя на Комисията правни въпроси госпожа Анна Александрова.

* * *

ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Здравейте, колеги!
Имаме кворум, откривам заседанието.
Имате дневен ред:
1. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерски съвет на 28 август 2020 г.
2. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерски съвет на 28 август 2020 г.
3. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 002-01-30, внесен от Министерски съвет на 23 юли 2020 г.
4. Обсъждане и приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия.
Имате думата по дневния ред.
Няма изказвания. Закривам дебата.
Подлагам на гласуване така предложения дневен ред.
За – 20, против и въздържали се – няма.
Дневният ред е приет.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ.
Гости по тази точка са от Агенция по вписванията: госпожа Габриела Козарева – директор, господин Кирил Чакъров – за главен секретар.
Заповядайте, уважаема госпожо Козарева. Имате думата да представите Законопроекта.
ГАБРИЕЛА КОЗАРЕВА: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Ще Ви запозная накратко с необходимостта от промените в Закона за регистър БУЛСТАТ, които всъщност следват изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и са свързани основно със защита на личните данни, казано най-общо.
Предполагам, че сте се запознали в конкретика с измененията, които се предлагат, и виждате, че те са доста технически и като обем не са особено пространни. И това именно е поради факта, че измененията, които се правят, не са концептуални. Те запазват както субектния обхват, така и целите и принципите на Закона. Просто целят да отразят изискванията във връзка с обработването и съхраняването на личните данни, които по отношение на регистър БУЛСТАТ са в най-силно противоречие по отношение на използването на единния граждански номер като код по БУЛСТАТ.
Промяната, която се предлага, е от 10-цифрен код той да стане 9-значен код, който ще се генерира по съответния метод.
Другите изменения, които се предлагат натам, също касаят начина, по който ще бъдат идентифицирани субектите на регистър БУЛСТАТ. Разбира се, уреждат и начинът, по който тази замяна ще се извърши служебно от страна на Агенцията по вписванията, начинът, по който ще бъдат уведомявани другите ползватели на този код – това в общи линии са НОИ, и други държавни органи.
Не следва и няма да бъдат утежнени по никакъв начин гражданите, които са субект на този закон. Предвиден е 14-месечен срок, в който Агенцията трябва да осигури изграждането на системата. То няма да доведе до надграждане на регистъра, а просто до промяна на някои функционалности, за да влезе в сила този 9-значен код.
По време на обсъжданията на тези текстове в работната група бяха поканени и участваха представители на всяка една от институциите, които Ви изброих, включително и Държавна агенция „Електронно управление“.
Друг важен момент от текстовете, които се предлагат за промяна, са тези, които имат отношение към специалния регистър БУЛСТАТ. В него има вписани 337 субекта. Основната промяна тук е, че предлагаме отпадането на физически носител – картата, на която е посочен този БУЛСТАТ номер. Изпратихме писма до всеки един от тези 337 субекта и те потвърдиха и се съгласиха да отпадне тази карта и тя да се замени с удостоверение, което да бъде издавано при поискване.
В общи линии това са измененията, които предлагаме. Ако имате въпроси?
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Козарева.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения, становища, възражения. Няма такива. Закривам дебата.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 000-01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.
За – 13, против – няма, въздържали се – 7.
Благодаря Ви за участието.

Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС.
Гости по тази точка от Министерството на правосъдието са: господин Евгени Стоянов – заместник-министър, госпожа Милена Първанова – директор дирекция „Международноправна закрила на детето и международни осиновявания“, госпожа Донка Аврамова – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателството“.
Уважаеми господин Заместник-министър, Вие ли ще представите Законопроекта?
Имате думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЕВГЕНИ СТОЯНОВ: Благодаря.
Предложените от Министерството на правосъдието изменения и допълнения на Семейния кодекс са обусловени от необходимостта от изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека, установени по определени жалби или искове срещу България и имат за цел констатирано непълно съответствие на действащите разпоредби на Семейния кодекс с чл. 8 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, а именно право на зачитане на личния и семейния живот.
Съгласно чл. 46 от Конвенцията, влезлите в сила решения на Европейския съд по правата на човека имат задължителна сила спрямо държавата ответник, като същата следва да предприеме индивидуални и общи мерки, необходими за тяхното изпълнение. Общите мерки трябва да предотвратят настъпването на нови нарушения, идентични на вече констатираните такива. Необходимостта от предприемане на мерки произтича също така и от общото изискване на международното публично право, че страните по Конвенцията имат задължение да осигурят съответствие на правото и практиката им с този договор.
Очакваните резултати след въвеждането на предложените изменения и допълнения са въвеждане в пълно съответствие на действащите норми в Семейния кодекс относно припознаването и оспорването на бащинство с правото на зачитане на личния и семейния живот, съгласно чл. 8 от Конвенцията, и изпълнение на решенията на ЕСПЧ, постановени по обединени жалби срещу България, както и усъвършенстване и прецизиране на уредбата с цел защита на интересите на детето.
Готов съм да отговарям на въпроси. Моля Комисията да приема така предложения проект. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник-министър.
Колеги, имате думата.
Заповядайте, уважаеми господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми гости! Аз ще подкрепя Законопроекта не само защото имаме задължения по Европейската конвенция за защита правата на човека и по отношение на решения и актове на Европейския съд, а защото с предлагания законопроект практически разрешенията, които са на нашето внимание, възстановяват положения, част от които са били отменени преди 2010 г., и от друга страна, създават възможност по възможно най-справедлив начин да бъде установявано бащинството в един разумен срок, като се дава възможност на лицето от една година от узнаване на причините, до навършване на пълнолетие на детето да оспори бащинството – причина, която се оказва не само от цитираното в мотивите на Законопроекта, но и от доста други казуси, че води до невъзможност практически на лицата да осъществят правото си на иск и оттам правото на справедлив съдебен процес във връзка с установяването на произхода на лице, за което те претендират, че съответният ищец е биологичен баща на детето. По този начин се накърняват в съществена степен техни лични права.
Смятам за удачно и възстановяването на възможността на дирекция „Социално подпомагане“ да участва в тези производства.
Като цяло тези разрешения, които са направени от Министерството на правосъдието, по възможно най-справедлив начин защитават както интересите на лицата, които оспорват произход, също така и обществения интерес като цяло. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Реплики към изказването на господин Митев? Няма реплики.
Други изказвания? Няма. Закривам дебата.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002.01-41, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.
За – 13, против – няма, въздържали се – 7.
Уважаеми колеги, предлагам да направим лека промяна – да разгледаме четвърта точка, докато чакаме гостите за точка трета.
Съгласни ли сте? Да.

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред:
ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПРЕДСТАВЯНЕТО И ПУБЛИЧНОТО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ИЗСЛУШВАНЕТО ИМ В КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.
Имате пред себе си процедурните правила, изпратени са по всички на имейлите. Имате и проекта за решение. Няма да ги изчитам.
Имате думата за изказвания. Няма изказвания. Закривам дебата.
Подлагам на гласуване Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия.
За – 13, против – няма, въздържали се – 7.

Сега преминаваме към трета точка от дневния ред:
ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ.
Гости по тази точка са: госпожа Петя Тянкова – началник на Кабинета на заместник министър-председателя по правосъдна реформа и министър на външните работи; доц. д-р Ралица Илкова – преподавател, участник в работната група по изготвяне на Законопроекта.
Имате думата да представите Законопроекта.
ПЕТЯ ТЯНКОВА: Добър ден на всички!
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за възможността да представим на Вашето внимание Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания.
Ако мога да обобщя, първо, Законопроектът предлага създаване на ефективни правни гаранции за защита на гражданите в извънсъдебната и съдебната фаза на процеса, като всъщност Законопроектът предвижда да подлежат на обжалване всички актове, които се издават в хода на административнонаказателното производство, и които могат по някакъв начин да засегнат права и законни интереси на гражданите, а именно: предупреждението за налагане на административно наказание, резолюцията за прекратяване, както, разбира се, и наказателното постановление.
Друга гаранция, която се предвижда, за да може да се упражни ефективно правото на защита от физическите или юридически лица, е удължаване на сроковете за депозиране на възражения срещу акта за установяване на административно нарушение, както и на срока за обжалване на наказателното постановление на останалите актове. Ако досега ЗАНН предвижда в тридневен срок възможност за предоставяне на възражение, ние предлагаме този срок да бъде увеличен на 7 дни, а по отношение на обжалването на наказателните постановления пред съда и останалите актове предлагаме от 7 дни този срок да бъде увеличен на 14 дни.
Други предложения са с превантивна антикорупционна насоченост и се предлагат мерки в тази посока, а именно: предвижда се отправяне само на писмено, а не и на устно предупреждение при маловажен случай; дава се дефиниция на това какво е маловажен случай – досега такава липсваше в ЗАНН; разширява се кръгът на лицата, които могат да искат възобновяване на производството; ограничава се субективната преценка на наказващите органи за размера на санкцията в случай на сключване на споразумение за приключване на административнонаказателното производство; въвеждат се ясни правила кога лице с правомощие на актосъставител не следва да съставя акт за установяване на административно нарушение, или на налице основания за отвод на наказващия орган; сроковете и редът за отвод на наказващия орган; лимитират се основания за прекратяване на производството и реквизитите на мотивираната резолюция – досега ЗАНН нямаше никакви изисквания в тази посока; предлага се и осъвременяване на института за възобновяване на административнонаказателно производство чрез прецизиране на подлежащите на възобновяване актове и сроковете за това.
Друго предложение, което можем да кажем, че е по-значимо, е възможността всеки гражданин, ако реши в срока за обжалване да заплати доброволно размера на наложената глоба или имуществена санкция, той да може да заплати това в намален размер, а именно 80%, като по този начин няма да може да обжалва самото наказателно постановление, но това е изцяло негов избор. Ако той реши може да си обжалва наказателното постановление, но в този случай няма да заплати намаления размер на санкцията. Разбира се, ако с наказателното постановление, наред с наложената глоба и имуществена санкция, има наложени и други наказания, или пък се предвижда отнемане на вещи в полза на държавата, то тогава лицето ще може да обжалва в тази част наказателното постановление, въпреки че е платило.
Друго, което се предлага да се въведе като общ институт в Закона, е приключване на административнонаказателното производство със сключване на споразумение. Считаме, че това ще доведе, първо, до намаляване на съдебните производства; второ, това ще ускори събираемостта на вземанията, като сме се опитали да снижим до минимум субективизма по отношение на сключването на споразумение, като самият закон определя какъв ще бъде размерът на налаганата глоба или имуществена санкция – това няма да бъде преценка на наказващия орган. Самото споразумение ще влиза в сила едва когато в 14-дневен срок бъде платена глобата или имуществената санкция. В случай че лицето реши, въпреки че е сключило споразумение, да шиканира или да се опитва да забави процеса, то в такъв случай наказващият орган ще обявява, че споразумение не е сключено и ще се пристъпва към издаване на наказателно постановление.
Друга промяна, която се предвижда, понеже Законът за административните нарушения и наказания засяга изключително широк кръг граждани, юридически лица, но, разбира се, и много органи, които имат контролни функции, затова предвидихме възможност да разширим кръга на лицата, които ще могат да искат от ВКС и от ВАС постановяване на тълкувателни решения за премахване на противоречива практика. Това ще бъде именно правомощие на Министерския съвет, на всеки министър или колегиален орган, създаден със закон, на който парламентът е възложил функции по изпълнение на съответния закон.
Това са в общи линии предлаганите промени. На разположение сме за въпроси и отговори и се надявам народните представители да подкрепят Законопроекта.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Тянкова.
Колеги, имате думата за изказвания.
Заповядайте, уважаеми господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Аз ще подкрепя Законопроекта. Поздравления към екипа – действително доста работа сте свършили по отношение на промените, които предлагате в Закона за административните нарушения и наказания. Този закон действително се нуждаеше от осъвременяване и сте се постарали практически по голяма част от проблемите в съдебната практика да предложите съответни решения.
Единственото от съществените изменения в този закон, към който имам някакви резерви, това е предложението по отношение на предупреждението в случаите на маловажен случай. Ясно е, че се търси до голяма степен постигане на индивидуалната превенция, но ми се струва, че като че ли при този институт, който се въвежда, генералната превенция като че ли остава на заден план. И посланието, което законодателят ще даде към обществото с приемането на тези разпоредби, е, че практически маловажни, дребни нарушения на съответните законови норми могат да се разминат на нарушителя и едва ли не всяка година можем да правим по едно малко нарушение, защото за една година няма никакъв проблем, че ще ни бъде наложено това предупреждение в писмена форма. Да, ще има съответни мотиви защо се налага и предупреждение, че случаят е маловажен. И ако ние не пристъпим закона втори път в рамките на една година, и то извършвайки същото нарушение, дори не нарушение, а действие по някакъв начин свързано със състава, по който е наложено предупреждението, то ние няма да бъдем санкционирани втори път, което малко или много според мен няма да действа възпиращо и предупреждаващо на останалите членове на обществото.
Всички останали предложения, които са направени, са адекватни. Удължаването на сроковете е нещо, за което заслужавате поздравления. Изключително кратки бяха сроковете до този момент. Факт е това, което сте написали в мотивите – формални възражения се правиха, формални жалби. Практически целият процес на представяне и на доказателствата, и на излагането на правото на защита, и на защитната теза на лицето в административнонаказателния процес в неговата съдебна фаза се случваше точно пред съда, което водеше практически до забавяне на съдебните процеси и натоварване и на съдилищата.
Свързвам го с това, което казах преди малко за предупреждението – разбирам, че един от ефектите, който ще се постигне, е точно разтоварване на административните съдилища, но ми се струва, че все пак трябва да помислим и за прилагането на генералната превенция в този случай.
Останалите разпоредби – и института на споразумението, който предлагате, и възможността за намаляване на размера на административното наказание, когато то е глоба, в случай че бъде заплатено доброволно – са институти, които ще подпомогнат и осъществяването на административнонаказателната дейност, и в услуга включително на лицата, на които са наложени административни наказания.
Не видях, може би съм пропуснал, дали има предложени правила по отношение на връчването на актовете за установяване на административно нарушение, на наказателните постановления, които да облекчават административнонаказателния орган.
Видях, че има възможност при желание от страна на лицето това да става по електронен път. Мисълта ми е по-скоро в останалите случаи, доколкото практиката и в момента е тези правила да се заобикалят обикновено от нарушителите, те се опитват всячески да избягнат получаването на акта за установяване на административно нарушение, респективно наказателното постановление, поради това в специални закони, например в Закона за електронните съобщения, в Закона за авторското право и сродните му права, съвсем скоро бяха направени алтернативни способи за връчване на актове в случай на извършване на административни нарушения именно защото в тези сфери не може да се реализира адекватна и ефективно административнонаказателна политика. Това обаче е проблем и в други нормативни актове.
Това са ми въпросите. Благодаря. Ще подкрепя Законопроекта.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Искате ли да отговорите?
Заповядайте, имате думата.
ПЕТЯ ТЯНКОВА: Благодаря Ви за подкрепата и за изказаните съображения.
Да, въпросът за предупреждението – дали да е едногодишен или двугодишен срок, разбира се, е дискусионен въпроси. Работната група се обединихме и предложихме едногодишен срок с оглед на това, че по отношение на ЗАНН не се предвижда реабилитация и затова приехме, че такъв срок би бил разумен срок, в който лицето наистина да се поправи.
Искам да кажа за предупреждението, че този институт, който съществува сега, ние се опитахме да отстраним всички противоречия, които досега имаше в практиката, като това дали той е приложим за юридически лица и еднолични търговци. Знаете, че съдът има едно тълкувателно решение, в което казва, че това подлежи на съдебен контрол по отношение на това дали е налице или не маловажен случай. Много често се отменяха наказателни постановления, именно защото съдът казва, че органът неправилно не е приложил за маловажния случай.
Искам само да кажа, че това, което ние направихме, което според нас ще има все пак генерална превенция, е, че досега се предвиждаше това предупреждение да може да се отправя устно, което нямаше никакви доказателства и следи, че се е случвало. Затова ние сега премахнахме това устно предупреждение, а го предвидихме само писмено.
По отношение на връчването – да, не сме предвидили кой знае какви промени, защото трудно се стига до консенсус и се намира балансът между добросъвестните граждани и тези, които злоупотребяват, да намерим баланса за това, че на добросъвестните граждани ще бъдат защитени правата им, като бъде гарантирано, че наистина ще им бъдат връчени наказателните постановления. Затова промените, които предлагаме там, са единствено, ако лицето заяви… Имаше дебати на работната група, признавам, включително предложения по имейл, но се оказа, че все още няма как ние да гарантираме, че лицето наистина е получило наказателното постановление, за да може съответно да го обжалва в срок. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Тянкова.
Колеги, други изказвани? Няма.
Преди да закрия дебата и да подложа Законопроекта на гласуване, бих искала да Ви поздравя от името на нашата парламентарна група. Знаем колко време се работеше по изготвянето на този законопроект. Предполагам, че всички забележки, които сте имали по време на работната група и са обсъдени, са били отразени. И да си пожелаем успех.
Закривам дебата.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 002-01-30, внесен от Министерски съвет на 23 юли 2020 г.
За – 13, против – няма, въздържали се – 7.
Уважаеми колеги, с това се изчерпа днешния дневен ред, поради което закривам днешното заседание.
Благодаря на всички гости и на всички колеги за участието.


(Закрито в 14,10 ч.)



ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Анна Александрова
Форма за търсене
Ключова дума