Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
04/07/2018 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-27 от 9 юли 2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-44, внесен от Министерски съвет на 09.11.2017 г., приет на първо гласуване на 23.05.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-44, внесен от Министерски съвет на 09.11.2017 г., приет на първо гласуване на 23.05.2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения

  (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г., попр., бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19 и 80 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 58 и 85 от 2017 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на н.п.Жельо Бойчев и Христо Проданов:
  Създава се нов § 1:
  „§ 1. В чл. 23а т. 1 и 2 се отменят.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Савеклиева:
  Създава се нов § 1:
  „§ 1. В чл. 23а т. 1 и 2 се отменят.”
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 23а т. 1 и 2 се отменят.

  § 1. Създава се чл. 51а:
  „Изключения от регистрация
  Чл. 51а. Не се регистрират по реда на този закон географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от
  21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на земеделските продукти и храни (OB, L 343 от 14 декември 2012 г.).”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1, който става § 2:
  § 2. Създава се чл. 51а:
  Изключения от регистрация
  Чл. 51а. Не се регистрират по реда на този закон географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на земеделските продукти и храни (OB, L 343/1 от 14 декември 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1151/2012 г.“.

  § 2. Член 56 се изменя така:
  „Прекратяване на правната закрила
  Чл. 56. Правната закрила на регистрирано географско означение се прекратява:
  1. когато престане да съществува връзката между качествата или особеностите на стоката и географската среда;
  2. с прекратяване на юридическото лице – единствен ползвател;
  3. с отказ от правото на ползване на единствения ползвател.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3, като предлага в т. 2 накрая да се добави „без правоприемство“.


  § 3. Член 57а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 4. Регистрациите на географски означения за земеделски продукти и храни по този закон, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС)
  № 1151/2012 г., се прекратяват от датата на влизането в сила на закона.
  Предложение на н.п.Жельо Бойчев и Христо Проданов:
  „§ 4 – отпада.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 5:
  § 5. Регистрациите на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г., извършени до влизането в сила на този закон, се заличават от деня на вписване на съответното наименование в регистъра по чл. 11 или чл. 22 от същия регламент, но не по-късно от една година от влизането в сила на този закон.

  § 5. Производствата по заявки за регистрация на географско означение за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г., или заявки за вписване на ползвател на такова географско означение, по които до влизането в сила на закона няма влязло в сила решение, се прекратяват.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6, като предлага думата „закона“ да се замени с „този закон“.


  Предложение на н.п.Жельо Бойчев и Христо Проданов:
  Създават се нов § 6 и § 7:
  „§6. Регистрациите на географски означения за земеделски продукти и храни по този закон, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/12 г., за които не са подадени заявления за вписването им по реда на Регламент (ЕС) № 1151/12 г. до влизането в сила на този закон и в едномесечен срок след това, се прекратяват от деня следващ изтичането на едномесечния срок.“
  §7. Регистрациите на географски означения за земеделски продукти и храни по този закон, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/12 г., за които са подадени заявления за вписването им по реда на Регламент (ЕС) № 1151/12 г. до влизането в сила на този закон и в едномесечен срок след това, се прекратяват от датата на влизане в сила на заповедта за предоставяне на временна национална защита по чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1151/12 г.“
  Предложението е оттеглено.

  § 6. Патентното ведомство уведомява незабавно след влизането в сила на закона Международното бюро за служебното прекратяване на националните регистрации на географски означения за земеделски продукти и храни, въз основа на които са направени международни регистрации.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 7:
  § 7. Патентното ведомство уведомява незабавно Международното бюро за заличените съгласно § 5 национални регистрации на географски означения за земеделски продукти и храни, въз основа на които са направени международни регистрации.

  Предложение на н.п. Даниела Савеклиева:
  Създава се § 8:
  «§ 8. (1) Производствата за нарушения на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/12 г., по които няма влезли в сила решения се прекратяват, а влезлите в сила, но неизпълнени решения, не подлежат на изпълнение.
  (2) Притежателите на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на Регламент ЕС) № 1151/12 г., не могат да предявяват искове за нарушения, извършени преди влизането в сила на закона.
  (3) Не се образуват административно-наказателни производства, а образуваните се прекратяват служебно, за извършени преди влизането в сила на закона нарушения на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/12 г.»
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Савеклиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2.
  „В § 8 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се оттегля.
  2. В ал. 2, която става ал. 1, думата „преди” се заменя с „до”.
  2. В ал. 3, която става ал. 2, думите „а образуваните се прекратяват служебно,” се заличават.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. (1) Притежателите на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г., не могат да предявяват искове за нарушения, извършени до влизането в сила на този закон.
  (2) Не се образуват административно-наказателни производства, за извършени преди влизането в сила на този закон нарушения на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума