Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Представяне на приоритетите на Министерството на туризма във връзка с председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за възрастните хора, № 754-01-47, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 26 юли 2017 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, № 702-00-43, внесен от Министерския съвет на 2 октомври 2017 г.
4. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 11


На 11 октомври 2017 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на приоритетите на Министерството на туризма във връзка с председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за възрастните хора, № 754-01-47, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 26 юли 2017 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, № 702-00-43, внесен от Министерския съвет на 2 октомври 2017 г.
4. Разни.
Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 14.05 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията.

* * *

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, разполагаме с необходимия кворум, в момента сме 15 човека, за откриване на заседанието. Откривам заседанието.
Дневният ред Ви е раздаден предварително.
За протокола:
1. Представяне на приоритетите на Министерството на туризма във връзка с председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за възрастните хора, № 754-01-47, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 26 юли 2017 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, № 702-00-43, внесен от Министерския съвет на 2 октомври 2017 г.
4. Разни.
Имате ли други предложения по дневния ред? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред е приет.

Преминаваме към първа точка от дневния ред: Представяне на приоритетите на Министерството на туризма във връзка с председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
По точка първа от дневния ред, за протокола, гости са:
от Министерството на туризма: Николина Ангелкова – министър, Моника Димова – съветник, Деница Германова – парламентарен секретар;
от Министерството на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.: Радослава Павлова – експерт в Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ към Администрацията на Министерски съвет и Ангелина Субашка – парламентарен секретар.
Моля, заповядайте на масата.
Министър Ангелкова, предлагам да започваме.
Предварително получихме много кратко резюме с приоритетите Ви. Раздадени са навреме на народните представители.
Имате думата.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря.
Уважаеми господин председател, заместник-председатели, дами и господа народни представители, бих искала да Ви информирам, че във връзка с председателството на България на Съвета на Европейския съюз, което стартира от следващата година, приоритетите, които Министерството на туризма залага, са изцяло в синхрон с основните приоритети на председателството – консенсус, конкурентоспособност и кохезия.
В областта на консенсуса залагаме приоритетите на Министерството на туризма да са свързани с интегриране и устойчив подход за Дунавския и Черноморския регион, имплементиране на стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион и ролята на България като координатор на Работна група „Сътрудничество в туризма към Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество“ (ОЧИС).
В тази връзка сме предложили членството на България в Стратегията на Дунавския регион и Организацията за черноморско икономическо сътрудничество да бъде използвано максимално и като стратегически процес за повишаване на конкурентоспособността и привлекателността на двата региона.
В тази връзка ще организираме три събития:
Едното е месец юни във Варна, което е в рамките на ОЧИС, където предвиждаме да обсъдим туризма и сътрудничеството на страните – членки от Организацията за черноморско икономическо сътрудничество.
В рамките на Дунавската стратегия предвиждаме през месец май да бъде организиран международен форум „Туризъм и енергетика“.
Също така предвиждаме през месец април, отново в рамките на Дунавската стратегия да бъде организиран дебат, свързан с развитието на културно-историческия туризъм.
Отделно от това по отношение на послание № 2 – „Конкурентоспособност“, залагаме изключително много и на дигиталната трансформация на туристическия бизнес, като фактор за устойчив икономически растеж. В тази връзка предвиждаме също международна конференция на високо ниво, която да се проведе месец февруари следващата година – „Туризъм и дигитална трансформация“, като преди това, разбира се, предвиждаме и неформална среща на министрите на туризма, която да бъде проведена предния ден с тема „Туризъм и икономически растеж“.
Освен на тези шест основни събития, на които залагаме и са включени в календара на българското председателство, успоредно през първите шест месеца на следващата година ще продължим да акцентираме и върху събитията, заложени в Националната програма за туристическа реклама.
Финализираме подготовката и на нови рекламни материали, които ще имаме възможност да предложим и на всички делегати и гости, които ще посетят нашата страна по време на председателството.
Разработваме и доразвиваме нашата онлайн платформа „Обичам България“, която стартира миналия месец, за да има пряка връзка със сайта на председателството и също да бъде получавана информация както онлайн, така и офлайн на тези, които имат това мобилно приложение.
Това е съвсем накратко по отношение на приоритетите, свързани с председателството и темите, предвид факта, че сме изпратили кратко резюме, за да има и максимално достатъчно време за въпроси.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: И аз Ви благодаря.
Колеги, имате думата.
Ако не възразявате, госпожо министър, като свършим тази група от въпроси, искам да се върнем и по част от Закона за туризма, който вече беше пуснат за обществено обсъждане. Имам някои въпроси по него, но нека да приключим с темата за приоритетите.
Аз лично и като член на българската делегация на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) и вицепрезидент на тази структура искам да Ви кажа, че съм доволен от това, че Вие сте включили като един от приоритетите работа с Черноморското икономическо сътрудничество. В нито една от другите комисии го няма. Виждам, че имате и няколко мероприятия в България като домакин.
Ако се наложи Комисията да бъде полезна с нещо, в смисъл за някакви срещи по тази линия, ние сме готови – и комисията, и делегацията на ПАЧИС.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Със сигурност ще разчитаме на Вашата подкрепа. Събитието ще бъде месец юни, ще Ви поканим за участие, като предварително ще изпратим и програмата, и темите на Вашето внимание и ще разчитаме наистина на общото сътрудничество, за да може максимално да популяризираме.
Срещата ще бъде във Варна. Като дата сме фиксирали 14 юни 2018 година.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате думата.
Заповядайте, господин Бойчев.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Благодаря, господин председател.
Госпожо министър, уважаеми колеги, моят въпрос е: в рамките на тези мероприятия, които сте предвидили, дали предвиждате някои от тези срещи да бъдат извън София или всички са в София? Имам предвид тези срещи, примерно говорим на темата „Туризъм“, някои да са в изнесени в зимен курорт или съответно ние може би ще хванем може би и следващия летен туристически сезон, примерно май месец е подходящо в някои от нашите летни туристически курорти да се направят. Имате ли предвид и евентуално, ако нямате, може ли да се помисли в тази посока?
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря Ви, господин Бойчев.
Разбира се, тази среща, която е предвидена в рамките на ОЧИС, ще се проведе във Варна и е включена в календара на председателството. Другата среща, която е свързана с културно-историческия туризъм април месец, ще се проведе във Велико Търново. Останалите ще бъдат в София, особено тези, които са февруари месец, свързани с неформалната среща на ниво министри на туризма на Европейския съюз, тъй като такива са и изискванията по отношение на събитията категория клас „А“. От тази гледна точка, предвид високото ниво на събитието и това, че на следващата конференция, която ще бъде на следващия ден за „Туризъм и дигитална трансформация“ искаме да поканим не само държавите – членки на Европейския съюз, но да разширим нейния обхват като поканим държавите – членки на Световната организация по туризъм, сме фиксирали да бъдат проведени в София.
Успоредно с това до края на тази година предвиждаме мероприятие по ОЧИС, което да бъде проведено в Бургас – заседание на Работната група по туризъм, която Министерството на туризма ръководи. В момента, в който потвърдят своето присъствие както генералния секретар на ОЧИС, така и другите министри, ще Ви изпратим подробна информация и за дневния ред.
Както казах, в рамките на председателството на извън официалния календар, ще продължим да промотираме както него, така и страната чрез Програмата за национална туристическа реклама. В нея са заложени всички събития из цялата страна. Ако смятате, че е необходимо, ще Ви изпратя списък. Програмата е одобрена от една седмица – с Програмата и с Календара на събитията, за да видите къде ще бъдат проведени.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Други въпроси, колеги?
Молбата ми е, когато Ви е ясен графика на мероприятията, да информирате Комисията. Който от колегите има възможност, естествено ще присъства.
Заповядайте.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Бих искал да помоля госпожа Ангелкова – по тези мероприятия, които споменахте, лично мен ме интересува особено „Туризъм и дигитална трансформация“, да ни кажете все пак някои от тези приоритети, които Министерството на туризма, респективно Вие или нашите представители, ще защитава в рамките на тези разговори и срещи, от една страна. От друга страна, да ни посочите, ако е възможно, какво е предвиденото участие на съответните институции от Европейския съюз в рамките на тези мероприятия?
Вторият ми въпрос, за да не взимам втори път думата, господин председател, е свързан със събитията за национална реклама, за които стана въпрос. Ако може малко по-детайлно да дадете информация за конкретните събития или мерки в областта на националната реклама, които предвиждате за председателството? Защото преди няколко месеца се чу за една идея – не знам докъде е стигнала нейната реализация, за извършване на национална реклама в Съединените щати, в това число и с билборда на Таймс Скуер, която не знам дали има съответно връзка с нашето председателство. Затова бих помолил все пак да дадете малко повече информация за мерките, които предвиждате конкретно в рамките на нашето председателство.
Благодаря Ви.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря и аз.
Отделно от председателството – започвам с втория въпрос, Министерството на туризма като такова, отговарящо за постигане на основните цели, а именно превръщането на България в устойчива целогодишна туристическа дестинация, изпълнява всяка година своята Програма за национална туристическа реклама, която е отделна от рекламата и популяризирането на председателството, за което отговаря Министерството на председателството. Ние нашата реклама и програмата я изпълняваме, независимо от това.
Имайки предвид обаче, че първите шест месеца на следващата година ще председателстваме, както всички сме наясно Съвета на Европейския съюз, ще се постараем максимално да популяризираме както логото на председателството, така и допълнително да подпомогнем с рекламни материали. Но нашите кампании, които си водим, са свързани с популяризирането на страната като привлекателна туристическа дестинация.
Отделно от това с министър Павлова на Националния съвет по туризъм се разбрахме представителите на туристическия бранш да представят интересни популярни туристически маршрути, сайтове на забележителности и места, които следва да бъдат посетени и които ще бъдат качени в отделна секция на специалния сайт за председателството. Както казах, ние ще направим връзка с нашата апликация „Обичам България“, с този сайт, за да може максимално да използваме и двете възможности за популяризиране.
Кампанията, която стартира в Съединените щати от 1 ноември – в момента се довършват визиите, които следва да бъдат представени на билбордовете. Те са с дигитални дисплеи. Тя не е свързана с председателството, свързана е с популяризирането на страната, пак казвам, като привлекателна туристическа дестинация.
По отношение на събитията, разбира се, сме предвидили да поканим и вече сме го направили в неформален порядък както европейските комисари, които отговарят, в случая госпожа Биенковска и госпожа Корина Крецу, които отговарят за туризма и за икономиката, по-скоро госпожа Биенковска за вътрешния пазар и госпожа Корина Крецу – за регионалното развитие, сме ги поканили на нашите събития. Също така в неформален порядък сме поканили и всички министри на държавите–членки на Европейския съюз.
По отношение на темата „Туризъм и дигитална трансформация“ сме поканили, разбира се, и Световната организация по туризъм – нейният генерален секретар, и министрите от държавите–членки на Световната организация по туризъм.
Това, което ще коментираме, е как да направим туристическия бизнес фактор за устойчив икономически растеж чрез дигитална трансформация. В момента формираме и работна група, която да разработи дигитална стратегия за развитието на туризма.
Приключваме всъщност и разработването на инвестиционната карта, която стартирахме миналата година. Тя ще бъде готова буквално до дни, за да може да бъде представена на всички. Тя също ще подпомогне конкурентоспособността и ще даде насоки и възможности за привличане на инвестиции, особено в сектор „Туризъм“.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Други въпроси, колеги?
Заповядайте.
МАРГАРИТА НИКОЛОВА: Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо министър, с оглед това, което изтече по медиите за разминаването на броя туристи, които отчитате Вие и които отчитат хората от бранша, ще Ви помоля да предоставите на Комисията за последните три години каква статистика водите Вие и откъде черпите данни. От какво е базирана информацията Ви?
Благодаря Ви.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря Ви за въпроса. Както изтече и по медиите, ясно обясних, че информацията, която ползва Министерството на туризма, се основава на Националния статистически институт, който работи с ясни правила и методики, базирани на регламента на Евростат, така както всяка една държава членка е длъжна да го прави.
Във връзка с некоректното тълкуване на данните от страна на определени представители на туристическия бранш, в момента ние излизаме с една обща позиция с Националния статистически институт, защото Министерството на туризма работи с официални данни, които са изработени от официална институция, каквато в случая е Националния статистически институт.
В тази връзка ще Ви предоставим данните от Националния статистически институт за последните три години.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Други въпроси?
Имаме и гости от Министерството на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Може би Вие ще вземете думата? Заповядайте.
РАДОСЛАВА ПАВЛОВА (експерт в Дирекция „Координация по въпросите на ЕС“ към Администрацията на МС): Аз за втори път идвам тук и за втори път ме представяте така, но не е така. Аз съм експерт от Министерския съвет, Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Представям Ви, каквото са ми написали.
РАДОСЛАВА ПАВЛОВА (експерт в Дирекция „Координация по въпросите на ЕС“ към Администрацията на МС): Така че не мога да говоря от името на Министерството за председателство.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Третият път ще бъде коректно. Обещавам Ви.
Има ли други въпроси?
Колеги, ако не възразявате, да приемем в този вид приоритетите, както са дадени.
Аз обаче имам няколко други въпроса във връзка със Закона за туризма. Предупредих министър Ангелкова. Тъй като има няколко дати, които са дадени като препоръчителни или задължителни, и аз не знам, но според Вашето министерство крайният срок за внасяне в Министерския съвет е 19 октомври 2017 г., а срокът за приемане в Народното събрание е 17 ноември 2017 г. От сега Ви казвам: Това няма как да стане. Има бюджетна процедура, просто влизаме в доста сериозна ….
От това, което е публикувано вече на сайта на Министерството на туризма по целите на законопроекта, първо е транспониране на директива относно пакетните туристически услуги.
Второ е промени в процедурите по Закона за туризма, с които се въвеждат някои облекчения.
Трето, необходимост от засилване на контролните функции на министъра на туризма и създаване на специализирано звено за контрол.
Оттам нататък, поне от това, което нашите референти в Комисията четоха и обсъждахме, законопроектът така, както е публикуван е в доста суров вид. Има доста редакционни намеси за сливане и разделяне на текстове. Има нова нормативна основа за създаване на специализирано звено от служители на Министерството на туризма за последващ контрол по туристически обекти, туроператори, агенти и дейности. Тук все пак трябва да знаем има ли все пак някакви договорености с Министерството на икономиката във връзка с прехвърлянето на функции и дейности, най-вече бюджет – то там е големият проблем. Има увеличаване тавана на глобите и т.н.
На пръв поглед законопроектът е лек, тъй като е транспониране на европейска директива, но там са вкарани и доста други теми.
Моята молба е да ни информирате кое докъде е и кога все пак ще очакваме това нещо да мине през Министерския съвет. Доколкото разбирам това е втората част на големия Закон за туризма. Първата беше Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), това е втората. Третата не виждам как ще влезе до Нова година, но ще видим.
Имате думата, заповядайте.
Колегите, ако имат някакви въпроси, също.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря, господин председател.
По отношение на законопроектите, както информирахме Комисията предния път, ние разделихме големия законопроект за изменение и допълнение на две части, извън ЕСТИ, защото ЕСТИ вече е приет. В първия законопроект за изменение и допълнение, както правилно отбелязахте, основният елемент е свързан с транспониране на Директивата за пакетните туристически пътувания. Намаляваме административната тежест и създаваме специализирано звено за контрол. В момента имаме може би не повече от една седмица докато изтече срока за общественото обсъждане. Предстои да анализираме всички предложени промени и съответно да представим законопроекта на вниманието на Министерския съвет и след това на Вашето внимание.
Имаме разбиране с Министерството на икономиката по отношение на създаването на специализираното звено за контрол. Имаме обща финансова обосновка, която на практика с прехвърлянето на функциите и служителите от страна на Комисията за защита на потребителите ще се прехвърли и съответния бюджет, така че смятаме, че няма да имаме някакви сътресения, свързани с финансовите въпроси.
По отношение на по-големия законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма сме успели да постигнем съгласие по някои ключови теми. Съгласие в работните групи, които бяха създадени и с които беше определен начина за взимане на решение и приемане на доклада от тяхната работа. Първата такава работна група, която приключи, е свързана с развитието на планинския туризъм. Втората работна група, която приключи е с къмпингуването, третата – със статута на националните курорти. В момента, по време на Националния съвет по туризъм, представители на бранша изискаха да бъде създадена още една работна група със срок на работа от един месец и половина, което мисля, че е реалистично, за да се вземе общо решение за обединяването на бранша. Друга ключова тема, която предизвиква полемика и създава различни разбирания.
Хубавото е, че след като получихме от доста представители от бранша такова искане да има такава работна група, очевидно са узрели до някакъв момент да има обединение на бранша. Надявам се до края на тази година, след като приключи работата и тази работна група да успеем да преминем през Министерския съвет с тази втора част на законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, което теоретично ще даде възможност в началото на следващата година и той да се гледа при Вас, разбира се, в зависимост от дневния ред.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Доколкото разбирам, Вие сте оптимист, че тази година ще можем да приемем първата част – това, което в момента върви на обществено обсъждане?
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Оптимист съм за тази първа част. Разбира се, че разчитаме изцяло и на Вас. Ние ще успеем да го внесем в Народното събрание в началото на ноември месец. Надявам се да има възможност, предвид на това, че с Министерството на икономиката нямаме различия, свързани със създаването на специализираното звено за контрол. Нямаме обструкции по отношение на директивата, защото тя се работи също в работна група и присъстваха всички представители на институциите и на туристическия бранш. По отношение на промените, свързани с намаляване на административните изисквания, също няма никакви обструкции. Надявам се, разбира се, да успеем до края на годината да минем с този първи законопроект.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря Ви.
Така, както сте го записали – „да бъде приет до 17 ноември“, няма да стане, до края на годината е по вероятно.
Имате ли други въпроси, колеги?
Аз имам само един последен въпрос, ако може да ми отговорите. В публичното пространство вървят най-различни проценти за тежестта на туризма в брутния вътрешен продукт – като започнете от 4% и стигнете до 14%.
Имате ли да ни кажете нещо конкретно по този повод?
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Ние работим с данни на БНБ. Затова няма как да коментираме изявление на различни представители на туристическия бранш, защото ние оперираме с данни на БНБ. По данни на БНБ миналата година приходите само от международен туризъм, не говорим за приходите от вътрешен туризъм, са 6 млрд. 400 млн. лв., което горе-долу е около 13%. Тоест, 6 млрд. 400 млн. лв. са приходи от туризъм, а пък данните показват 14% е от брутния вътрешен продукт, заедно с индуцираните, приходите от туризъм, плюс свързаните с него индустрии. Това са 13-те процента, не чисто само от туризъм, а свързаните с него индустрии – директно и индиректно.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря Ви за участието и приятна работа.
Колеги, ако няма други въпроси към министър Ангелкова, да приключваме? Няма. Благодаря Ви.
Преминаваме към точка втора: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за възрастните хора, № 754-01-47, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 26 юли 2017 г. -- за първо гласуване.
Гост от Министерството на труда и социалната политика е господин Петър Начев – директор на Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“.
Давам думата на вносителите.
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, ще бъда съвсем кратък.
Може би знаете, че от 2012 г. почти всички пенсионерски клубове имат огромното желание за създаването на подобен законопроект. Имаше и регионални, и национални дебати. Тук са отразени техните искания за един законопроект, който считаме, че наистина е нормално да обхване или да подобри живота на близо 30% от хората в страната.
Същността на законопроекта е в подкрепа на възрастните хора, както казах, разработване и реализиране на програми и мерки за пълноценен и активен живот на възрастните хора; грижа за възрастните хора в приемно семейство; насърчителни мерки за подобряване живота на възрастните хора. Чрез законопроекта се урежда и финансовото обезпечаване на политиката за подкрепа на възрастните хора. Очакванията да има такъв законопроект, мисля, че на колегите от ГЕРБ многократно им е поставян този въпрос и от пенсионерските клубове.
Разбира се, между първо и второ четене може да има и допълнения, но в крайна сметка ще отговорим на очакванията на близо 30% от българското население.
Това е, господин председател, завърших.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: И аз благодаря.
Колеги, ние не сме водеща комисия. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика, пет други комисии са втори. Две от тях не са го гледали все още. През другите комисии е минало.
Имате думата за въпроси, мнения, съображения.
Може да зададете въпрос и към госта.
Заповядайте.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Първият ми въпрос е свързан с чл. 3, където възрастен човек, по смисъла на този закон, е всяко физическо лице след навършването на 60 години, което за мен оправдава липсата на Вашия подпис под този законопроект (обръща се към господин Кънев).
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря. Искате да кажете, че аз съм над 60?!
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Не, в крайна сметка по Кодекса на труда до 64 години в момента са активните хора, които работят. В този случай тези между 60 и 64 години като работещи ги смятаме и възрастни.
Какво налага приемането на отделен закон, при условие че сега се изпълняват и дейности, заложени в момента, и в други действащи закони, нормативна уредба, национални стратегии? Какъв е смисълът да го извеждаме в отделен закон?
Освен това проектите, които вървят и за „Подкрепа за достоен живот“, „Помощ в дома“, „Домашни грижи“.
Това са моите въпроси.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Вие намеквате, че законът е лобистки за мен и за господин Гечев ли? (Весело оживление.)
Заповядайте.
АДЛЕН ШЕВКЕД: Благодаря, господин председател.
Няма да визирам възрастта, въпреки че за мен е твърде ниска, за да определям, че това е възрастен човек.
Направи ми впечатление само едно – административно наказателни разпоредби, чл. 47, ал. 2:
(2) За неизпълнение на задължително предписание…“.
Ние погазваме абсолютно Административно-процесуалният кодекс, Закона за административните нарушения. Задължително предписание и налагаме санкции. Нямаме право нито на обжалване, нито на акт за установяване на нарушение.
Каква е била идеята? – Да се пести време и да не може никой да възрази за това, че има задължително предписание, не е изпълнено или е изпълнено, няма значение. Налагаме имуществена санкция.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Благодаря и аз за зададените въпроси.
Да, наистина след навършването на 60 години да се смята за възрастен човек, при положение че има толкова активни хора и разчитаме на тях, и видни парламентаристи – до мен е и проф. Гечев, който е на ръба. (Весело оживление.) Но това не е някакъв прецедент. В една Република Австрия например там има такъв федерален закон за възрастните хора и директно е написано, че е за жени, които са навършили 55 години и 60 години за мъжете. В България преценихме, че 60 години е може би една такава възраст, в която трябва да има едно по-специално обгрижване за хората. Между първо и второ четене може да бъде променено в зависимост от възрастта за пенсиониране, защото голяма част от този закон касае наистина и пенсионерски клубове, и тяхната дейност, така че може да се прецени и с оглед възрастта за пенсиониране, която, за съжаление, е плаваща. Знаете, че ние сме против нейното увеличаване и не желаем да се увеличава допълнително, защото хората трудно могат да се пенсионират.
Що се касае до това кое го налага, наистина целта е в един закон да има по-голяма стиковка между отделното законодателство и всичко да бъде събрано на едно място, така че възрастните хора да могат по-лесно да отстояват своите права.
Що се касае за чл. 47, наистина тук не е търсена по-голяма бързина в самия процес.
Пак казвам, не казвам, че законът е съвършен и след като мине на първо четене заедно ще седнем и ще изчистим със забележките, които имате и които са основателни.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате думата.
Аз съм впечатлен, че за нас с господин Гечев ще има по-специални грижи.
Заповядайте.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Господин председател, ще се опитам само да допълня казаното от господин Стойнев. Става въпрос за това, което попитахте – защо именно над 60-годишна възраст, което е преди възрастта за пенсиониране?
Идеята е, че всъщност възрастните хора имат нужда от защита, в това число и от защита на работното си място за своето професионално и кариерно развитие и ние сме предвидили в този закон разпоредба, при която при колективното трудово договаряне социалните партньори да се съобразят с държавната политика в подкрепа на възрастните хора и най-вече да спазват принципа на равното им третиране.
Идеята е, че колективните трудови договори могат да предвиждат специални мерки за насърчаване на активния трудов живот и най-вече да ги пазят наистина от дискриминация. Това се случва често. Знаете много пъти хора в напреднала възраст, близка до пенсионната, когато останат без работа, за тях е изключително трудно да намерят място, за да наберат необходимия стаж за получаване на пенсия. Затова тази граница е свалена под пенсионната възраст.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: И аз Ви благодаря.
Други въпроси, мнения, съображения, колеги?
Предлагам да преминем към гласуване, ако няма други изказвания.
Заповядайте.
ПЕТЪР НАЧЕВ (директор на Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика): Ако ще е полезно за Комисията, бих представил становището на господин Бисер Петков – министър на труда и социалната политика?
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Имаме го.
Нашата комисия се слави с това, че четем всичко много внимателно.
Колеги, пристъпваме към гласуване.
Който е съгласен да приемем законопроекта във вида, в който е предложен от Корнелия Нинова и група народни представители, моля да гласува.
За съжаление, нашият закон не се приема, господин Гечев.
Гласували: „за“ – 7, „въздържали се“ - 11 и „против“ – няма.
Законопроектът за възрастните хора, не се приема на първо гласуване.
За съжаление, нашият закон не се приема, господин Гечев.
Благодаря на гостите за участието в точка втора.

Преминаваме към точка трета: Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, № 702-00-43, внесен от Министерския съвет на 2 октомври 2017 г.
Гости по тази точка от дневния ред са:
от Министерски съвет: Аню Ангелов – съветник към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките и Елена Бакова – държавен експерт;
от Министерството на икономиката: Светлин Стефанов – главен експерт в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“;
от Министерството на отбраната: Иван Карабашев – началник на отдел в Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“, Анелия Гадженакова – младши експерт, Десислава Костадинова – държавен експерт, Стоян Карастоянов – главен експерт;
от Министерството на външните работи: Асен Томов – дипломатически служител Ι степен, Дирекция „Политика за сигурност“;
от Държавна агенция „Национална сигурност“: Петър Стоименов – и.ф. директор на специализирана дирекция, Анна Гочкова-Цаловска – началник на отдел в специализирана административна дирекция „Правно-нормативна дейност“.
Господин Ангелов, докладвайте пред нас. Запознати сме с доклада, прочели сме го много внимателно, поне някои от нас.
Имате думата за кратък коментар в допълнение към всичко онова, което сте описали в таблици и сте ни го дали.
АНЮ АНГЕЛОВ (съветник към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките): Най-напред, на всички „Добър ден!“.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами ми господа народни представители, възложено ми е от Междуведомствения съвет да Ви докладвам в резюме Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г.
Най-напред, в уводната част, по искане на народни представители от предишното Народно събрание, голяма част от Вас са и в това Народно събрание, в уводната форма на доклада даваме всички понятия и термини, които се използват в експортния контрол, включително всички документи, които се издават от Междуведомствения съвет. Считаме, че това ще облекчи по-нататък и Вашата работа, когато взимате решение по доклада.
През 2016 г. Междуведомственият съвет е провел 9 заседания, на които са издадени:
- 17 едногодишни лицензи за износ и внос;
- 61 петгодишни лицензи за износ и внос;
- 1 едногодишен лиценз за транспортиране на продукти, свързани с отбраната (ПСО) между две трети страни;
- 2 петгодишни лиценза за транспортиране на такива продукти между две трети страни;
- 63 удостоверения за регистрация за трансфер на продукти;
- 39 удостоверения за регистрация за брокерска дейност между две трети страни.
Поради настъпили изменения в обстоятелствата, при които са издадени лицензи и удостоверения, било то промяна на правната форма или седалище, или адрес са издадени 12 изменения към лицензите – 10 изменения към удостоверения за регистрация и едно изменение към сертификат за получател.
През 2016 г. Междуведомственият съвет:
- спря действието на издадените на „Алмед“ ЕООД – гр. Бургас, лиценз и две удостоверения за регистрация;
прекрати, поради ликвидация лиценза на една фирма и удостоверение за регистрация;
- прекрати, по писмена молба от „АТЛ България“ ООД – гр. София, действието на две удостоверения за регистрация;
- разгледа и прие за сведение 19 заявления за промяна на обстоятелствата, които не водят до издаване на изменения.
Общо към 31 декември 2016 г. 211 фирми притежават общо 492 броя лицензи, удостоверения и сертификати за получател.
В доклада са изтъкнати някои проблеми, на които няма да се спирам.
Има един проблем, които е интересен. Издадени са лицензи и удостоверения на около 20 фирми. Интересно, след това удостоверенията не се получават от съответните фирми, въпреки че са издадени и съответно не са платени таксите за издаване. Натоварваме Междуведомствения съвет без някакво значение за експортния контрол.
Общо-взето правим някои изводи: Насочваме нашите усилия към постоянен текущ контрол за изпълнение на изискванията на Закона след издаване на заявените документи.
По този повод дори и в момента се извършва проверка на някои фирми в региона на Габрово и през месеците септември – декември тази година ще се извършат такива проверки във всички останали фирми, които имат съответно лиценз или удостоверение.
С това искам да приключа и съм готов да отговарям, заедно с моите колеги, на Вашите въпроси.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате думата.
Аз имам един чисто технически въпрос. По Закона за експортния контрол Вие сте задължени да разглеждате искания за два лиценза, един сертификат и две удостоверения. Това безплатно ли е на фирмите, които го правят? Плащат ли се някакви държавни такси за това?
АНЮ АНГЕЛОВ (съветник към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките): Да, в зависимост от вида – дали е лиценз или е регистрация, се доплаща 150 лв.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Тоест услугата не е безплатна?
АНЮ АНГЕЛОВ (съветник към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките): Не.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате думата.
Заповядайте, господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря Ви.
По-маловажния въпрос е за таксите. Аз се учудих, Вие казахте, че някои не идват да си взимат лиценза и занимават държавата с излишни разправии, което ще рече, че този орган трябва да предложи да променим системата и първо да се плаща таксата – вноска за разглеждане, и тогава. Защото това наистина е парадоксално.
Второ, ако предложите в Бюджетната комисия да се преразглеждат таксите, те трябва да са по-високи, защото някак си ми звучи странно да плащат 150 лв. такса за лиценз за износ на оръжие. Това, бих казал, е доста невъзпитателно. Тук трябва да сте доста по-смели.
Но моят въпрос е следния. От медиите, от телевизията видях, че имаше репортажи на български журналисти за оръжие, което е попаднало в разбойниците в Сирия. Държавната институция, предполагам, че има някаква система за контрол на това какво става с оръжието, след като дадена фирма, която има лиценз, го продава – примерно казвам, на Саудитска Арабия и от там се озовава при тези разбойници. Поради това моят въпрос е: българската държава контролира ли този процес? Мисля, че всички ще се съгласят, че ние не бива само да се интересуваме от това да си вземем парите, защото все пак като отиде в лоши ръце, това оръжие след това може да ни струва икономически много по-скъпо.
Тоест въпросът ми е: има ли надежден държавен контрол, че тези фирми, които търгуват с оръжието, следят пътя на оръжието и то отива там, където ние искаме да отиде?
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Заповядайте.
АНЮ АНГЕЛОВ (съветник към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките): Благодаря Ви за въпросите, господин Гечев.
Най-напред по въпроса за таксите. Заплаща се част от таксата предварително, след което останалата част се заплаща съответно при получаване на лиценза, така че само за разглеждането се плаща такса, а за съответния лиценз – след като бъде издаден. Естествено, няма как да вземем предварително такса.
Всички тези 20 фирми, които казах, на практика те нямат лиценз, щом не са ги получили, така че отпада въпроса дали ги отнемаме или ги спираме и след това – възстановяваме, и т.н.
По отношение на втория въпрос, той не касае до голяма степен Междуведомствения съвет, касае най-вече Междуведомствената комисия, която е към Министерството на икономиката, чийто председател е министъра на икономиката, който за всяка една сделка издава съответното разрешение за транспорт, на базата на така наречения „на крайния получател“ – удостоверение.
Какъв контрол извършва Междуведомствената комисия? Мисля, че такъв доклад Ви е представен. Но това е въпрос, основно към тях.
Естествено, и в нашия Съвет, и в Междуведомствената комисия участват представители на Държавна агенция „Национална сигурност“, на Държавна агенция „Разузнаване“ и т.н. и те имат грижата, когато ние издаваме лиценз, ако има някои въпроси, които не са … или пък имаме информация и ние като Междуведомствен съвет, че се извършва някакво нарушение, естествено е да вземем съответното решение. Такива решения сме взимали 2015 г. за „Видекс“, взимали сме такива решения по отношения на нарушения на Закона за експортния контрол.
По отношение на конкретно зададения въпрос дали има такива или няма, дали това са изнесени въоръжения и боеприпаси от българска фирма или това са попаднали по някакъв начин в съответното подразделение или терористична организация, мога само да заявя: дано да няма такива нарушения! Но на практика Междуведомственият съвет няма такива функции по Закона за експортния контрол.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Гечев, още нещо? Нямате.
Колеги, имате думата.
Може би преди две седмици гледахме един от отчетите на Междуведомствената комисия и бяхме впечатлени. Преди четири години, спомням си, в тази комисия тогава гледахме резултатите на отбранителната промишленост, които бяха, ако не се лъжа, около 160 млн. долара. За миналата година са милиард и сто милиона евро. Това прави около 2% от брутния вътрешен продукт.
АНЮ АНГЕЛОВ (съветник към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките): България е на седмо място по отношение на износа на въоръжение.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Така че 2% от брутния вътрешен продукт не е никак малко, затова и интересът е сериозен.
Имате думата. Ако нямате, ние сме водеща комисия и трябва да гласуваме доклада.
Гостите желаят ли да вземат отношение? Последният път от Държавна агенция „Национална сигурност“ се разсърдиха, че не съм им дал думата.
Ако гостите нямат желание да вземат думата, предлагам да преминем към гласуване.
Който е съгласен за приемането на Доклада във вида, в който е даден, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Докладът за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, се приема.

Колеги, с това приключваме днешното заседание.
Благодаря на всички участници.
Следващото заседание е следващата сряда от 14.00 часа.
Закривам заседанието.

(Закрито в 14.55 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър КъневСтенограф:
Мая Станкова
Форма за търсене
Ключова дума