Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, № 702-01-17, внесен от Министерския съвет на 18 септември 2017 г. -- за второ гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение на Закона за измерванията, № 702-01-32, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2017 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 702-01-33, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2017 г. -- за първо гласуване.
4. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители, на 25.10.2017 г. -- за първо гласуване.
5. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 14


На 22 ноември 2017 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, № 702-01-17, внесен от Министерския съвет на 18 септември 2017 г. -- за второ гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение на Закона за измерванията, № 702-01-32, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2017 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 702-01-33, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2017 г. -- за първо гласуване.
4. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители, на 25.10.2017 г. -- за първо гласуване.
5. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 14.00 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имаме необходимия кворум.
Откривам редовното заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Дневният ред Ви е раздаден предварително:
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, № 702-01-17, внесен от Министерския съвет на 18 септември 2017 г. -- за второ гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение на Закона за измерванията, № 702-01-32, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2017 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 702-01-33, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2017 г. -- за първо гласуване.
4. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители, на 25.10.2017 г. -- за първо гласуване.
5. Разни.
Преди да преминем към гласуването на дневния ред, ми се ще да направим две промени.
Предлагам да отложим за следващо заседание т. 1 от така предложения дневен ред – Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 702-01-16, внесен от Министерския съвет на 18 септември 2017 г. Причината е следната. Съгласувано е с Правна дирекция на парламента.
На 26 октомври 2017 г. в пленарната зала за първо четене е приет законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Водеща е Комисията по правни въпроси. С него в § 27 на Преходните и заключителните разпоредби се изменя Законът за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, като измененията в голямата си част дублират измененията в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, който предложих да се отложи.
С цел да се избегнат аналогични изменения в един закон през две комисии и предвид това, че Комисията по икономическа политика и туризъм е водеща и законопроектът е на етап второ гласуване, се предлага да се отложи точката, за да се обединят текстовете и измененията да се направят през водещата комисия.
Този път едни и същи неща минават през две комисии. На малко по-късен етап Правната комисия това го хвана и тъй като ние сме водеща комисия, а това е второ четене, предлагам да отложим тази точка.
Има ли някой, който да е против? Не виждам!
Второ, предлагам промяна също в дневния ред – Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители, на 25.10.2017 г., за първо гласуване.
Тук искам само да подчертая, че водеща е Здравната комисия. Тя утре ще има заседание. Тъй като следващата сряда и четвъртък ще се гласува бюджета на второ четене и тъй като се касае за сериозни инвестиции, предлагам да включим тази точка в дневния ред.
Въпросът за наркотичните вещества в този законопроект е доста встрани от това, което всички ние си представяме. За тази цел сме поканили по тази точка, ако приемем, че влезе в дневния ред, двамата заместник-министри – на икономиката и на здравеопазването, за да ни уведомят каква е причината, за да бързаме с този закон.
Ако не възразявате, предлагам да приемем така дневния ред и т. 4 да бъде всъщност законопроектът за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители, на 25.10.2017 г., за първо гласуване.
Имате ли някакви други предложения, колеги? Ако няма, моля който е съгласен с така предложения Ви дневен ред, с промените – отлагане на т. 1, и вече като последна точка, като точка 4 за законопроекта за прекурсорите, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 17, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред се приема.

По точка първа гости от Министерството на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, Христо Атанасов – директор на Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, Иван Пенчев – началник на отдел в Дирекция „международно контролирана търговия и сигурност“ и Мая Стоилова – главен експерт в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“.
По точка втора гостите са абсолютно същите.
По точка трета гости от Министерството на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката и Силвана Любенова – директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика на потребителите“;
от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор: Петър Горновски – председател, Мария Вълкова – главен директор, Павлина Данаилова – главен директор, Петя Маринова – началник-отдел и Светослав Стойнев – главен инспектор;
от Българската стопанска камара е Добри Митрев – заместник-главен секретар.
По точка четвърта, която става т. 3 – отново същия състав, както по предишната точка.
От Министерството на здравеопазването е заместник-министър Светлана Йорданова.
След като отпадна обсъждането и гласуването на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, преминаваме по-нататък по дневния ред.

Преминаваме към точка първа от дневния ред: Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, № 702-01-17, внесен от Министерския съвет на 18 септември 2017 г., за второ гласуване.
Колеги, по Закона няма никакви поправки, с изключение на § 1, където редакцията е чисто техническа. Има съгласуване с Министерството.
Аз Ви предлагам все пак да си минем текстовете параграф по параграф и да ги гласуваме.
„Закон за изменение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/ 2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание“
Моля, който е съгласен с така предложения Ви текст на вносителя за наименованието на закона да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Наименованието на закона се приема.
Работната група предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 1 след думите „Регламент 1236/2005“ се добавя и „и на Регламент (ЕС) 2016/2134 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ОВ, L338/1 от 13 декември 2016 г.)“.
Комисията подкрепя предложението.
Някакви предложения и съображения?
Това предложение го правя по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като е вкарано допълнително. Предложеният от Работната група нов параграф, би следвало да бъде припознат от народния представител, тоест от мен. Редакцията е техническа, съгласувана е.
Имате ли някакви други предложения или съображения? Целият ЗИД е евроинтеграция.
Ако няма други предложения и съображения, моля, който е „за“ така предложения текст, да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на Работната група за нов § 1 се приема.
От тук нататък имаме преномериране на текстовете.
По § 1, който става § 2, Работната група го подкрепя.
Параграф 2, който става § 3, Работната група го приема и предлага за гласуване.
Работната група подкрепя текста за § 3, който става § 4.
Работната група подкрепя текста за § 4, който става § 5.
По тези четири параграфа имате ли някакви предложения или съображения? Не виждам.
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 1, който става § 2; § 2, който става § 3; § 3, който става § 4 и § 4 който става § 5, се приемат.
По следващия § 5 има чисто редакционна поправка.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, който става § 6 и предлага следната редакция:
„§ 6. В чл. 4 ал. 1 думите „Разрешението за износ или внос се издава“ се заменят с „Разрешението съответно по чл. 3а, ал. 1, чл. 3б, чл. 3 в., чл. 3г, ал. 1 или чл. 3д се издава“.
Имате ли някакви предложения по този текст, така както е формулиран? Не виждам.
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на Работната група за § 5, който става § 6 се приема.
По § 6, който става § 7. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7 – това вече е следващият параграф, който става § 8, и предлага редакция, ще Ви изчета и текста по § 8:
„§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „оригинала на разрешението“ се добавя „за износ, внос, транзит, предоставяне на брокерски услуги и за оказване на техническа помощ“;
2. В т. 2 след думата „изделията“ се добавя „или оказаната техническа помощ“;
3. В т. 3 думите „придружена с легализиран превод на български език“ се заменят с „в потвърждение на това обстоятелство“.“
Имате ли някакви допълнителни предложения по тези два параграфа? Тук се касае за отпадане на административни тежести.
Ако няма, моля, който е „за“ приемането на тези два параграфа във вида, в който са предложени, моля да гласува
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 6 с редакционната поправка, който става § 7 и § 7, с редакционната поправка, който става § 8, се приемат.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.
„Заключителна разпоредба“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.
По текстовете на § 8, на Заключителната разпоредба и на § 9 имате ли някакви предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 8, който става § 9; за наименованието на подразделението и § 9 който става § 10, се приемат.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за изменение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, е приет за второ гласуване.

Преминаваме към втора точка от дневния ред: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение на Закона за измерванията, № 702-01-32, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2017 г. -- за първо гласуване.
Законопроектът е разпределен само на нашата комисия.
Давам думата на заместник-министър Лъчезар Борисов да представи законопроекта.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Това е един законопроект, който е част от групата законопроекти, свързани с политиката за намаляване на административната тежест.
С предложения Законопроект се предвижда частична отмяна на режима за одобряване на идентифицираните знаци на лицата, които произвеждат или внасят бутилки, тъй като този режим не е приложим за вносителите на бутилки и е в противоречие с хармонизираното европейско законодателство. Това поражда необходимостта режимът да отпадне по отношение на вносителите.
Освен това със Законопроекта се предлага и отмяна на уведомителния режим за дейността на лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате думата.
Колеги!
Колеги, безмълвни сме – отпадат режими, доколкото разбирам, което е добре. Само да не се окаже, че след две-три заседания ще предложите още и други.
Колеги, някакви предложения? Не виждам.
Предлагам да преминем към гласуване на законопроект за изменение на Закона за измерванията, № 702-01-32, внесен от Министерския съвет, на 23.10.2017 г.
Моля, който е „за“ да приемем Законопроекта на първо четене, да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Законопроектът за изменение на Закона за измерванията се приема за първо гласуване.

По трета точка от дневния ни ред: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 702-01-33, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2017 г. -- за първо гласуване.
Имаме и едно становище от Националния браншови съюз – „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници, ескалатори“.
Има ли някой от представителите тук? Ще искате ли думата? Добре, ще Ви я дадем, но нека първо да чуем вносителите.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! С предложения законопроект се дава възможност на икономическите оператори при заявяване на административна услуга да не се предоставя съдебно удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър.
Предвидено е и отпадане на изискването за предоставяне на трудови договори на персонала, тъй като те подлежат на задължителна регистрация от органите на НАП, поради което е налице възможността посочените документи да бъдат проверени от административните органи по служебен път.
Освен това се предлага в Закона да бъде уреден и редът и начинът за предоставяне на административни услуги по електронен път.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Да чуем и по-друго мнение – от Асоциацията.
Заповядайте.
КАЛИН ПЕТРОВ (председател на Националния браншови съюз „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори“): Добър ден! Председател съм на Националния браншови съюз „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори“.
По повод Законопроекта, който е внесен от Министерството на икономиката, ние сме напълно съгласни с начините за намаляване на административната тежест – с един от начините, и допълнително сме внесли и депозирали на вниманието на народните представители становище, с което, ако смея да Ви запозная в кратко, сме предложили допълнителни промени, които са за премахване съществуващи задължения, като част от намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.
Ако позволите, в детайли да Ви запозная с нашето предложение, накратко. То е използването на ресурс, който в момента има.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Прекъсвам Ви! Вашето становище е раздадено, колегите го имат предварително.
КАЛИН ПЕТРОВ (председател на Националния браншови съюз „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори“): Разбрах.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Доколкото разбирам, някои неща звучат много логично, но все пак до голяма част те са редакционни поправки и аз Ви предлагам действително между първо и второ четене заедно с Министерството, естествено и с нашата Комисия, да ги прегледаме внимателно.
Не знам дали ще трябва да се съгласим „магистър“ да се смени с „бакалавър“! Може би, не знам.
Има много други неща, които предлагате: „притежават“ се заменя с „разполагат“, отново „магистър“ с „бакалавър“, „притежаващ“ с „разполагащ“, „български“ с „действащи“. Трудно е на този етап Комисията да може да вземе решение по всички тези въпроси.
Ако имате, да добавите още нещо – това го имаме и го е раздадено отдавна на всички колеги.
Доста неща предлагате и на следващата страница.
Ако имате, нещо допълнително?
КАЛИН ПЕТРОВ (председател на Националния браншови съюз „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори“): Не.
Благодаря, ако го приемате и ще се надявам да направим една работна група.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Не, ние не го приемаме.
КАЛИН ПЕТРОВ (председател на Националния браншови съюз „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори“): Нямам представа. Извинявайте!
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Най-вероятно на първо четене ще приемем Законопроектът, но между първо и второ четене е нормално да се седне със заинтересованите страни да се обсъжда, като въобще не Ви гарантирам, че нещата ще бъдат приети.
КАЛИН ПЕТРОВ (председател на Националния браншови съюз „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори“): Нормално. Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Да, заповядайте.
ДОБРИ МИТРЕВ (заместник-главен секретар на Българска стопанска камара): Благодаря Ви, господин Кънев.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми господин Председател на Агенцията! Съвсем кратък ще бъда.
Изцяло подкрепяме направените предложения от колегите от Националния браншови съюз „Надзор, поддръжка, експлоатация на подемници и съоръжения“ и моля да ги вземете предвид между първо и второ четене в Комисията.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: И аз Ви благодаря.
Колеги, имате думата.
Притеснявам се, че на общия фон на доста неприятни ситуации покрай асансьорите в последно време, държавата в лицето на Министерството и Агенцията едва ли ще бъдат благосклонни да приемат абсолютно всичко, което предлагате, но в края на краищата ще изслушаме и двете страни. Гарантирам Ви, че между първо и второ четене ще бъдете поканени.
Колеги, имате ли някакви други предложения? Ако нямате, аз предлагам да преминем към гласуване. Поехме ангажимент да изслушаме страните.
Моля, който е съгласен да приемем законопроектът за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 702-01-33, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2017 г. на първо гласуване, да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ - 1 и „против“ – няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите се приема за първо гласуване.

Колеги, минаваме към четвърта последна точка от дневния ред: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители, на 25.10.2017 г., за първо гласуване.
Ще помоля заместник-министъра на здравеопазването да заповяда.
Този Законопроект има определена предистория. Имаме две становища и на двете министерства – и двете са положителни, и на Министерството на здравеопазването – най-накрая пратихте някакво конкретно становище, защото предишното Ви беше „може би – да, ама може би не“.
Ще помоля все пак заместник-министъра да ни разкаже малко предистория защо се налага да бързаме с този Закон, тъй като при нас по принцип винаги като видим закон, внесен от народни представители, започваме да се притесняваме – защо се прескача Министерския съвет.
Благодаря Ви.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Към внесения Законопроект има мотиви, които в голяма степен казват каква е необходимостта от Законопроекта, но аз ще дам малко предистория.
В момента в България има сертифициран като приоритетен, инвеститор, който е изградил своята фабрика и не може да започне да работи, при условие че има голяма поръчка, спечена от един от световните автомобилни гиганти. Тази инвестиция би следвало да създаде 3150 работни места, но тя не може да започне да работи. Защо? Защото трябва да се произведат гумени или полиуретанови изделия, които се получават при смесването на две химически смеси. Едната е полиол (Polyol), другата – изоцианид (Isocyanate).
В една от тези две химически смеси съществува веществото 1,4-бутандиол, което съгласно наредба, която е под настоящия Закон, е определено като наркотично вещество. Доколкото съм запознат, може би и колегата заместник-министър ще каже, няма европейски изисквания за класифицирането на това вещество като такова, но то реално е такова и назад в годините на граница са установявани определени количества, именно заради това българската държава назад в годините го е включила в списъка на наркотични вещества.
Проблемът е ясен за администрацията отпреди около две години, поради което са създадени работни групи и тези работни групи са стигнали до извода, който извод общо взето е посочен и в Законопроекта, че такова наркотично вещество, и то конкретно визираното, може да бъде използвано, когато не може да бъде директно извлечено или с лесно достъпни икономически средства.
Такова решение е имало на Съвета по наркотичните вещества, но въпросът не е бил решен, защото тогава предложението на работните групи и разглежданото предложение в Съвета по наркотични вещества е визирало изменение в наредба.
Впоследствие се включват експертите от Министерството на правосъдието и казват, че това не може да стане в наредба без за това да има законова делегация, след което следва Служебен кабинет – няма възможност за законодателна инициатива, и проблемът остава нерешен.
Извън конкретния казус за приоритетния инвеститор, който вече си е построил завода и не може да работи, имаме още един казус – нов голям инвеститор, той беше оповестен по медиите, така че аз бих си позволил да кажа и неговото име. Това е „Леони“ и инвестицията, която е предвидена да се случи на територията на Северозападна България – нов завод за производство на автомобилни части, аналогични на съществуващия вече завод, който не може да почне да работи, а инвестицията е около 100 милиона и създаването на 2000 работни места.
Днес представител на „Леони“ беше в Министерството на среща при министър Караниколов и каза, че ако няма бързо решение на казуса в България, те ще пренасочат своята инвестиция към Сърбия. Ние мислехме, че Румъния е нашата конкурентна дестинация. Не е Румъния, Сърбия е!
Всъщност тези вещества, тези смеси, за които говорим, се произвеждат в европейски държави. Доколкото сме запознати, се произвеждат в Германия и Полша – в Полша, разбира се, от немски инвеститори, и се използват в много държави.
Първият инвеститор, за който говорим, има заводи и в Прибалтийските страни на Европейския съюз, където няма никакво ограничение.
В Румъния и в други държави има някакъв регистрационен или уведомителен режим, какъвто ние предвиждаме да направим, като се даде правото на министъра на икономиката чрез наредба да определи този ред, а тази наредба се предвижда да бъде аналогична на сега действащото законодателство в сферата на здравеопазването. По аналогичен начин се освобождават някои такъв тип продукти в сферата на лекарствата.
Мисля, че и колегата заместник-министър от здравеопазването ще може каже нещо по-подробно, тъй като назад във времето тя е имала и възможността да бъде секретар на Съвета по наркотични вещества.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА: Благодаря, господин Председател.
Наистина бях част от Експертния съвет, който разглеждаше този въпрос от самото начало. В този експертен съвет влизаха водещи токсиколози, експерти и членове на експертния съвет, създаден към Националния съвет по наркотични вещества.
Трябва да се отбележи, че конкретно 1,4-бутандиол е в списъка на рискови вещества. Наркотичните вещества и растения се разпределят в три списъка. В първия списък са посочени тези, които са истински наркотични вещества. Това са хероин, кокаин, марихуана, коноп и всички амфетамини и синтетични наркотици и са забранени за употреба в хуманната медицина.
Във втория списък са наркотични вещества, които са разрешени за употреба в хуманната медицина.
В третия списък са рискови вещества.
По отношение на рисковите вещества, колегата е напълно прав, че някои от държавите като цяло са освободили от контрол тези вещества, които в момента разглеждаме.
Ние бяхме поканили на срещата представителите както на вносителите, производителите, абсолютно всички страни. Направихме пълен обстоен разпит, поискахме всички сертификати, за да се уверим, че от тази смес, това вещество по никакъв начин не може да бъде извадено или поне не по лесен начин и по начин, който да бъде икономически ефективен.
Категоричното становище на експертния съвет е, че нямаме никакви притеснения, ако се въведе подобна промяна в Закона за контрол върху наркотичните вещества. Точно обратното – това ще даде възможност тези вещества, които иначе в икономически план са изключително изгодни, ще облекчат производството, точно както сега става въпрос – в автомобилната индустрия, ще подпомогне развитието на икономиката и ще бъде едно облекчение за производителите и за вносителите.
Така че още веднъж потвърждаваме нашето съгласие. Ние самите в рамките на Министерството на здравеопазването сме търсили многократно най-различни възможности по какъв начин наистина точно този вид вещества да го освободим, защото не можем да подходим към всички видове наркотични вещества по един и същи начин.
Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Искате да добавите нещо? Може би първо да дадем думата на вносителите. Тук са двама от тях – Маргарита Николова и Даниела Савеклиева.
МАРГАРИТА НИКОЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Колеги, аз нямам много какво да допълня след изчерпателното изложение на двамата заместник-министри.
Това, от което ние сме подтиквани и сме подписали този Законопроект, е точно да се отворят вратите за чуждестранни инвестиции, особено че има изграден завод, който чака вече повече от година и половина. Това е в Старозагорско, там и надолу. Къде беше?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Между Хасково и Димитровград. (Реплики.)
МАРГАРИТА НИКОЛОВА: Да, и в Плевен предстои.
Не трябва да затваряме вратите по такъв начин. Данъчното законно производство е облекчено, че данъкът е нисък, не е на необходимото и достатъчно условие, за да дойдат в България и да инвестират.
Ето, виждаме, че година и половина е построен завод и ние не можем да се съберем и да обсъдим един проблем, който всъщност не е сериозен. Не отваряме врата за допускане на наркотични вещества безразборно, а това е в третия списък, който определено би могъл да се използва и да служи за производство както в строителството, така и за високи технологии, за изработването на полиуретан, и съответно от там уплътнения за автомобилната индустрия. Това е, което имам да кажа.
Благодаря, господин Председател.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колега Бойчев, заповядайте.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Запознат съм с този случай, тъй като имахме разговори и със заместник-министър Борисов. Ще подкрепим това, обаче, господин Борисов, трябва да кажем тук няколко неща.
Ако темповете, с които работим и отговаряме на заявления за инвестиции в България са тези, които виждаме в момента, ние дълго време ще имаме това, което наблюдаваме като картина в момента – все по-малко инвестиции в страната. Водихме го този разговор.
Колеги, става въпрос за един отговор, който българската държава трябва да даде на инвеститор клас А, който иска да изгради завод за над 3000 човека. Една година на тези хора не може да дадем отговор, защото първо взимате едно решение в Съвета по наркотични вещества. Оказа се, че то трябва да бъде санкционирано и споменато в Закона и от там нататък започва едно, да не казвам какво, ходене по администрацията, за да не стигнем няколко месеца тук.
Между другото, към двамата вносители – виждате, че е внесено на 25-ти. Също, не е сериозно за мен – нещо, което е внесено преди един месец, при такъв дефицит на време, в който трябва да се вземе това решение, да го гледаме сега.
Имам и една молба към заместник-министъра на здравеопазването. Знаете, че всяка промяна в този Законопроект създава много спекулации. Моята молба е за това, така както го обяснихте днес, утре да го обясните в Здравна комисия. Казвам това, защото сме разговаряли с нашите лекари и те имат притеснение относно това, дали веществото може да бъде използвано и да бъде злоупотребявано с него. Изрично да уточним, че всичко това, което Вие сте прегледали – говорим за такъв тип многокомпонентни смеси, от които това вещество не може да се извлича и то е само за индустриално ползване. За да няма спекулации, че правим промяна и, видите ли, че някой създава възможност за отваряне…
Буквално преди заседанието разговаряхме с нашите колеги от Комисията по здравеопазване по този въпрос. Нека да го обясним и там много деликатно. Надявам се наистина всичко да приключи наред, защото най-голямото престъпление, което можем да направим, е готова инвестиция да я пратим в Сърбия, заради това че ние близо една година не можем да дадем на хората отговор обратно.
Господин Борисов, надявам се, че тази наредба, като знаете Закона, няма да я бавите, защото пише в двумесечен срок. Работете я в момента, за да не се окаже, че сме приели Закона, а после хората нямат и Наредба, по която да го прилагат.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, други изказвания?
Заповядайте, господин Професор.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря.
Аз само да добавя, че наистина две години е дълъг период, но в същото време ми е малко странно, че е направена инвестиция. Първо, правят инвестиция преди две години, а след това, започват да търсят разрешение – или не са знаели, това е техен проблем, че не са знаели, но ние пък сме длъжни да помогнем, в случай че става дума за големи инвестиции.
Нямам притеснение от това, което чувам тук от експертите, да гласувам за такова нещо. Но искам гаранция от Вас за следното. Явно е, че щом като експертите казват, че е икономически неизгодно или невъзможно технологично обратно да се разгради новият продукт и да се получат наркотични вещества, как българската държава ще контролира вноса на наркотичното вещество? Как ще се контролира неговото използване? Защото това е по-важното, след като втората част – продуктът, вече не може да се разгражда.
Предполагам, че ще има някакви специални мерки и държавата ще има специален контрол. Предполагам, че е проверен и инвеститорът. В други страни също – инвеститор споменахте, той е надежден, но как ще бъде контролът на държавата по вноса на веществата, преди те да бъдат преобразувани в продукт? За това да ни дадете информация.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: На първо място, по въпроса на господин Бойчев. Да, наистина администрацията се е забавила. Надявам се, в бъдеще да не се случва това нещо. Когато обаче се наложи и като практика няколко администрации да работят съвместно, винаги се получава пропуск. Имало е добрата воля да бъде решен проблемът, но е пропуснат факта, че е трябвало някой по-рано да каже, че е необходима законова делегация за това.
По отношение на това, което господин Бойчев каза за утрешното заседание на Здравната комисия, искам само да кажа, че към становището на Министерството на икономиката е прикрепено още едно становище на Министерството на здравето, което те са дали малко по-рано и в доста дълбоки детайли описват това, което и заместник-министър Йорданова каза. Доколкото съм запознат, имаме и позитивни становища освен от Министерството на здравето, от Агенция „Митници“ и от МВР.
По отношение на въпроса на господин Гечев за вноса на наркотичното вещество, не става изобщо въпрос за внос на наркотично вещество, а за химическа смес – така е посочено и в Закона, в която химическа смес не повече от 20% ще се съдържа химично вещество. Две химически смеси ще бъдат смесени на територията на България, от които се получава гумата. Тоест няма да говорим изобщо за внос на наркотично вещество в чист вид. Ще бъде пак химическа смес, която е в полутечно състояние и с още една подобна такава – когато се смесват, се получава полиуретана. Тоест, няма да имаме внос на наркотично вещество.
В наредбата ще видим, в момента вече работим – работим и разсъждаваме по това и най-вероятно с Агенция „Митници“ ще проговорим да има някакъв регистър и те да са информирани. Тоест, на територията на България да не влизат повече от необходимото на този тип инвеститори.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря.
Колегата Шевкед.
АДЛЕН ШЕВКЕД: Благодаря, господин Председател.
Адмирирам законопроекта, който е подготвен от колегите. Говоря като лаик в момента. При мен тук възникват въпроси, защо няма становища от Министерството на околната среда и водите? Говорим за химични вещества, които ще бъдат преработвани тук. Какво ще е влиянието върху околната среда, върху населението, което ще се намира в близост до този завод? Някой някога поставял ли е този въпрос и бихте ли ми дали Вие отговор? Все пак говорим за химични вещества, които ще се преработват. Тоест самият процес, химичният процес ще се извършва. (Реплики.) Дори и да е готова сме, колеги, малко или много сме учили химия и си спомняте, че има химична реакция някаква – дали е чрез топлинна обработка, дали нещо друго, подробности.
Какво ще е отражението на околната среда, на почвите, на населението? Има ли опасност за здравето на хората и така нататък?
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Както казахме, става въпрос в единия казус за приоритетен инвеститор, сертифициран от правителството, не дори като клас А, а като приоритетен инвеститор. Това е дало основание да има Междуведомствена работна група, която да разглежда всички проблеми на този инвеститор. Такава Междуведомствена работна група е създадена със заповед на министър-председателя. Аз съм председател на Междуведомствената работна група. Тя е провела съответните заседания. В нея участват представители на Министерство на околната среда и водите. Дискутиран е казусът. Те имат свои собствени наредби, където контролират някои опасни вещества и те са действащи. Не е необходима промяна в тях, така че те си спазват действащото законодателство в сферата на опазването на околната среда и водите. Казусът е дискутиран с тях. Те не виждат проблем.
АДЛЕН ШЕВКЕД: А защо няма тяхно становище прикрепено?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Не е въпросът към мен. Извинявам се.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, други въпроси?
Утре има заседание на водещата Комисия.
Искам само да добавя, преди да преминем към гласуване. Ние с Жельо Бойчев водихме разговори с нашите лекари, които са членове на Здравна комисия. Тяхното притеснението е това, че те не знаят как да гласуват, тъй като казват: „Внасяно е два пъти – тук има нещо“.
Искам като хронология, без да правя някакви алюзии, да се върна назад. За първи път беше внесено това като предложение и в миналия парламент, след седмица падна правителството на Борисов. (Оживление.) Не, не правя никаква аналогия, просто Ви разказвам. Даниела ще Ви каже едно към едно. (Реплики. Смях. Реплика: „Внушение“.)
Внушение не правя. Председателката няма да ме изгони. След това го внесе Делян Добрев, беше водач на групата. Стана скандала и той, човекът, го изтегли. (Реплики.) Това е истината.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: В Комисията не беше изчистено предложението. Наистина не беше и добро становището на Министерството на здравеопазването.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Молбата ми е тази – касае се за инвестиция. Дайте да подкрепим Закона, добро е, да го приемем. Нека утре, ако има някакви проблеми, вече между първо и второ четене Здравна комисия ще си ги решава.
Моля, който е „за“ да приемем Законопроектът във вида, в който е, да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ - 1 и „против“ – няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, се приема за първо гласуване.
Законопроектът е приет във вида, в който е предложен.

Господин Гечев има думата.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Нека в протокола да запишем, както си му е редно – ние се произнасяме по икономическата страна на въпроса. Ние не можем да кажем какви са медицинските опасности и други. Това не е наша работа.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря.


Другата сряда няма да имаме заседание.
Закривам заседанието.

(Закрито в 14.45 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър КъневСтенограф:
Катя Бешева
Форма за търсене
Ключова дума