Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 902-01-34, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

П Р О Т О К О Л
№ 59


На 10 юли 2019 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 902-01-34, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.

Заседанието на комисията бе открито в 14.06 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имаме кворум, започваме работа.
Дневният ред Ви е раздаден предварително, но въпреки това ще го изчета за протокола:
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 902-01-34, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.
По така предложения Ви дневен ред имате ли други предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред се приема.

Имаме нов колега в Комисията. Искам да поздравя Стоян Мирчев. Мисля, че го познавате. Както виждате, бягат от култура, образование и от други комисии и идват при нас. (Реплики и оживление.)

Преминаваме към точка първа от дневния ред: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г., за първо гласуване.
Гости по тази точка са:
от Министерството на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник-министър, Силвана Любенова – директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, и Екатерина Пиперова – държавен експерт в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“;
от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор: Петър Горновски – председател и Павлина Данаилова – главен секретар;
от Български институт по метрология: Паун Илчев – и.д. председател и Валентин Старев – главен директор на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“.
Вносителите, имате думата. Само молбата ми е: не започвайте да ни четете мотивите. Чели сме ги, знаем ги, в тази комисия всичко се чете много внимателно. Имате ли да добавите допълнително нещо? Или много кратко резюме.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Съвсем накратко, и двата законопроекта – и по първа, и по втора точка, са в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет. Това са мерките за трансформация на модела за административно обслужване.
В Закона, който е предложен по първа точка, са идентифицирани четири услуги, срокът за предоставяне на които следва да бъде регламентиран и на законово ниво. В това число са: одобряване типа на средствата за измерване; първоначална проверка на средствата за измерване; калибриране на еталони в средства за измерване; метрологична експертиза. Приемането на Закона ще приведе изпълнението на административните услуги, предоставени от Българския институт по метрология, съответно и от другите органи, в съответствие с АПК.
Благодаря Ви, това беше накратко.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: И аз Ви благодаря.
От Държавната агенция за метрологичен и технически надзор имате ли да добавите нещо друго, господин Горновски? Нямате.
От Българския институт по метрология? Няма.
Колеги, имате думата.
Заповядайте, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Не съм сигурен към кого е по-редно да се отправи въпросът – към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или към Българския институт по метрология, но въпросът ми е следният. Често пъти фирми се оплакват за проверки, които са извършени на измервателни уреди, които използват за търговски цели, говорим за търговските везни. Тези уреди не притежават необходимия сертификат от Българския институт по метрология за извършване на съответната измервателна дейност. Нямат някаква лепенка или нещо такова, което е отличителен знак за това, че уредът отговаря на съответния стандарт, за да извършва тази дейност. Без оглед на това дали уредът отчита вярно измерванията или не, само на тази база търговците се санкционират, което донякъде е разбираемо. Моят въпрос е: прави ли се разлика между това дали търговецът извършва съответната дейност с коректно измервателно средство от гледна точка на техническите му показатели, но без необходимия сертификат, и това дали средството има сертификат, но не измерва точно? Не знам дали се изразих правилно.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Кой ще отговаря: Агенцията или Институтът?
Агенцията – заповядайте, господин Горновски.
ПЕТЪР ГОРНОВСКИ (председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор): Съгласно наредбите, които изпълняваме за средствата за измерване, всяка година се извършват такива проверки. Те се извършват от Българския институт по метрология. Съгласно тази наредба трябва да ги има тези знаци, които да говорят, че е извършена проверка, която да удостоверява, че средството за измерване може да се прилага на пазара. Ние сме надзорният орган, който прави проверки, и при установена неизвършена годишна проверка съответно вземаме мерките, които са заложени в наредбата. Това са наредбата и Законът за измерванията, ние ги изпълняваме.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Заповядайте, госпожо Любенова.
СИЛВАНА ЛЮБЕНОВА (директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“): Благодаря, господин Председател.
Само да добавя. Всъщност проверките, които се извършват от Българския институт по метрология или от оправомощени лица, имат за цел да удостоверят, че средството за измерване продължава да измерва вярно. Липсата на стикер, че е извършена такава проверка, е нарушение на Закона, защото няма доказателство, че то продължава да работи вярно. В такъв случай контролният орган няма за цел да извърши контрол дали средството мери вярно или не, а това, че не е изпълнено задължението да се извърши проверката от когото трябва – за това става дума.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Искам да отбележа, че според мен най важно от гледна точка на потребителя е съответното средство, което се използва, да мери вярно. Мисля, че и за търговеца това е от съществена важност. Разбира се, Законът казва, че съответното средство трябва да бъде сертифицирано и регистрирано, или с продължена годност – това, за което Вие говорите.
В крайна сметка бегъл поглед на пазара на технически измервателни средства показва, че се предлагат вероятно хиляди кантари, така да ги кажем по-лесно, или измервателни везни, търговски везни, които не подлежат на сертифициране, без оглед дали мерят точно, или не от гледна точка на потребителя и търговеца, и може би на пръстите на едната ръка, или хайде да кажем стотина, не повече, такива, които са сертифицирани. Прави впечатление, че разликата между цените на тези, които подлежат на сертифициране, и тези, които не подлежат на сертифициране, което е важно несъмнено за търговеца, е в пъти. Въпросът ми е: защо се допуска на пазара да се търгуват везни, които не подлежат на сертифициране, и как всъщност се оформя тяхното включване в търговския оборот, при положение че те не могат да служат за ползване на пазара? Как се определя дали една везна може да бъде сертифицирана или не, съответно едно измервателно средство да бъде сертифицирано или не?
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Кой ще отговаря?
Заповядайте, госпожо Любенова.
СИЛВАНА ЛЮБЕНОВА (директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“): Благодаря.
Първо, искам да поясня, че по отношение на везните се прилага Европейска директива, която е въведена в България, по Закона за техническите изискания към продуктите по отношение на пускането им на пазара. Вече използването на везните за търговски цели е обект на спазване на изискванията на Закона за измерванията, така че ако на пазара има везни, които не отговарят на директивите, те са без „С“ маркировка, не могат да се използват за търговски разплащания. Целта на метрологичния надзор, който извършва Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, е да установи, че там, където везните се използват за търговски цели, те са с „С“ маркировка, тоест конструирани са така, че да отговорят на определени изисквания, преминават периодичните проверки, които потвърждават тяхната годност, и следователно могат да се използват за търговски разплащания. Тези, които нямат „СЕ“ маркировка, не отговарят на директивите, просто не могат да се използват за търговски разплащания. Може някой вкъщи да си ги ползва за собствени нужди.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Сабанов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Реплика към господин Данчев. Това, че някой внася и продава, си е негова работа. Не може да се използва в магазина, което е реално Вашият въпрос. Може да се продават всякакви, но когато ги хванат, ще бъдат наказани, ако ползват такива, които нямат маркировка. Всеки собственик на фирма е длъжен, ако не му е направена в срок, да отиде да се пререгистрира, тоест да дойдат, да замерят дали уредите му мерят точно. Метрологията минава, премерва и му дава стикерчето, за което стана въпрос. Има от възможно най-старите до възможно най новите. Казвам го от личен опит, затова репликирам, не че имам нещо против въпроса.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Данчев, заповядайте.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Последна реплика, господин Председател. Да кажа на господин Сабанов какво имам предвид. Най важното за един измервателен уред е как мери. Друг е въпросът администрацията какви условия създава, така че тези измервателни уреди, които се използват в търговския стокооборот, да отговарят на съответните законови изисквания.
Това, че едно средство не идва с така наречената „С“ лепенка, за мен не е основание то да не бъде регистрирано по Директивата, за която говори госпожа Любенова, и да получи съответната регистрация в България. Стига то да мери коректно. Пак казвам, огромна е разликата в цените на сертифицираните и несертифицираните търговски везни. Затова в интерес на Българския институт по метрология е да сертифицира колкото може повече везни, така че да даде възможност на търговците да използват икономически изгодните за тях.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Спираме този дебат, защото темата е много интересна. Аз Ви предлагам нещо ново.
Първо, дебатът въобще няма нищо общо със Закона.
Второ, много важно е да мери вярно, да има право да мери, тоест трябва да мине първо през сертифицирането.
И трето, понеже темата е много интересна и ние скоро не сме изслушвали агенции, Ви предлагам на една от следващите точки да поканим Агенцията, заедно с Българския институт по метрология да направим едно изслушване и един спокоен разговор, защото темата въобще не е само везните. Техният периметър на работа е огромен – това са асансьори, сега въглищата им прехвърлихме, ние го направихме, това са качеството на водите. Каквато се сетите, сме го хвърлили там. Темата е огромна, затова Ви предлагам, ако не възразявате, ще имаме време да подготвим едно такова изслушване. То ще бъде интересно и за българското гражданство.
Господин Данчев, съгласен ли сте? Да.
Колеги, предлагам да преминем към гласуване.
Който е „за“ да приемем точка първа от дневния ред, във вида в който е предложена от Министерския съвет, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 20, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за измерванията е приет.
Точка първа от дневния ред е приета.

Преминаваме към точка втора: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 902-01-34, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г., за първо гласуване.
Гости по тази точка са:
от Министерството на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник-министър, Иван Пенчев – директор на Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, Наталия Граховска – началник на отдел в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, и Мая Стоилова – държавен експерт в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“.
Господин Борисов, абсолютно същия въпрос имам към Вас: какво имате да добавите?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Съвсем накратко. Както казах в началото, отново в изпълнение на обща тема на Решение № 704 на Министерския съвет, което е за административната тежест и административното регулиране, предложеният проект специално за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие е с цел да бъдат допълнени сега съществуващите административнонаказателни разпоредби, отнасящи се до нарушенията и спазването на изискванията по ЗЗХО.
Освен това в Преходните и заключителни разпоредби е предвидена и промяна в Закона за експортния контрол на продукти. И в двата случая се предлага, тъй като това са специфични дейности, присъствието на един печат, което считаме, че трябва да бъде законова разпоредба. Приемането на Проекта ще доведе до по голяма яснота при прилагането на административнонаказателните разпоредби, разбира се, защото това са чувствителни сектори.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: От другите ни гости някой нещо да добави?
Заповядайте, господин Гечев.
Предполагам, че ще питате за печата, и мен това ме интересува.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Не.
Искам да ни поясните, защото все пак е специфична материя, създава се ал. 1 - от 1000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция в размер от 5000 до 25 000 лв.
Първо, ако може да ни обясните за каква имуществена санкция точно става дума?
Второ, да не вземам втори път думата, тъй тук става дума за много сериозни неща – химическо оръжие, токсични вещества, съм учуден, първо, че може да има такава малка глоба от 1000 лв. за опасни вещества. Не е ли това до дъно много ниско?
Винаги сме се изказвали против такива големи разлики десет пъти – от-до. Защото, за съжаление, при някои недобросъвестни чиновници, когато става дума за между 1000 и 10 000 лв., възниква въпросът: какво правим с този, който е нарушил? Лично аз бих предпочел тази разлика да не е толкова голяма. Тази начална сума от 1000 лв. ми изглежда доста приятелска за нарушители на токсични вещества и химическо оръжие, но може би нещо не сме разбрали.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Заповядайте, господин Пенчев.
ИВАН ПЕНЧЕВ (директор на Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Изначално идеята на тази нова алинея е да имаме санкционен режим по линия на търговските предприятия, които търгуват. Санкцията, доколкото е такъв голям размерът от 5 до 25 хил. лв., касае, че има нарушения. Не можем да използваме максималния размер, а трябва да дадем луфт на търговците. Ние винаги получаваме предварителна информация от производителите на вещества, които попадат в обхвата на Закона. Тоест, те дори да забравят да декларират, ние по международно сътрудничество, като Организацията за забрана на химическите оръжия, получаваме в предварителен порядък тази информация.
Тук идеята и духът е да създадем дисциплиниращ момент при търговците на такива вещества, които евентуално биха могли – ние не казваме, че те ще бъдат използвани за прекурсори и за създаване на химически оръжия. Досега разпоредбите на Закона ни даваха правата да налагаме санкции единствено по линия на производителите на такива вещества, които ги влагат в производството. Нямахме момента, в който да налагаме санкции на търговците. (Реплика: „Тези, които ги внасят.“) Тези, които са вносителите. Но ние винаги засичаме информацията по международна линия, говоря по линия на Организацията за забрана на химическите оръжия. Получават се разминавания, защото ежегодно докладваме за вноса и влагането в производството. Идеята, изначалният дух е да можем, тъй като търговците проявяват – не всички, разбира се, повечето са отговорни – малко пренебрежително отношение към тези вещества, които използват. Говоря основно в козметичната индустрия. Давам пример за триетаноламина, който доста често се влага, но ако имаме нужните познания, той може да се използва наистина за опасни моменти. (Реплика: Те не го декларират.) Те не го декларират и оттам при нас се получава разминаване на данните.
С тези санкционни разпоредби се стремим да създадем една по-силна държавност по отношение на такива опасни вещества, които попадат в обхвата на Закона. Това е идеята и затова сме дали тази голяма разлика в пъти – от 5000 до 25 000.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Гечев, заповядайте.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Вие не отговорихте на нито един от двата ми въпроса. Първо, поисках да ми обясните – търговското дружество „Х“ е нарушило нещо, какво значи имуществена санкция? Каква е разликата между глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.? Каква ще е имуществената санкция на дружеството „Х“ от Каспичан примерно, което е нарушило? Какво ще им направите имуществено? Кой ще оцени това – 5000 до 25 000 лв., и точно как ще стане? Аз не разбирам как ще стане. Бихте ли ми обяснили какво значи имуществена санкция? Какво ще ѝ направите на фирмата? (Реплики.) Не може да отговорите!
ИВАН ПЕНЧЕВ (директор на Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“): Не, пак Ви казвам, изначално е, за да има дисциплиниращ ефект към търговските дружества, които не декларират.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Ще Ви питам за трети път. Тук сме грамотни хора. Аз Ви питам: каква е разликата между имуществена санкция и глоба в размер на? Вие ни предлагате тук числа, които са различни. И с това става страшно, като отиде чиновникът да го глобява, ще започнат разговори: „Какво искаш? 25 000 лв., или ми дай 5000 лв., ще ти пиша 5 лв.“ Хайде моля Ви! Дайте ми доказателства, че аз ще гласувам в момента за нещо, което не прави разлика между 1000 и 25 000 лв., защото Вие не може да ми отговорите какво е имуществена санкция. (Шум и реплики.)
Нали не можете в момента да отговорите? Защо внасяте това да го гласуваме?! (Реплика: Не …) Добре, дайте ми пример за имуществена. Питам Ви трети път: има ли? Няма.
ИВАН ПЕНЧЕВ (директор на Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“): Не е целта да се изпитваме.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Господин Председател, те не знаят какво внасят. Аз Ви предлагам да го оттеглим.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Не е така. Не е така въобще, Валери, ако трябва да отговори. Петте хиляди лева са си глоба – финансова глоба. Като няма фирмата пари, отиват и казват: прибираме ти автомобила, оценяваме го на 20 000 или на 5000 лв., съвсем нормално.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Това е несериозно. Фирми, които внасят за милиони левове или стотици хиляди, Вие ще ги глобявате 1000 лв. Те ще умрат от смях.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Гечев, между първо и второ четене имате право да внесете предложения.
Мен ме интересува защо въвеждате гумен печат? В цял свят вече никой не ползва печат. Кому е нужно това? Гуменият печат вече не се ползва, всички ние имаме яснота. Не ми стана ясно: изискване ли е, чие е това?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Уважаеми господин Председател, по първата тема бих желал да се включа. Решенията се вземат от Междуведомствената комисия. Може би в дискусията стана ясно – това е глоба. Ако няма глоба, е имуществена санкция. Това е административен процес, върху който ще бъдат налагани глобите. Разбира се, ние като Министерство сме готови изцяло между първо и второ четене, съобразявайки се и с производители, и с търговци, ако с народните представители нямаме общо мнение, санкциите да бъдат променени в някакъв формат.
По втория Ви въпрос за печата, това е предложение, което също е дошло на база на работни групи и експертизи. Тематиката е чувствителна и колегите са предложили това, за да има повече контрол и повече отговорност.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Борисов, печатът е една абсурдност, разберете го! То не е като печата едно време – да го декларираш в МВР, да го регистрираш в НАП. Печат всеки си поръчва срещу четири лева навсякъде, какъв е проблемът? Хайде да не го коментираме, проверете го. Ще направим работна група да видим можем ли това да го изчистим.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Да добавят червен восък.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Червен восък, не. (Оживление.)
Нотариалната заверка е нещо съвсем друго. Вие добре че и това не сте поискали. Ако не е нужно, да го махнем. Ако твърдите, че е някаква директива, заради която ще ни вкарат в наказателна процедура, това е друго, но аз много се съмнявам. Всички ние работим с фирми, работим с документи – няма печати.
Имате думата последно.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Пак Ви казвам, отговорът не е задоволителен, защото, тук има и юристи, кой ще реши дали ще е 1000 лв., или ще е имуществена санкция – да им вземат, както каза някой, колата или шапката?! Това решава съдът. Тук даваме възможност на чиновника да решава как да наказва фирма с 1000 лв. Това трябва да се изясни до влизането в парламента. Ако има нещо разписано сериозно, да видим черно на бяло, защото в този си вид текстът е абсурден, и не само за мен. Няма как да подкрепим такова нещо. Аз съм с две ръце „за“ да има контрол върху вноса на тези опасни вещества, това въобще не го коментираме, но такава вилка от 1000 до 25 000 лв. и някакви имуществени санкции…

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Гечев, благодаря Ви.
Колеги, имате ли други въпроси? Няма.
Предлагам да преминем към гласуване.
Моля, който е „за“ да бъде приет Законът във вида, в който е предложен, да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ – 3 и „против“ – 1.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори е приет.
Благодаря Ви за участието.

По точка „Разни“ имате ли предложения? Няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

(Закрито в 14.35 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър Кънев

Стенограф:
Валентина Мечанова
Форма за търсене
Ключова дума