Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 002-01-19, внесен от Министерски съвет на 27 май 2020 г. -- за първо гласуване.
2. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 85


На 10 юни 2020 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Изток“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 002-01-19, внесен от Министерски съвет на 27 май 2020 г. -- за първо гласуване.
2. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 14.05 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *


ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Добър ден!
Уважаеми колеги, скъпи гости, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми представители на Министерство на финансите, Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса! Имаме кворум и мога да открия заседанието на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Предлагам Ви следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 002-01-19, внесен от Министерски съвет на 27 май 2020 г. -- за първо гласуване. Ние сме водеща комисия.
2. Разни.
Имате ли други предложения? Няма.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред е приет единодушно.

По първа точка от дневния ред наши гости са:
от Министерство на финансите: Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, Цветанка Михайлова – директор на Дирекция „Регулация на финансовите пазари“ и Христина Пендичева – държавен експерт в Дирекция „Регулация на финансовите пазари“;
от Комисия за финансов надзор: Петя Димитрова – директор на Дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“, Петя Хантова-Георгиева – директор на Дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ и Лилия Вълчовска – директор на Дирекция „Правна“;
от Българска фондова борса: Калина Николова – директор на Дирекция „Правомерност“ и Добри Варадев – юрист.

Давам думата на заместник-министър Маринела Петрова много кратко, извън мотивите, които по традиция ние много внимателно сме изчели, какво друго можете да ни съобщите.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Извън мотивите трудно мога да Ви съобщя нещо, което е важно и е по същество, тъй като всичко е отразено там.
Може би двете цели за изготвяне на този законопроект.
Едната цел е да въведем в националното законодателство мерки по прилагането на Регламент на Европейския съюз 2017/ 1129 относно проекта, който трябва да се публикува, при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар. С този регламент се отменят съответно Директива от 2003 г. под № 71, която е въведена в нашия закон за публичното предлагане на ценни книжа.
Втората цел е усъвършенстване на националната правна уредба във връзка с констатирани пропуски и проблеми при практическото й прилагане.
От тук нататък мога да представя детайли, които имаме в мотивите, ако държите мога да ги повторя, ако не, мога да спра до тук.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Не, ние 14 страници мотиви сме ги изчели. Рядко имаме проектозакон с толкова дълги мотиви.
На всички народни представители са раздадени – имаме три информации: становища от Българска стопанска камара, от Асоциация на индустриалния капитал и от Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.
Колегите от КФН, ако има нещо да добавят, ако не, да пристъпим към дебати. Няма.
Колеги, имате думата.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Това е в нашата професионална област така да се каже.
Вярно е, че става дума за основно прилагане на директиви на Европейския съюз. Това, което е хубаво е, че се дава възможност на малките и средни фирми, по европейска дефиниция, да имат достъп до регулирания пазар – казано на достъпен език. Това е чудесно. Всичко е добре, но за второ четене, в подробности, а и на първо четене утре на Бюджетна комисия, ще имаме повече време и ще трябва да се отговори на няколко въпроса – основно от КФН, за да сме сигурни, че като гласуваме тези промени всичко ще бъде наред:
Първо, трябва да има пълна яснота за този документ за публично предлагане, който ще е различен от проспекта. Тук въпросите ще бъдат: какво ще е съдържанието на този документ; дали той ще дава достатъчно информация; по какво ще се различава от проспекта, за да облекчи тези, които предлагат ценни книжа на този пазар?
Второ, предлагат се промени в сроковете с оглед облекчаване на фирмите, които кандидатстват, така нареченото намаляване на административната тежест. Комисията за финансов надзор ще трябва утре по-подробно да каже: имате ли достатъчен капацитет от хора, тъй като допускането на повече фирми малки и средни, а повечето български фирми са такива, на регулирания пазар, ще рече и доста документи за обработка. Имате ли капацитет в момента? Ако в момента нямате капацитет, какво предлагате, какво ще направите, за да имате такъв капацитет, за да може да се изпълни това решение?
Третата група въпроси са свързани с размера на ценните книжа, които ще се реализират. Това ограничение на Европейския съюз до 8 милиона евро – гледаме в някои страни е 5 – 6 милиона. Четири милиона мисля, че е в Хърватска. Вие предлагате 3 милиона – въпросът е, как сте го изчислили? Много ли е? Малко ли е? Може ли да бъде повече? На каква основа сте определили в проекта, че ще бъде 3 милиона евро?
Ще трябва да отговорите с повече подробности и на въпроса за отговорността на посредниците, тъй като в отзивите, които са постъпили от други организации, свързани с капиталовите пазари се вижда, че това е проблем, който ги вълнува и ние трябва да сме сигурни, че посредниците, КФН ще поемат отговорността, че инвеститорите ще получават своевременна информация за текуща промяна в състоянието на емитентите на ценни книжа. Това не са въпроси, които Ви изненадват, това са въпроси, които са поставени в отзивите и които ще ни интересуват и утре на Бюджетна комисия, и сега, и на гласуването в парламентарна зала. Вече при второ четене ще ги гледаме в детайли.
Но, разбира се, че проектът е свързан с Европейски директиви и по принцип ние трябва да го подкрепим.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, други въпроси?
Аз също искам да се присъединя към словото на господин Гечев. В трите становища, които имаме от неправителствените организации, има доста предложения. Желателно е, между първо и второ четене, спокойно да проведете срещи, да поговорите, да видите… Това предложение е към КФН.
Колеги, други въпроси?
Госпожо заместник-министър, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Може би едно уточнение, че в хода на публичната консултация, която така или иначе сме длъжни да проведем, ние сме получили същите становища от БСК и АИКБ, които са били обсъдени и съответно, ако тези предложения, които са били релевантни, са отразени.
По отношение на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници изразяваме готовност да видим и обсъдим техните предложения.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря Ви.
Колеги, други въпроси?
Ако няма други въпроси, преминаваме към гласуване.
Моля, който е „за“ точка първа и единствена от дневния ред: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 002-01-19, внесен от Министерски съвет на 27 май 2020 г., да гласува.
Гласували: „за“ – 17, „въздържали се“ – 1 и „против“ – няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа е приет на първо четене.
С това дневният ред е изчерпан.
Благодаря Ви и приятна работа.

(Закрито в 14.20 часа)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър Кънев


Стенограф:
Елеонора Богданова
Форма за търсене
Ключова дума