Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
21/06/2019

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 954-01-43, внесен от Валентин Алексиев Николов и група народни представители на 19.06.2019г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  Д О К Л А Д
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 954-01-43, внесен от Валентин Алексиев Николов и група народни представители на 19.06.2019г.
  На свое редовно заседание, проведено на 21 юни 2019 г., Комисията по енергетика обсъди и гласува горецитираният законопроект.
  На заседанието присъстваха: от генерална дирекция „Енергетика“ към Европейската комисия – г-н Клаус Дитер Борхард; от Министерство на енергетиката – г-жа Теменужка Петкова - министър; от Комисия за енергийно и водно регулиране: г-н Иван Иванов- председател; от Български енергиен холдинг: г-н Петьо Иванов – изпълнителен директор, от „Булгартрансгаз“ ЕАД – г-н Владимир Малинов – изпълнителен директор; от „Булгаргаз“ ЕАД – г-н Николай Павлов – изпълнителен директор, както и представители на неправителствени организации и асоциации имащи отношение към промените, заложени в законопроекта.
  От страна на вносителите, мотивите бяха представени от народния представител Валентин Николов. Предложените промени осигуряват изпълнение на задълженията по Регламент (EС) 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 година за установяване на мрежови кодекс за балансиране на газопреносни мрежи. Измененията и допълненията целят създаване на условия за ефективна либерализация на пазара на природен газ и установяване на ликвиден пазар, включително чрез конкретен пакет от мерки за преодоляване на ниската текуща ликвидност. По този начин ще бъде създадена конкурентна среда за добивните предприятия, търговците и потребителите на природен газ, чрез сключване на сделки на организирано място за търговия с ясни и единни правила и съответни устойчиви ценови сигнали за постигане на справедлива пазарна цена, основана на търсенето и предлагането.
  Чрез измененията и допълненията се създават нови възможности за търговците да реализират допълнителни количества в качеството им на участници, формиращи пазара /маркетмейкъри/ и доставчици на ликвидност, в резултат на текущите проекти за доставка на природен газ от нови източници.
  Въвежда се също така т.нар. програма „gas release”, чрез която общественият доставчик освобождава определени количества газ, съответстващи на определен процент от потреблението за всяка предходна година с цел да се постигне по-конкурентен пазар на природен газ.
  Предложените норми позволяват плавното и постепенно преминаване от пазар по регулирани цени към организиран пазар на природен газ по свободно договорени цени.
  В хода на дискусията изказвания в подкрепа на законопроекта изказаха министър Теменужка Петкова, както и изпълнителните директори на „БЕХ“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД. Промените в концептуално отношение приветстваха и представителите на работодателските организации, както и частните компании в газовия сектор, които наблегнаха от необходимостта от по-нататъшно прецезиране на текстовете. Народният представител Валентин Николов увери участниците в заседанието, че Комисията по енергетика ще организира широка обществена дискусия, както и работни групи, в които да вземат участие заинтересованите страни с оглед на това да бъде създаден добър механизъм за работата на организирания борсов пазар на природен газ.
  Гост на дискусията беше заместник-генералният директор на Генерална дирекция „Енергетика“ към Европейската комисия Клаус Дитер Борхард. Според него развитието на страната ни като газов разпределителен център е от национална и регионална значимост. Европейската комисия изказва своята пълна подкрепа към предложеният законопроект, тъй като това е една от началните стъпки за реализацията на газов разпределителен център на територията на България и диверсификацията на източниците на природен газ.
  След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 12 гласа „за“ , три гласа „въздържал се“ и нула гласа „против“ предлага на Народното събрание на приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката №954-01-43, внесен от Валентин Николов и група народни представители на 19.06.2019г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума