Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
25/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерския съвет на 15.10.2019 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  Д О К Л А Д
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерския съвет на 15.10.2019 г.
  На свое редовно заседание проведено на 21 ноември 2019 г., Комисията по енергетика обсъди и гласува законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерския съвет на 15.10.2019 г.
  На заседанието присъстваха от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”: г-н Станимир Пеев – председател и г-жа Койна Харбова - началник сектор „Правно-нормативно обслужване“
  Г-н Станимир Пеев - председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” представи мотивите към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Предложеният законопроект въвежда в българското законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1581 на Европейската комисия от 19 октомври 2018 година за изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите. С предложените изменения и допълнения се акцентира върху актуализиране на позоваванията на Регламент (ЕО) № 1099/2008 относно статистиката за енергийния сектор. От съществено значение е въвеждането на определение за „нефтени продукти“, нова редакция на определението за „брутни вътрешни доставки“, и по-детайлното идентифициране на различните петролни продукти, които се включват при изчисляване на задължението за поддържане на запасите и при отчитане изпълнението на вече създадените запаси. Възприета е и представената промяна на Приложение I на Директивата, като методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите са представени по-ясно, а сумата на нетния внос на първичните компоненти се намалява с най-голямата от съответно представените три възможни величини. Преразгледани и прецизирани са текстовете, които се отнасят до изчисляване на нивата на запасите по ЗЗНН, които задължените лица трябва да създават и поддържат. При изчисляване на среднодневния нетен внос и вътрешно-общностни пристигания са включени видовете енергийни продукти, които се вземат предвид при изчисляване и определяне на нивата на запасите, като са включени всички енергийни продукти. Предложена е промяна в периода, в който задължените лица трябва да създават и поддържат индивидуално определените им нива на запаси, така, както е посочено в Директивата за изменение; чрез тази промяна се осигурява по-дълго технологично време за задължените лица за организиране на изпълнението на задълженията им по ЗЗНН. Предложена е възможност за по-гъвкава промяна от вид запас в друг вид запас по закона, с което се счита, че се създава по-рационална възможност за изпълнение на задълженията.
  В последвалата дискусия отношение взеха народните представители Валентин Николов, Димитър Бойчев и Рамадан Аталай. От страна на гостите се включиха представители на петролната и газова асоциация. В хода на дискусията беше решено в срока между двете гласувания на законопроекта да се проведе работна група с представители на вносителите на законопроекта, представители на заинтересованите асоциации и народни представители от Комисията по енергетика, която да прецизира текстовете в законопроекта, така че да бъде създаден механизъм, работещ за всички заинтересовани страни.
  След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 14 гласа „за”, 0 гласа ”против” и 3 гласа ”въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерския съвет на 15.10.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума