Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
12/12/2019 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерски съвет на 5.11.2019 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  Д О К Л А Д
  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерски съвет на 5.11.2019 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 28 ноември 2019 г., Комисията по енергетика обсъди законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерски съвет на 5.11.2019 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на икономиката: г-н Желяз Енев - директор на дирекция ,,Икономическа политика“, г-н Гриша Захариев-консултант; от Министерство на Околната среда и водите: г-жа Боряна Каменова – директор на Дирекция „Политики по изменение на климата“, г-жа Светла Ангелова – главен експерт; от Комисията за енергийно и водно регулиране: Иван Иванов- председател
  Със законопроекта представен от г-н Желяз Енев се предвижда въвеждане на механизъм за подпомагане на предприятията от индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от “изтичане на въглерод”, поради индиректните разходи за емисии на парникови газове в крайните цени на електрическата енергия. Индиректните (непреките) разходи за квоти въглеродни емисии са тези разходи, които производителите на електрическа енергия (основно ТЕЦ) правят за закупуване на необходимите им квоти, за да функционират пълноценно. В резултат от закупуването на тези квоти направените разходи се прехвърлят в себестойността на електрическата енергия, която се закупува от крайните клиенти. Основният консуматор на електрическа енергия в България е енергоинтензивната индустрия. Именно тези предприятия се определят като „изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“. Разходите, за които се предоставя помощ са тези, които производителите на електрическа енергия реализират за закупуване на необходимите им квоти емисии парникови газове и които прехвърлят в себестойността на произведената електрическата енергия.
  Поради липса на механизъм до момента, който да компенсира базовата индустрия за индиректните разходи за емисии, предприятията понасят финансови загуби, които в близко бъдеще може да ги стимулират да преместят производствата си извън България и ЕС. Това би означавало загуба на основно производство, което генерира базата на брутния вътрешен продукт на държавата, загуба на работни места и други икономически, социални и екологични негативни последствия на национално и регионално ниво. С предлаганите допълнения на Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) се цели транспониране на изисквания от Директива (ЕС) 2018/410 относно механизъм за компенсиране на индустрията за непреки разходи. Предвижда се създаването на чл. 10а в ЗОИК, който да регламентира издаването на специализиран подзаконов нормативен акт – наредба от министъра на икономиката, който е компетентен орган по смисъла на закона и ще бъде администратор на помощта. С тази наредба ще бъдат заложени ясни критерии, срокове и условия в съответствие с директивата (ЕС) 2018/410 и насоките, включително плавен спад на помощта, с което да се гарантира, че не е налице прекомерна компенсация на бенефициентите. Същевременно се допълва и чл. 57, ал. 1 от ЗОИК, с която се урежда разходването на средствата от приходите от продажба чрез търг на разпределените на България квоти за тази цел.
  В хода на разискванията беше установена необходимост от прецизиране на текстовете, както определяне на точния бюджетен размер на помощта и дефиниране на ясни критерии за нейното предоставяне, тъй като в Оценката на въздействие към законопроекта са посочени около 190 възможни бенефициенти, а в дискусията бяха посочени 30-40 бенефициенти.
  След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 10 гласа „за”, 7 ”против” и 1 гласа ”въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерски съвет на 5.11.2019 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума