Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
05/11/2020 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерски съвет на 29.10.2020г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  Д О К Л А Д - резюме
  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерски съвет на 29.10.2020г. – първо гласуване.

  На свое редовно заседание проведено на 5 ноември 2020г. Комисията по енергетика обсъди и гласува горецитирания законопроект.
  На заседанието присъстваха от Министерство на енергетиката – г-жа Теменужка Петкова – министър; от Министерство на финансите – г-жа Вергиния Йончева – държавен експерт в Дирекция „Държавни разходи“, от Комисия за енергийно и водно регулиране – доц. Иван Иванов – председател; от Агенцията за ядрено регулиране – г-н Лъчезар Костов – председател и г-жа Светломира Харизанова – главен счетоводител.
  г-жа Теменужка Петкова - министър на енергетиката, представи проектобюджета за ръководеното от нея министерство за следващата година. Политиката на министерството за 2021 г. за "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие" ще бъде изпълнявана с помощта на редица мерки, произтичащи от европейските и националните стратегически документи за създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика и повишаването на потенциала за икономически растеж.
  Основен аспект на политиката е диверсификация на маршрутите и доставките на природен газ; осигуряване на енергийната сигурност на страната, чрез увеличаване на местния добив на енергоресурси; пълно либерализиране на енергийния пазар с оглед обезпечаване на достъпна и сигурна енергия на потребителите.
  I. По приходната част на проекта на бюджет за 2021 г.:
  Предвидените в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. приходи на министерството възлизат на 171 768,0 хил. лева, при утвърдени 151 418,0 хил. лева за 2020 г., или приходите са увеличени с 20 350,0 хил. лева спрямо 2020 година.
  По разходната част на проекта на бюджет за 2021 г., предвидените в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. разходи на Министерство на енергетиката са в размер на 73 724,0 хил. лева, при утвърден бюджет за 2020 г. 81 572,5 хил. лева, или намалението на разходите за 2021 г. е в размер на 7 848,5 хил. лева спрямо 2020 година, което се дължи на намаление на разходите за изпълнение на Националния план за инвестиции (НПИ). Предвидено е увеличение на разходите за персонал с 801,5 хил. лева спрямо утвърдените разходи за персонал със ЗДБРБ за 2020 година, или предвидените разходи за персонал за 2021 г. са в размер на 8 688,0 хил. лева. Предвидено е увеличение на средствата за персонал с 10 на сто спрямо утвърдените за 2020 година, в изпълнение на политиката на правителството за увеличаване на доходите.
  Г-н Лъчезар Костов – председател на АЯР изказа становище, че предложеният проект на бюджет позволява да бъдат изпълнени планувани задачи от ядрения регулатор за 2021 г.
  От Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иванов изказа положително становище относно предвидения за Комисията бюджет за 2021г.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати:
  1. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2 – „За“ – 0, „Против“ – 0 и „Въздържали се“ - 14 народни представители.
  2. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г. със становище на Министерския съвет по чл. 1 и 2 – „За“ – 9, „Против“ – 5 и „Въздържали се“ - 0 народни представители.

  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по енергетика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., със становището на Министерския съвет по чл. 1 и 2, № 002-01-59, внесен от Министерски съвет на 29.10.2020г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума