Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
01/03/2019 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  НА
  ОБЩ ПРОЕКТ
  на Закон за изменение и допълнение на
  ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,
  № 853-04-21 от 14. 06. 2018 г.
  изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на
  първо гласуване на 13 юни 2018 г. законопроекти
  за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията:
  № 802-01-5, внесен от Министерски съвет;
  № 854-01-7, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители;
  № 854-01-21, внесен от Петя Аврамова, Александър Ненков и Запрян Янков;
  № 854-01-39, внесен от Христиан Митев и група народни представители и
  № 854-01-41, внесен от Александър Ненков и група народни представители
  Проект
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
  (Обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 92012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г.; бр. 15 и 51 от 2016 г., бр.13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г.и бр. 1 от 2019 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от н.пр. Младен Шишков и група народни представители:
  Създава се нов § 1:
  § 1. Създава се нов чл. 5а:
  „Чл. 5а. Публичните регистри по чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 5, както и архивът на одобрените устройствени планове и измененията им по чл. 5, ал. 5 се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. Създава се чл. 5а:
  „Чл. 5а. Публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и измененията им по чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 5 се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство при условия и по ред определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 1:
  §1. Създава се чл. 13а:
  „Чл. 13а. (1) Специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли могат да се определят с наредба на общинския съвет.
  (2) С наредбата по ал. 1 могат да се определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Младен Шишков и група народни представители:
  Създава се нов § 2:
  § 2. Създава се нов чл. 13а:
  „Чл. 13а. (1) Общинските съвети могат да определят с наредба специфични изисквания за облика на отделни населени места в общината или на части от тях.
  (2) С наредбата по ал. 1 се определят допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.
  (3) Когато предмет на наредбата по ал. 1 са защитени територии за опазване на културното наследство, проектът ѝ предварително се съгласува с министъра на културата.“
  Предложението в частта му по ал. 3 е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип предложението в останалата му част.
  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В глава трета, раздел І се създава чл. 13а:
  „Чл. 13а. (1) Специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли могат да се определят с наредба на общинския съвет.
  (2) С наредбата по ал. 1 могат да се определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.“


  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 2:
  § 2. В чл. 19, ал. 5 след думите „в повече от два имота“ се поставя запетая.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 19, ал. 5 думите „средно високо“ се заменят със „средно“, а след думите „в повече от два имота“ се поставя запетая.

  Предложение от н.пр. Младен Шишков и група народни представители:
  Създава се нов § 3:
  § 3. В чл. 24 ал. 3 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 24 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „когато тя е разположена на линията на застрояване“ се заличават.
  2. В ал. 2 думите „котата на корниза, съответно на стрехата или на най-високата точка на ограждащите стени“ се заменят с „височината на сградата, определена при условията на ал. 1“.
  3. Алинея 3 се отменя.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 3:
  § 3. В чл. 27 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Предвидените с общ или с подробен устройствен план максимални интензивност и плътност на застрояване могат да се надвишават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии само когато и доколкото е необходимо за покриване на калканните стени на сградите в съседните урегулирани поземлени имоти.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Младен Шишков и група народни представители:
  Създава се нов § 4:
  § 4. В чл. 27 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Предвидените с общ или с подробен устройствен план максимални интензивност и плътност на застрояване могат да се надвишават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии само когато и доколкото е необходимо за покриване на калканните стени на сградите в съседните урегулирани поземлени имоти.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. В чл. 27 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Предвидените с общ или с подробен устройствен план максимални интензивност и плътност на застрояване могат да се надвишават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии само ако и доколкото това е необходимо за покриване на калканните стени на сградите в съседните урегулирани поземлени имоти, като височината и дълбочината на застрояването не могат да превишават тези в съседните урегулирани поземлени имоти. В тези случаи минималната задължителна озеленена площ се намалява пропорционално на увеличената плътност на застрояването.“

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се нов § 1:
  „§ 1. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В края на ал. 3 се поставя запетая и се добавя текста „когато същите са разположени в жилищни устройствени зони или когато са разположени на територията на национални курорти по Закона за туризма.“.
  2.Създават се ал. 4 и ал. 5:
  „(4) За сгради със смесено предназначение, разположени в жилищни територии, определени с общ устройствен план и разположени на територията на национални курорти по Закона за туризма, се прилагат нормативите за разстояния за жилищни сгради, когато жилищата заемат повече от 40 на сто от разгънатата застроена площ на сградата. В останалите случаи се прилагат нормативите за разстояния за нежилищни сгради.
  (5) При комплексно застрояване с разполагане на групи от сгради с различно предназначение в квартали и в големи урегулирани поземлени имоти и при многосекционни сгради правилата за разстояния се прилагат за всяка сграда и секция поотделно в зависимост от нейното предназначение – жилищно или нежилищно, включително смесено при спазване изискванията на ал. 4.“.
  Предложението по т. 2 е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип предложението в останалата му част.
  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. В чл. 35, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато същите са разположени в жилищни устройствени зони или в територии за рекреационни дейности“.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 4:
  § 4. В чл. В чл. 48, ал. 2 думите „Кметът на общината по предложение на общинския експертен съвет“ се заменят с „Общинският съвет може да“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 7:
  § 7. В чл. 48, ал. 2 думите „Кметът на общината по предложение на общинския експертен съвет“ се заменят с „Общинският съвет може да“.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 5:
  § 5. В чл. 52, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато такива се изискват“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. В чл. 52, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато за разрешаването им се изисква одобряване на инвестиционен проект и/или издаване на разрешение за строеж“.
  § 1. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Алинея 2 се изменя така:
  „(2) По искане на собственика на имота за обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне от главния архитект на общината по ред, определен с наредба на общинския съвет. Схемата за поставяне, размерите, конструктивното решение и архитектурно–художественото оформление на преместваемите обекти се одобряват от главния архитект на общината по искане на собственика на имота.“
  2.Създават се ал. 7, 8, 9 и 10:
  „(7) Обектите по ал. 1 за търговска дейност представляват самостоятелни модули с площ до 15 кв. м и с височина до 3 м над прилежащия терен, които не са свързани помежду си с вътрешни функционални връзки. Разрешава се поставянето до три модула в имот, при спазване на изискванията на действащия ПУП.
  (8) В паркове и градини разполагането на преместваеми обекти по ал. 1 се извършва по ред определен с наредбата по ал. 2, съгласно схема приета от общинския съвет с решение, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.
  (9) За провеждане на обществени мероприятия се допуска разполагане на преместваеми обекти с временен характер, за които не се отнасят ограниченията по ал. 7, по ред определен с наредбата по ал. 2.
  (10) Временно ползване на имоти или части от тях държавна или общинска собственост за допълнителна търговска площ към обектите по ал. 2 се допуска по ред определен с наредбата на общинския съвет.“

  Предложение от н.пр. Танер Али и група народни представители:
  В § 1 в чл. 56, ал. 7 се изменя така:
  „(7) разполагането на обекти по ал. 1 за търговска дейност се извършва по ред определен с наредбата по ал. 2, съгласно схема приета от общинския съвет с решение, прието с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  По § 1: В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  а/точка 1 от проекта да отпадне;
  б/в точка 2 от проекта ал. 8 да отпадне, а ал. 7 и 9 се изменят така:
  „(7) Размерите, конструктивното решение и архитектурно–художественото оформление на преместваемите обекти се определят с наредбата по ал. 2 или в наредбата по чл. 13а.
  „(9) С наредбата по ал.2 или по чл. 13а се определят вида, размерите и архитектурно–художественото оформление на преместваемите обекти, които се разполагат в поземлени имоти, публична общинска собственост, за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и др.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Слави Нецов и група народни представители:
  § 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Христиан Митев:
  § 1 се изменя и придобива следната редакция:
  „§ 1. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Алинея 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Върху поземлени имоти могат да се поставят:
  1. преместваеми увеселителни обекти;
  2. преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси и др. зарядни колонки за електрически превозни средства;
  3. елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, зарядни колонки за електрически превозни средства, чешми, фонтани, часовници и други).
  (2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта по ал. 1. Проектната документация може да бъде :
  1. за обектите по ал. 1, т. 2 - типов или индивидуален проект, който съдържа архитектурно-дизайнерска част и инженерно-техническа част (конструктивна, инсталации);
  2. за обектите по ал. 1, т. 3 – сертификат.“
  2. Създават се нови алинеи 7, 8, 9 и 10:
  „(7) Обектите по ал. 1, т. 2 за търговски и други обслужващи дейности представляват самостоятелни модули с площ до 21 кв. м. и с височина до 3,5 м над прилежащия терен, които не са свързани помежду си с вътрешни функционални връзки. В застроени урегулирани поземлени имоти се разрешава поставянето до три модула, като не могат да се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели - плътност на застрояване, интензивност на застрояване и не се намалява определената минимална озеленена площ, както и при спазване на здравните и противопожарните изисквания, а когато имотите са незастроени може да се разреши по-голям брой на модулите при спазване на останалите изисквания.
  (8) В паркове и градини разполагането на преместваеми обекти по ал. 1 се извършва по ред определен с наредбата по ал. 2, съгласно план-схема приета от общинския съвет по реда на чл. 62, ал. 9.
  (9) За провеждане на спортни, културни и др. обществени мероприятия, организирани и разрешени по съответния законов ред, се допуска разполагане на преместваеми обекти с временен характер по ред определен с наредбата по ал. 2, без да се спазват ограниченията по ал. 7.
  (10) Временно ползване на имоти или части от тях държавна или общинска собственост за допълнителна търговска площ към обектите по ал. 2 се допуска по ред определен с наредбата на общинския съвет.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 9:
  § 9. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Върху поземлени имоти могат да се поставят:
  1. преместваеми увеселителни обекти;
  2. преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности;
  3. преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия.
  (2) За обектите по ал. 1, т. 1 и 2 се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта по ал. 1, т. 1 и 2. В зависимост от вида и предназначението на обекта се представя индивидуален проект, който съдържа архитектурно-художествена и инженерно-техническа част, или типов проект, придружен с декларация за характеристиките на обекта, издадена от производителя въз основа на протоколи от изпитване или изчисления и/или сертификат за система за управление на качеството, и/или на документи, удостоверяващи съответствие с техническите изисквания на нормативните актове. Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет.“
  2. Създават се ал. 7, 8, 9, 10 и 11:
  „(7) Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели – плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване и не се намалява определената минимална озеленена площ.
  (8) В паркове и градини поставянето на преместваеми обекти се извършва по ред, определен с наредбата по ал. 2, съгласно план-схема, одобрена от общинския съвет по реда на чл. 62, ал. 9.
  (9) Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно–художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, които се разполагат в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други, се определят с наредбата по ал. 2 или с наредбата по чл. 13а.
  (10) С наредбата по ал. 2 или по чл. 13а се определят и условията и редът за разполагане на елементите на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други обекти, свързани с облика на градските пространства, определени с наредбата на общинския съвет.
  (11) Временно ползване на имоти или части от тях - държавна или общинска собственост, за допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти, както и към търговски обекти в сгради, се допуска при условия и по ред, определени с наредбата на общинския съвет.“

  Предложение от н. пр. Искрен Веселинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 57, ал. 1 след думите „по чл.56, ал. 2“ се добавя „или по чл. 13а“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде нов § 10:
  § 10. В чл. 57, ал. 1 след думите „съвет по“ се добавя „чл. 13а или по“.

  § 2. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „и чл. 57, ал. 1“ се заличават, поставя се запетая и се добавя „поставени върху имоти – частна или общинска собственост, както и поставени върху имоти - съсобствени между общината от една страна и държавата, физически и/или юридически лица от друга,“.
  2. В ал. 3 цифрата „7“ се заменя с „3“.
  3. В ал. 5 се създава второ изречение: „Заповедта се изпълнява от органа, който я е издал, като разходите по премахването са за сметка на бюджета на общината и се събират по реда на ГПК.“
  4. В ал. 8 думата „полицията“ се заменя със “съответните органи на МВР.“

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  По § 2 – В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а/ т. 1 се изменя така:
  „1. са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение;“
  б/ в т. 2 думите „в чужд имот“ се заличават, а след думите „правното основание“ се добавя „за одобряване на схемата и/или“;
  в/ в т. 6 след думата „срокът“ се добавя „на схемата и/или“;
  г/създава се нова т. 7:
  „7. обектът е захранен с вода и не е включен в уличната канализация, а когато такава не е изградена, във водоплътни изгребни ями, които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания;“;
  д/ досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „наредбата по чл. 56, ал. 2“ се заменят с „нормативен акт“;
  2. В ал. 2 след думите „чл. 223, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „а за обекти поставени върху държавни имоти, както и на територията на национални курорти – от органите на ДНСК“.
  3.В ал. 3 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице“.
  4. В ал. 4 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице“.
  5. В ал. 5 след думите „поставен в имот – „ се добавя „държавна или“ и се създава изречение второ: „За съставения констативен акт и издадената заповед за премахване на обекти по ал. 1, поставени върху имоти – държавна собственост, началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице уведомява писмено в 3-дневен срок министъра, ръководителя на друго ведомство или областния управител, на който имота е предоставен за управление.
  6. В ал. 6 след думите след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице“.
  7. В ал. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „а за обекти поставени върху държавни имоти, както и на територията на национални курорти – с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на туризма.“
  8. Създава се ал. 9:
  „(9) Въз основа на влязла в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършени разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Христиан Митев:
  § 2 се изменя и придобива следната редакция:
  1.В ал. 1, в т. 7 накрая се добавя „или с друг нормативен акт“;
  2.Създава се нова т. 8 :
  8. обектът е захранен с вода и не е включен в уличната канализация, а когато такава не е изградена, във водоплътни изгребни ями, които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания;
  3. В ал. 3 се създава изречение второ: „Заповедта се връчва на собственика на обекта по ал. 1, който може да я обжалва по реда на чл. 215, ал. 1.“.
  4. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) В случаите, когато собственикът на обект по ал. 1 или собственикът на имота, в който е разположен, адресът на някой от тях е неизвестен или някой от тях не е установен на посочения от него адрес, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството. Заповедта се изпълнява от органа, който я е издал, като разходите по премахването са за сметка на бюджета и се събират по реда на ал. 9.“.
  5. В ал. 8 думата „полицията“ се заменя със “съответните органи на МВР.“
  6. Създава се ал. 9:
  „(9) Въз основа на влязла в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършени разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 11:
  § 11. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква, и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение;“
  б) в т. 2 думите „в чужд имот“ се заличават, а след думите „правното основание“ се добавя „за одобряване на схемата и/или“;
  в) в т. 6 след думата „срокът“ се добавя „на схемата и/или“;
  г) създава се нова т. 7:
  „7. обектът е захранен с вода и не е включен в уличната канализация или не е изградена локална система за отвеждане на отпадните води;“
  д) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „наредбата по чл. 56, ал. 2“ се заменят с „нормативен акт“.
  2. В ал. 2 след думите „чл. 223, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „а за обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове – от органите на ДНСК“.
  3.В ал. 3 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице“ и се създава изречение второ: „Заповедта се връчва на собственика на обекта по ал. 1, който може да я обжалва по реда на чл. 215, ал. 1.“
  4. В ал. 4 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице“.
  5. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) В случаите, когато собственикът на обект по ал. 1 или собственикът на имота, в който е поставен, е неизвестен, адресът на някой от тях е неизвестен или някой от тях не е установен на посочения от него адрес, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, което се удостоверява с протокол, подписан от двама свидетели.“
  6. В ал. 6 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице“.
  7. В ал. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „а за обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове – с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на туризма.“
  8. Създава се ал. 9:
  „(9) Въз основа на влязла в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършени разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.“

  § 3. В глава трета в раздел ІХ се създава чл. 57б:
  „Чл. 57б(1) Обектите по чл. 56, ал.1, поставени върху имоти – държавна собственост или имоти съсобствени между държавата от една страна и общината, физически или юридически лица от друга страна, се премахват от началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице, когато:
  1. са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение;
  2. са поставени без правно основание или правното основание за одобряване на схемата и/или за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;
  3. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;
  4. не отговарят на изискванията за механично съпротивление и устойчивост, безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, защита от шум;
  5. представляват реклама, забранена със закон;
  6. срокът на схемата и/или на разрешението за поставяне е изтекъл;
  7. не отговарят на изискванията за опазване на защитени зони, на защитени територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;
  8. обектът е захранен с вода и не е включен в уличната канализация, а когато такава не е изградена, във водоплътни изгребни ями, които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания;
  9. не отговарят на други изисквания определени с нормативен акт.
  (2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен в срок до 7 дни от констатиране на нарушението от органите на ДНСК. Констативният акт се връчва на собствениците, които могат да направят възражения в 3-дневен срок от връчването му.
  (3) В 3-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 2 началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на обекта. Заповедта се връчва за изпълнение на собствениците на обект по ал. 1.
  (4) В случаите, когато собственик или извършител на разпоредения за премахване обект по ал. 1 е неизвестен, адресът на някой от тях е неизвестен или някой от тях не е установен на посочения от него адрес, констативният акт и заповедта се съобщават по реда на § 4, ал. 2, изречение второ и трето от допълнителните разпоредби. Заповедта се изпълнява от органа, който я е издал, като разходите по премахването са за сметка на бюджета и се събират по реда на ал. 10.
  (5) За съставения констативен акт и издадената заповед за премахване на обект по ал. 1, началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице уведомява писмено в 3-дневен срок съответната централна администрация, стопанисваща терена, а в останалите случаи – областния управител.
  (6) В заповедта по ал. 3 началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице определя срок за премахване на обекта и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.
  (7) Заповедите за премахване на обектите по чл. 56, ал. 1 се обжалват по реда на чл. 215, ал. 1 от този закон.
  (8) При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по ал. 3, обектът се премахва принудително от органите на ДНСК, като разходите по премахването са за сметка на собственика на обекта.
  (9) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по ал. 3 се осъществява със съдействието на органите на МВР.
  (10) Въз основа на влязла в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършени разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.“

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  § 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Слави Нецов и група народни представители:
  § 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Христиан Митев:
  § 3 се изменя и придобива следната редакция:
  „§ 3 Създава се чл. 57б:
  „Чл. 57б. (1) Обектите по чл. 56, ал. 1, поставени на територията на селищните образувания с национално значение, се премахват, когато са поставени в нарушение на изискванията на чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8.
  (2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен в 7-дневен срок от констатиране на нарушението от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. Констативният акт се връчва на собствениците на обектите по ал. 1, които могат да направят възражения в тридневен срок от връчването му.
  (3) В 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 2 началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на обекта. Заповедта се връчва на собственика на обекта по ал. 1, който може да я обжалва по реда на чл. 215, ал. 1.
  (4) Когато собственикът на обект по ал. 1, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 3 началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.
  (5) В случаите, когато собственикът на обект по ал. 1 или собственикът на имота, в който е разположен, адресът на някой от тях е неизвестен или някой от тях не е установен на посочения от него адрес, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството. Заповедта се изпълнява от органа, който я е издал, като разходите по премахването са за сметка на бюджета и се събират по реда на ал. 9.
  (6) В заповедта по ал. 3 началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице определя срок за премахване на обекта и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.
  (7) При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по ал. 3, обектът се премахва принудително по ред, определен с наредбата по чл. 225, ал. 4.
  (8) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по ал. 3 се осъществява със съдействието на съответните органи на МВР.
  (9) Въз основа на влязла в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършени разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 11.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в § 11 и предлага § 3 да бъде отхвърлен.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 3а:
  § 3а. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 6:
  „ (6) За одобряване на подробни устройствени планове, предвиждащи строителство на общественообслужващи сгради с разгъната застроена площ над 20 000 кв. м. и/или височина над 50 метра се изисква доказване на транспортно-комуникационно обезпечаване на територията въз основа на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване с отчитане на съществуващия и бъдещия трафик в достатъчен за обслужването обхват по ред, определен в правилата и нормативите за прилагане на плана. “
  2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 3б:
  § 3б. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал.1 и 4 преди думата „дружества“ се добавя „експлоатационните“.
  2.В ал. 6 думите „като се заплащат само действителните разходи, направени за създаването на копия от документацията“ се заличават, а думите „в срок 7 дни“ се заменят с „в 14-дневен срок“.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 3в:
  § 3в. В чл. 116, ал. 4 след думите „министърът на вътрешните работи“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „и председателят на Държавна агенция „Разузнаване“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 12:
  § 12. В чл. 116, ал. 4 след думите „министърът на вътрешните работи“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „и председателят на Държавна агенция „Разузнаване“.

  § 4. В чл. 124а се създава ал. 9:
  „(9) Разрешение за изработване на подробен устройствен план за обекти на техническата инфраструктура се издава въз основа на приет от възложителя вариант на предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 (или предварителни прединвестиционни проучвания), на който е извършена оценка по екологичното законодателство.“

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  По § 4: В чл. 124а, ал. 6 след думите „министърът на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „или от председателят на Държавна агенция „Разузнаване“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  В § 4 ал. 9 се изменя така:
  „(9) Разрешение за изработване на подробен устройствен план за линейни обекти от техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, разположени на територията на повече от една община в границите на една област или в границите на повече от една област се издава въз основа на приет от органите по чл. 124а, ал. 3 и 4 вариант на предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1, на който е извършена оценка, съгласно приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.“.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 4 в ал. 9 думите „(или предварителни прединвестиционни проучвания)“ да отпаднат.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 13:
  § 13. В чл. 124а, ал. 6 навсякъде след думите „министъра на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя със запетая и навсякъде след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“.

  § 5. В чл. 124б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите „по чл. 124а, ал. 5 се дават от органите по чл. 124а, ал. 1, 3 и 4“ се заменят със „се издават“, а думите „а от органите по чл. 124а, ал. 2 - в 14-дневен срок от постъпване на искането за разрешение“ се заличават.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Разрешението по чл. 124а, ал. 9 за изработване на подробен устройствен план за обекти на техническата инфраструктура спира прилагането на действащите за територията общи и подробни устройствени планове в обхвата на засегнатите поземлени имоти по приетия вариант на предварителния проект по чл. 126, ал. 6, т. 1.“


  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  По § 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създава се нова т. 2:
  „2. В чл. 124б, ал. 2 текстът „в един местен вестник“ се заменя с „на органа, издал акта.“.
  2.т. 2 се изменя така:
  „(6) Разрешението по чл. 124а, ал. 9 спира създаването на нови и изменението и прилагането на действащите за територията подробни устройствени планове в обхвата на засегнатите поземлени имоти по приетия вариант на предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1.
  Предложението по т. 2 е оттеглено.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 5 т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 14:
  § 14. В чл. 124б, ал. 2 думите „и в един местен вестник“ се заличават.

  Комисията предлага да се създаде нов § 15:
  § 15. В чл. 128, ал. 2 в изречение първо думите „ и в поне един местен вестник“ се заличават.

  § 6. В чл. 125 се създава нова ал. 4:
  „(4) Експлоатационните дружества предоставят безвъзмездно необходимите данни за изработване на заданието и на опорния план в 14-дневен срок от поискването им.“
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 6а:
  § 6а. В чл. 127, ал. 2 думите „и експлоатационните дружества“ се заличават.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 6б:
  § 6а. В чл. 128, ал. 6 думите „и експлоатационните дружества“ се заличават.
  Предложението е оттеглено.

  § 7. Създава се чл. 128а:
  „Чл. 128а. (1) Съгласуването на заданията, на предложенията за изменение на подробни устройствени планове и на проектите на устройствени планове и техни изменения с експлоатационните дружества се извършва служебно от кмета на общината или от компетентния орган по чл. 124а, ал. 3 и 4. Експлоатационните дружества са длъжни да предоставят исканата информация, мотивирани възражения и предписания в 14-дневен срок от поискването.
  (2) Когато изработването на проект на подробен устройствен план или на негово изменение е по инициатива на лица по чл. 124а, ал. 5, кметът на общината, съответно - компетентния орган по чл. 124а, ал. 3 и 4, в тридневен срок от постъпване на заявлението изпраща проекта на задание, съответно на скицата по чл. 135, ал. 2, на експлоатационните дружества, които са длъжни в 14-дневен срок да предоставят необходимите данни и предписания за изработване на съответния проект.
  (3) В тридневен срок от внасянето в общината на проекта на подробен устройствен план или на негово изменение от лица по чл. 124а, ал. 5, кметът на общината, съответно - компетентния орган по чл. 124а, ал. 3 и 4, го изпраща за съгласуване на експлоатационните дружества, които са длъжни в 14-дневен срок да съгласуват проекта, да направят мотивирани възражения или да дадат допълнителни предписания.“

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  В § 7 в чл. 128а в ал. 1, 2 и 3 думите „по чл. 124а, ал. 3 и 4“ се заменят с „по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6“.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 7, чл. 128а, в ал. 2 и 3 думата „тридневен“ се заменя със „седемдневен“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.

  § 8. В чл. 129 се създава ал. 6:
  „(6) След влизане в сила на заповедта за одобряване на подробен устройствен план за обекти на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община в границите на една област или в границите на повече от една област, кметовете на съответните общини предприемат необходимите действия за служебно отразяване на тези обекти в действащия за територията общ устройствен план, без да е необходимо неговото изменение. Когато след отразяването на обектите на техническата инфраструктура се налагат други промени в общия устройствен план, те се извършат при условията и по реда за неговото изменение.“

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  § 8 се изменя и допълва така:
  1.Създава се т. 1:
  „1. В чл. 129, ал. 1, изречение второ думата „решението“ се заменя с „обявлението за решението“.
  2. текста на § 8 става т. 2:
  „2. Предложената нова ал. 6 добива следната редакция:
  (6) Влезлите в сила подробни устройствени планове за линейни обекти от техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, разположени на територията на повече от една община в границите на една област или в границите на повече от една област, стават неразделна част от ОУП и техните предвиждания се съобразяват при последващи изменения. Подробните устройствени планове се изпращат на кметовете на съответните общини за служебно отразяване в общия устройствен план, без да е необходимо неговото изменение. Когато след отразяване на обектите на техническата инфраструктура се налагат други промени в общия устройствен план, те се извършват при условията и по реда за неговото изменение, като общинският съвет взема решение за изработване на проекта за изменение в 1-месечен срок.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1. Предложението по т. 2 е оттеглено.


  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 8 в ал. 6 изречение второ да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 16:
  § 16. В чл. 129, ал. 1 в изречение второ думата „Решението“ се заменя с „Обявлението за решението“.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 8а:
  § 8а В чл. 131, ал.2 т. 5 се изменя така:
  „5. имотите, за които с предвижданията на плана се въвеждат ограничения в режима на застрояване и ползване.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде нов § 17:
  § 17. В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 5 се изменя така:
  „5. имотите, за които с предвижданията на плана се въвеждат ограничения в режима на застрояване и ползване.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Титулярите на сервитути по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура не са заинтересовани лица по смисъла на ал. 1.“

  § 9. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Алинея 8 се изменя така:
  „(8) В случаите по ал. 7 изработване на проект за нов подробен устройствен план или на проект за изменение на подробния устройствен план се разрешава от компетентния орган по чл. 124а или чл. 135 след становище на органа, компетентен да одобри проекта на общ устройствен план или на изменение на действащ общ устройствен план.“.
  2.Създава се ал. 9:
  „(9) В процеса на изработване на нов общ устройствен план или на изменение на действащ общ устройствен план разрешение за изработване на подробен устройствен план за обекти на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община в границите на една област или в границите на повече от една област, се дава от компетентния орган по чл. 124а, ал. 3 и 4 след становище на органа, компетентен да одобри проекта на общ устройствен план или на изменението на общ устройствен план. В този случай разрешението за изработване на подробния устройствен план се предоставя на органа, компетентен да одобри проекта на общ устройствен план или на изменениено на общ устройствен план за включване на обекта на техническата инфраструтура в проекта на общия устройствен план или на изменението на общия устройствен план.“.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  По § 9:
  а/ в т. 1 от законопроекта в ал. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „а за Столична община и за общините по чл. 3, т. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие – от общинския съвет.“.
  б/ в т. 2 от законопроекта в ал. 9 в края на изречение първо се поставя запетая и се добавя „а за Столична община и за общините по чл. 3, т. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие – от общинския съвет.“.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  По § 9 предлагаме нови т. 1 и т. 2 и допълнение на сегашните точки:
  1.В ал. 1, изречение 2 добива следната редакция:„Изработването на план-извадка се разрешава от кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 – съответно от областния управител или министъра на регионалното развитие и благоустройството.”, а изречение 3 се отменя.
  2.В ал. 2 се създава изречение 2:„За разрешените и одобрени план-извадки се уведомява проектантът на плана в процедура.”.
  3.В т. 1 от законопроекта в ал. 8 накрая се поставя запетая и се допълва текста „а за Столична община – от общинския съвет.“.
  4.В т. 2 от законопроекта в ал. 9 в края на изречение първо се поставя запетая и се допълва текста „а за Столична община – от общинския съвет.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и 2.
  Предложението по т. 3 и 4 е оттеглено.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 9 се правят следните изменения:
  1.В т. 1 в новото съдържание на ал. 8 думата „становище“ се заменя с „решение“.
  2. В т. 2 в текста на ал. 9 в изречение първо думата „становище“ се заменя с „решение“, а изречение второ се заличава.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 18:
  § 18. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1 изречение второ се изменя така:„Изработването на план-извадка се разрешава от кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 – съответно от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството.”, а изречение трето се заличава.
  2.В ал. 2 се създава изречение второ:„За разрешените и одобрени план-извадки се уведомява проектантът на проекта на подробен устройствен план.”
  3. В ал. 9 думите „чл. 124, ал. 9“ се заменят с „чл. 124а, ал. 9“.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 9а:
  § 9а. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 8:
  „(8) Без да се изменя плана за застрояване и без да се променя установеното с плана за регулация предназначение, по реда на ал. 6 може да се допуска от високо в средно и/или ниско и от средно в ниско по характер застрояване. Издадените визи не препятстват реализирането на предвижданията на действащия план за застрояване. Разрешените въз основа на тях строежи могат да се пристрояват и/или надстрояват до обема на предвижданията на действащия план за застрояване или се премахват по реда на чл. 53а.“
  2. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се нов § 9а:
  § 9а. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1:
  а/т. 1 „и“ се заменя с „или“.
  б/т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя текстът „или отпадне необходимостта от изграждане на такива обекти“.
  2.В ал. 3, изречение второ накрая се поставя запетая и се допълва текста „с изключение на случаите по чл. 124а, ал. 9.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 19:
  § 19. В чл. 134, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 съюзът „и“ се заменя с „или“.
  2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „или отпадне необходимостта от изграждане на такива обекти“.

  § 10. В чл. 135, ал. 3 думите „14-дневен“ се заменят с „месечен“.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  § 10 се изменя и допълва така:
  § 10. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 2 се създава изречение второ:
  „По съгласие на всички заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 със заявлението вместо скица с предложение за изменението може да се внесе проект за изменение на подробния устройствен план с искане за одобряването му.“
  2.Предложеното изменение на ал. 3 става т. 1.
  3.В ал. 3 се създава изречение второ:„В случая по ал. 2, изречение второ, разрешение не се издава.“.
  4.В ал. 6 след думата „плана“ се добавя „и заявлението за одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план по ал. 2, изречение второ“.
  5.Създават се ал. 7 и 8:
  „(7) Заповедите по ал. 3 и 5 се съобщават на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 по реда на чл. 124б, ал. 2.
  (8) Заповедите по ал. 3 и 5 не се съобщават и не подлежат на оспорване, когато разрешението/нареждането за изработване на подробен устройствен план, се издава по искане на всички заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 1, както и в случаите на изменение на основание чл. 134, ал. 2, т. 2.
  Предложението е оттеглено.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.

  § 11. В чл. 140, ал. 1 изречение второ се заличава.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  По § 11. В чл. 140, ал. 3 думите „чл. 134, ал. 6 и 7“ се заменят с „чл. 134, ал. 6, 7 и 8“, а в ал. 7 думите „7- дневен“ се заменят с „в едномесечен“.

  Предложението е оттеглено.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.

  § 12. Създава се чл. 140а:
  „Чл. 140а. (1) В заявленията за издаване на визи по чл. 140 се описва инвестиционното намерение и се посочват необходимите за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура изходни данни, които следва да бъдат предоставени.
  (2) В тридневен срок от получаването му, главният архитект на общината, изпраща заявлението по ал. 1 до експлоатационните дружества за предоставяне на исканите изходни данни, необходими за изработване на инвестиционния проект и на условията за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
  (3) В случаите по ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на заявлението експлоатационните дружества предоставят служебно становища на главния архитект на общината, съдържащи исканите в заявлението изходни данни, необходими за проектирането и условията за присъединяване.
  (4) Изходните данни и условията за присъединяване съдържат техническите параметри и изискванията на съответното дружество към съоръженията в присъединявания обект, схема с посочване на начина и мястото на присъединяване, необходимите сервитутни зони на съоръженията за присъединяване, възможните срокове за присъединяване, както и други данни, определени в наредбите по чл. 84, ал. 3 от този закон и чл. 116, ал. 7, чл. 125, ал. 3, и чл. 196, ал. 1 от Закона за енергетиката.
  (5) Визите за проектиране по чл. 140 се издават от главния архитект на общината, в едномесечен срок от постъпване на заявлението.
  (6) Във визите за проектиране освен данните по чл. 140 се включват и предоставените от експлоатационните дружества изходни данни и условия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
  (7) Визите за проектиране са основание за сключване на договори с експлоатационните дружества за временно водоснабдяване на строителната площадка по време на изпълнение на строителството и/или за временно електроснабдяване на строителния обект – когато в имота не е осигурено захранване, и на договори за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура при посочените в тях условия. Експлоатационните дружества не могат да поставят нови утежняващи възложителя условия.
  (8) Образецът на заявлението по ал. 1 се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране.“

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  По § 12: В ал. 2, 3 и 5 след думите „главния архитект на общината“ се добавя „съответно - областния управител, министъра на регионалното развитие и благоустройството или компетентния орган по чл. 140, ал. 7“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.пр. Младен Шишков и група народни представители:
  В § 12 в чл. 140а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1се изменя така:
  „(1)В заявлението по чл. 140, ал. 1възложителят или упълномощеното от него лице може да поиска изходните данни, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, да му бъдат предоставени от съответните експлоатационни дружества, като опише инвестиционното си намерение.“
  2. В ал. 3 в началото на изречението се добавя „В случаите по ал. 1“, а думите по „ал. 1се заличават“.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 12 в чл. 140а се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 2 думата „тридневен“ се заменя със „седемдневен“.
  2.Създават се нови ал. 5 и 6:
  „(5) В тридневен срок от получаването на всички изходни данни от експлоатационните дружества по ал. 4 главният архитект уведомява заявителя по ал. 1, който в тридневен срок може да направи възражения.
  (6) при липса на възражения в срока по ал. 5 главният архитект издава визата за проектиране по ал. 7. При наличие на възражения се повтаря процедурата по ал. 2 и 3, като заявителят няма право на повече възражения.“
  3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8.
  4. Досегашната ал. 7 става ал. 9, като в нея изречение първо се изменя така: „Визите за проектиране са основание за сключване на окончателни договори за присъединяването към мрежите на техническата инфраструктура при посочените в тях условия.“
  5.Досегашната ал. 8 става ал. 10.
  Предложението е оттеглено.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 12а:
  § 12а. В чл. 142, ал. 8 след думите „Министерството на вътрешните работи“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „и на Държавна агенция „Разузнаване“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 20:
  § 20. В чл. 142, ал. 8 след думите „Министерството на вътрешните работи“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „и на Държавна агенция „Разузнаване“.

  § 13. В чл. 143, ал. 1, т. 3 се отменя.

  Предложение от н. пр. Младен Шишков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 143, ал. 1 се създава нова т. 3:
  „3. документ за предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а;“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 21:
  § 21. В чл. 143, ал. 1 се създава нова т. 3:
  „3. документ за предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а;“.

  Предложение от н. пр. Искрен Веселинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов § 13а:
  § 13а. В чл. 146, изречение трето думите „пред органа по чл. 216, ал. 2“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 22:
  § 22. В чл. 146 изречение трето думите „пред органа по чл. 216, ал. 2“ се заличават.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 13а:
  § 13б. В чл. 147, ал. 1, т. 1думите „освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 23:
  § 23. В чл. 147, ал. 1, т. 1 думите „освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго“ се заличават.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 13б:
  § 13в. В чл. 149, ал.3 думите „началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаване на съответния акт“ се заменят с „пред административния съд по местонахождението на недвижимия имот“.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н. пр. Искрен Веселинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов § 13в:
  § 13в. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) изречение първо думите „от главния архитект на общината (района)“ се заличават;
  б) създава се ново изречение второ: „За издадените разрешения за строеж заедно с одобрените от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от областните управители инвестиционни проекти или за отказа да се издадe разрешение за строеж се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник".“;
  в) досегашното изречение второ става изречение трето.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Титулярите на сервитути по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура не са заинтересовани лица по ал. 1.“
  3.Алинеи 3 и 4 се отменят.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 24:
  § 24. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение първо думите „от главния архитект на общината (района)“ се заличават;
  б) създава се ново изречение второ: „За издадените разрешения за строеж заедно с одобрените от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от областните управители инвестиционни проекти или за отказа да се издадe разрешение за строеж се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник".“;
  в) досегашното изречение второ става изречение трето.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Титулярите на сервитути по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура не са заинтересовани лица по ал. 2.“
  3. Досегашната ал. 3 и ал. 4 се отменят.

  Комисията предлага да се създаде нов § 25:
  § 25. В чл. 150, ал. 3 думите „или 4“ се заличават.

  §. 14.В чл. 151, ал. 1 се създава т.13:
  „13. изграждане на физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в чертите от регулационната линия на имота, в който се изгражда, до входната точка на мрежата в сградата на потребителя с обща дължина до 100 метра“.

  Предложение от н.пр. Танер Али и група народни представители:
  В § 14, чл. 151, ал. 1, т. 13 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Николай Александров и Десислав Чуколов:
  § 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Младен Шишков и група народни представители:
  В § 14 думите „с обща дължина до 100 метра“ се заменят с „когато имота е частна собственост и е отреден за ниско застрояване“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Слави Нецов и група народни представители:
  § 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  В § 14 в т. 13 след думата „мрежи“ се поставя запетая и се добавя „водопроводни и канализационни отклонения и кабелни електрически мрежи НН“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Христиан Митев:
  § 14 се изменя и придобива следната редакция:
  „§ 14 В чл. 151 ал. 1 се създава т.13.
  13. изграждане на физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи със следните крайни точки: от шахта или стълб, намиращи се до чертите от регулационната линия на имота, в който се изгражда, до входната точка на мрежата в сградата на потребителя.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 26:
  § 26. В чл. 151 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 13, 14 и 15:
  „13. изграждане на физическа инфраструктура в случаите по чл. 50, ал. 3, т. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване;
  14. изграждане на сградни водопроводни и канализационни инсталации и водопроводни и канализационни мрежи, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до измервателните уреди на водопроводните отклонения за присъединяване към уличната водопроводна мрежа, съответно до ревизионната канализационна шахта за присъединяване към уличните канализационни мрежи;
  15. изграждане на електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до границата на собственост на електрическите съоръжения.“
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) В случаите по ал. 1, т. 13 и чл. 147, ал. 1, т. 15 и 16:
  1. операторът на електронна съобщителна мрежа носи отговорност за всички причинени вреди на собственика на поземления имот;
  2. не могат да се влошават условията на ползване и застрояване в поземления имот и да се премахва или уврежда трайна растителност;
  3. не могат да се засягат трайни подобрения в поземления имот без съгласието на собственика му;
  4. при ново застрояване, разрешено по установения ред в поземления имот, операторът на електронна съобщителна мрежа е длъжен да измести за своя сметка изградената от него физическа инфраструктура така, че да не препятства строителството и експлоатацията на бъдещия строеж;
  5. с погиването на сградата, до която е изградена физическата инфраструктура в поземления имот, се погасява по право сервитутът по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
  6. с премахването на изградената физическата инфраструктура в поземления имот се погасява по право сервитутът по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.“

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 14а:
  § 14а. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал.1 се изменя така:
  „(1) В 14-дневен срок от уведомяването им по реда на чл. 149, ал. 5 органите на Дирекцията за национален строителен контрол извършват служебна проверка за законосъобразност на издадените разрешения за строеж и заповедите за допълването им по чл. 154, ал. 5 заедно с одобрените инвестиционни проекти, както и разрешенията за строеж в случаите по чл. 147, ал. 1.“
  2. В ал.3 думите „отменя с мотивирана заповед разрешението за строеж и одобрените инвестиционни проекти“ се заменят с „в срока по ал.1 може да ги оспори пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот.“
  3. Алинея 4 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1.
  Предложението по т. 2 и 3 е оттеглено.
  Комисията предлага да се създаде нов § 27:
  § 27. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В 14-дневен срок от уведомяването им по реда на чл. 149, ал. 5 органите на Дирекцията за национален строителен контрол извършват служебна проверка за законосъобразност на издадените разрешения за строеж и заповедите за допълването им по чл. 154, ал. 5 заедно с одобрените инвестиционни проекти, както и разрешенията за строеж в случаите по чл. 147, ал. 1.“
  2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „ с изключение на издадените и одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството“.

  Предложение от н.пр. Борис Вангелов:
  Създава се нов § 14б:
  В чл. 156б се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създава се нова ал. 5:
  „(5) За обектите, свързани с отбраната и сигурността на страната, планът по ал. 1, т. 2 се одобрява от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ в срока по ал. 3.“
  2.Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Младен Шишков и група народни представители:
  Създава се нов § 14б:
  § 14б. В чл. 156б се създава ал. 6:
  „(6) По искане на възложителя плановете по ал. 1 могат да бъдат одобрени от главния архитект на общината заедно с инвестиционния проект и вписани в разрешението за строеж. Те губят действието си при условията на ал. 5.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 28:
  § 28. В чл. 156б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) За обектите, свързани с отбраната и сигурността на страната, планът по ал. 1, т. 2 се одобрява от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ в срока по ал. 3.“
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  3. Създава се ал. 7:
  „(6) По искане на възложителя плановете по ал. 1 могат да бъдат одобрени от главния архитект на общината заедно с инвестиционния проект и вписани в разрешението за строеж. Те губят действието си при условията на ал. 6.“

  § 15. В чл.157 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 в изречение първо думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“, а в изречение второ след думите „на строителя” се добавя „с изключение на строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
  2. В ал. 5 думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  § 15 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 29.

  § 16. В чл. 158, ал. 2 думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  § 16 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 30.

  § 17. В чл. 159 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
  2. В ал. 2 думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
  3. В ал. 3 думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  § 17 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 31.

  Предложение от н.пр. Младен Шишков и група народни представители:
  Създава се нов § 17а:
  § 17а. Чл. 162, ал. 2, изречение първо се изменя така: „Авторският надзор по време на строителството се осъществява въз основа на договор между възложителя и проектанта при условия и ред, определени с наредбата по чл. 169, ал. 4.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 32:
  § 32. В чл. 162, ал. 2 изречение първо се изменя така: „Авторският надзор по време на строителството се осъществява от проектанта при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 169, ал. 4, и въз основа на договор с възложителя.“

  § 18. В чл. 163а, ал. 4 думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  § 18 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 33.

  § 19. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създава се нова ал. 4:
  „(4) За издаване на удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 Дирекцията за национален строителен контрол изисква по служебен път документ за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, издаван от Националния център за информация и документация.“
  2.Досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 19 да бъде отхвърлен.

  § 20. В чл. 168, ал. 2 думата „четвърта“ се заменя с „пета“, накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на обектите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите”.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  § 20 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 34.

  § 21. В чл. 176б, ал. 1 думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  § 21 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 35.

  Предложение от н. пр. Искрен Веселинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 182, ал. 2 думите „чл. 83б“ се заменят с „чл. 83, ал. 6“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 36:
  § 36. В чл. 182, ал. 2 думите „чл. 83б“ се заменят с „чл. 83, ал. 6“.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 21а:
  § 21а. В чл. 211а, ал. 2 след думите „Министерството на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „или на Държавна агенция „Разузнаване“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 37:
  § 37. В чл. 211а, ал. 2 след думите „Министерството на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „или на Държавна агенция „Разузнаване“.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 21б:
  § 21б. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал.1 думите „с изключение на тези по чл. 216, ал. 1“ се заличават.
  2.Алинея 5 се изменя така:
  „(5) В производството пред съда по дела, образувани по повод оспорване на разрешения за строеж по реда на чл. 156, ал. 3 се призовават Дирекцията за национален строителен контрол, органът, издал разрешението и заинтересуваните лица.“
  3. В ал. 7 се създава т. 4:
  „4.премахване на обекти по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 38:
  § 38. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал.1 думите „с изключение на тези по чл. 216, ал. 1“ се заличават.
  2.Алинея 5 се изменя така:
  „(5) В производството пред съда по дела, образувани по повод оспорване на заповеди за отмяна на разрешения за строеж по реда на чл. 156, ал. 3, се призовават Дирекцията за национален строителен контрол, органът, издал разрешението за строеж и заинтересуваните лица.“
  3. В ал. 7 се създава т. 4:
  „4. премахване на обекти по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1.“

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се нов § 21в:
  § 21в. Чл. 216 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 39:
  § 39. Член 216 се отменя.

  § 22. В чл. 217 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 13:
  „13. заповеди за премахване на обекти по чл. 56, ал.1 от ЗУТ.“
  2. В ал. 2 след думите „с изключение на тези по т. 2“ се добавя „и т. 13.“

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  В § 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1, т. 11 накрая се добавя „и ал. 9“, а т. 12 се отменя.
  2.В ал. 2 в края на изречението се добавя „и т. 11.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Христиан Митев:
  В § 22, в т. 1 думите „чл. 56, ал. 1 от ЗУТ“ се заменят с „чл. 57б, ал. 3“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 40:
  § 40. В чл. 217, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 11 накрая се добавя „и 9“;
  2. Точка 12 се отменя.

  § 23. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1, т. 10 след думите „удостоверение за тях“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
  2.Създава се нова ал. 3:
  „(3) При неизпълнение на задълженията по чл. 125, ал. 4, чл. 128а и на чл. 140а, ал. 3 кметът на общината налага имуществена санкция на съответното експлоатационно дружество в размер на 1 000 лева седмично до изпълнение на задължението.“
  3.Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1 и ал. 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3“.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  В § 23 след думите „кметът на общината“ се добавя „съответно областният управител, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или председателят на Държавна агенция „Разузнаване“.
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 41:
  § 41. В чл. 237, ал. 1, т. 10 след думите „удостоверение за тях“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създава се § 23а:
  § 23а. В допълнителните разпоредби § 3, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Цените на административно-техническите услуги, които предоставят експлоатационните дружества в процеса на инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството - предоставяне на изходни данни, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, съгласуване на проекти, даване на становища или предписания и други, извън случаите, когато се предоставят безвъзмездно, се определят с тарифа от Комисията за енергийно и водно регулиране при условията на чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол. Тарифата се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет страницата на КЕВР, както и на интернет страниците на експлоатационните дружества – в частта й за съответното дружество.“
  Предложението е оттеглено.

  § 24. В § 5 от допълнителните разпоредби т. 80 се изменя така:
  „80. „Преместваем обект“ е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който не е трайно прикрепен към терена /без изпълнение на монолитно строителство на фундаменти и стени/ и няма характеристиките на строеж, може да бъде преместван в пространството без нарушаване на неговата конструкция и цялост, може да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.“

  Предложение от н.пр. Слави Нецов и група народни представители:
  § 24 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Христиан Митев:
  В § 24 след думата „цялост“ в скоби се добавят думите „(с изключение на обектите по чл. 56, ал. 9)“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се нов § 25а:
  § 25а. В § 5 от ДР на ЗУТ се създава т. 29а:
  „29а. „Сграда със смесено предназначение“ е нежилищна сграда, в която жилищата заемат по-малко от 60 на сто от разгънатата ѝ застроена площ.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 42:
  § 42. В § 5 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създава се т. 29а:
  „29а. „Сграда със смесено предназначение“ е нежилищна сграда, която се състои от самостоятелни обекти с различно предназначение, като при наличие на жилища, те заемат по-малко от 60 на сто от разгънатата й застроена площ.“
  2. Точка 80 се изменя така:
  „80. „Преместваем обект“ е обект, който няма характеристиките на строеж и може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята конструктивна цялост и/или възможността да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя. Преместваемият обект може да се закрепва временно върху терена, като при необходимост се допуска отнемане на повърхностния слой, чрез сглобяем или монолитен конструктивен елемент, който е нераздална част от преместваемия обект и е предназначен да гарантира конструктивната и пространствена устойчивост на обекта и не може да служи за основа за изграждане на строеж.“

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.

  § 25. Преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1, поставени по досегашния ред се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  § 25 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 43:
  § 43. Преместваемите обекти по чл. 56, ал. 1, поставени по досегашния ред, се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в едногодишен срок от влизането му в сила, а обектите по чл. 10, ал. 4, т. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие – в тригодишен срок от влизането му в сила.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  Създават се нови § 25а, 25б и 25в:
  § 25а. (1) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по премахване на обекти по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 се довършват по досегашния ред.
  (2) Започнати са производствата по ал. 1 за които до влизане в сила на този закон е съставен констативен акт по чл. 57а, ал. 2.
  § 25б. Подадените по реда на отменения чл. 216 жалби и протести, по които до влизане в сила на този закон няма произнасяне от органа по чл. 216, ал.2, се изпращат служебно по компетентност на съответния административен съд.
  § 25в. (1) Наредбите по чл. 84, ал. 3 от този закон и чл. 116, ал. 7, чл. 125, ал. 3, и чл. 196, ал. 1 от Закона за енергетиката се привеждат в съответствие с разпоредбите на този закон в двумесечен срок от влизането му в сила.
  (2) В срока по ал. 1 Комисията за енергийно и водно регулиране приема тарифата за цените на услугите по § 3, ал. 2.
  Предложението за § 25в е оттеглено.
  Комисията подкрепя предложението по § 25а и § 25б.
  Комисията предлага да се създадат § 44 и 45:
  § 44. (1) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по премахване на обекти по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 се довършват по досегашния ред.
  (2) Започнати са производствата по ал. 1, за които до влизане в сила на този закон е съставен констативен акт по чл. 57а, ал. 2.
  § 45. Подадените по реда на отменения чл. 216 жалби и протести, по които до влизането в сила на този закон няма произнасяне от органа по чл. 216, ал.2, се изпращат служебно по компетентност на съответния административен съд.

  Комисията предлага да се създадат § 46, 47, 48 и 49:
  § 46. (1) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения се довършват по досегашния ред и при спазване на разпоредбите, действали при издаването на разрешение за изработване на проект или на изменение на подробен устройствен план, с изключение на правилата за разполагане на сгради за временно обитаване, за които се прилагат нормативите по чл. 35, ал.3.
  (2) Започнати са производствата по ал. 1, за които до влизането в сила на този закон е издадено разрешение от компетентния орган за изработването на съответния проект.
  § 47. (1) Започнатите производства по съгласуване и одобряване на инестиционни проекти и по издаване на разрешение за строеж, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.
  (2) Започнати са производствата по ал. 1, за които до влизането в сила на този закон е внесен инвестиционен проект за съгласуване и одобряване от компетентния орган и/или за издаване на разрешение за строеж.
  § 48. При прилагането на заварените подробни устройствени планове сградите за временно обитаване в жилищни устройствени зони или в територии за рекреационни дейности, се разполагат по нормативите за жилищни сгради.
  § 49. Строежите от пета категория, за които е издадено разрешение за строеж до влизането в сила на този закон, се довършват и въвеждат в експлоатация по досегашния ред.

  Предложение от н.пр. Младен Шишков и група народни представители:
  Създава се нов § 25а:
  § 25а. Издадените и одобрените до влизане в сила на този закон актове и документи по чл. 5а се публикуват на интернет страниците на съответните ведомства в едногодишен срок от влизането в сила на закона.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 50:
  § 50. Издадените и одобрените до влизането в сила на този закон актове и документи по чл. 5а се публикуват на интернет страниците на съответните ведомства в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.

  Предложение от н.пр. Младен Шишков и група народни представители:
  Създава се нов § 25б:
  § 25б. (1) В двегодишен срок от влизането в сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството създава информационен Портал за устройството на територията.
  (2) Порталът за устройството на територията е централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила планове, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи.
  (3) В Портала за устройството на територията се създава раздел, в който се вписват физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти, както и размера на възнаграждението им.
  (4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава наредба за условията и реда за публикуване на актовете и документите в портала за устройството на територията.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 51:
  § 51. (1) В двегодишен срок от влизането в сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството създава информационен Портал за устройството на територията.
  (2) Порталът за устройството на територията е централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила планове, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи.
  (3) В Портала за устройството на територията се създава раздел, в който се вписват физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти, както и размера на възнаграждението им.
  (4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава наредба за условията и реда за публикуване на актовете и документите в Портала за устройството на територията.

  § 26. В Закона за Камарата на строителите (Обн., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г., изм. и доп., бр. 19, 35 и 92 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 83 от 2013 г., и бр. 13 от 2017 г.) чл. 14, ал. 2 се изменя така:
  “Чл. 14 (2) Строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване с разгъната застроена площ до 300 кв. м. и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви "в" и "г" от Закона за устройство на територията могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра.“

  Предложение от н.пр. Николай Сираков, Дилян Димитров и Искрен Веселинов:
  В § 26, чл. 14, ал. 2 се изменя така:
  “Чл. 14 (2) Строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване с разгъната застроена площ до 100 кв. м. и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви "в" от Закона за устройство на територията могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и група народни представители:
  § 26 се изменя така:
  § 26. В Закона за Камарата на строителите (Обн., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г., изм. и доп., бр. 19, 35 и 92 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 83 от 2013 г., и бр. 13 от 2017 г.) чл. 14, ал. 2 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 52:
  § 52. В Закона за Камарата на строителите (Обн., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г., изм., бр. 19, 35 и 92 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 83 от 2013 г. и бр. 13, 63 и 92 от 2017 г. ) в чл. 14, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви „в“ и „г“ от Закона за устройство на територията с разгъната застроена площ до 100 кв. м. могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра.“

  § 27. В Закона за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 1999 г.; изм. и доп. бр.81 от 2000 г.; бр.34, 41 и 108 от 2001 г.; бр.47 , 74 и 91 от 2002 г.; бр.42, 69, 84 и 107 от 2003 г.; бр.6 и 70 от 2004 г.; бр.18, 77 и 94 от 2005 г.; бр.29, 30, 36, 65, 66, 105 и 108 от 2006 г.; бр.22 и 59 от 2007 г.; бр. 36 , 52 и 70 от 2008 г.; бр.12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г.; бр.61 и 98 от 2010 г.; бр.19, 28, 35, 80 от 2011 г.; бр. 45, 77 и 82 от 2012 г.; бр.66 и 103 от 2013 г.; бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г.; бр.12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г.; бр.15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г. и бр. … от 2018 г.) в преходните и заключителни разпоредби се създава § 6а:
  „§ 6а. (1) Сервитутите за обществена полза на водоснабдителните и канализационни системи, публична собственост, извън границите на населените места възникват по силата на този закон.
  (2) Сервитутите за обществена полза се отнасят до осигуряване на достъп за изграждане, експлоатация, поддържане, ремонти реконструкция на водоснабдителните и канализационни системи.
  (3) Размерът на сервитутната ивица на проводите по ал. 1 е 3 м от двете страни, мерено по оста им, а за проводи с диаметър на 1500 мм – на разстояние, определено с проект.
  (4) За заварените към 31 март 2001 г. водоснабдителни и канализационни системи, публична собственост, извън границите на населените места, се счита, че възникналият сервитут е 3 м от двете страни, мерено по оста им. Промяна на сервитута на тези проводи може да се разреши по общия ред на Закона за устройство на територията в съответствие с предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.“
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 27 да бъде отхвърлен.

  Предложение от н.пр. Борис Вангелов:
  Създава се нов § 28:
  В Закона за управление на отпадъците се правят следните изменения и допълнения:
  1.В чл. 11:
  а). създава се нова ал. 5:
  „(5) За обектите, свързани с отбраната и сигурността на страната, планът за управление на строителните отпадъци се одобрява от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“.“
  б). досегашната ал. 5 става ал. 6, и в нея думите „компетентният орган по ал. 4 може да изисква” се заменят с „компетентните органи по ал. 4 и 5 могат да изискват”, а думата „изпраща“ се заменя с „изпращат“.
  в). досегашната ал. 6 става ал. 7, и в нея думите „кметът на общината одобрява” се заменят с „компетентните органи по ал. 4 и 5 одобряват”, а думата „отказва“ се заменя с „отказват“.
  г). досегашните ал. 7 - 13 стават съответно ал. 8 - 14.
  2. В чл. 11а думите „чл. 11, ал. 12“ се заменят с „чл. 11, ал. 13“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Младен Шишков и група народни представители:
  Създава се нов § 28:
  § 28. В чл. 11, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците след думата „отпадъци“ се добавя израза „когато не са одобрени по реда на чл. 156б, ал. 6 от Закона за устройство на територията“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 53:
  § 53. В Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 61 от 2014 г.; бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1.В чл. 11:
  а) в ал. 4 след думата „отпадъци“ се добавя „когато не са одобрени по реда на чл. 156б, ал. 6 от Закона за устройство на територията“;
  б) създава се нова ал. 5:
  „(5) За обектите, свързани с отбраната и сигурността на страната, планът за управление на строителните отпадъци се одобрява от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“.“;
  в) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „Компетентният орган по ал. 4 може да изисква” се заменят с „Компетентните органи по ал. 4 и 5 могат да изискват”, а думата „изпраща“ се заменя с „изпращат“;
  г) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „Кметът на общината одобрява” се заменят с „Компетентните органи по ал. 4 и 5 одобряват”, а думата „отказва“ се заменя с „отказват“;
  д) досегашните ал. 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11;
  е) досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“;
  ж) досегашната ал. 12 става ал.13 и в нея думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 12“
  з) досегашната ал. 13 става ал. 14.
  2. В чл. 11а думите „чл. 11, ал. 12“ се заменят с „чл. 11, ал. 13“.

  Предложение от н.пр. Христиан Митев:
  В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 28 :
  § 28. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (Обн. ДВ. бр.48 от 15 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.105 от 6 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.28 от 29 Март 2018г.) в чл. 13, ал. 6 след думите „чл. 57а“ се добавя „или чл. 57б“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 11.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума