Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
26/01/2021 второ гласуване

  ДОКЛАД

  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  на
  ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ
  за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията,
  изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на
  първо гласуване на 22. 10. 2020 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-39, внесен от Министерски съвет на 25. 08. 2020 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерски съвет на 12. 10.2020 г.
  ДОКЛАД

  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  на
  ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ
  за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията,
  изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на
  първо гласуване на 22. 10. 2020 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-39, внесен от Министерски съвет на 25. 08. 2020 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерски съвет на 12. 10.2020 г.


  Проект

  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
  (Обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82,106 и 108 от 2006 г., бр. 41 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г., бр. 1, 24, 25, 41, 44, 62 и 101 от 2019 г. и бр. 17, 21, 60 и 62 от 2020 г., Решение № 14 на Конституционния съд от 2020 г. - бр. 92 от 2020 г. и бр. 104 от 2020 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Създава се чл. 2а:
  „Чл. 2а. (1) Общите правила за организацията на административното обслужване по този закон се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
  (2) С наредбата по ал. 1 се утвърждават образци на документи за всички административни услуги, извършвани при условията и по реда на този закон.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) в изречение първо след думите „председателя на „Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „и председателя на Държавна агенция „Технически операции“.
  б) в изречение второ след думите „председателят на „Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „и председателят на Държавна агенция „Технически операции“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството организира поддържането на Архив на одобрените устройствени планове и измененията им, Архив на издадените строителни книжа и организира публикуването и поддържането в актуален вид на информацията в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 4 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Областният управител организира поддържането на Архив на одобрените устройствени планове и измененията им, Архив на издадените строителни книжа и организира публикуването и поддържането в актуален вид на информацията в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Кметът на общината организира поддържането на Архив на одобрените устройствени планове и измененията им, Архив на издадените строителни книжа и организира публикуването и поддържането в актуален вид на информацията в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
  2. В ал. 7 изречение второ след думите „председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „и председателят на Държавна агенция „Технически операции“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Член 5а се изменя така:
  „Чл. 5а. Министърът на регионалното развитие и благоустройството създава, развива и поддържа Единен публичен регистър по устройство на територията на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Условията и редът за публикуване и за поддържане в актуален вид на информацията в Единния публичен регистър по устройство на територията се определят с наредба на Министерския съвет.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. Създава се чл. 5б:
  „Чл. 5б. Административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции, и органите на съдебната власт установяват служебно за нуждите на съответното производство всички обстоятелства, вписани в регистъра по чл. 5а, въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявителя, молителя или жалбоподателя.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. Създава се чл. 5в:
  „Чл. 5в. (1) Административният орган, пред който е подадено заявление за издаване на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 214, може само еднократно да изисква отстраняване на нередовности и/или представяне на допълнителни документи, за което органът уведомява писмено заявителя и предоставя подходящ срок за отстраняване на нередовностите и/или за представяне на документите.
  (2) Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите и/или представяне на допълнителните документи, като не изключва възможността органът да отправи до заявителя нови забележки, ако не са отстранени нередовностите и/или непълнотите по ал. 1 или ако в резултат на тяхното отстраняване възникнат нови нередовности и/или непълноти.”

  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  В § 7 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 словосъчетанието „и/или“ в двете му употреби се променя на „и“.
  2. В ал. 2 словосъчетанието „и/или“ пред думите „представяне на допълнителните документи“ се променя на „и“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. Създава се чл. 5в:
  „Чл. 5в. (1) Административният орган, пред който е подадено заявление за издаване на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 214, може само еднократно да изисква отстраняване на нередовности или представяне на допълнителни документи, за което органът уведомява писмено заявителя и му предоставя 14-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи.
  (2) Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи. Когато нередовностите или непълнотите по ал. 1 не са отстранени в срок, административният орган прекратява производството.”

  § 8. В чл. 6, ал. 6, т. 3 след думите „председателя на „Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция “Технически операции“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се нов § 8а:
  § 8а. В чл. 24 се правят следните изменения:
  1.В ал. 1 думите „когато тя е разположена на линията на застрояване“ се
  заличават.
  2. В ал. 2 думите „котата на корниза, съответно на стрехата или на най-високата точка на ограждащите стени“ се заменят с „височината на сградата, определена при условията на ал. 1“.
  3.Алинея 3 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 9:
  § 9. В чл. 24 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „когато тя е разположена на линията на застрояване“ се
  заличават.
  2. В ал. 2 думите „котата на корниза, съответно на стрехата или на най-високата точка на ограждащите стени“ се заменят с „височината на сградата, определена при условията на ал. 1“.
  3. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Разпоредбите на ал. 3 не се прилагат във вилните зони, в зоните за ниско застрояване и в зона „А“ и зона „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
  (5) При прилагането на ал. 3 не могат да се променят начинът и характерът на застрояването и правилата и нормативите за съответната устройствена зона.“

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се нов § 8б:
  „§ 8б. В чл. 38, ал. 2 думите „се предвиждат в подземния, в полуподземния и в първия етаж“ да се заменят със „се разполагат под жилищните обекти“.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 10:
  § 10. В чл. 38, ал. 2 думите „се предвиждат в подземния, в полуподземния и в първия етаж“ се заменят със „се разполагат под жилищните обекти“.

  § 9. В чл. 39 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Промяна на предназначението на сграда или на част от сграда - обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения или на части от тях може да се извърши при условията и по реда на този закон само след писмено съгласие на съответния министър. Съгласието се предоставя служебно на главния архитект или на компетентния орган по чл. 148, ал. 3. В 7-дневен срок от постъпването на писменото заявление главният архитект или компетентният орган по чл. 148, ал. 3 го изпраща служебно на съответния министър, който е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или да постанови отказ. Отказът се мотивира.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 11:
  § 11. В чл. 39 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Промяна на предназначението на сграда или на част от сграда - обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, може да се извърши при условията и по реда на този закон само след писмено съгласие на съответния министър. Този ред се прилага и за промяната на предназначението на спортни обекти и съоръжения или на части от тях, собственост на държавата или общините. Съгласието се предоставя служебно на главния архитект или на компетентния орган по чл. 148, ал. 3. В 7-дневен срок от постъпването на писменото заявление главният архитект или компетентният орган по чл. 148, ал. 3 го изпраща служебно на съответния министър, който е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или да постанови отказ. Отказът се мотивира.”

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се нов § 9а:
  „§ 9а. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 текстът „чл. 13, ал. 1“ се заменя с „чл. 75, ал. 4“.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Подземното паркиране в сгради, разположени в съседни урегулирани поземлени имоти може да се осъществява чрез общ достъп въз основа на договор по чл. 192. Одобреният инвестиционен проект и договора са основание за издаване на разрешение за строеж. Договор по чл. 192 се сключва и когато собствеността върху господстващ и служещ имот, съответно правото на строеж се притежава от едни и същи лица. Договорът подлежи на вписване по реда на чл. 192, ал. 7.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 12:
  § 12. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „чл. 13, ал. 1“ се заменят с „чл. 75, ал. 4“.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Подземното паркиране в сгради, разположени в съседни урегулирани поземлени имоти може да се осъществява чрез общ достъп въз основа на писмен договор с нотариална заверка на подписите за учредяване на право на преминаване. Договор се сключва и когато имотите, съответно правото на строеж, са собственост на едни и същи лица. Договорът подлежи на вписване по реда на чл. 192, ал. 7. Одобреният инвестиционен проект и договорът са основание за издаване на разрешение за строеж.“

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се нов § 9б:
  „§ 9б. В чл. 46, ал. 1 думите „септичи ями“ се заменят с „водоплътни изгребни ями.“.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 13:
  § 13. В чл. 46, ал. 1 думите „септичи ями“ се заменят с „водоплътни изгребни ями“.

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се нов § 9в:
  „§ 9в. В чл. 47, ал. 2 думата „септични“ се заменя с „водоплътни изгребни“.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 14:
  § 14. В чл. 47, ал. 2 думата „септични“ се заменя с „водоплътни изгребни“.

  § 10. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 4:
  „4. преместваеми обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.“
  2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Съгласуването се извършва служебно по искане на органа, компетентен да издаде разрешение за поставяне на обекти по ал. 1.“
  3. Създават се ал. 12 и 13:
  „(12) Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите по ал. 1, т. 4 се определят със заповед на министъра на отбраната, съответно на министъра на вътрешните работи, на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, на председателя на Държавна агенция „Разузнаване” или на председателя на Държавна агенция „Технически операции”.
  (13) Разрешенията за поставяне по ал. 2 се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 15.
  Комисията предлага да се създаде нов § 16:
  § 16. Създава се чл. 56а:
  „Чл. 56а. (1) Части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти – публична общинска собственост, могат да се ползват за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез съоръжения и елементи - открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и други подобни, въз основа на разрешение, издадено от кмета на общината.
  (2) Условията и редът за издаване на разрешението по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 56, ал. 2 или по чл. 13а.
  (3) За извършване на дейност по ал. 1 без разрешение или в нарушение на издаденото разрешение се налагат глоби или имуществени санкции, определени с наредбата по чл. 56, ал. 2 или по чл. 13а.
  (4) При констатиране на нарушение по ал. 3 съоръжението, послужило за осъществяване на дейността, се премахва принудително по ред, определен с наредбата по чл. 56, ал. 2 или по чл. 13а.

  § 11. В чл. 57 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 5 се създава изречение второ:
  „Съгласуването се извършва служебно по искане на органа, компетентен да издаде разрешение за поставяне по ал. 1.“
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Разрешенията за поставяне по ал. 1 се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 17.

  § 12. В чл. 57а, ал. 3 се създава изречение трето: „Заповедта се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  В § 12 от законопроекта относно допълнението на чл. 57а се създава нова т. 1:
  „1. В ал. 2 след думите „ а за обекти“ да се добави „ по чл. 56, ал. 1“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 18:
  § 18. В чл. 57а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „ а за обекти“ се добавя „ по чл. 56, ал. 1“.
  2. В ал. 3 се създава изречение трето: „Заповедта се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
  3. В ал. 7 след думите „ а за обекти“ се добавя „ по чл. 56, ал. 1“.
  Комисията предлага да се създаде нов § 19:
  § 19. Член 69 се изменя така:
  „Чл. 69. (1) При изграждане и преструктуриране на промишлени и курортни зони и селищни образувания благоустройствените мероприятия, включително озеленяването, задължително се извършват от собствениците за тяхна сметка в рамките на урегулирания поземлен имот.
  (2) Проводите и съоръженията на техническата инфраструктура могат да се изграждат за сметка на собствениците при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет.“


  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  Създава се § 12а:
  „§ 12а. В чл. 81, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „като за лице на урегулирания поземлен имот да се счита най-дългата страна на задънената улица към него, а при равни страни лицето да е перпендикулярно на оста на улицата“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се нов § 12а:
  „§ 12а. В чл. 81, ал. 4 се изменя така:
  „При прокарване на задънени улици по искане на заинтересованите собственици за осигуряване на достъп до урегулирани поземлени имоти, получени в резултат на разделяне на урегулирани с предходен план поземлени имоти, планът се счита за приложен с влизането си в сила. Общината придобива собствеността върху задънената улица с влизане в сила на плана. Влезлият в сила план се изпраща служебно в АГКК за отразяване на промяната в собствеността.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 20:
  § 20. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) При разделяне на урегулиран поземлен имот по искане на собственика на имота изходът към улица за новообразуваните от него имоти се осигурява с проекта за изменение на подробния устройствен план на имота, като в тези случаи лицето към улицата на новообразуваните в дълбочина имоти е не по-малко от 3,5 м.“
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Когато при разделяне на урегулиран поземлен имот по искане на собственика на имота изходът към улица за новообразуваните от него имоти не може да се осигури при условията на ал. 4, с проекта за изменение на подробния устройствен план се предвижда прокарване на задънена улица в границите на разделяния и новообразуваните от него имоти. В тези случаи общината придобива собствеността върху задънената улица с влизането в сила на плана.“

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се нов § 12б:
  „§ 12б. Чл. 87, ал. 1 добива следната редакция:
  „(1) В населени места и селищни образувания или в части от тях без канализация битовите отпадъчни води в имоти, предвидени с подробен устройствен план за ниско застрояване, се заустват във водоплътни изгребни ями или се заустват и пречистват в съоръжения за пречистване на образуваните в имотите отпадъчни води. Водоплътните изгребни ями и съоръженията за пречистване на образуваните в имотите отпадъчни води следва да отговарят на изискванията на чл. 41 и чл. 47, ал. 2, както и на санитарно-хигиенните и екологичните изисквания, както и на техническите изисквания, определени в наредбата на министъра на регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.“.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 21:
  § 21. В чл. 87 ал. 1 се изменя така:
  „(1) В населени места и селищни образувания или в части от тях без канализация битовите отпадъчни води в имоти, предвидени с подробен устройствен план за ниско застрояване, се заустват във водоплътни изгребни ями или се заустват и пречистват в съоръжения за пречистване на образуваните в имотите отпадъчни води. Водоплътните изгребни ями и съоръженията за пречистване на образуваните в имотите отпадъчни води следва да отговарят на изискванията на чл. 41 и чл. 47, ал. 2, както и на санитарно-хигиенните и екологичните изисквания, както и на техническите изисквания, определени в наредбата на министъра на регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.“

  § 13. Създава се чл. 87а:
  „Чл. 87а Изграждането или реконструкцията на водопроводни и/или канализационни мрежи и съоръжения в поземлени имоти, попадащи в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, се считат за геозащитни мерки и дейности и за тях се прилага редът на чл. 96, ал. 3 от ЗУТ.“

  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  § 13 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 22:
  § 22. Създава се чл. 87а:
  „Чл. 87а. Изграждането или реконструкцията на водопроводни и/или канализационни мрежи и съоръжения в поземлени имоти, попадащи в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, се извършва по реда на чл. 96, ал. 3.“

  § 14. В чл. 95, в ал. 1, 2 и 3 думите „държавните дружества за геозащита“ се заменят с „Държавното дружество за геозащита и неговите клонове“.

  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  § 14 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 23:
  § 23. В чл. 95 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите „държавните дружества за геозащита“ се заменят с „Държавното дружество за геозащита и неговите клонове“.
  2. В ал. 3 думите „съответните държавни дружества за геозащита“ се заменят с „Държавното дружество за геозащита и неговите клонове“.

  § 15. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 3-6 се изменят така:
  „(3) В свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, геозащитни мерки и дейности се разрешават по реда на този закон след издаване на предварително съгласие от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Предварителното съгласие се издава по заявление на възложителя и въз основа на следните документи:
  1. документ за собственост или друг акт, удостоверяващ право на възложител върху имота;
  2. скица от кадастралната карта и кадастралните регистри;
  3. актуално становище за геодинамичното състояние на свлачищния район от Държавното дружество за геозащита или от неговите клонове;
  4. териториален обхват за провеждане на инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване, определен от Държавното дружество за геозащита или от неговите клонове и съответната община, на чиято територия се намира инвестиционното намерение;
  5. извадка от действащ подробен устройствен план (когато той не се променя) или виза за проектиране, издадена по реда на чл. 140, ал. 2, 3 и 4, ако е приложимо, или проект на подробен устройствен план за всички имоти, попадащи в определения по т. 4 териториален обхват;
  6. административния акт за одобряване на подробен устройствен план в определения териториален обхват по т. 4 заедно с доказателства за влизането му в сила или протокол за приемане на проекта за подробен устройствен план от съответния експертен съвет;
  7. инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване с изследване на обща и локална устойчивост в естествено състояние, по време на строителство и в експлоатационно състояние при основно и особено (при земетръс) съчетание на натоварванията за територията в съответствие с подробен устройствен план в определения териториален обхват по т. 4, с обем и съдържание съгласно наредбата по ал. 2 и/или по Еврокод 7 и/или по Еврокод 8;
  8. протокол за приемане на инженерно-геоложкото и хидрогеоложко проучване от специализиран състав на съответния експертен съвет към органа, компетентен да одобри подробния устройствен план, с включени компетентни специалисти – инженер-геолози-хидрогеолози, строителни инженери и представители на Държавното дружество за геозащита или от неговите клонове;
  9. други необходими документи в зависимост от спецификата на строежа.
  (4) Извън случаите на ал. 3, строителство на сгради и съоръжения в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, се разрешава по реда на този закон след издаване на предварително съгласие от министъра на регионалното развитие и благоустройството:
  1. след осъществяване на геозащитните мерки и дейности, за които с инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания е доказана необходимост от извършване на геозащитни мерки и дейности, по заявление на възложителя и въз основа на следните документи:
  а) документ за собственост или друг акт, удостоверяващ право на възложител върху имота;
  б) разрешение за ползване на въведените в експлоатация геозащитни строежи, осигуряващи устойчивостта на територията в определения териториален обхват по ал. 3, т. 4 и гарантиращи нормално функциониране на предвиденото с подробния устройствен план застрояване в определения обхват;
  в) скица от кадастралната карта и кадастралните регистри;
  г) технически паспорт на изградените геозащитни строежи с вписани в него изисквания за мониторинг на свлачищната територия;
  д) геотехническа експертиза/инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания с изчисления за обща и локална устойчивост, с която се доказва, че с изградените съоръжения е гарантирана устойчивостта в естествено състояние, по време на строителство и в експлоатационно състояние при съответните съчетания на натоварване на територията на определения териториален обхват по ал. 3, т. 4;
  е) отчитане на положителен ефект от изградените геозащитни строежи чрез мониторинг по чл. 95, ал. 3;
  ж) други необходими документи в зависимост от спецификата на строежа;
  2. в случаите, когато не е необходимо извършване на геозащитни мерки и дейности, доказано с изработени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания – по заявление на възложителя и въз основа на документите по ал. 3.
  (5) Актовете и документите по ал. 3, т. 2, 5, 6 и 8 и по ал. 4, т. 1, букви „б”, „в” и „г” се осигуряват служебно въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от възложителя.
  (6) В райони, за които е наложена строителна забрана със заповед по чл. 198, ал. 3, предварително съгласие по ал. 4 се издава след изпълнение на всички условия на заповедта в териториалния обхват, определен по реда на ал. 3, т. 4, и след пълната или частичната й отмяна по реда на чл. 198, ал. 3, изречение второ.”
  2. Създава се ал. 7:
  „(7) Предварителните съгласия по ал. 3 и 4 се издават в едномесечен срок и се вписват в разрешението за строеж.“

  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  § 15 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 24.

  § 16. В чл. 116, ал. 4 след думите „председателят на „Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „и председателят на Държавна агенция „Технически операции“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 25.

  § 17. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „придружено от задание по чл. 125“ и запетаята пред тях се заличават.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Предложенията за даване на разрешение за изработване на проект за общ устройствен план се придружават от задание по чл. 125.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 26.

  § 18. В чл. 124а, ал. 6 изречение първо след думите „председателя на „Държавна агенция „Национална сигурност“ се поставя запетая, думите „или от“ се заменят с „на“, а след думите „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или на председателя на Държавна агенция „Технически операции“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 27.

  § 19. В чл. 124б, ал. 1 накрая се добавя „и се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 28.

  § 20. В чл. 125 ал. 6 и 7 се изменят така:
  „(6) Кметът на общината или компетентният орган по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6 в 7-дневен срок от постъпването на искането за даване на разрешение за изработване на устройствен план внася заданието по ал. 1 за защитени територии за опазване на културното наследство в Министерството на културата за съгласуване по реда на Закона за културното наследство.
  (7) Кметът на общината или компетентният орган по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6 в 7-дневен срок от постъпването на искането за даване на разрешение за изработване на устройствен план внася заданието по ал. 1 в Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Министерството на околната среда и водите или съответната регионална инспекция по околната среда и водите предоставят исканата информация в 14-дневен срок от поискването. Екологичната оценка е част от устройствения план.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 29.

  § 21. В чл. 127 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2, в основния текст, в изречение първо накрая се добавя „и експлоатационните дружества“.
  2. В ал. 6 се създава изречение пето:
  „Решението на общинския съвет за одобряване на общия устройствен план се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
  3. В ал. 8 накрая се добавя „и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.
  4. В ал. 10 накрая се добавя „и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.

  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  В § 21 т. 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 30:
  § 30. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 2 думите „или в 14-дневен срок след заседанието не бъде подписан протоколът на съвета“ се заличават.
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Общият устройствен план се одобрява от общинския съвет по доклад на кмета на общината. Решението на общинския съвет за одобряване на общия устройствен план се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а. Одобреният общ устройствен план се публикува в интернет страницата на съответната община в 7-дневен срок от одобряването му.“
  3. В ал. 8 накрая се добавя „и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.
  4. В ал. 10 накрая се добавя „и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.
  5. В ал. 11 накрая се добавя „в 7-дневен срок от одобряването им“.
  6. Създават се ал. 12 и 13:
  „(12) Общият устройствен план може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на акта за одобряването или приемането му от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана.
  (13) Непосредствено засегнати от предвижданията на общия устройствен план недвижими имоти са имотите, за които е предвидено изграждане на обекти – публична собственост на държавата или общината, или за които се установяват ограничения на собствеността с цел защита на обществени интереси – опазване на околната среда и на човешкото здраве, опазване на земеделски, горски и защитени територии и защитени зони.“

  § 22. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Проектите на подробни устройствени планове се съгласуват със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи. Съгласуването се извършва чрез:
  1. издаване на необходимите актове при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон;
  2. издаване на писмени становища и/или участие на представители на заинтересувани ведомства в заседанието на експертния съвет, когато за съгласуването не се изисква издаване на акт по т. 1; в този случай, ако в едномесечен срок от постъпване на искането за съгласуване не е представено писмено становище и на заседанието на експертния съвет не присъства представител на заинтересуваното ведомство или в 14-дневен срок след заседанието не бъде подписан протоколът на съвета, се смята, че проектът е съгласуван без забележки; отказите за съгласуване трябва да се мотивират.“
  2. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Съгласуването по ал. 6, т. 1 се извършва от заинтересуваното лице по чл. 124а, ал. 5, а съгласуването по ал. 6, т. 2 се извършва служебно от кмета на общината или от компетентния орган по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6.“
  3. Досегашните ал. 7-13 стават съответно ал. 8-14.
  4. Досегашните ал. 14 и 15 стават съответно ал. 15 и 16 и в тях думите „на чл. 127, ал. 2“ се заменят с „на ал. 6“.

  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  В § 22, т. 1 в новото съдържание на ал. 6 в т. 2 думите „и/или участие“ се заменят с „или участие“, а думите „или в 14-дневен срок след заседанието не бъде подписан протоколът“ да отпаднат.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 31:
  § 31. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Проектите на подробни устройствени планове се съгласуват със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи. Съгласуването се извършва чрез:
  1. издаване на необходимите актове при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон;
  2. издаване на писмени становища или участие на представители на заинтересувани ведомства в заседанието на експертния съвет, когато за съгласуването не се изисква издаване на акт по т. 1; в този случай, ако в едномесечен срок от постъпване на искането за съгласуване не е представено писмено становище и на заседанието на експертния съвет не присъства представител на заинтересуваното ведомство, се смята, че проектът е съгласуван без забележки; отказите за съгласуване трябва да бъдат мотивирани.“
  2. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Съгласуването по ал. 6, т. 1 се извършва от заинтересуваното лице по чл. 124а, ал. 5, а съгласуването по ал. 6, т. 2 се извършва служебно от кмета на общината или от компетентния орган по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6.“
  3. Досегашните ал. 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стават съответно ал. 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.
  4. Досегашните ал. 14 и 15 стават съответно ал. 15 и 16 и в тях думите „чл. 127, ал. 2“ се заменят с „ал. 6“.

  § 23. В чл. 129 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение четвърто:
  „Решението на общинския съвет се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
  2. В ал. 2 накрая се добавя „и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.
  3. В ал. 4 накрая се добавя „и се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  В § 23, т. 2 - ал. 2 се изменя така:
  „(2) Подробният устройствен план в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление - в обхват до три квартала, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, включително за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура, се одобрява със заповед на кмета на общината. Със заповед на кмета на общината се одобрява и подробният устройствен план по чл. 81, ал. 4, както и подробният устройствен план, предвиждащ задънени улици с дължина до 100м. Заповедта се издава в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет. Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 32:
  § 32. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение четвърто: „Решението на общинския съвет се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Подробният устройствен план в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление - в обхват до три квартала, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, включително за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура, се одобрява със заповед на кмета на общината. Със заповед на кмета на общината се одобрява и подробният устройствен план по чл. 81, ал. 5, както и подробният устройствен план, предвиждащ задънени улици с дължина до 100 м. Заповедите на кмета на общината се издават в 14-дневен срок след приемането на съответния проект за подробен устройствен план от общинския експертен съвет. Заповедите на кмета на общината се съобщават на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс и се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
  3. В ал. 4 думите „чл.128, ал. 12“ се заменят с „чл. 128, ал. 13“ и накрая се добавя „и се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се нов § 23а:
  § 23а. В чл. 131, ал. 2, т. 2 се изменя така:
  „2. съседните имоти, когато с подробния устройствен план се създава свързано застрояване между тях“.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 33:
  § 33. В чл. 131, ал. 2 т. 2 се изменя така:
  „2. съседните имоти, когато с подробния устройствен план се създава свързано застрояване между тях и имот или имоти, включени в обхвата на плана“.

  Комисията предлага да се създаде нов § 34:
  § 34. В чл. 132, ал. 2 думата „подробен“ се заличава.

  § 24. В чл. 134 ал. 9 се изменя така:
  „(9) С изключение на случаите по ал. 2, т. 1 изменение на подробните устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения може да се извърши при условията и по реда на този закон само след писмено съгласие на съответния министър. Съгласието се предоставя служебно на кмета на общината или на компетентния орган по чл. 124а, ал. 3 и 4. В 7-дневен срок от постъпването на заявлението по чл. 135, ал. 1 кметът на общината или компетентният орган по чл. 124а, ал. 3 и 4 го изпраща служебно на съответния министър, който е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или да постанови отказ. Отказът се мотивира.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 35:
  § 35. В чл. 134 ал. 9 се изменя така:
  „(9) Изменение на подробните устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти – собственост на държавата или общините, отредени за обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и за спортни обекти и съоръжения, може да се извърши при условията и по реда на този закон само след писмено съгласие на съответния министър. Съгласието се предоставя служебно на кмета на общината или на компетентния орган по чл. 124а, ал. 3 и 4. В 7-дневен срок от постъпването на заявлението по чл. 135, ал. 1 кметът на общината или компетентният орган по чл. 124а, ал. 3 и 4 го изпраща служебно на съответния министър, който е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или да постанови отказ. Отказът се мотивира.“

  § 25. В чл. 135, ал. 7 накрая се добавя „и се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  В § 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Текстът на § 25 става т. 1.
  2. Създава се т. 2:
  „2. В чл. 135 се създават ал. 8 до 11:
  „(8) Заповедите по ал. 3 и ал. 5 губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.
  (9) Заповед по ал. 3 не се издава, когато заинтересовани лица са само лицата, по чиято инициатива се иска изменението и те са направили изрично искане за това.
  (10) Алинея 8 и алинея 9 не се прилага в случаите по чл. 124а, ал. 3 и ал. 4.
  (11) В случаите по ал. 9 заявителите внасят проект за изменение на устройствените планове с писмено заявление до кмета на общината. Проектът подлежи на съгласуване с експлоатационните дружества и по отношение на него се прилагат всички изискуеми по закон съгласувателни процедури с компетентните органи.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 36:
  § 36. В чл. 135 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 7 накрая се добавя „и се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.
  2. Създава се ал. 8:
  „(8) Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.“

  Комисията предлага да се създаде нов § 37:
  § 37. Създава се чл. 135а:
  „Чл. 135а. (1) Заповед по чл. 135 не се издава в случаите, когато при изменение на влезли в сила подробни устройствени планове заинтересовани лица са само лицата, по чиято инициатива се иска изменението.
  (2) Алинея 1 не се прилага в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 и по чл. 133.
  (3) Лицата по ал. 1 внасят със заявление до кмета на общината проект за изменение на подробния устройствен план, придружен от мотивирана обосновка на обхвата и основанието за изменението.
  (4) Заявлението по ал. 3 спира прилагането на действащия подробен устройствен план по отношение на поземлените имоти, включени в обхвата на изменението.
  (5) Изменения на подробните устройствените планове по ал. 3 се съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от тази глава.
  (6) Отказът на компетентния орган да одобри проекта по ал. 3 не е пречка за внасяне на мотивирано предложение по реда на чл. 135.

  § 26. В чл. 140, ал. 7 изречение второ след думите „председателя на „Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Технически операции“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 38.

  § 27. В чл. 141се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 след думите „председателя на „Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думите „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или председателя на Държавна агенция „Технически операции“ и запетаята и думите „когато се отнася за обекти на тази агенция“ се заличават.
  2. В ал. 7 се създава изречение второ: „Съгласуването се извършва служебно по искане на главния архитект на общината.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 39.

  § 28. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5:
  а) точка 3 се изменя така:
  „3. изискванията на нормативните актове по всяко от основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и изискванията по чл. 169, ал. 3;“
  б) създава се нова т. 7:
  „7. националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;“
  в) досегашните т. 7-10 стават съответно т. 8-11.
  2. В ал. 6, т. 1 след думата „администрация“ се добавя „с протокол, подписан от всички членове на експертния съвет, включващ задължително оценка за изпълнение на изискванията на чл. 142, ал. 5;“.
  3. В ал. 8 след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „Държавна агенция „Разузнаване” се добавя „и на Държавна агенция „Технически операции“.
  4. Алинея 9 се изменя така:
  „(9) Всички документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на юридическото лице или от едноличния търговец консултант, извършил оценката за съответствие. Комплексният доклад за оценка на съответствието трябва да бъде съставен и подпечатан от консултанта и подписан от управителя на юридическото лице или от едноличния търговец консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката на инвестиционните проекти по съответните части. Комплексният доклад съдържа задължително оценка за изпълнението на изискванията на чл. 142, ал. 5.“
  5. В ал. 10, изречение второ след думата „проект“ се добавя „и изготвя доклад, съдържащ задължително оценка за изпълнението на изискванията на чл. 142, ал. 5, т. 3, 5 и 7”.
  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  В § 28 т. 1 и 2 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението за отпадане на т. 1.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на т. 2.

  Предложение от н.пр. Младен Шишков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 142 се правят следните изменения:
  1.В ал. 6, т. 2 се изменя така:
  „ като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма – консултант, несвързана с проектанта – за обекти от първа до пета категория задължително, а за жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“, техните реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението, както и за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви „д“ и „е“ – по желание на възложителя.“
  2. В ал. 10 думите „чл. 142, ал. 5, т. 3, 5 и 7” се заменят с „ чл. 142, ал. 5, т. 5 в част конструктивна, както и чл. 169, ал. 1, т. 1“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 40:
  § 40. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5:
  а) точка 3 се изменя така:
  „3. изискванията на нормативните актове по всяко от основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и изискванията по чл. 169, ал. 3;“
  б) създава се т. 9:
  „9. националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;“.
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Оценката за съответствие се извършва:
  1. с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация - за жилищни и смесени сгради с ниско застрояване и вилни сгради по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква “а”, техните реконструкции, преустройства, основни ремонти и промяна на предназначението, както и за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви “д” и “е” или по желание на възложителя – по реда на т. 2;
  2. като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа до пета категория задължително, с изключение на обектите по т. 1.“
  3. В ал. 8 след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „Държавна агенция „Разузнаване” се добавя „и на Държавна агенция „Технически операции“.
  4. Алинея 9 се изменя така:
  „(9) Всички документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на юридическото лице или от едноличния търговец консултант, извършил оценката за съответствие. Комплексният доклад за оценка на съответствието трябва да бъде съставен и подпечатан от консултанта и подписан от управителя на юридическото лице или от едноличния търговец консултант, и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката на инвестиционните проекти по съответните части. Комплексният доклад съдържа задължително оценка за изпълнението на изискванията на ал. 5.“
  5. В ал. 10, изречение второ накрая се добавя „и изготвя доклад, съдържащ задължително оценка за изпълнението на изискванията на ал. 5, т. 5 в част „Конструктивна“ и чл. 169, ал. 1, т. 1”.

  § 29. Член 143 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 41.

  § 30. В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на:
  1. документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
  2. виза за проектиране с изходни данни и условия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура по чл. 140а или виза за проектиране по чл. 140, ал. 3;
  3. документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а;
  4. инвестиционен проект – два екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител, като форматът на записа на електронния носител на инвестиционния проект и на документите и данните към него се определят с наредбата по
  чл. 139, ал. 5;
  5. данни за влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон;
  6. оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа, когато е изготвена от консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2;
  7. положително становище, издадено от органите за пожарна безопасност и защита на населението, за строежите от първа, втора и трета категория;
  8. данни за влязло в сила разрешително за водовземане и/или ползване и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите;
  9. данни за положително становище на органите на държавния здравен контрол за инвестиционни проекти за обекти по Закона за храните и обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето.“
  2. Създават се ал. 7 и 8:
  „(7) Административните актове и документите по ал. 1, т. 2, 5, 8 и 9 се предоставят служебно въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявителя.
  (8) За съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти се заплащат такси по Закона за държавните такси и по Закона за местните данъци и такси.“

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:

  В § 30 относно измененията и допълненията на чл. 144 да се създаде нова т. 2:
  „2. В ал. 6 думите „доказателства за осъществен въвод във владение в полза на инвеститора на обекта“ да се заменят с „доказателства за влязло в сила допуснато предварително изпълнение на акта за отчуждаване.“
  Съществуващата т. 2 да стане т. 3.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  В § 30, т. 1 в новото съдържание на ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 да отпадне.
  2. Точки 3 – 6 стават съответно т. 2 – 5.
  3. Точка 7 да отпадне.
  4. Точка 8 става т. 6, като в нея словосъчетанието „и/или“ в двете му употреби се променя на „или“.
  5. Точка 9 да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 4.
  Комисията не подкрепя предложението в останалата му част по т. 1, 2, 3 и 5.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 42:
  § 42. В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на:
  1. документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
  2. виза за проектиране с изходни данни и условия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура по чл. 140а или виза за проектиране по чл. 140, ал. 3;
  3. документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а;
  4. инвестиционен проект – два екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител, като форматът на записа на електронния носител на инвестиционния проект и на документите и данните към него се определят с наредбата по чл. 139, ал. 5;
  5. данни за влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон;
  6. оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа, когато е изготвена от консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2;
  7. положително становище, издадено от органите за пожарна безопасност и защита на населението, за строежите от първа, втора и трета категория;
  8. данни за влязло в сила разрешително за водовземане или ползване или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите;
  9. данни за положително становище на органите на държавния здравен контрол за инвестиционни проекти за обекти по Закона за храните и обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.“
  2. В ал. 6 думите „доказателства за осъществен въвод във владение в полза на инвеститора на обекта“ се заменят с „доказателства за влязло в сила допуснато предварително изпълнение на акта за отчуждаване.“
  3. Създават се ал. 7 и 8:
  „(7) Административните актове и документите по ал. 1, т. 2, 5, 8 и 9 се предоставят служебно въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявителя.
  (8) За съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти се заплащат такси по Закона за държавните такси и по Закона за местните данъци и такси.“

  § 31. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 след думите „от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думите „от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Технически операции“ и запетаята и думите „когато се отнасят за обекти на тази агенция“ се заличават.
  2. В ал. 3 след думите „на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или на Държавна агенция „Технически операции“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 43.

  § 32. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 17:
  „17. оранжерии с площ от 200 кв. м до 1000 кв. м включително, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки.“
  2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7“ се заменят с „ал. 1, т. 1, 4, 5, 7 и 17“.
  3. В ал. 3 се създава изречение второ: „Съгласуването се извършва служебно по искане на главния архитект на общината.“

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  В § 32 от законопроекта в чл. 147 в т. 1 думите „се създава т. 17“ да се заменят със „се създават т. 17 и 18“ и след предложения текст за нова т. 17 да се създаде и нова т. 18:
  „18. промяна на предназначението на самостоятелни обекти без извършване на строителни и монтажни работи.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 45.

  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  В § 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1:
  а) в уводното изречение думите „се създава т. 17“ се заменят със „се създават т. 17 и 18“.
  б) текстът се допълва с т. 18:
  „18. промяна на предназначението, когато не се променя класификаторът на обекта по кадастрална карта.“.
  2. В т. 2 думите „ал. 1, т. 1, 4, 5, 7 и 17“ се променят на „ал. 1, т. 1, 4, 5, 7, 17 и 18“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Младен Шишков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 147, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1.Точка първа се изменя така:
  „1. постройките на допълващото застрояване;“
  2. Създава се нова т. 3:
  „3. реконструкция или основен ремонт на покриви на сгради, разположени в имоти – частна собственост, отредени за ниско жилищно застрояване, без изграждане на нови стоманобетонни плочи, без промяна на височината и предназначението на подпокривното пространство;“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 44:
  § 44. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. постройките на допълващото застрояване, с изключение на постройките, предназначени за производство, обществено обслужване или търговия и постройките по чл. 151, ал. 1;“
  б) създава се т. 3:
  „3. реконструкция или основен ремонт на покриви на сгради, разположени в имоти – частна собственост, отредени за ниско жилищно застрояване, без изграждане на нови стоманобетонни плочи, без промяна на височината и предназначението на подпокривното пространство;“
  в) създава се т. 6:
  „6. строежите по чл. 50, т. 1 и т. 2, буква „в“;
  г) създава се т. 17:
  „17. оранжерии с площ от 200 кв. м до 1000 кв. м включително, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки.“
  2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7“ се заменят с „ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 17“.
  3. В ал. 3 се създава изречение второ: „Съгласуването се извършва служебно по искане на главния архитект на общината.“
  Комисията предлага да се създаде нов § 45:
  § 45. В глава осма, раздел ІІ се създава чл. 147а:
  „Чл. 147а. (1) Промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи се извършва след издаване на разрешение за промяна на предназначението от главния архитект на общината, при условие че са спазени изискванията на чл. 38 или 39, не се нарушават правилата и нормативите за застрояване и са представени положителни становища от съответните компетентни органи относно спазване на изискванията, определени с нормативен акт за новото предназначение.
  (2) Разрешението за промяна на предназначението се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 38 или 39 и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“

  § 33. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, т. 4 след думите „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думите „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Технически операции“ и запетаята и думите „когато се отнася за обекти на тази агенция“ се заличават.
  2. Създава се ал. 15:
  „(15) Разрешенията за строеж по ал. 2 и ал. 3, т. 1 и 2 се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.”

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  В § 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създава се нова т. 2:
  „2. В ал. 13 след думата „адаптация“ се добавя „както и пристрояване и надстрояване на заварени сгради“.“;
  2.Създава се нова т. 3:
  „3. Създава се ал. 16:
  „(16) Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпа до строежа.“.
  3. Текстът на т. 2 от общия законопроект става т. 4.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 46:
  § 46. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, т. 4 след думите „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думите „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Технически операции“ и запетаята и думите „когато се отнася за обекти на тази агенция“ се заличават.
  2. В ал. 13 след думата „адаптация“ се добавя „както и пристрояване и надстрояване на заварени сгради“.
  3. Създават се ал. 15 и 16:
  „(15) Разрешенията за строеж по ал. 2 и ал. 3, т. 1 и 2 се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.
  (16) Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпът до строежа.“

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се § 33а:
  „§ 33а. В чл. 149, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Точка 3 се изменя така:
  „3. в случаите по чл. 185, ал. 1 – собствениците и носителите на ограничени вещни права на преустройваните обекти, помещения или части от тях;“.
  2.Създава се т. 4:
  „4. в случаите по чл. 185, ал. 2 - собствениците и носителите на ограничени вещни права в сградата, съответно собствениците в етажната собственост.“

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 47:
  § 47. В чл. 149, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. в случаите по чл. 185, ал. 1 – собствениците и носителите на ограничени вещни права на преустройваните обекти, помещения или части от тях;“.
  2. Създава се т. 4:
  „4. в случаите по чл. 185, ал. 2 - собствениците и носителите на ограничени вещни права в сградата, съответно собствениците в етажната собственост.“

  § 34. В чл. 151, ал. 1 се създава т. 17:
  „17. парници с временна преносима конструкция, независимо от размера и формата, покрити с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки.“

  Комисията подкрепя по принцип текста вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 48:
  § 48. В чл. 151, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоалетни“.
  2. Създава се т. 17:
  „17. парници с временна преносима конструкция, независимо от размера и формата, покрити с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки.“

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се § 34а:
  „§ 34а. В чл. 154, ал. 5, се създава изречение трето: „Заповедта за допълване не подновява срока за започване, съответно за завършване на строежа.“

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 49:
  § 49. В чл. 154, ал. 5 се създава изречение трето: „Заповедта за допълване не подновява срока за започване, съответно за завършване на строежа.“

  § 35. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Органите на Дирекцията за национален строителен контрол едновременно със служебната проверка по ал. 1 извършват и проверка на оценката за съответствие на инвестиционния проект с изискванията на чл. 142, ал. 5, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9, отразена в комплексния доклад, съставен от консултанта.“
  2. Създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) Обстоятелствата по ал. 1, 2 и 3 се установяват с констативен протокол, съставен от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.
  (5) При констатиране на нарушения по ал. 2 и 3, както и на други нарушения, водещи до незаконосъобразност на издадените строителни книжа, отразени в констативния протокол, съставен по ал. 4, началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице отменя с мотивирана заповед разрешението за строеж или заповедта за допълване по чл. 154, ал. 5, заедно с одобрените инвестиционни проекти, с изключение на издадените и одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
  3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 6 и 7.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 156 се създава нова ал. 6:
  „(6) Оспорването с жалба или протест за нищожност на издаденото разрешение за строеж след изтичане на сроковете по ал. 1 и по чл. 215, ал. 1 не спира действието му.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 50:
  § 50. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Органите на Дирекцията за национален строителен контрол едновременно със служебната проверка по ал. 1 извършват и проверка на оценката за съответствие на инвестиционния проект с изискванията на чл. 142, ал. 5, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9, отразена в комплексния доклад, съставен от консултанта.“
  2. Създават се нови ал. 4 и 5 и ал. 6:
  „(4) Обстоятелствата по ал. 1, 2 и 3 се установяват с констативен протокол, съставен от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.
  (5) При констатиране на нарушения по ал. 2 и 3, както и на други нарушения, водещи до незаконосъобразност на издадените строителни книжа, отразени в констативния протокол, съставен по ал. 4, началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или оправомощено от него длъжностно лице отменя с мотивирана заповед разрешението за строеж или заповедта за допълване по чл. 154, ал. 5, заедно с одобрените инвестиционни проекти, с изключение на издадените и одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (6) Оспорването с жалба или протест за нищожност на издаденото разрешение за строеж след изтичане на сроковете по ал. 1 и по чл. 215, ал. 4 не спира действието му.“
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 8.

  § 36. В чл. 156б, ал. 5 след думите „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Технически операции“.

  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  В § 36 се правят следните допълнения:
  1. Създава се уводно изречение: „В чл. 156б се правят следните изменения:“.
  2. Сегашният текст става т. 1.
  3. Създава се т. 2:
  „2. В ал. 6 думите „в случай че в 6-месечен срок от датата на обнародването им строителството не е започнало, както и“ и запетаята преди тях се заличават.“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 51:
  § 51. В чл. 156б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 след думите „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Технически операции“.
  2. В ал. 6 думите „в случай че в 6-месечен срок от датата на одобряването им строителството не е започнало, както и“ и запетаята преди тях се заличават.

  § 37. В чл. 157, ал. 2, изречение първо след думите „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думите „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Технически операции“ и запетаята и думите „когато се отнася за обекти на тази агенция“ се заличават.

  Комисията подкрепя на вносителя за § 37, който става § 52.

  § 38. В чл. 158, ал. 2, изречение трето след думите „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думите „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Технически операции“ и запетаята и думите „когато се отнася за обекти на тази агенция“ се заличават.

  Комисията подкрепя на вносителя за § 38, който става § 53.

  § 39. В чл. 159, ал. 5 след думите „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думите „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Технически операции“ и запетаята и думите „когато се отнася за обекти на тази агенция“ се заличават.

  Комисията подкрепя на вносителя за § 39, който става § 54.

  § 40. В чл. 162 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Проектантът носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Проектантът предвижда в инвестиционния проект строителни продукти с характеристики, чиито показатели отговарят на националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите съгласно наредбата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.”

  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  § 40 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя на вносителя за § 40, който става § 55.

  § 41. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверения за упражняване на дейностите по ал. 1, т. 1 при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Издадените удостоверения се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
  2. В ал. 3 след думата „трудово“ се добавя „или друго“.
  3. В ал. 4 след думата „трудово“ се добавя „или друго“.
  4. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Консултантът не може да сключва договор за изпитвания в лаборатории на строителя или на свързани с него лица, когато упражнява строителен надзор на строеж, изпълняван от същия строител.“
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  В § 41 т. 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя на вносителя за § 41, който става § 56.

  § 42. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличният търговец, както и наетите от тях по трудов или друг договор физически лица са специалисти със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и притежават техническа правоспособност по чл. 229, имат най-малко
  5 години стаж по специалността, не са допуснали и/или извършили повече от две нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му през последните три години преди подаване на заявление за вписване в регистъра и не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, както и за престъпления, свързани с упражняване на професията, освен ако са реабилитирани; обстоятелствата относно съдимостта на българските граждани се установяват служебно от Дирекцията за национален строителен контрол; чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ; изискването за притежаване на техническа правоспособност по чл. 229 не се отнася за физически лица, чрез които консултантът упражнява дейността си, със специалности, свързани със санитарно-хигиенните изисквания към строежите (лекари с придобита специалност в системата на здравеопазването по "Комунална хигиена", "Трудова медицина", "Обща хигиена", "Хранене и диететика", "Хигиена на детско-юношеската възраст" и "Радиационна хигиена"), както и юристи.“;
  б) в т. 3 думите „през последните две години“ се заменят с „през последните три години“;
  в) създава се т. 4:
  „4. екипът от физически лица, чрез които консултантът упражнява дейността по чл. 166, ал. 1, т. 1, трябва да включва съответните специалисти, които притежават квалификация и правоспособност да оценяват съответствието на всички части на инвестиционните проекти за видовете строежи по отделни категории съгласно чл. 137, ал. 1, включително координатор по безопасност и здраве, но не по-малко от съответните специалности, определени в наредбата по чл. 166, ал. 2.“
  2. В ал. 2, т. 5 думите „през последните две години“ се заменят с „през последните три години“.
  3. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) В едномесечен срок преди изтичането на срока по ал. 2 регистрираните лица могат да подадат писмено заявление до органа по регистрирането за продължаване на удостоверението за нов срок от 5 години. Към заявлението се прилага декларация, че не са настъпили промени в основанията за издаване на удостоверението по чл. 166,
  ал. 2.
  (4) В едномесечен срок преди изтичането на срока по ал. 3 регистрираните лица могат да подадат писмено заявление до органа по регистрирането за нова регистрация, придружено от документите по ал. 2.“
  4. Досегашните ал. 3-6 стават съответно ал. 5-8.
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея:
  а) в т. 1 думите „три наказателни постановления за срок две години“ се заменят с „две наказателни постановления за срок три години“;
  б) в т. 2 думите „три наказателни постановления“ се заменят с „две наказателни постановления“.

  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  § 42 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя на вносителя за § 42, който става § 57.

  § 43. В чл. 168 ал. 6 се изменя така:
  „(6) След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя. Окончателният доклад трябва да бъде съставен и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, определени за надзор на строежа по съответните части. Докладът задължително съдържа оценка за изпълнението на следните условия:
  1. законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание и съответствие на предвиденото с подробния устройствен план застрояване;
  2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  3. свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;
  4. изпълнение на строежа съобразно изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3;
  5. съответствие на вложените строителни продукти с изискванията на чл. 169а, ал. 1;
  6. липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;
  7. липса на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
  8. годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
  9. изпълнение на строежа в съответствие с други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за него има такива;
  10. изпълнение на строежа в съответствие с изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
  11. изпълнение на строежа в съответствие с изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строителните и монтажните работи, и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.“

  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  В § 43 в новото съдържание на ал. 6 се правят следните изменения:
  1. Точка 3 да отпадне.
  2. Точка 7 да отпадне.
  3. Точка 9 да отпадне.
  4. Точка 11 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 58:
  § 58. В чл. 168 ал. 6 се изменя така:
  „(6) След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя. Окончателният доклад трябва да бъде съставен и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, определени за надзор на строежа по съответните части. Докладът задължително съдържа оценка за изпълнението на следните условия:
  1. законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание и съответствие на предвиденото с подробния устройствен план застрояване;
  2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  3. свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;
  4. изпълнение на строежа съобразно изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3;
  5. съответствие на вложените строителни продукти с изискванията на чл. 169а, ал. 1;
  6. причинени и отстранени щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, в следствие от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти или увреждания на трети лица и имоти вследствие на строителството;
  7. годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
  8. изпълнение на строежа в съответствие с други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за него има такива;
  9. изпълнение на строежа в съответствие с изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
  10. изпълнение на строежа в съответствие с изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строителните и монтажните работи, и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.“

  § 44. В чл. 176а, ал. 5 думите „и водят регистър за тях“ се заменят с „и ги публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 59.

  § 45. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Разрешенията за ползване се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
  2. В ал. 3 се създава изречение трето: „Удостоверенията за въвеждане в експлоатация се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) За въвеждането в експлоатация на строежи и/или съоръжения с повишена опасност се изисква положително становище от органите за технически надзор. За строежите от първа, втора и трета категория становището се предоставя служебно чрез участие на органите за технически надзор в състава на комисиите съгласно наредбата по ал. 2. За строежите от четвърта и пета категория становището се предоставя от органите за технически надзор служебно на органа по ал. 3 в 5-дневен срок от получаване на искането за становище.”
  4. В ал. 6 след думите „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думите „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Технически операции“ и запетаята и думите „когато се отнася за обекти на тази агенция“ се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 60.

  § 46. В чл. 178, ал. 7 след думите „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или председателят на Държавна агенция „Технически операции“.

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  В § 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създава се т. 1:
  „1. В чл. 178, ал. 3, т. 5 се изменя така:
  „5. не са изпълнени мероприятията по изграждане на улици, пътища или алеи, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряващи нормален достъп до съответния поземлен/урегулиран поземлен имот.“;
  2.Текстът на § 46 става т. 2.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 61:
  § 61. В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 накрая се добавя „и обектите по чл. 147а“.
  2. В ал. 3, т. 5 думите „съгласно чл. 69“ се заменят с „ в териториите със средно и високо застрояване, както и“.
  3. В ал. 7 след думите „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или председателят на Държавна агенция „Технически операции“.
  4. Създава се ал. 9:
  „(9) Изграждането на улици, пътища или алеи по ал. 3, т. 5 може да се извърши и за сметка на собствениците при условията и по реда, определени в наредбата по чл. 69, ал. 2.“

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се § 46а:
  „§ 46а. В чл. 181 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 текстът „констатирано с протокол на общинската (районната) администрация“ се заличава.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Завършването на сградата в груб строеж се констатира задължително с протокол по наредбата по чл. 168, ал. 3, който се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор в присъствието на възложителя, строителя, проектанта и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ.“

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 62:
  § 62. В чл. 181 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „констатирано с протокол на общинската (районната) администрация“ се заличават.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Завършването на сградата в груб строеж се констатира с протокол по наредбата по чл. 168, ал. 3, който се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, в присъствието на възложителя, строителя, проектанта и на служител по чл. 223, ал. 2.“

  § 47. В чл. 198, ал. 3 в изречение второ след думите „се отменя“ се добавя „изцяло или частично“.

  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  § 47 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 63.

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се § 47а:
  „§ 47а. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Текстът на чл. 205 става ал. 1.
  2. В т. 1 на новата ал. 1 накрая се добавя „обществени паркинги“.
  3. Точка 4 на новата ал. 1 се изменя така:
  „4. За изграждане на обекти на социалната инфраструктура“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 64:
  § 64. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „обществени паркинги“.
  2. Точка 4 се изменя така:
  „4. за изграждане на обекти на социалната инфраструктура;“.

  § 48. В чл. 211а, ал. 2 след думите „на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или на Държавна агенция „Технически операции“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 65.

  § 49. В чл. 215, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Изречение второ се изменя така:
  „Жалбите и протестите срещу актове, с които се одобрява подробен устройствен план или се издава разрешение за строеж на общински обект от първостепенно значение, се подават чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването на акта в „Държавен вестник”.”
  2. Създават се изречения трето и четвърто:
  „Жалбите и протестите срещу актове, с които се одобрява подробен устройствен план за обект с национално значение и/или национален обект, се подават чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването на акта в „Държавен вестник”. Жалбите и протестите срещу разрешение за строеж на министъра на регионалното развитие и благоустройството или отказ за издаване се подават в 14-дневен срок от обнародването на обявление за издаване на акта в „Държавен вестник”.”

  Предложение от Искрен Веселинов и група народни представители:
  В § 49 в чл. 215, ал. 7 се създава т. 5:
  „5. изготвянето на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетения по чл. 210, ал. 1.“

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 66:
  § 66. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4:
  а)изречение второ се изменя така: „Жалбите и протестите срещу актове, с които се одобрява подробен устройствен план или се издава разрешение за строеж на общински обект от първостепенно значение, се подават чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването на акта в „Държавен вестник”.”;
  б) създават се изречения трето и четвърто: „Жалбите и протестите срещу актове, с които се одобрява подробен устройствен план за обект с национално значение и/или национален обект, се подават чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването на акта в „Държавен вестник”. Жалбите и протестите срещу разрешение за строеж на министъра на регионалното развитие и благоустройството или отказ за издаване се подават в 14-дневен срок от обнародването на обявлението за издаване на акта в „Държавен вестник”.”
  2. В ал. 5 думите „чл. 156, ал. 3“ се заменят с „чл. 156, ал. 5“.
  3. В ал. 7 се създава т. 5:
  „5. изготвянето на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетения по чл. 210, ал. 1.“

  Комисията предлага да се създаде нов § 67:
  § 67. В чл. 218, ал. 1 думата „подробни“ се заличава.

  § 50. В чл. 222, ал. 2 се създават т. 10 и 11:
  „10. извършват проверки на комплексния доклад относно оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите, при условията на чл. 156, ал. 3;
  11. извършват проверки на лицата, упражняващи строителен надзор по време на строителството за спазване на задълженията им, при условия и по ред, определени със заповед на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или оправомощено от него длъжностно лице.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 68.

  § 51. В чл. 223, ал. 2 т. 6 се изменя така:
  „6. създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления от кмета на общината (района) или от оправомощено от него длъжностно лице.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 69.

  § 52. В чл. 225, ал. 1 се създава изречение второ: „Заповедта се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 70.

  § 53. В чл. 225а, ал. 1 се създава изречение второ: „Заповедта се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 71.

  § 54. В чл. 232 се създават ал. 10, 11, 12 и 13:
  „(10) Наказва се с глоба от 1000 до 3000 лв. проектант, не изпълнил задължение по чл. 139, ал. 3.
  (11) Наказва се с глоба от 3000 до 15 000 лв. проектант, не изпълнил задължение по чл. 162, ал. 4.
  (12) Наказват се с глоба от 500 до 2000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, правоспособни физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите за други нарушения на този закон, приетите от Министерския съвет, съответно издадените от министрите актове по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и на решенията и предписанията, основани на тях.
  (13) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв. лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, не изпълнило задължение по чл. 142, ал. 10.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 72:
  § 72. В чл. 232 се създават ал. 10, 11и 12:
  „(10) Наказва се с глоба от 1000 до 15 000 лв. проектант, неизпълнил задължение по чл. 162, ал. 4.
  (11) Наказват се с глоба от 500 до 2000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, правоспособни физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите за други нарушения на този закон, приетите от Министерския съвет, съответно издадените от министрите актове по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и на решенията и предписанията, основани на тях.
  (12) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв. лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, неизпълнило задължение по чл. 142, ал. 10.“

  § 55. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. на извършител, възложител или строител на строеж по
  чл. 224, ал. 1 от първа до трета категория включително – в размер от 1000 до 10 000 лв.;”
  б) в т. 6 думите „в размер от 30 000 до 150 000 лв.“ се заменят с „в размер от 5000 до 50 000 лв.“;
  в) създават се т. 17-24:
  „17. на лице, упражняващо строителен надзор на строеж по
  чл. 224, ал. 1 - в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  18. на лице, упражняващо строителен надзор на строеж, неизпълнило задължение по чл. 168, ал. 1 - в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  19. на лице, упражняващо строителен надзор на строеж, неизпълнило задължение по чл. 169б, ал. 1 и чл. 166, ал. 1, т. 2 - в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  20. на лице, упражняващо строителен надзор на строеж, съставило окончателен доклад в нарушение изискванията на чл. 168, ал. 6 - в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  21. на лице, упражняващо строителен надзор на строеж, неизпълнило задължение по чл. 159, ал. 4 - в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  22. на лице, упражняващо строителен надзор на строеж, неизпълнило задължение по чл. 158, ал. 2 - в размер от 1000 до 3000 лв.;
  23. на строител, лице, упражняващо авторски надзор и лице, упражняващо строителен надзор на строеж, допуснало авария в строителството - в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  24. на строител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 163а, ал. 1 – в размер от 1000 до 5000 лв.“
  2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
  „2. на извършител, възложител или строител на строеж по чл. 224а, ал. 1 и 2 – в размер от 1000 до 10 000 лв.;“.
  3. В ал. 3 след думите „председателят на „Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „или председателят на Държавна агенция „Технически операции“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 73:
  § 73. Член 237 се изменя така:
  „Чл. 237. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция на юридическо лице или едноличен търговец, както следва:
  1. на извършител, възложител или строител на строеж от първа до трета категория включително, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 - в размер от 5000 до 50 000 лв.;
  2. на извършител, възложител или строител на строеж по
  чл. 224, ал. 1 от първа до трета категория включително – в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  3. на възложител или строител, продължил да изпълнява строителни и монтажни работи на строеж от първа до трета категория включително, спрян със заповед по чл. 224, ал. 1 и 5 или по чл. 159, ал. 4, или на строеж със спряно действие на строителните книжа - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  4. на лице, което ползва строеж от първа до трета категория включително, без това да е разрешено по установения законов ред - в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  5. на лице, което, без да има право, осъществява дейност, включена в компетентността на консултанта и техническия контрол за част "Конструктивна" - в размер от 3000 до 30 000 лв.;
  6. на лице, извършило оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на изискванията на чл. 142, ал. 5 и/или при упражняване на строителен надзор допуснало изпълнение на незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2 - в размер от 5 000 до 50 000 лв.;
  7. на доставчик на електрическа или топлинна енергия, вода или газ, неизпълнил разпореждане по чл. 224, ал. 3 или по чл. 178, ал. 5 - в размер от 5000 до 50 000 лв.;
  8. на строител, за изпълнението на строежи от първа категория, без да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и без да има издадено удостоверение за тях - в размер от 50 000 до 100 000 лв.;
  9. на строител, за изпълнението на строежи от втора категория, без да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и без да има издадено удостоверение за тях - в размер от 30 000 до 50 000 лв.;
  10. на строител, за изпълнението на строежи от трета, четвърта и пета категория, без да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и без да има издадено удостоверение за тях, с изключение на строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите - в размер от 10 000 до 30 000 лв.;
  11. на строител, за изпълнението на строителни и монтажни работи, без да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и без да има издадено удостоверение за тях - в размер от 2000 до 5000 лв.;
  12. на производител на строителни продукти, доставяни за директно влагане на строителната площадка от местата на производство, несъответстващи на изискванията на чл. 169а, ал. 1 - в размер от 5000 до 30 000 лв.;
  13. на лице, сключило договор за строителен надзор или за оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на чл. 166, ал. 3 и 4 - в размер от 30 000 до 150 000 лв.;
  14. на възложител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 161, ал. 4 - в размер от 5000 до 30 000 лв.;
  15. на строител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 163, ал. 2, т. 1 - 5 - в размер от 5000 до 30 000 лв.;
  16. на възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете по наредбата по чл. 176а, ал. 6 - в размер от 1000 до 10 000 лв.
  17. на лице, упражняващо строителен надзор на строеж по
  чл. 224, ал. 1 - в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  18. на лице, упражняващо строителен надзор на строеж, неизпълнило задължение по чл. 168, ал. 1 - в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  19. на лице, упражняващо строителен надзор на строеж, неизпълнило задължение по чл. 169б, ал. 1 и чл. 166, ал. 1, т. 2 - в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  20. на лице, упражняващо строителен надзор на строеж, съставило окончателен доклад в нарушение изискванията на чл. 168, ал. 6 - в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  21. на лице, упражняващо строителен надзор на строеж, неизпълнило задължение по чл. 159, ал. 4 - в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  22. на лице, упражняващо строителен надзор на строеж, неизпълнило задължение по чл. 158, ал. 2 - в размер от 1000 до 3000 лв.;
  23. на строител и лице, упражняващо строителен надзор на строеж, допуснало авария в строителството - в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  24. на лице, упражняващо авторски надзор, когато в следствие на негова заповед е последвала авария в строителството - в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  25. на строител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 163а, ал. 1 – в размер от 1000 до 5000 лв.
  (2) Кметът на общината налага имуществена санкция на юридическо лице или на едноличен търговец, както следва:
  1. на извършител, възложител или строител на строеж от четвърта до шеста категория, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 - в размер от 5000 до 20 000 лв.;
  2. на извършител, възложител или строител на строеж по чл. 224а, ал. 1 и 2 - в размер от 1 000 до 10 000 лв.;
  3. на извършител, възложител или строител, продължил да изпълнява строителни и монтажни работи на строеж, спрян със заповед по чл. 224а, ал. 1 и 5 - в размер от 10 000 до 50 000 лв.;
  4. на лице, което ползва строеж от четвърта и пета категория, без това да е разрешено по установения законов ред - в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  5. на доставчик на електрическа или топлинна енергия, вода или газ, неизпълнил разпореждане по чл. 57а, ал. 6, или по чл. 224а, ал. 3 или по чл. 178, ал. 6 - в размер от 5000 до 20 000 лв.;
  6. на собственик на строеж или поземлен имот, неизпълнил заповед по чл. 195, ал. 5 и създал непосредствена опасност за здравето и живота на други лица - в размер от 1 000 до 10 000 лв.;
  7. на лице, което е допуснало да бъде поставен върху негов имот или е поставило преместваем обект или рекламен елемент в противоречие с изискванията на наредбата по чл. 56, ал. 2 – в размер от 1000 до 10 000 лв.;
  8. на оператор на електронна съобщителна мрежа, извършил дейности по чл. 151, ал. 1, т. 16 в нарушение на чл. 151, ал. 4, 5, 7, 8 или 9 – в размер от 1000 до 10 000 лв.
  (3) При неизпълнение в срок на задълженията или при предоставяне на непълни или неточни данни по чл. 125, ал. 4, чл. 128а и по чл. 140а, ал. 3 кметът на общината, съответно областният управител, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“, председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ или председателят на Държавна агенция „Технически операции“ налага имуществена санкция на съответното експлоатационно дружество в размер от 1000 до 2000 лв. седмично до изпълнение на задължението.
  (4) Кметът на общината, съответно областният управител, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“, председателят на Държавна агенция „Разузнаване” или председателят на Държавна агенция „Технически операции“ налага имуществена санкция в размер на 2000 лв. на съответното експлоатационно дружество, поискало заплащане за предоставяне на изходни данни, становища, възражения, предписания или друга информация в случаите по чл. 125, ал. 4, чл. 128а и по чл. 140а, ал. 3.
  (5) Министърът на вътрешните работи или определено от него длъжностно лице налага имуществена санкция на юридическо лице или едноличен търговец – строител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 163, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 2 – в размер от 5000 до 30 000 лв.
  (6) Санкциите по ал. 1 - 5 се налагат по реда на чл. 238 и 239.“

  § 56. Създава се чл. 237а:
  „Чл. 237а. За други нарушения на този закон, приетите от Министерския съвет, съответно издадените от министрите актове по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и на решенията и предписанията, основани на тях, се налага имуществена санкция на юридическо лице или едноличен търговец в размер от 1000 до 5000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 74.

  § 57. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1а от Допълнителните разпоредби след думите „председателят на „Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „и председателят на Държавна агенция „Технически операции“ и след думите „на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „и на Държавна агенция „Технически операции“.
  2. В § 3 се създава ал. 3:
  „(3) За служебното съгласуване с централните и териториални администрации и със специализираните контролни органи се събират такси по съответния специален закон.“
  3. В § 5:
  а) в т. 43 се създава изречение второ:
  „Текущ ремонт на строеж е и подобряването и поддържането в изправност на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, при които не се променят трасето и техническите характеристики.“;
  б) точка 79 се изменя така:
  „79. „Държавното дружество за геозащита и неговите клонове“ е „Геозащита“ ЕООД – Варна, с клонове – „Геозащита“ ЕООД – клон Плевен, и „Геозащита“ ЕООД – клон Перник.“;
  в) създават се т. 84 и 85:
  „84. „Оранжерия“ е съоръжение за целогодишно или сезонно отглеждане на растителни видове, с трайна конструкция, със или без съпътстващи производствени инсталации за водоснабдяване, електроснабдяване, отопление, вентилация и др.
  85. „Парник“ е съоръжение за сезонно отглеждане на растителни видове, с временна преносима конструкция, покрита с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации за водоснабдяване, електроснабдяване, отопление, вентилация и др.“

  Предложение от Любомир Бонев и група народни представители:
  В § 57 т. 2 и 3 да отпаднат.

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2.
  Предложението по т. 3 бе оттеглено.

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  В § 57, т. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създават се нови букви а) и б):
  „а) в т. 29 се създава изречение второ:
  „При определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища.“.
  б) в т. 29а се създава изречение второ:
  „При определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища.“.
  2.Текстът на подточки а), б) и в) от законопроекта стават подточки в), г) и д).

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 75:
  § 75. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1а след думите „председателят на „Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „и председателят на Държавна агенция „Технически операции“ и след думите „на Държавна агенция „Национална сигурност“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „на Държавна агенция „Разузнаване“ се добавя „и на Държавна агенция „Технически операции“.
  2. В § 3 се създава ал. 3:
  „(3) За служебното съгласуване с централните и териториалните администрации и със специализираните контролни органи не се събират такси.“
  3. В § 5:
  а) в т. 29 се създава изречение второ:„При определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища.“;
  б) в т. 29а се създава изречение второ:„При определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища.“;
  в) в т. 43 се създава изречение второ: „Текущ ремонт на строеж е и подобряването и поддържането в изправност на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, при които не се променят трасето и техническите характеристики.“;
  г) точка 79 се изменя така:
  „79. „Държавното дружество за геозащита и неговите клонове“ е „Геозащита“ ЕООД – Варна, с клонове – „Геозащита“ ЕООД – клон Плевен, и „Геозащита“ ЕООД – клон Перник.“;
  д) създават се т. 83 и 84:
  „83. „Оранжерия“ е съоръжение за целогодишно или сезонно отглеждане на растителни видове, с трайна конструкция, със или без съпътстващи производствени инсталации за водоснабдяване, електроснабдяване, отопление, вентилация и др.
  84. „Парник“ е съоръжение за сезонно отглеждане на растителни видове, с временна преносима конструкция, покрита с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации за водоснабдяване, електроснабдяване, отопление, вентилация и др.“

  § 58. В § 50, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 25 от 2019 г.; изм., бр. 17 от 2020 г.) думите „на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи“ и запетаята пред тях се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 76.

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се § 58а:
  „§ 58а. В § 149 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.; бр. 101 от 2015 г. и бр. 1 от 2019 г.) думите „1 януари 2021 г.“ се заменят с „1 януари 2023 г.“.
  Предложението бе оттеглено.

  Предложение от Валери Симеонов и група народни представители:
  Създава се § 58а:
  „§ 58а. В § 149 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.; бр. 101 от 2015 г. и бр. 1 от 2019 г.) думите „1 януари 2021 г.“ се заменят с „1 януари 2023 г.“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.

  § 59. (1) Започнатите производства по издаване на удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
  (2) За дата на започване на производство по издаване на удостоверение за упражняване на дейност по чл. 166, ал. 1, т. 1 се смята денят на внасянето на заявлението по чл. 167, ал. 2.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 77.

  § 60. (1) Лицата, получили удостоверение от началника на ДНСК до влизането в сила на този закон, могат да продължат да извършват дейността си по чл. 166, ал. 1, т. 1 до изтичането на срока на удостоверението, съответно до изтичането на срока за продължаването му.
  (2) В едномесечен срок преди изтичането на срока на удостоверението лицата по ал. 1 могат да подадат писмено заявление до началника на ДНСК за продължаване на удостоверението за нов срок от 5 години. Към заявлението се прилага декларация, че не са настъпили промени в основанията за издаване на удостоверението по чл. 166,
  ал. 2.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 78.

  § 61. Лицата, получили удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 до влизането в сила на този закон, както и лицата, получили удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 по реда на § 77, ал. 1 от този закон, привеждат дейността си в съответствие с неговите изисквания в срок до една година от влизането му в сила.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 79.

  § 62. (1) Започнатите производства за изработване на проекти на устройствени планове или на проекти за изменение на устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, се приключват по досегашния ред.
  (2) Започнати по ал. 1 са производствата, за които до влизането в сила на този закон е издадено разрешение от компетентния орган за изработването на съответния проект.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 80.

  § 63. (1) Започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и по издаване на разрешение за строеж, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.
  (2) Започнати по ал. 1 са производствата, за които до влизането в сила на този закон е внесен инвестиционен проект за съгласуване и одобряване от компетентния орган и/или за издаване на разрешение за строеж. За започнато производство се смята и наличието на съгласуван от компетентния орган идеен инвестиционен проект.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 81.

  Комисията предлага да се създаде § 82:
  § 82. Строежите , за които е издадено разрешение за строеж до влизането в сила на този закон, се довършват и въвеждат в експлоатация по досегашния ред.

  Предложение от Искрен Веселинов и група народни представители:
  Създава се § 63а:
  § 63а. Неприключилите съдебни производства по чл. 210, ал. 3 се приключват по реда на този закон.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 83:
  § 83. Неприключилите съдебни производства по чл. 210, ал. 3 се приключват по реда на този закон.

  § 64. До създаването на Единния публичен регистър по
  чл. 5а компетентните органи по чл. 3, 4 и 5 и ДНСК публикуват издадените актове по досегашния ред.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 84.

  § 65. Наредбите по чл. 2а и 5а се приемат в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 85.

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се § 65а:
  § 65а. Влезлите в сила до влизане в сила на този закон разрешения по чл. 135, ал. 3 и нареждания по чл. 135, ал. 5 за изработване на изменения на подробни устройствени планове губят правно действие, ако в едногодишен срок от влизане в сила на закона не е внесен проект за одобряване на плана.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 86:
  § 86. Влезлите в сила до влизането в сила на този закон разрешения по чл. 135, ал. 3 и нареждания по чл. 135, ал. 5 за изработване на изменения на подробни устройствени планове губят правно действие, ако в едногодишен срок от влизането в сила на този закон не е внесен проект за одобряване на плана.

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се § 65б:
  § 65б. До създаване на образец за съставяне на протокол за завършване на сградата в груб строеж в наредбата по чл. 168, ал. 3 завършването на грубия строеж се констатира по досегашния ред.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 87:
  § 87. До одобряването на образец за съставяне на протокол за завършване на сградата в груб строеж в наредбата по чл. 168, ал. 3 завършването на грубия строеж се констатира по досегашния ред.

  § 66. В § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 42 от 2018 г. и бр. 41 и 44 от 2019 г.) се създава т. 1б:
  „1б. „Сграда“ е самостоятелен строеж на основното или на допълващото застрояване, трайно прикрепен към земята, с функционално предназначение съгласно класификатора, определен с наредбата по чл. 31;”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 66, който става § 88:
  § 88. В § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 42 от 2018 г. и бр. 41 и 44 от 2019 г.) се създава т. 1б:
  „1б. „сграда“ или „постройка“ е самостоятелен строеж на основното или на допълващото застрояване по Закона за устройство на територията, трайно прикрепен към земята, с отделени от външната среда организирани вътрешни пространства и с функционално предназначение съгласно класификатора, определен с наредбата по чл. 31;“

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се § 67:
  § 67. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и 105 от 2014 г., бр. 13 и 43 от 2016 г., бр. 13 и 96 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г. и бр. 60, 61 и 94 от 2019 г.) се правят следните допълнения:
  1. Създава се чл. 20а:
  „Чл. 20а. (1) Части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти – публична общинска собственост могат да се ползват за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез съоръжения и елементи (открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и др. подобни) въз основа на разрешение за ползване на място, издадено от кмета на общината (района).
  (2) Редът и условията за извършване на дейността по ал. 1 и издаване на разрешението за ползване на място се определят с наредба на общинския съвет.
  (3) За извършване на дейност по ал. 1 без разрешение за това, се налагат глоби или имуществени санкции, определени с наредбата по чл. 8 ал. 2 от Закона за общинската собственост.
  (4) При констатиране на нарушението по ал. 3, съоръжението, послужило за осъществяване на дейността, се премахва незабавно за сметка на нарушителя от кмета на общината или упълномощено от него лице, за което се съставя констативен протокол.
  (5) Съоръжението по ал. 1 се връща на нарушителя след заплащане на такса за съхранението му, определена в наредба на общинския съвет.
  (6) Съоръжението не се премахва принудително, ако нарушителят сам го отстрани от общинския терен в рамките на същия ден.
  (7) Общината не отговаря за погиването на подлежащите на бърза развала вещи, иззети заедно със съоръжението по ал. 1, когато нарушителят откаже да се погрижи за тях, като това се отразява в протокола по ал. 4.
  (8) Общината съхранява съоръжението до връщането му на нарушителя или на упълномощено от него лице, но не по-късно от шест месеца след премахването му.
  (9) Когато при премахване на съоръжението, нарушителят не присъства или е неизвестен, констативният протокол се подписва от двама свидетели, като същият се поставя на определените за това места в сградата на съответната администрация и/или на интернет страницата й.
  (10) При необходимост премахването по ал. 4 се извършва със съдействието на органите на полицията.“.
  2. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 7 накрая се добавя „с изключение на случаите по чл. 81, ал. 4 от Закона за устройство на територията.“.
  б) създава се ал. 10:
  „(10) Общините поддържат регистър на имотите, които подлежат на отчуждаване за реализиране на мероприятията по ал. 1. В регистъра задължително се вписва обекта, за изграждането на който имотът се предвижда за отчуждаване и подробният устройствен план, въз основа на който имотът се отчуждава.“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 89:
  § 89. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и 105 от 2014 г., бр. 13 и 43 от 2016 г., бр. 13 и 96 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г. и бр. 60, 61 и 94 от 2019 г.) в чл. 21 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 7 накрая се добавя „с изключение на случаите по чл. 81, ал. 5 от Закона за устройство на територията“.
  2. Създава се ал. 10:
  „(10) Общините поддържат регистър на имотите, които подлежат на отчуждаване за реализиране на мероприятията по ал. 1. В регистъра задължително се вписват обектът, за изграждането на който имотът се предвижда за отчуждаване, и подробният устройствен план, въз основа на който имотът се отчуждава.“

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се § 68:
  § 68. Регистърът по чл. 21, ал. 10 от Закона за общинската собственост се изготвя в едногодишен срок от влизане в сила на този закон.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 90:
  § 90. Регистърът по чл. 21, ал. 10 от Закона за общинската собственост се създава в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.

  Предложение от Александър Ненков и група народни представители:
  Създава се § 69:
  § 69. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43 и 74 от 2016 г.; попр., бр. 80 от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 88, 92, 96, 97 и 99 от 2017 г., бр. 98 и 108 от 2018 г., бр. 1 от 2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 32 от 2019 г.; изм., бр. 38, 96, 101 и 102 от 2019 г., бр. 18 и 71 от 2020 г.) в чл. 15, ал. 7 думите „чл. 181, ал. 2“ се заменя с „чл. 181, ал. 3“.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 91:
  § 91. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43 и 74 от 2016 г.; попр., бр. 80 от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 88, 92, 96, 97 и 99 от 2017 г., бр. 98 и 108 от 2018 г., бр. 1 от 2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 32 от 2019 г.; изм., бр. 38, 96, 101 и 102 от 2019 г., бр. 18 и 71 от 2020 г.) в чл. 15, ал. 7 думите „чл. 181, ал. 2“ се заменят с „чл. 181, ал. 3“.

  Комисията предлага да се създаде § 92:
  § 92. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие ( обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.; изм., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г., бр. 20 и 36 от 2016 г., бр. 58, 96 и 103 от 2017 г., бр. 28 от 2018 г., бр. 56 и 60 от 2019 г. и бр. 21 от 2020 г.) в чл. 19, ал. 3 изречение второ се заличава.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума