Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
1. Представяне и обсъждане на Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902 02 13, внесен от Министерския съвет.
2. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902 01 8, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 28 март 2019 г. – за второ гласуване.
П Р О Т О К О Л
№ 10Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 13,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Искрен Веселинов.

* * *

ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги и гости, имаме необходимия кворум. Предлагам да започнем работата на нашата Комисия.
Предварително обявения дневен ред включва две точки:
1. Представяне и обсъждане на Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 902 02 13, внесен от Министерския съвет.
2. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902 01 8, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 28 март 2019 г. – за второ гласуване.
Има ли по дневния ред, които да са различни от направените?
Подлагам на гласуване така предложения дневен ред.
За – 13, против и въздържали се няма.
Дневният ред е приет единодушно.
На заседанието присъства госпожа Деница Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството; Ирена Георгиева – заместник-министър на Министерството на туризма, Екатерина Дацова – директор на дирекция „Управление на морските плажове“ , Василка Цанева – началник на отдел „Методология“ в дирекция „Управление на морските плажове“; от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране: Иван Каралеев – председател на УС и Георги Симеонов – член на КИИП; от Националната асоциация „Българско Черноморие“: Димитър Канариев – председател на УС и Здравко Младенов – председател на УС на Национално сдружение за защита собствениците на имоти.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, № 902 02 13, внесен от Министерския съвет.
Госпожа Николова ще направи въведение.
Заповядайте, госпожо Николова.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА НИКОЛОВА: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Уважаеми господа народни представители, представям на Вашето внимание за одобрение Проект на Закон за ратификация на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие.
Проектът на Споразумението е одобрен на заседание на Министерския съвет в края на месец март, като е даден мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството да проведе преговори и подпише Споразумението, при условие на последваща ратификация.
Споразумението е подписано в началото на месец април и, доколкото то попада в приложното поле на Закона за международните договори, то следва да влезне в сила след неговото утвърждаване от Народното събрание.
Целта на настоящия Проект на Закона е да се осигури основа за сътрудничество с Международната банка за възстановяване и развитие в областта на регионалната политика, като се подкрепи успоредно и процесът на програмиране за новата Оперативна програма за регионално развитие за периода след 2020 г.
Ще се възползваме от експертите на Световната банка в областта именно на въвеждане на подходи за регионално въздействие.
Знаете, че от известно време коментираме модел – промяна на модела за регионалната политика и с оглед предстоящия нов програмен период, имаме възможността да ориентираме по-тясно инвестициите към спецификите и нуждите на териториите на регионите. Именно в тази връзка, експертите на Международната банка за възстановяване и развитие ще допринесат за това да ни предоставят опита на други държави, които са с децентрализиран модел на управление на средствата. В допълнение на това, те ще ни съпътстват в процес по установяване на нови функции и отговорности на регионалните съвети за развитие, свързани с възможности за делегиране на правомощия за избор на проекти на регионално ниво.
В допълнение на това, ще има възможност те да допринесат за привличане в по-голяма степен на заинтересованите страни в регионалните съвети за развитие и тяхното структуриране и, разбира се, правилата по които ще се осъществява тяхната дейност.
Споразумението е възмездно, подкрепя се като финансово обезпечаване от страна на техническа помощ на Оперативна програма „Региони в растеж“ и стойността на Споразумението е в размер на 1 млн. 913 хил. лв.
Доколкото имаме поет ангажимент от страна на правителството на Република България за засилено сътрудничество именно с Международната банка за възстановяване и развитие, подкрепено от Споразумение, което е и Меморандум за разбирателство, който е ратифициран през 2015 г., настоящото Споразумение е един от възможните приноси по отношение на изпълнението на поетия ангажимент на правителството за привличане на опит именно от добре утвърдени и познати институции на европейско и световно ниво.
Благодаря Ви за вниманието. Предлагам Проекта на Закона за ратификация да бъде одобрен.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, уважаема госпожо Заместник-министър.
Уважаеми колеги, имате думата.
Господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ: Ние от нашата група няма да подкрепим това предложение. Не ни става ясно докрай – каква точно ще бъде тази консултантска помощ?
Доколкото разбрах, това са пари, които са останали от техническата помощ – така ли, госпожо Николова?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА НИКОЛОВА: Това Споразумение се подкрепя от страна на техническа помощ на Оперативна програма „Региони в растеж“.
МАНОЛ ГЕНОВ: Така се получава, че се налагат политики, които после водят – ние виждаме в предния програмен период, сегашният, тоест – до сериозни диспропорции. Знаем за шестте нива, пари стигнаха до по-големите общини и в крайна сметка това, за което всички се борим, се загуби балансираното развитие в тази програма.
Така че отново, ако ни се налагат такива политики, които да водят до сериозни диспропорции в регионалното развитие, в инвестициите, в инфраструктурата, защо е необходимо да го правим и капацитетът, точно на тази институция ли е най-големият, който ще ни дава акъл – или ние си нямаме тук специалисти? И отново, както казвам аз и един колега, един голям гущер ще мине през тях, тоест един крокодил – във финансово изражение – а едно малко гущерче ще отиде до българските специалисти, когато се разпределят парите и си дават задачите, когато се изпълняват.
Така че нашето мнение, на нашата група, за неподкрепа на тази точка. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други изказвания?
Госпожо Заместник-министър, ако желаете да отговорите ?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА НИКОЛОВА: Благодаря за отправения коментар. Ние сме наясно с дисбалансите между регионите – именно в тази посока предлагаме възможна стъпка за прилагане на нов подход за провеждане на регионална политика, каквато не е правена в последните, да не каже, десет и повече години.
В този смисъл, към настоящия момент Споразумението не дефинира конкретни решения, то дефинира подкрепа, която ще ни даде възможност да имаме подходящите дебати и дискусии за определяне на един устойчив модел, който включително да бъде подкрепен и, бих казала, устойчив политически модел за дългосрочен период от време. Защото една регионална политика, за да доведе до намаляване на дисбалансите между регионите, тя не може да бъде провеждана в краткосрочен план и не може да бъде променяна в краткосрочен план – ако искаме да видим реални ефекти. Ако искаме да имаме една устойчива политика за намаляване на тези дисбаланси, ние трябва да търсим решение, а именно да съобразяваме инвестиционния процес спрямо спецификите на териториите на страната, а не централизирано да определяме хоризонтални инвестиции, които в някои от случаите подкрепят региони, които имат по-малка нужда от тях, за сметка на други, които имат примерно, по-голяма нужда от тях.
Именно в тази посока ще бъде и експертизата на Световната банка – да ни предостави опита и на други държави, които вече разполагат с децентрализирани модели за управление на средства. Ние вървим стъпка по стъпка в този процес, тоест, ние на този етап не коментираме възможността за директна децентрализация на модела за управление на европейски средства за следващия програмен период, ние коментираме възможността, на този етап, да създадем капацитетът на регионално ниво за селекция и оценка на проектни предложения по начин, по който да е съобразен спрямо приоритетите на конкретната територия и спецификите ѝ.
Именно в тази посока, бих казала, че ние нямаме опит, мисля, че всички го знаем. И точно в тази връзка и след проведени преговори с Европейската комисия считаме, че Международната банка за възстановяване и развитие е един подходящ наш партньор, на който можем да разчитаме за предлагането на опции, предложения и варианти, които да дискутираме заедно в следващите месеци, за да достигнем до един модел за изпълнение на бъдеща Оперативна програма за развитие на регионите по един интегриран начин и фокусиран, наистина, върху територията и нейните специфики. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Генов, имате възможността за дуплика.
МАНОЛ ГЕНОВ: Това са много добри намерения, госпожо Николова, което Вие изразявате, но къде е сигурността, че те ще се случат? Аз мисля, че има доста промени в Закона за регионално развитие, а и предварителната оценка на проектите – да се прави именно от регионалните съвети за развитие, а не от управляващите органи.
Мисля, че следващият програмен период сериозно чука на вратата и, познавайки, бързината на българската администрация и бюрокрация, силно се надявам, че това, така, ще останат само добри намерения – дано да не е така. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Понеже стигнахме до спор – кое е първо, яйцето или кокошката, предлагам да го прекратим. Мисля, че всички се ориентираха в темата.
Подлагам на гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
Който е съгласен с този законопроект, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 5.
Ще предложим на Народното събрание да приеме въпросния законопроект.
Благодаря, госпожо Николова.

Преминаваме към точка втора от дневния ред:
ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ, № 902 01 8, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, приет на първо гласуване на 28 март 2019 г. – за второ гласуване.
Уважаеми колеги, работният доклад е пред Вас – Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
По заглавието някой има ли изказване? Не.
Подлагам на гласуване заглавието на така предложения Закон.
За – 16, против и въздържали се няма.
По § 1 има предложение от народния представител Искрен Веселинов– виждате го.
Предложение от Димитър Бойчев.
И предложение от Валери Симеонов, Христиан Митев и Георги Колев.
Министерство на туризма първо, да даде становище по предложенията, ако желае?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Министерството на туризма е изпратило три становища по постъпилите предложения от народните представители. Те са изключително подробни и аз вярвам, че сте се запознали с тях.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Да, имаме ги. Всичко е прочетено. Въпросът е нещо допълнително, ако имате да кажете.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: На този етап не.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имаме предложение грубо казано за 30 дни, за 15 дни минимален срок, отново 30 дни, но с определени уговорки за публикацията на интернет страницата на Министерството на туризма и прочие, имаме едно различно от срока предложение за ограничение да не се възлагат на концесия или да не се отдават под наем морски плажове, които граничат със защитена територия и към тях не е осигурен път. Тоест имаме две групи предложения. (Реплики и уточнения.)
Колеги, аз предлагам да направим следното да гласуваме слято моето предложение и т. 1 от предложението на господин Симеонов като подкрепа по принцип, като ще бъдат обединени евентуално. След това, ако не събере гласуваме на господин Димитър Бойчев 15 те дни и след това гласуваме на вносителя, нали така? Това е като процедура.
Които са първо, съгласни с моето предложение моля да гласуват.
За – 16, против – няма, въздържали се – няма.
Единодушно виждам, че е „за“.
Предложението на господин Бойчев подлагам на гласуване.
Всъщност, то е противоречие. То трябва да бъде отхвърлено.
РЕПЛИКА: Той трябва да го оттегли, ама…
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Няма го.
Подлагам на гласуване предложението на господин Бойчев.
За – няма, против – няма, въздържали се – 16.
Предложението на господин Симеонов – т. 1 я приемаме по принцип. Който е „за“ моля да гласува. Тя съвпада с моята.
За – 16, против няма и въздържали се – няма.
По т. 2 има ли изказвания за ограниченията, свързани с…? Няма.
Подлагам я на гласуване.
РЕПЛИКА: Има редакция.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте за редакция, господин Шишков.
МЛАДЕН ШИШКОВ: Аз ли да я предложа?
Кой я писа?
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Тодоров, заповядайте за редакция.
СТЕФАН ТОДОРОВ: Благодаря.
Аз мога да я предложа, но Вие трябва да я възприемете и да я гласувате.
Във втората част на изречението „за които не е осигурена възможност“ текстът да стане „за които няма осигурено електроснабдяване и водоснабдяване, както и за отвеждане или съхранение на отпадъчни води“.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Да, така е по-коректно.
По редакцията някакви коментари?
Гласуваме по принцип текста със съответната редакция, който е „за“ моля да гласува.
Това, което отпада е достъпът до мрежата. Може да има плаж, който няма канализация към него, тогава не може да има пречиствателна. (Реплики и уточнения.) Там съхраняват водата и извозват отпадната вода.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Извинявам се. Може ли думата, господин Веселинов?
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Имате винаги думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Тъй като не разбрахме точно коя редакция се гласува, но правилно ли разбираме, че се гласува: „не може да се възлагат на концесии или да се отдават под наем и морски плажове, които граничат със защитени територии“ по изречение първо и „до тях не е осигурен“ или, както беше направена редакцията „достъп чрез отворен за обществено ползване път“. Това ли е, което се гласува?
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Точно това гласуваме.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Ние сме дали своето становище. Честно казано не можем да се съгласим с това предложение. По този начин ще останат неохраняеми немалка част от плажовете, което със сигурност не е в полза на сигурността на туристите и на плажуващите. Така че мога да повторя, разбира се, нашето възражение, много подробно е изложено в становището. Но представете си за какво число плажове става дума, граничещи със защитени територии, немалко плажове са такива. Не мога да кажа в момента броя, освен ако моите колеги не го знаят.
(Разговори извън микрофон.)
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Кумулативни са условията, мислехме го много. Всъщност ние ограничаваме неминаването през защитени територии, това неорганизирано преминаване през защитени територии, това е идеята.
Колеги, вече знаем какво гласуваме.
С пълна яснота, гласувайте, за предложението на господин Симеонов в редакцията, която беше предложена.
За – 16, против и въздържали се – няма.
По § 1а има предложение от господин Симеонов, Митев и Колев.
Заповядайте за коментари и дискусии.
Има ли желаещи да се изкажат?
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Разделно, ако може да ги гласуваме.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Точка по точка или само една точка някоя отделно?
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Алинея 2, ал. 4. Първа и втора точка отделно да ги гласуваме, защото имаме…
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Добре. Гласуваме първо, т. 1.
Който е да отпадне за достъпа става думата „пешеходен“ моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 5.
Точка 2: „заведение за бързо обслужване“ се заменя със „заведение за хранене, коктейл-барове и кафе“.
Който е „за“ моля да гласува.
За – 4, против – няма, въздържали се – 12.
Точка 3 – виждате я. Описва начинът на разположение на безплатните и платени части.
РЕПЛИКА: За кое?
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Точка 3: „зоните на активната плажна площ и прочие.
Който е „за“ моля да гласува.
За – 1, против – няма, въздържали се – 15.
Точка 4…
Заповядайте, господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ: Извинявам се да се върнем на т. 2. Нека кажат мотивите за промяната в изречението, защото е много важно според мен, защо се предлага това?
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Мотивите са, че в момента навсякъде по нашите плажове, които са на концесия има заведения под формата на преместваеми обекти, които предлагат абсолютно пълен асортимент от храни, които можете да намерите в Наредбата за заведенията за хранене и подслон, нали така беше Наредбата? Пълен спектър – шкембе чорба, чевермета се въртят на пясъка, таратори, всичко. Не става въпрос само за скара, не става въпрос само примерно за пакетирани и по тази причина, ние предлагаме тези два типа заведение, в които се предлагат пакетирани храни, ядки и всякакви вид алкохолни напитки и коктейли, считаме, че това трябва да присъства на плажа, останалото нека да бъде извън плажа. На първо място по хигиенни съображения, на второ място, поради всички тези допълнителни изисквания, които водят от рода на канализации, септични ями евентуално, хигиенни условия, достъп до открити тенджери, курбани и прочие. Ако трябва още да поясня? Мисля, че стана ясно.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Тоест да няма готвена храна на плажа.
Прегласуване на т. 2, който е за новата редакция на т. 2, предложена от господин Симеонов моля да гласува.
За – 4, против – няма, въздържали се – 12.
Стигнахме до т. 4: „след две на сто се добавя активна плажна площ, а думата „площта“ се заличава.
Има ли изказвания или нещо по тази част?
Ако няма, подлагаме на гласуване.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Може ли малко разяснение?
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Разбира се, имате право.
Заповядайте.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Ще има нужда от някакви разяснения.
Към настоящия момент на преместваемите обекти по закон се предоставят 2% от плажа. Два процента от плажа включват всякакви други скали, дюни и какво ли още не. В крайна сметка нормата за ограничаване на заведение върху активната зона на плажа, в смисъл това, което е предмет на концесия, за което се плаща такса, фактически този процент, вместо от да може да стане 22, защото има прилежащи територии, които се включват при изчисляването на двата процента. Разбрахте ли или да поясним още? (Разговори извън микрофон.)
Имаме предмет на концесия. Предметът на концесия е плаж. Имаме закон, който казва: предоставят се 2%, слагат скали, слагат се дюни и всичко останало и в един момент, ако активната зона на плажа, примерно е един декар може да се получи, че преместваемите обекти, застроената част от този един декар активна плажна зона може да стане примерно 800 кв. м, защото е добавена и прилежаща територия, която се води плаж, картирана е като плаж.
Това е смисълът – за се прилага законът точно към тази зона, която е предмет за концесията, която е заплатена, за която се заплаща. Върху нея да има право на 2%, то такъв е смисълът на Закона, обаче поради различните текстове в него става възможно тълкуване. Това е.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Колев.
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Да добавя нещо целта тук е да се разшири площта за заведения, тъй като Законът не позволява тя да бъде разширена повече от 2% се включват към плажа и територии, които концесионерът не охранява, не се грижи – дюни, сиви, бели, скали, за да може тези 2% да скочат на 20 примерно. В тази връзка, многократно сме задавали въпроса, след като се предоставят към плажната концесия дюни, скали и защитени територии, къде е експертизата на концесионера със специалисти, които да се грижат за тези защитени територии, да ги опазват и защитават от тяхното разрушаване. Всички знаем, че се охранява само активната плажна ивица, активната плажна площ. Останалата се включва само, за да може да се увеличи площта за заведения. Затова нашето предложение много добре го премислете, то трябва да бъде прието, защото по този начин ние стимулираме разбиването на тези защитени територии, разбиването на тези дюни и ако искаме да продължи това разбиване, да го оставим така.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Колев, само корекция, че дюните не са част от плажовете, законът изрично ги изключва оттам.
Имате думата, господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ: По принцип философията на това предложение я приемам. Тук влизаме в противоречие с много други неща, тъй като примерно един плаж е даден на концесия за определена площ, а ние казваме активната. Това означава, че трябва да има предоговаряне на всички договори, оценка на това колко е активната площ, намеса пак на субективен фактор и така нататък. Може би трябва някаква по-прецизна редакция да се направи, за да може да се приеме това предложение. Философията му е правилна, но самата процедура по прилагането мисля, че ще създаде доста затруднения. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, ако няма други изказвания?
Заповядайте от Министерството.
ЕКАТЕРИНА ДАЦОВА: Благодаря.
Ако мога да допълня следното нещо: общата плажна площ, е площта върху която се изчислява първо наемната и концесионна такса, тоест концесионерите и наемателите заплащат концесионните и наемните цени, изчислени спрямо общата плажна площ, а не спрямо активната.
На следващо място, общата плажна площ, която влиза в плажа, концесионерите и наемателите имат задължение да я поддържат. Тоест дюните, които са изключени например от активната плажна площ, концесионерите и наемателите имат ангажимент да ги поддържат и опазват като слагат табели и пътеки, през които да се преминава. Ограничавайки, предоставянето на заведения и спортноразвлекателни дейности с двата процента само върху активната плажна площ ще ограничим възможността на потребителите на плажни услуги да използват активната плажна площ за разполагане на плажни принадлежности.
В голяма част от случаите общата плажна площ е много по-подходяща за поставяне на тези заведения и спортноразвлекателни дейности. По този начин няма да се ограничава възможността за плажуване за това, за което е предназначена предимно дейността на плажа. Ние смятаме, че общата плажна площ, тъй като плажовете са много различни обекти и на всеки един обект се изчисляват, а някой път съвпада и активната и общата плажна площ. Ние считаме, че правилният вариант да се изчисляват преместваемите обекти върху общата…
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, госпожо Дацова – разбрахме.
Някой друг има ли желание да се изкаже?
Господин Колев.
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Игра на думи и хитрости. Това са хитрости с цел да се увеличи търговската площ на плажа. Ако е това е целта, дайте да го регламентираме, дайте да бъде ясно и категорично поставено. Ако ще остава задължение на концесионера да стопанисва, както Вие казвате по-голяма площ, къде е експертизата? Ако ще е само заради две табели и един път това може да го направи държавата, а може да го направи и друго ведомство. Затова дайте да изчистим този въпрос. Дава се на концесия нещо, което ще се стопанисва истински и ще се охранява и опазва. Останалото, което само по документи се грижим за него, няма смисъл, да отежняват тези договори. Господин Диков е прав – можем да помислим по варианта в който да се прецизира, но сега е добро предложението. Може и Вие да дадете да го отложим като точка ако трябва да преценим да го прецизираме, но не бива да я отхвърляме тази точка. Това е изключително важно, конкретно и трябва ясно определение, кое да се стопанисва и кое да се използва.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, има ли други изказвания? Предложения някакви?
Ако няма, подлагам т. 4 на гласуване.
Който е „за“ моля да гласува.
За – 1, против – няма, въздържали се – 15.
Точка 5 – това е пак за обектите за бързо обслужване да се заменят със заведения за хранене и прочее. След две на сто се добавя активната плажна площ. Това го подлагам на гласуване.
Който е „за“ т. 5, моля да гласува.
За – 4, против – няма, въздържали се 12.
Следващо предложение е на господата Симеонов, Митев и Колев.
Имате думата за изказване, колеги.
Говорим за главния архитект, който да одобрява измененията и схемата за разполагане – § 2, ал. 3 на чл. 13, нали за това говорим? А за кое? (Разговори извън микрофон.)
Извинявам се, параграф 2 – предложението на Искрен Веселинов да отпадне.
Предложение на Валери Симеонов, за което стана дума. Това са за 30-дневен срок.
Аз оттеглям моето. Смятам, че основанието за това е неправилна формулировка. Дайте ми формулировка, която да има точно определено събитие, от което да се броят 30-те дни. (Реплики.)
По отношение на § 2 – трябва да призная, че ние водихме доста дълга и неформална дискусия с вносителите. Аз си позволявам да направя следното предложение. Вместо тази формулировка да добавим едно изречение към параграф... Господин Тодоров може ли да прочете цялата формулировка.
СТЕФАН ТОДОРОВ: Текстът, който е от четири изречения с редакцията, която ще прочета: „одобряването на схемата, както и нейните изменения се извършват от министъра на туризма въз основа на мотивирано становище на главния архитект на общината“ това да стане всъщност добавено изречение към досегашния действащ текст на закона.
ПРЕД. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Причината да предлагам това нещо, според мен е необходимостта местната власт да е наясно със схемата на преместваемите обекти. Понякога концесионерите, които са в основата на изработването на тази схема, не се съобразяват с пътища, географски особености и прочее. Според мен, трябва да има предварително едно становище на главния архитект, което да служи в помощ на министъра на туризма. Това е моето виждане, което колегите вносители като компромис бяха склонни да възприемат.
От Министерството на туризма – имате думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Да, господин Веселинов.
Може ли пълната редакция на това предложение, за да видим какви промени евентуално настъпват с Вашето предложение? Защото като цяло, така както сме дали становище върху него сме против на тази процедура за одобряване на схемите за преместваеми обекти. И сме изложили…
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Към настоящия текст на ал. 3 добавяме изречението: „одобряването на схемата, както и нейните изменения се извършва от министъра на туризма, въз основа на мотивирано становище на главния архитект на общината.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: За главния архитект, добре. Въпросът е – кой изработва схемата, защото в предложението се казва, че схемата се изработва от общинската администрация за сметка на съответната община. (Реплики.)
Има едно задължение – създаваме го всъщност, преди да одобри плана на схемата на преместваемите обекти министърът да се запознае със становището на главния архитект на съответната община. Да, към съществуващата, а не към тази, която е предложена от … (Реплики.)
Първо, госпожа Дацова – заповядайте.
ЕКАТЕРИНА ДАЦОВА: Към настоящия момент главния архитект издава разрешението за поставянето на преместваеми обекти. Тоест той е крайната инстанция, която преценява дали то е обосновано и законово. Тоест ние слагаме още веднъж включване на главния архитект преди министъра на туризма, с което утежняваме административно процедурата допълнително, което е в противоречие с политиката на правителството за намаляване на административната тежест. Това ще удължи и утежни процедурата за концесионерите и наемателите за поставяне на преместваеми обекти. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Факт е, че отежнява процедурата, но прави местната власт съпричастна към тази схема, по която след това ще трябва да разрешава или няма да разрешава. За нас това е по-добрият вариант за концесионера, защото той предварително, преди да получи отказа за някакво съоръжение, че не може да го разположи там, поради някакви противоречия, ще има възможност да се коригира самата схема. Така че смятам, че като генерално това е в полза на концесионера, а не в негова вреда.
Заповядайте, господин Тодоров.
СТЕФАН ТОДОРОВ: Аз разбирам притеснението на колегите от Министерството, че видите ли, някаква допълнителна административна тежест. Нека да не звучи чак толкава сериозно обвинението, че председателят предлага нещо в противоречие с политиката на правителството, защото не е чак такава административна тежест. Един професионално компетентен орган на изпълнителната власт, който за територията на цялата страна издава разрешение за строеж на всички видове обекти, с изключение на тези, които са в компетенциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството, и за всички схеми по отношение на преместваемите обекти, с изключение на тези за територията на цялата страна, все пак това е човек с професионален опит и поглед – би улеснило, и би било в полза на Министерството. Самото Министерство твърди, че нямате специалисти, които да подготвят самостоятелно схемите и в практиката се получава, така че схемите се изготвят от концесионера или наемателя, няма професионален поглед на компетентно длъжностно лице и Вие, въз основа на предоставените Ви от тях, просто ги одобрявате.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Не е така, извинявайте. Позволявам си да реагирам по този начин, но въобще не е така. Извинявайте, ако няма назначени лица….
СТЕФАН ТОДОРОВ: Мисля, че председателят дава думата и я беше дал на мен. Уважавам и Вас, но уважавам и председателя и Правилника за работа на Събранието. Опитах се да бъде достатъчно добронамерен и коректен. Няма един професионален поглед върху това, което Ви се предлага за одобряване. Да, то е направено от правоспособно лице се предполага, но само се предполага. Няма никаква пречка, защото Законът не съдържа ред и процедура и концесионерът сам да си изготви една схема. Ако той е технически неграмотен, като мен да речем, може да си я направи, както му е изгодно, но тя да не съответства на устройствените предвиждания на територията, с които естествено че, най-добре е запознат главният архитект на общината и това е смисълът за неговото включване. Вие ще имате в случая професионалния поглед на един орган, със съответната компетентност и ще бъде във Ваша полза едно такова становище. Аз не виждам някакъв сериозен проблем, за да реагирате по такъв начин. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Динков, след което ще Ви дам думата.
НИКОЛА ДИНКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз разбирам разсъжденията, но няма логика в това.
Първо, разрешаването за поставяне се дава от главния архитект. Схемата се изработва в общината. (Реплики.)
Не е към това предложение трето? Добре. Защото тук какво се получава – разрешава главният архитект, а одобрява Министерството на туризма.(Реплики.)
Министерството на туризма може да съгласува, но който разрешава, той одобрява.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Заместник-министър.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Аз се извинявам за моето емоционално включване преди няколко минути, но искам да кажа, че, да, може в Министерството на туризма да няма експерти точно с такъв професионален профил, но Министерството на туризма ползва такава експертиза и има достатъчно ясни и административни механизми за това. Не е имало схема, която е била одобрена с подписа на министъра на туризма, по повод поставянето на преместваеми обекти и свободна търговска площ, без това да е съгласувано с експертизата на архитекти и съответно да бъде върната, ако не отговаря на законовите изисквания.
Що се отнася до главния архитект. При вече така изяснения текст, ние възразявахме на процедурата, която е разписана в предложението. Считаме и продължаваме да считаме, че е някакво административно утежняване, на процедурата, длъжни сме да изразим тези свои опасения.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Не искам да останете с впечатлението, че някой обвинява в некомпетентност Министерството, нали знаете, актове, не е било това целта.
Просто мнението е, че даваме една допълнителна възможност на Министерството с допълнителен поглед, и то наистина от най-добрия възможен специалист на територията на дадената община. Да не стават грешки при изработването на самите схеми – става дума не за схемата сама като себе си, а определени връзки и определени особености, които са на територията, които един архитект примерно софийски, който е назначен, за да изработи тази схема, би могъл да не знае. Това е контекстът на предложението.
Нещо повече, това становище на главния архитект, в края на краищата не е задължително за министъра, то е просто един допълнителен мотив за одобряването на съответната схема.
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Ами това всъщност е големият въпрос. Аз преди малко, преди Комисията, зададох този въпрос – добре де, и какво от това, като той издаде становище по една схема, която пък няма нищо със себе си съпътстващо от това дали примерно министърът на туризма ще се съобрази или няма да се съобрази с нея – и аз не виждам кой знае какъв смисъл. А в другия вариант съм абсолютно против да се изземват функциите на министъра на туризма точно, когато се касае за нещо, което е нещо изключително държавна собственост и в крайна сметка той е принципалът и отговаря за това нещо.
Поставям го на въпрос на останалите народни представители, защото, дори и да има някакво мотивирано становище, и то да бъде просто някакъв пожелателен документ, по-скоро ще утежни изобщо процедурата, отколкото нещо позитивно ще излезе от нея. Не знам в практиката как е по принцип и дали главните архитекти дори формално не възразяват по някакъв начин срещу схемите на министъра на туризма? Има ли такава някаква процедура?(Реплика.)
Няма процедура, но предполагам, че главните архитекти – Вие имате достатъчно контакт с тях – възприемат или не възприемат това, което идва от Министерството? Затова, по-скоро, мислим да се въздържим.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Симеонов, имате думата.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: С това, което казахте, аз какво да говоря повече, Вие като се въздържите, работата отиде. Все пак взел съм думата.
До момента практиката е следната: дава се схемата на плажа, на концесионера, концесионерът си поставя квадратчетата – където, каквото иска – тя отива за одобрение, ако има съгласуване с архитект, както каза госпожа Георгиева, той се съгласува съобразно особеностите на самия плаж, да не би случайно този павилион да бъде в дерето, където като дойде водата, да го отнесе. Това гледа той. Никъде обаче няма заложена прилежащата територия. Много често тя е урбанизирана. Такива са всички плажове по Черноморието, които са към населени места. Това къде ще бъде поставен преместваем обект, никой не го съобразява срещу какво е откъм урбанизираната територия, защото тя отсъства на тази схема. Ето затова е добре главният архитект да си каже мнението по този въпрос – дали точно срещу единствения път, който отива до плажа, дали точно срещу него е забит примерно един атракцион, който ще попречи на, но не дай се боже, припаднал човек да бъде изнесен с носилка оттам – има и такива случаи. Някъде има прилежащи реки, мостчета и какво ли още не. Тези неща ги знае главният архитект и не виждам защо приемаме, че някакво утежнение, когато фактически по този начин ние ще осигурим най-добрите възможности за вписването на тези преместваеми обекти, спортни съоръжения, ако щете водни коридори, какво ли не, към останалата част от територията. Това в момента не се прави по никакъв начин. Главният архитект получава една схема с подписа на министъра, той, извинявайте, обаче няма никакъв кураж да откаже съгласуването на такава схема и да издаде разрешение съответно. При издаването на разрешение той се съобразява само с това дали съответно квадратурата и така нататък отговарят на двата процента. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други изказвания? Ако няма, да преминем към гласуване.
Подлагам на гласуване първо моето предложение за добавка към настоящата ал. 3, която въвежда изискването за подобно становище от главния архитект.
Който е съгласен моля да гласува.
За – 6, против – няма, въздържали се – 7.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на господата Симеонов, Митев и Колев в първоначалния му вариант.
Който го подкрепя моля да гласува.
За – 2, против – няма, въздържали се – 10.
Предложението не се приема.
Параграф 2 по вносител – аз си оттеглих предложението за отпадане с редакция вместо „възникване на основание за това“ да бъде „постъпването на искането за това“.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Да питам в крайна сметка, какво остана като текст, тоест ще има ли главният архитект права да одобрява схема и след това да ходи в Министерството или директно министърът?
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Не, остава досегашният ред – директно.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Тоест, остава досегашния ред? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Подлагам на гласуване текста на вносител с уточнената вече редакция.
Който е „за“ моля да гласува.
За – 12, против и въздържали се няма.
Предложение на Искрен Веселинов за създаване на нов § 2а.
Имаме становищата, които бяха отдавна изпратени, имаме днес постъпило становище от МОСВ, които подкрепят текста с предложението за нова ал. 4 към чл. 10а:
„(4) Местата по ал. 1 не могат да попадат в границите на защитените територии от категориите по чл. 5, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за защитените територии.“
Аз, като вносител, лично нямам нищо против това нещо да бъде добавено към текста.
Колеги, имате думата за изказвания.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми господин Председател, ние не оспорваме целесъобразността от това да има места, където да могат да се осъществяват така нареченото свободно къмпиране различно от категоризираните къмпинги по смисъла на Закона за туризма. Нашето Министерство има опит в това отношение. За съжаление, той не е много положителен, защото така или иначе в опита да регламентираме по някакъв начин точно това свободно къмпиране, за което предполагам, че става дума в предложението не завърши с положителен резултат. Тоест не завърши изобщо с резултат. Всъщност една от причините поради, която не можахме да стигнем до някакъв резултат е кой именно определя тези имоти, в които могат да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани?
Тук не можахме да стигнем до общо съгласие. Някои от участниците в работната група участват и в момента. Ако ние приемем, че това следва да се регламентира с наредба, действително наредбата следва да бъде издадена и с така изброените министри, но нека да преценим, дали министърът на туризма, трябва да бъде водещ в това отношение.
Още едно съображение, без да подлагаме на съмнение необходимостта от подобен регламент, трябва ли да го запишем именно в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие? Ако ние говорим за къмпиране, въобще. Не само в зоните и териториите около морския бряг. Поставям тези въпроси на обсъждане като в немалка степен и като човек натрупал този не положителен опит, за който стана дума от последните три или четири години.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, госпожо Заместник-министър.
Понеже не виждам заявки за изказвания ще направя аз едно изказване. Действително за мен е важно да има такива правила. Не знам, дали говорим точно за свободното къмпингуване, тъй като свободното къмпингуване се превърна в силно безразборно къмпингуване. Говорим за ред, по който да има възможност да се извършва къмпингуване в по-малко натоварена среда, да кажем като изискване, което все пак да гарантира минимум от санитарнохигиенни условия, доставка на ток, вода и така нататък. Тоест това е възможност, която действително, трябва да бъде подробно разписана в съответната наредба. Имаме подобни прецеденти в защитените територии в природните паркове. Имаме в горските територии, където са регламентирани подобни места. Тоест, някаква утъпкана пътека в това отношение има и мисля на тази база да се създаде и тази наредба.
Не възразявам даже в интерес на истината тук най-малка е ролята на министъра на туризма, тъй като говорим за нещо, което е по-скоро с устройствен елемент, така че не възразявам министърът на туризма да го сложим последен, ако не държите да се занимава самото Министерство. Можем да го изключим.
Мисля, че е добре и Вие да бъдете част от този разговор.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Да, въз основа на опита.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Мисля, че е добре и Вие да бъдете част от този разговор. В това отношение съм съгласен да променим чисто редакционно текста като така не се определя водещата роля на Министерството на туризма.
Да заповяда госпожа Батемберска.
ЛЮБА БАТЕМБЕРСКА: Благодаря, господин Председател.
Госпожо Министър, господа народни представители! Ние подкрепяме същността на предложението. Именно подходът, който предлагате Вие да има места, които са по определен начин организирани и то по щадящ околната среда начин.
Считам, че в предложението по начина, по който е формулирано наистина не би навредило на околната среда. Същевременно би могло да се развива къмпиране. Нашето основно опасение е, че това предложение в момента няма къде да бъде предложено.
Опитът, който беше направен е единствено от страна на община Шабла пред няколко години, които бяха обособили места за къмпиране на територията на общината. Останалите места, които се използват в момента за къмпиране, по-специално Карадере, Иракли, Корал, донякъде около Крапец, те самите са частни терени, окрупнени частни терени на инвеститори с определени инвестиционни намерения. Мога да дам пример с Карадере, където инвестиционното намерение е за построяване на четири хиляди комплекса.
Приемането на този текст и обвързването му с другото Ваше предложение е 24, ако не се лъжа за къмпиране единствено в тези места да има друг ефект – изгонване на къмпингуващите по този начин извън България, тъй като тяхното къмпиране ще бъде незаконно.
Наистина има ръст на този туризъм през последните години. Има ръст на интереса към места за къмпингуване. Ние сме съгласни, че би трябвало това да бъде по-щадящ начин. Затова са и нашите предложения, които много отдавна се опитваме да направим. Да бъдат обособено определени буферни зони, в които ако трябва да бъдат обезвъзмездени собствениците, тези места да бъдат запазени с незасегната природа. Там вече би било перфектно Вашето предложение да се приложи за начин за уреждане на къмпирането. Да се развият системи, които се използват на различни места по света. Например с онлайн резервации, заплащане на такси и така нататък.
Преди да направим тази решаваща стъпка, за която има много стабилна, обществена подкрепа – правени са и национално представителни проучвания, включително сред привържениците на абсолютно всички партии, процентът „не подкрепя“ е между 80 и 90%. Деветдесет процента е подкрепата сред привържениците на патриотите.
Преди да имаме такива условия мисля, че забраната за къмпиране, обвързана с този текст би довела действително до забрана на къмпингуването в България и отлив на тези туристи от страната. Има различни спекулации, в каква степен хората, които къмпират не са там заради безплатната среда. Те са там основно заради незастроените места и природата.
Гърция предлага много къмпинги. Една част от къмпингуващите в България отдава ходят да къмпират там, тъй като те имат достъп до незастроени места и плажове в непосредствена близост.
Ние споделяме мнението затова да има по някакъв начин засилен контрол, така че да има по-малка степен на замърсяване, независимо от работата, която ние правим като групи. Бих предложила да се въведат допълнителни изменения в Закона за управление на отпадъците, които биха могли да повишат средствата, които имат общините и съответно назначаването на допълнително на хора, които да оказват контрол върху плажовете, включително извън сезона. Извън сезона имаме друг проблем, който е от моторни превозни средства. На практика използват плажни ивици за дрифтинг, офроулд туризъм и така нататък, което също е проблем и нарушава целостта на дюните. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
Наказателните разпоредби ще ги гледаме малко по-късно. В момента гледаме друг текст като цяло. Така че доколкото разбирам Вие имате позитивно към конкретния текст.
ЛЮБА БАТЕМБЕРСКА: Да.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Добре.
Господин Ненков, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Мисля, че ние ще подкрепим предложението, което господин Веселинов Вие сте предложили. Безспорно считам, че при едни по-леки условия, които да се разпишат сега вече е въпрос, дали Министерството на туризма да участва пряко, или да не участва. В крайна сметка това, разбира се, е и по тяхно желание. Мисля, че това би било добре, защото в крайна сметка ние трябва да развиваме този вид туризъм. Много познати имам, които все повече и повече харесват такъв тип прекарване на своите почивни дни.
В крайна сметка все пак, трябва да има и някакви елементарни изисквания, на които трябва да бъдат определени съответните места. Тук във Вашия текст, което Вие сте предложели е може, не е задължително, само ако има такава възможност ,тези елементарни хигиенни изисквания, които трябва да се спазват от всички, защото природата не е… Балансът, трябва да се търси винаги в това – конвенционалното прекарване на летните месеци, хората, които искат да отидат с палатки, кемпери и така нататък. Всички, трябва да спазват правила. Смятам, че това е редно.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други колеги, които желаят да вземат отношение?
Заповядайте, господин Колев.
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Говорим за ред. Вие самата казахте – Гърция. Ред има. Тук безредието води до анархия и до проблемно използване на всички природни ресурси, така че, трябва да го прекратим.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други желаещи да се изкажат?
Ако няма закривам дебата по тази точка.
Предлагам следните редакционни промени: министърът на регионалното развитие и благоустройство да стане първи в изброяването в ал. 3 и да добавим текста, който МОСВ предлагат – нова ал. 4 с текста „местата по ал. 1 не могат да попадат в границите на защитената територия, от категориите по чл. 5, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за защитените територии“.
Първо, гласуваме редакционните промени, който е съгласен моля да гласува „за“.
За – 13, против и въздържали се – няма.
Гласуваме текста като цяло с направените редакционни промени.
За – 15, против и въздържали се – няма.
По § 3 по вносител има предложение от Димитър Бойчев.
Предложение от Валери Симеонов, Христиан Митев и Георги Колев и предложение от Христиан Митев.
Колеги, имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители, аз оттеглям това предложение, но щи си позволя да кажа няколко думи за него – какъв е неговият смисъл и логика. За съжаление, в действащото законодателство имаме едно противоречие с конституционалната разпоредба по отношение на частната собственост – неприкосновеността й, и възможността всеки собственик на недвижим имот да го използва съобразно неговото предназначение и така, както той намери за необходимо. Може би, действително не е най-добрата редакция и в бъдеще ще търся решение на този проблем тъй като в момента практически само и единствено, защото в определен поземлен имот има пясъчна дюна, заради това няма как да бъдат извършвани каквито и да било дейности. Това в никакъв случай не кореспондира с основното начало, което е неприкосновеността на частната собственост и със свободната частна инициатива. Трябва да се търси решение в този смисъл. Крайно време е да се определи кои дюни са публична държавна собственост, кои не са. Ако приемем, че всички са публична държавна собственост, то държавата трябва много сериозно да започне да мисли върху въпроса, свързан с обезщетяване на собственици. Защото, пак казвам, сегашното положение е в противоречие меко казано с конституционните повели, и то записани в основни начала.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на господин Митев – абсолютно е прав в съжденията си.
Колеги, имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Шишков.
МЛАДЕН ШИШКОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! По принцип ще подкрепя предложението на господата Симеонов, Митев и Колев, но в точка втора бих искал да предложа думите „чадър, шезлонг, маса и столове“ да отпаднат.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛЕНОВ: Предложението на господин Симеонов да бъде редактирано, ако е съгласен., ако той е съгласен.
МЛАДЕН ШИШКОВ: Точно така!
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Той е съгласен „чадър, шезлонг, маса и столове“ да отпадне и да остане „шатри“, както и пътни превозни средства се заличават „пътни“.
Министерството подкрепят предложението.
Колеги, подлагам да гласуваме предложението на господин Бойчев, който е за моля да гласува.
11 – за, против – няма и въздържали се 5.
За предложението на господата Симеонов, Митев и Колев, който е „за“ моля да гласува, с редакцията, разбира се.
11 – за, против – няма и въздържали се 5.
Който е „за“ предложението по вносител моля да гласува.
11 – за, против – няма и въздържали се 5.
До тук добре, както се казва и сега преминаваме към § 4.
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Господин Председател, извинете не разбрах, колегата Митев оттегля ли си предложението? (Уточнение: Да.) Това е важно уточнение, защото щяхме да си създадем уникален прецедент.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Митев обясни мотива за внасянето и се съгласи, че трябва да има друг подход.
Колеги, § 4 по вносител.
Има ли желаещи за изказване по § 4?
Подлагам на гласуване § 4, който е съгласен моля да гласува.
11 – за, против – няма и въздържали се 5.
Предложението се приема.
По § 5 има предложението от господата Симеонов, Митев и Колев.
Думата „пешеходец“ се заличава. Това е в унисон с по-горе приетата поправка.
Подлагам на гласуване предложението на господин Симеонов и колегите му, който е „за“ моля да гласува.
Министерството имате някакво възражение ли?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Ако разбираме добре, това Ви е предложението, но защо да се заличава възможността за пешеходен достъп до плажа. Това не е ли най-естествената възможност за това. Има различни обекти. (Реплика:) Остава само свободен достъп.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Добре, нека да прочетем цялата редакция.
Господин Тодоров, заповядайте.
СТЕФАН ТОДОРОВ: Мога ли да обясня – принципът, който е заложен в Закона от самото му начало в Общите положения чл. 3 ал.1 казва: „ гражданите имат право на свободен и безплатен достъп“, не ограничава само до пешеходен, а до всякакъв. Пешеходният е много стеснително. Вие като кажете само пешеходен означава другият път с автомобил ако му бъде ограничен голяма работа нека да заграждат пътищата да ходи по козите пътеки. Като падне пешеходен акумулира в себе си и пешеходния или автомобилния да речем.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Съгласни сте от Министерството по този начин.
Подлагам на гласуване предложението за отпадане на думичката „пешеходен“, който е „за“ моля да гласува.
11 – за, против - няма и въздържали се 5.
За предложението по вносител, който е „за“ моля да гласува.
11 – за, против – няма и въздържали се 5.
По § 6 и 7 няма предложения.
Предлагам за гласуване анблок, който е „за“ моля да гласува.
12- за, против и въздържали се няма.
По § 8 има мое предложение, всъщност това не трябва да бъде § 8, а трябва да бъде § 8а.
По § 8 всъщност няма предложение.
Има на Валери Симеонов за отпадане.
Предложението на господин Симеонов е с идея, че подобни санкции за главни архитекти има ЗУТ и няма смисъл да се дублира.
Има ли изказвания и съответно предложения?
Подлагам предложението на господин Симеонов и неговите колеги за отпадането на § 8, който е „за“ моля да гласува.
16 – за, против и въздържали се няма.
Моето предложение се обособява като самостоятелен параграф и това ще бъде 24в, а не „б“. (Реплики и уточнения.)
Взимайки, повод от изказванията на неправителствените организации аз съм съгласен, че трябва да има някакъв отлагателен срок с оглед на това, че ние ще имаме три месеца за изготвяне на наредба, след това някакво време в което евентуално желаещите да обособят такива имоти, да ги направят по съответния статут, да задвижат процедурата, така че един шестмесечен отлагателен срок мисля, че е абсолютно резонен за този текст. Казвам го, защото ще го предложа като текст накрая на Закона, казвам го за да успокоя по някакъв начин въпросните представители на неправителствените организации.
Госпожа Батембергска иска отново да вземе думата – заповядайте.
ЛЮБА БАТЕМБЕРГСКА: Отново взимам думата, за да сме напълно ясни. Нашите основни притеснения с ограничаване на къмпирането до местата, които са обособени по чл. 10а, на практика чл. 10а няма къде да се приложи. Местата в случаите на неговото приложението освен в община Шабла, други случаи незнам. Затова нашето опасение е, че това ще доведе до отлив на къмпингуващите туристи от България и на практиката до невъзможност да се къмпира.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на госпожа Батембергска, това го казах по предишната точка. След като коментирахме с колегата, може би наредбата ще бъде с по-дълъг срок, тоест съобразно срока в наредбата ще се съобразим със срока на тези наказателни разпоредби кога ще влязат в сила.
Заповядайте – Национална асоциация „Българско Черноморие“.
ДИМИТЪР КАНАЛЕВ: Уважаеми, господин председател, дами и господа народни представители! Искам да изкажа нашата позиция, която има много собственици, ползватели и наематели по Черноморието. Ние сме свидетели на много тежък екологичен проблем с отпадъците, със собствеността, така че изказваме нашата подкрепа за предложението на народния представител Искрен Веселинов за чл. 10а. С оглед на международните тенденции за замърсяването с отпадъци, както и развитието на сивата икономика трябва да се търсят нови икономически ползи за местните крайбрежни общности, съобразени с опазване на околната среда. Тези предложения ще доведат именно до това нещо. Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: И аз благодаря за становището и подкрепата.
Колеги, други изказвания по въпроса?
Подлагам на гласуване § 8а, ако така го отбележим за нов чл. 24в, който е съгласен моля да гласува.
17 – за, против и въздържали се няма. (Реплики и уточнения.)
Подлагам на гласуване § 9, който е „за“ моля да гласува.
17 – за, против и въздържали се няма.
По § 10 заповядайте господин Тодоров.
СТЕФАН ТОДОРОВ: По § 10 първо, има предложение от господин Валери Симеонов, Христиан Митев и Георги Колев и второ, предложение от Христиан Митев. Те са ги направили, тъй като Министерството е предложило 10-11 члена с един параграф, като говорихме с колегите от административноправна, че разпоредбите са написани в пълно противоречие със Закона за нормативните актове. Ще се опитаме да ги подредим по начина, по който би трябвало, за да не стане какафония с препратките, които са вътре. Затова по-добре е да са в юридическа последователност. На практика те са предлагани после са същите, но нека да останат в този вид като последователност. След като се гласуват от народните представители предложенията тогава ще споделя някои корекции в препратките – кой орган по отношение на кои нарушения ги установява и респективно след това вече ще се направят корекции в препратките.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ние изкарахме Закона. (Реплики извън микрофоните.)
МАНОЛ ГЕНОВ: Предлагам тази част от Закона да го отложим, да подреди така както се изисква в законодателството, защото има и функции – министъра ще премахва, става голяма бъркотия. Нека да се въведе някакъв ред, ако трябва да се направи извънредно заседание, да се изчистят тези неща и да се приемат по нормален начин.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Министерството има някакво становище по така внесените текстове?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Ние считаме, че са съобразени така предложените текстове, ако има нужда някъде да се редактира. Ако народните представители не възразяват нека да гласуваме предложения по начина, по който сме ги предложили. Ако има съществени редакции, поне по принцип нека да се гласува, защото тези разпоредби са важни. (Реплики извън микрофоните.)
ЛЮБОМИР БОНЕВ: За отстраняване на допустими площи на пренасяемите обекти – хубаво предписание, но в крайна сметка, кой ще ги премахва, министерството, ДНСК. (Реплики извън микрофоните.) Е, тогава защо се дава на министерството. Говорим за несъответствия.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Според мен не сте прав, защото министерството постоянно върши текущи проверки. Ако установи някое несъответствие казва „добре“, приберете се дотам докъдето Ви разрешава схемата, ако не го направят те вече подават сигнал до ДНСК и те отстраняват. Това е логиката на предложението.
СТЕФАН ТОДОРОВ: Ако не възразявате Ви предлагам да гласувате предложенията, които са от народните представители по този параграф. След това ми се иска допълнително с колегите от Министерството на туризма, ако не възразяват в частта на актовете за установяване на нарушения по отделните текстове, респективно там следва и кой ще налага наказанията, според нас там трябва да станат някои размествания. Не говоря за прередакции и преподреждания на текстовете, защото това беше проблемът, че ако трябва да ги подредим, както изисква Законът за нормативните актове и указа за прилагането му тотално ще се объркаме с препратките и тогава и Господ няма да може да се оправи с тях. Затова приемаме в този вид да са като последователност, но ми иска в тази част да обсъдим допълнително кой кое нарушение ще установява, респективно и той налага по него санкциите.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Добре, подлагам на гласуване следната процедура – да гласуваме по принцип предложенията за промените за да видим какво трябва да се преработва вътре в текста на този параграф и да отложим самия параграф, и ще направим едно кратко заседание през следващата седмица, за да гласуваме нещо, което с експертите на Министерството ще е като финал. Който е „за“, моля да гласува.
17 – за, против и въздържали се няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Бойчев за подкрепа по принцип, който е „за“ моля да гласува
11 – за, против – няма и въздържали се – 5.
Подлагам на гласуване предложението на господата Симеонов, Митев и Колев, с уговорката, че тук остават шатрите, който е съгласен моля да гласува.
12 - за, против – няма и въздържали се – 5.
Предложението на господин Христиан Митев предлагам да го гласуваме частично с оглед на това, че се повтаря със санкциите, които се предлагат в моето предложението. Те ще бъдат синхронизирани в текстовете, който е съгласен моля да гласува, по принцип.
12 – за, против – няма и въздържали се – 5.
Гласуваме предложение на господата Валери Симеонов, Христиан Митев и Георги Колев за § 11.
Колеги, оттегляте ли параграфа?
Допълнителна търговска площ е част от морски плаж и така нататък... – оттегля се параграфа.
Остава да гласуваме § 11 по вносител, който е съгласен с него моля да гласува.
11 – за, против – няма и въздържали се – 6.
Заключителни разпоредби – има мое предложение за промяна на наименованието на раздела, който е съгласен моля да гласува.
17 – за, против и въздържали се няма.
В § 11 съм предвидил тримесечен срок, колегите, господин Ненков предлагат да е шестмесечен. (Реплики и уточнения.) Който е съгласен с тази редакция „шестмесечен срок“ за наредбата моля да гласува.
17 – за, против и въздържали се няма.
Предложението на Христиан Митев за нови чл. 11а и „б“. (Реплики и уточнения.) За 11а оттегля ли се предложението?
ХРИСТИАН МИТЕВ: Да, оттеглям предложението за 11а и „б“. (Реплики и уточнения.) Правно систематично мястото не е там и трябва да стане в отделен законопроект.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Значи оттеглят се 11а и „б“.
По предложението на Гергана Стефанова, Пламен Христов и Боряна Георгиева за промени в Закона за управление на отпадъците, колеги, имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Тодоров.
СТЕФАН ТОДОРОВ: Ще обърна внимание, че становището е за отмяната на чл. 98, ал. 2 да отпадне, по другото нямат забележки.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Белев, заповядайте.
ТОМА БЕЛЕВ: Господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Току що гласувахте различни режими, свързани с различните видове дюни. Тоест разрешавате застрояване, паркиране, придвижване на моторни превозни средства върху ембрионалните дюни 21.10 и го забранявате в останалите три вида. Съгласно Червената книга на Република България, данни на БАН и Министерството на околната среда и водите четирите вида дюни имат еднаква степен на застрашеност, тоест те са застрашени. Само ще кажа, че който не се е занимавал с издаване на индивидуални административни актове, той не може да разбере какъв ще е проблемът на хората, които установяват какъв е видът дюни. Представата, че ембрионалните дюни са дюни без растителност, не е вярно. Те имат включително тревна, храстова растителност. Този, който тръгва да издава актове за нарушение по този закон трябва да познава растенията, защото те са онзи белег, по който се идентифицират отделните видове дюни, тоест във всички общини трябва да си назначат ботаници, за да могат да приложат този текст от закона и то добри ботаници, които да могат да ги различава.
В заключение точно преди три дни Камен Влахов – конституционният съдия, представяйки сборника на Конституционния съд на Германия изнесе една забележителна реплика по отношение на плажовете и точно това посочи, че създавайки различни режими по отношение на застрояването, придвижването и така нататък между плажната ивица и другите се суспендира Конституцията. Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на господин Белев, макар че не споделям казаното от него.
Господин Хаджиев желае да вземе думата, заповядайте.
ПЕТЬО ХАДЖИЕВ: Искам да се обърна към дълбоко уважаемите народни представители и да им припомня следното нещо: в Конституцията е записано, че собствеността от града на километър от кота нула до 100 е изключително държавна собственост. Всякакви закони, разпоредби, които противоречат на това, както каза това момче е акт на суспендиране на Конституцията. Всички хора, които са започнали това са положили клетва да защитават Конституцията. Не изпълнение на Конституцията е клетва престъпление, най-висшето престъпление – държавна измяна. Имайки, предвид натрупаният отрицателен опит народът е намерил начин, как най-накрая, да започне да търси отговорност за държавна измяна на всички държавни лица. Много Ви моля оттук нататък, съобразявайте се когато приемате противоконституционни текстове и закони. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: И аз благодаря на господин Хаджиев, макар да не разбрах нито кое е противоконституционното, нито смисъла на изказването.
ПЕТЬО ХАДЖИЕВ: Една копка да се копне в еднокилометровата зона...
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Не съм Ви дал думата, изразходвахте изказването си. (Реплики.)
Моля, колеги, имаме предложение от госпожа Гергана Стефанова, Пламен Христов и Боряна Георгиева.
Имаме предложение от МОСВ – точка 1 от това предложение да отпадне.
Имате думата, след като чухме неправителствените организации, които общо взето не се изказаха по темата.
Има ли изказвания?
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА: Господин Председател, уважаеми членове на парламента и гости! Смятам, че колкото и да е наложително съобразно някаква директива да се прави промяна Законът за Черноморското крайбрежие и Законът за отпадъците поне да имаха някаква свързаност, за пореден път членове на парламента или Министерският съвет използват парламента по този начин да правим законодателство и не го приемам. Ще го подкрепим, но да влезе по надлежния начин, да си отиде в Комисията като комисия и при нас като втора комисия да го гледаме. Тук още повече необходимо да дойде министърът на околната среда и да каже колко важно и необходимо е това, или пък някои от вносителите. Ние тук като пощенска кутия, като гълъб, хайде да приемем някакви текстове, които са били много важни. Тъй като лично аз не се чувствам комфортно като член на парламента и на тази комисия и в контекста и това, което каза господин Хаджиев, ние няма как да подкрепим такова предложение. Ако то дойде по реда, по начина по който се прави законодателство и законотворчество бихме го подкрепили.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, госпожо Янкова.
Колегите с гласуване ще покажат подкрепа или не на Вашата теза.
Колеги, подлагам на гласуване отпадането на точка 1, което е и искането на МОСВ – чл. 98 ал. 2 се отменя, това да отпадне от текста на Закона. (Реплики и уточнения.) Който е съгласен моля да гласува.
13 – за, против и въздържали се няма.
Останалата част от предложението подлагам на гласуване, който е „за“ моля да гласува.
11 – за, против – няма и въздържали се – 6.
Колеги, има съмнение в гласуването.
Прегласуваме, който е „за“ моля да гласува. (Реплики и уточнения.)
11 – за, против – няма, въздържали се – 6.
С това, колеги, остана един текст за § 12 – Законът влиза в сила от обнародването му в Държавен вестник. (Реплики и уточнения.)
Това отпадна, но предлагам да има редакция на чл. 24в, където срокът от шест месеца да стане на една година отсрочването, за наказателните разпоредби. (Реплики и уточнения.)

11 – за, против и въздържали се няма.
Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Благодаря на гостите за участието.
Ще се съберем за бързо заседание в началото на следващата седмица – или вторник след обяд, или през почивката в сряда.
(Закрито 15.05 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Искрен ВеселиновСтенограф:
Мария Николова
Форма за търсене
Ключова дума