Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
14/03/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-01-11, внесен в Народното събрание от Министерски съвет на 01.03.2019 г.
  На редовно заседание, проведено на 14 март 2019 г. Комисията по отбрана разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-01-11, внесен в Народното събрание от Министерски съвет на 01.03.2019 г.
  Присъстваха заместник-министрите на отбраната Атанас Запрянов и Анатоли Величков, заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев и началника на политическия кабинет Весела Начева-Кръстева, както и експерти от двете ведомства.
  Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министър Йовев, който изложи аргументите за предложените промени и допълнения. Той отбеляза, че основната цел на промените е подобряване на административното обслужване на всички потребители на кадастрални услуги, което, поради огромния обем от искания за ползване на данни, на настоящия етап се извършва със затруднения и изчакване във времето. С предложенията се създава правна възможност за лицата, които придобиват правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър(СГКК). Лицата ще имат отдалечен достъп до информационната система по кадастъра и ще предоставят на хартиен носител на потребителите най-търсените документи (скици, схеми и удостоверения за наличие и липса на данни) със силата на официален документ. Те не могат да променят данните, а само с подписа ще удостоверяват това, което са получили от информационния масив. Проектозаконът посочва от кои категории могат да бъдат правоспособните лица - основно инженери-геодезисти които ще притежават сертификат. Подборът, квалификацията и контролът на разширения кръг правоспособни е регламентиран. Предлагат се и сурови и справедливи санкции при нарушаване на разпоредбите на Закона. В преходните и заключителни разпоредби се извършват промени и към Закона за геодезията и картографията с оглед на прецизиране и допълване на дейностите по поддържане на държавната геодезическа мрежа и срокът за обновяване на държавните топографски карти. Измененията са подкрепени и съгласувани от Военно-географската служба на Министерството на отбраната.
  Заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов представи становище на министерството на отбраната което напълно подкрепя законопроекта. Законопроектът е разпределен на комисията по отбрана поради факта, че министерството на отбраната е ведомството с редица задължения, а министърът - с отговорности по Закона за геодезията и картографията.
  На въпрос на народния представител Валентин Радев относно възможности за недобросъвестно изпълнение на закона от отделни правоспособни лица и наличие на обективна възможност за това, беше допълнително разяснена същността на промените. Въпреки отсъствието на всякаква възможност за вмешателство по отношение на издаваните документи в информационната система, а само достъп до копиране на хартиен носител, законът предвижда при неспазване на регламентите носенето на наказателна отговорност и съществени парични глоби.
  След обсъждането на законопроекта и изразеното единодушно мнение за подкрепа беше проведено гласуване.
  С 14 гласа „ЗА“ , нула гласа „Против“ и нула гласа „Въздържал се“ Комисията по отбрана изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-01-11, внесен в Народното събрание от Министерски съвет на 01.03.2019 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума