Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
15/11/2018 първо гласуване

  ДОКЛАД
  № 853-06-24/15.11.2018г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г.  На свое заседание, проведено на 14.11.2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за г. преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от заместник – министъра на Министерството на отбраната Атанас Запрянов и заместник - министъра на Министерство на вътрешните работи Красимир Ципов.
  В изложението си отбелязаха, че предлаганите изменения и допълнения в Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили е предизвикано от приетите изменения и допълнения в Закона за българските лични документи, с който се въвежда нов документ – карта на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на такъв служител. Този нов вид личен документ следва не само от законодателството на страната, но и от ратифициран със закон и влязъл в сила международен договор, а именно – Споразумение между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол, обнародвано в ДВ, бр.87 от 31.10.2017 г. Споразумението предвижда Република България да осигури необходимите документи за удостоверяване на престоя и статуса на членовете на Съюзното командване и техните зависими лица за целия период на назначение и/или наемане в това командване.
  В същото време към настоящия момент съществува практическа невъзможност за издаване на такъв документ. Причината е, че през 2016 г. се осъществява договор за доставка на бланки за български лични документи и не е предвидена бланка за служители на НАТО и зависими лица. Такава бланка ще бъде изготвена след провеждане на процедура за обществена поръчка и издаването на този вид документ може да започне най-рано в средата на 2020 година, след пускане в експлоатация на новата система за издаване на български лични документи. До издаването на новите документи законопроектът предвижда да се създаде ред за регистрация на тези лица. Ето защо, се предлага изменение и допълнение на Закона за пребиваване през и пребиваване на територията на Република България на съюзнически и/или чужди въоръжени сили като се отменя чл.40 от закона, доколкото пребиваването на лицата ще се удостоверява по реда на Закона за българските лични документи и по конкретно издаване на карта на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на такъв служител. Предвидени са и промени в Закона за българските лични документи, в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на граждани на Европейския съюз, които не са български граждани и членове на техните семейства и в Закона за чужденците в Република България.
  Създава се преходна разпоредба в Закона за българските лични документи, съгласно която до осигуряването на технически и организационни условия за издаване на карта на служителите на НАТО – военнослужещи и членове на цивилния компонент на структура, разположени в Република България и на техните зависими лица, се издава разрешение или удостоверение за пребиваване. Министерството на отбраната предоставя с писмо необходимата информация на Министерството на вътрешните работи за издаване на разрешенията и удостоверенията за пребиваване.


  Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 5.11.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума