Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 36

от проведено извънредно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 30 ноември 2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Общ Законопроект за личната помощ, № 853-08-37, изготвен на основание приетия Законопроект за личната помощ, внесен от Пламен Христов и група народни представители, и Законопроект за личната помощ, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители – второ гласуване – продължение, както и на ЗХУ, 802-01-41.

Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по труда, социалната и демографската политика, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 10,38 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Хасан Адемов.

* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден, колеги!
Имаме необходимия кворум. Откривам извънредното заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Представям Ви дневния ред за днешното заседание:
1. Общ Законопроект за личната помощ, № 853-08-37, изготвен на основание приетия Законопроект за личната помощ, внесен от Пламен Христов и група народни представители, и Законопроект за личната помощ, внесен от Корнелия Нинова – продължение.
Който е съгласен с така предложения дневния ред, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Приема се.

По чл. 12 по вносител има Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова.
Подкрепено е по принцип от работната група.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Надя Клисурска-Жекова и група народни представители.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 12, който е отразен в чл. 21, ал. 2, т. 8.
Работната група предлага ал. 3 на чл. 9 да стане чл. 10.
Това е отделянето на ал. 3 на чл. 9 в отделен член, за да можем да запазим номерацията. Става въпрос за чужденците.
Изказвания? Не виждам.
Който е съгласен това предложение на Комисията да бъде подкрепено, моля да гласува за новия чл. 10.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Предложение на народния представител Милко Недялков – чл. 15 да отпадне.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се подкрепи текстът на вносителя с редакция на чл. 15, който става чл. 13, като промяната, която предлагаме, е в ал. 2 до 380 лв. помощта, като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребности, и нова ал. 5 – ползвателят на лична помощ продължава да ползва месечна помощ, и добавката по ал. 2 или ал. 3, ако доставчикът на лична помощ не може да сключи договор с асистент.
Това са новите предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милко Недялков за отпадане на чл. 15 по вносител.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията с новата редакция на чл. 15, който става чл. 13.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на Комисията, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По чл. 31 по вносител има предложение на народните представители Надя Жекова и група народни представители, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 31, който става чл. 21.
Промените, които правим в чл. 21, са в т. 7 за актуалния списък за кандидати за асистенти и професионалния им опит, и нова т. 8 – може да провежда обучение на асистента и ползвателя на лична помощ, по ред определен с наредбата по чл. 17.
Обучението е прехвърлено тук.
Изказвания? Не виждам.
Да, заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: На предния текст на чл. 13, ал. 5 – коректно е написана в Доклада, но просто не й обърнахте внимание. (Шум и реплики.)
Казахте ли го?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Не само казах, но и го прочетох.
МАЯ МАНОЛОВА: Алинея 5?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Допълнителната т. 8 – даваме възможност на доставчика на лична помощ да обучава както асистенти, така и ползватели на лична помощ.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на чл. 21, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По чл. 40 има нова редакция.
Колеги, това са източниците на финансиране, там сме добавили новата ал. 2, която казва: личната помощ може да се финансира и със средства от бюджетите на общините по решение на съответния общински съвет.
Отделили сме го като отделна алинея, за да става ясно, че и общините имат, нищо че това предложение може да влезе и в други източници.
Изказвания?
Тук обхващаме и хипотезата на избягването на двойното финансиране, която беше в чл. 10.
Който е съгласен да бъде подкрепен чл. 40, който става чл. 30 в редакцията на Комисията, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 3 от Преходните и заключителните разпоредби.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага редакция на § 3, който става § 4:
„§4. (1) От 1 април 2019 г. документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ по глава трета от Закона за хората с увреждания се подават в специализираните отдели в дирекциите „Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане.
(2) Предоставянето и финансирането на личната помощ се осъществява от 1 септември 2019 г.
(3) До предоставянето на лична помощ хората с трайни увреждания, които ползват социалните услуги „личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред.”.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нова редакция на § 3, който става § 4.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се – няма.
Приключихме със Закона за личната помощ.

Колеги, имаме още един ангажимент – да гласуваме във връзка с това, че в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване отпаднаха параграфи, имаме предложение да прередактираме ал. 3 и 4 на § 11, който да изглежда по следния начин: променят се само нова ал. 4 и нова ал. 5.
„(4) Приетите със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. трансфери по чл. 4, ал. 1 и разходите по чл. 4, ал. 2, т. 1.1.2 от същия закон се намаляват в размер до 133 000 хил. лв. за целите на ал. 1.
(5) Министерският съвет одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г. до размера по ал. 4 за целите на изпълнението по ал. 1.”
Става въпрос за пенсии, несвързани с трудова дейност, които ще ги изплаща Агенцията за социално подпомагане от следващата година.
Изказвания?
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нова редакция на § 11, който става § 7 в Закона за хората с увреждания.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на Комисията, моля да гласува.
За – 19, против – няма, въздържали се – 1.
Приема се.
Госпожо Ангелова, заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми дами и господа народни представители! Правя редакционно предложение по чл. 17.
На заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика, когато на второ гласуване разглеждахме Закона за хората с увреждания, на основание чл. 17, ал. 2 предложих Националният съвет за интеграция на хората с увреждания да се ръководи от министъра на труда и социалната политика. Предвид разговорите, които проведохме през последните дни с майките на децата с увреждания, и фактът, че трябва да се вдигне нивото на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, правя предложение председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания да бъде заместник министър-председател.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Изказвания, колеги?
Заповядайте, господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Продължава една законодателна инициатива, на която и вчера бяхме свидетели в Народното събрание, където нещата се движат около това, кой е човекът, защо е човекът и как е човекът. Законите, които правим в Република България, са в зависимост от фигурата на определената личност, която заема държавния пост. Ето тук отново имаме едни лакатушести предложения, които зависят точно от този факт.
Лично аз ще подкрепя сега това предложение, не мога да говоря от името на цялата група, защото от самото начало съм бил на мнение, че този съвет трябва да бъде наистина на това високо ниво. Той трябва да координира дейности и функции, които са даже извън рамките на Министерството на труда и социалната политика.
Смятам, че това предложение сега е уместно, но защо трябваше да се прави преди другото? Защо трябваше да стигаме до това нещо структурата в държавата да се определя от хората, които заемат отделни постове? Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Реплика на господин Александър Сиди.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ: Уважаеми колеги, аз също не разбрах защо БСП настояваше да променим Закона заради име и конкретен човек? Направихме го заради Вашето желание (шум и реплики) и сега…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви. Моля Ви!
АЛЕКСАНДЪР СИДИ: Имате изявление в тази посока много пъти, така че сме го направили именно заради това, за да има успокояване на обществото. Съвсем логично е сега това предложение, защото в крайна сметка законите не се пишат за конкретен човек, а по принцип.
Ние ще го подкрепим.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други реплики?
Госпожо Ангелова, заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Искам да направя едно уточнение.
Текстът по вносител: „председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания да бъде ресорният заместник министър-председател”. Ние предлагаме да остане само „заместник министър-председател”. Всички знаем, че ресорите на заместник министър-председателите се определят от министър-председателя. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Други реплики, колеги?
Аз искам да направя една реплика, по-скоро за да кажа, че неслучайно, колеги, когато приключихме с второто гласуване и на единия, и на другия законопроект, казахме: даваме възможност – не ги внасяме в Деловодството – за да направим, ако е необходимо, корекции в отделните текстове, за да можем да синхронизираме двата закона. Това беше идеята – да изчакаме с внасянето на двата доклада в Деловодството на Народното събрание.
Господин Недялков, имате думата за дуплика.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Разбирам тактиката и стратегията, но все пак има принципи, които касаят законодателната работа на Народното събрание.
На мен лично като народен представител ми е малко обидно да разбера, че заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика е свикано от Министерския съвет, както стана миналата вечер от информациите, които публикуваха колегите от медиите. Мисля, че на законодателната работа в комисиите трябва да й бъде отделено по-голямо внимание, за да не допускаме такива неща.
Що се отнася до репликата на господин Сиди, ние никога не сме внасяли предложение председател на Съвета да не е заместник министър-председател. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания, колеги.
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми заместник-министър, уважаеми народни представители! Мисля, че от Парламентарната група на БСП ще го подкрепим, защото наистина трябва да се вдигне нивото на разговорите, когато се водят преговори, разговори, когато има политики по отношение на хората с увреждания, редно е да бъде вицепремиер. По-редно е дори да бъде ресорният вицепремиер, но това е съвсем друг въпрос дали министър-председателят ще делегира права на един или друг вицепремиер.
Ще кажа само, че не е нормално и редно да променяме законите спрямо хората. Ще отговоря и на господин Сиди, макар и в изказването си, че ние никога не сме правили такова предложение. Ако Вие имате някакви притеснения относно това, което прави БСП, можете да вземете протокола от вчерашното заседание на Народното събрание по дебата по § 14 от Закона за държавния бюджет и да видите каква е нашата позиция и нашето становище. Толкова.
Подкрепяме го и нека в бъдеще да не правим такива каламбури – хайде, така ще го нарека, в работата! Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Гьоков.
Реплики? Не виждам.
Аз искам да кажа няколко думи по тази тема, уважаеми дами и господа.
Разбирам вълнението и напрежението по тази тема. Сигурно е естествено да има и такива реакции, но за мен най-важното нещо е, че Националният съвет за интеграция на хората с увреждания трябва да излезе от рамките на едно министерство, което и да е то, защото, когато говорим за това, че политиките за хората с увреждания е хоризонтална политика, трябва да сме наясно, че трябва да се вдигне нивото и вместо министър на труда и социалната политика, който и да е той, трябва този съвет да бъде оглавен от вицепремиер, който и да е той.
Ето това е нещото, което аз възприемам, и Ви умолявам да подкрепим тази теза.
Изказвания, реплики? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ангелова.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 20, против и въздържали се – няма.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Ангелова, за още едно редакционно предложение.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с току-що приетата редакция на чл. 17, трябва да се върнем и към чл. 9, защото в правомощията на министъра на труда и социалната политика в т. 4 бяхме записали освен да организира дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, и да ръководи.
Предлагам в чл. 9, ал. 1, т. 4 думата „и ръководи” да отпадне. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Това е редакционна бележка във връзка с току-що приетата редакция.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на госпожа Светлана Ангелова.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 20, против и въздържали се – няма.
Предложението е прието.
С това приключихме по точките от дневния ред.
Благодаря Ви за участието.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Господин Председател, нека още веднъж да прегледаме поредността на членовете и алинеите след промените.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това е работа на референтите.
Колеги, благодаря Ви за участието в днешното заседание.

(закрито в 11,00 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д-р Хасан Адемов


Стенограф:
Маргарита Крачунова
Форма за търсене
Ключова дума