Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката обявява Второ издание на Наградата „Училището в музея, музеят в училището“
10/03/2020
Наградата „Училището в музея, музеят в училището“ е за културни институции, реализирали образователни програми съвместно с училища и детски градини.
Целта е да се насърчава връзката между културните и образователните институции. Да се ползват пълноценно фондовете на знания, да се превърнат културните институции в живи класни стаи, изследователски лаборатории, дискусионни клубове, като по този начин се провокира естественото любопитство и се подпомагат познавателните процеси у децата. Учители, родители, музейни специалисти, специалисти в областта на културата, местна власт и политици да обединят усилията си и да си взаимодействат в осъществяването на програми, подкрепящи развитието на компетентностите, необходими на младите хора в XXI век.
Правила за номиниране и награждаване на културни институции
1. Наградите за образователна дейност на културни институции се връчват ежегодно от Комисията по образованието и науката към Народното събрание на основата на реализирани образователни програми с детски градини и училища.

2. За наградата могат да кандидатстват културни институции, реализирали образователни програми през съответната учебна година. Номинации на културни институции за Наградата могат да подават, както детски гадини и училища, така и отделни учители.

3. Приемане на кандидатури и номинации – до 29.05.2020 г. на e-mail – kon@parliament.bg
Експертна комисия избира до 3 културни институции от всички, кандидатствали за Наградата.

Връчването на Наградата е на специална церемония в Народното събрание.

4. Състав на експертната комисия
Състои се от трима изявени специалисти в областта на:
- музеологията;
- галеристиката;
- образованието.
Определя се от членовете на Комисията по образованието и науката (членове на експертната комисия не могат да бъдат специалисти от институции, които кандидатстват за Наградата).
5. Критерии за кандидатстване:
5.1. Кандидатът да е културна институция, регистрирана по реда на Закона за закрила и развитие на културата (прилага се документ за регистрация).
5.2. Да не са констатирани нередности в управлението на финансите, фонда или други компоненти на дейността (прилага се документ от принципала).
5.3. Да осъществява устойчива практика на прилагане на образователни програми най-малко през последните 2 години (прилагат се образователните програми), създадени на професионален принцип.
5.4. Културната институция да осъществява трайни контакти с институциите в системата на предучилищното и училищното образование (споделяне на добри практики) и да ги надгражда в полза на учащите се.
5.5. Обратна връзка от потребителите на образователни програми – споделени положителни резултати върху образователните постижения.
6. Наградените културни институции ползват в рамките на една година, считано от датата на връчване на Наградата, възможността да осъществят една от своите изяви в партньорство с Комисията по образованието и науката към Народното събрание. Последното става след съгласувани действия с Председателя на Комисията по образованието и науката към Народното събрание.