Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
06/03/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 802-01-5, внесен от Министерски съвет на 22.01.2018 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 28 февруари 2018 г., Комисията по образованието и науката обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 802-01-5, внесен от Министерски съвет на 22.01.2018 г.
  На заседанието присъстваха: д-р Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката, господин Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, професор Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката, господин Калин Костов, съветник на министъра на образованието и науката, госпожа Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Валентин Йовев.
  Според мотивите на законопроекта с предложените изменения и допълнения се цели да се намали броят на документите, които заинтересованите лица представят пред Дирекцията за национален строителен контрол и намаляване на административната тежест върху заявителите за представяне на документите на хартиен носител. Предлаганата разпоредба предвижда възможност Дирекцията за национален строителен контрол(ДНСК) да изисква по служебен път документ за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, издаван от Националния център за информация и документация(НАЦИД).
  Относно законопроекта в Комисията е постъпило становище от Министерството на образованието и науката. Същото бе представено пред народните представители от д-р Петър Николов. В становището се изразява подкрепа на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, като се уточнява, че с предложеното допълнение се предприемат необходимите действия за намаляване броя на документите, които да се представят на хартиен носител пред ДНСК.
  В дискусията се включиха народните представители Стоян Мирчев, Милен Михов, Милена Дамянова и Сергей Кичиков. Господин Милен Михов и госпожа Милена Дамянова зададоха въпроси дали предлаганото допълнение ще доведе до отпадане на възможността по принцип да се издават от НАЦИД удостоверителни документи на хартиен носител и променя ли се процедурата за това.
  Господин Стоян Мирчев изрази опасения относно изискванията за превода и легализацията на дипломите, както и становище, че в Закона за устройство на територията са необходими и други изменения и допълнения и не бива да се правят такива частични допълнения. Г-жа Милена Дамянова изказа несъгласие с опасенията на г-н Стоян Мирчев, защото предлаганото допълнение не засяга процеса на легализиране, признаване на дипломите, които са придобити в чуждестранни висши училища.
  По поставените въпроси г-н Йовев и г-н Николов разясниха на народните представители, че с предлаганото изменение и допълнение не се променят правилата за издаване на удостоверения от НАЦИД, а само се създава правна възможност конкретно за ДНСК да изисква от НАЦИД по служебен път документ за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, необходимо за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултат 11 гласа - „за”, 0 гласа - „против” и 2 гласа - „въздържал се” , Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 802-01-5, внесен от Министерски съвет на 22.01.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума