Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
06/11/2019 първо гласуване

  Заседание относно Разглеждане и обсъждане на проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 година, № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г. – първо гласуване
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта


  П Р О Т О К О Л
  № 50


  На 6 ноември 2019 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане и обсъждане на проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 година, № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г. – първо гласуване
  2. Разни.
  Заседанието беше открито в 14,05 ч. и председателствано от заместник-председателя на Комисията господин Стефан Апостолов.
  Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.  * * *
  Проектобюджетът за 2020 г. на ДАЗД е в размер на 1 966 000 лева, какъвто е и за 2019 г., от който общата сума е разделена на четири основни пера:
  1. Разходи за персонал 1 166 000 лв.
  2. Разходи за издръжка с включени платени данъци 200 000 лв.
  и такси
  3. Капиталови разходи 50 000 лв.
  4. Администрирани разходи /общо/ 550 000 лв.
  За следващата бюджетна година политиките, които Агенцията ще осъществи са свързани с разработване на насоки и документи, свързани с държавната политика в областта на децата, която да обхваща многобройните случай на нарушени права на деца с международен елемент. Това са случаите на деца, жертва на трафик, сексуална експлоатация, спорове между родителите и други. През 2020 г. ще продължи функционирането на Националната телефонна линия за деца 116111, Националният съвет за закрила на детето, Съветът на децата и други.
  В изпълнение на контролната дейност се предвижда извършването на интегрирани проверки в шест Общини по отношение на това как се гарантират правата на децата, чиито родители са трудови мигранти в чужбина. Предвиждат се планови проверки в частни училища, центрове за обществена подкрепа и центрове за социална рехабилитация и интеграция.
  По отношение на контролната дейност на ДАЗД предвиждаме разработените през 2019 г. документи – практически насоки, указания и ръководства, изготвени за подпомагане дейността на професионалисти, работещи с деца при спорове между родители, за действия при случай на инциденти в образователните институции, както и разработените указания за безопасен интернет да бъдат представени на инициирани регионални срещи от ДАЗД. Всички тези документи ще бъдат записани на електронни носители и разпространени до заинтересованите страни.
  Предвижда се осъществяването на обучения на професионалисти, работещи с деца.

  ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Благодаря, госпожо Личева.
  Колеги, имате думата за изказвания по проектобюджета за 2020 г.
  Госпожо Лечева, заповядайте.
  ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, колеги, уважаеми гости, уважаеми господин Министър, заместник-министри, заместник-председатели! Днес е първо четене на Закона за държавния бюджет, което означава да обсъждаме, дебатираме, дискутираме философията, визията, основната политика по отношение на децата, реализацията на младите хора и спортната политика на държавата. Правителството е заложило изключително амбициозна програма, което е факт и всяка година по едно и също време обсъждаме и финансовите параметри на тази програма. Това, което мога да отбележа, че въпреки това което каза и госпожата от Министерството на финансите – госпожа Спасова, за макрорамката на бюджета, за растежа на брутния вътрешен продукт прави впечатление за разходите, които се отделят за спортна политика, а именно това като процент и намалението на всяка година спрямо брутния вътрешен продукт процентът за спорт, или 0,069, ние не можем да достигнем дори заветните 0,1% от БВП отделени средства за спорт като държавна политика. Сигурно тук не са заложени средствата, които се заделят от общинските ръководства, съвети. Може би Вие ще кажете.
  МАРИЕЛА ЛИЧЕВА: Не са.
  ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Не са, да. Отделните постановления, които според нас са порочна практика когато се извършва държавна политика и когато целим да бъде предвидима спортната политика и разходването на средствата, така че да бъдат предвидими средствата, с които се обезпечават различни дейности. Като казах амбициозна програма и което е записано в нея – цялостна реформа на българския спорт с така предложения бюджет за поредна година няма как да се извърши цялостна реформа. Тук не се вижда нито една качествена промяна по отношение на политиките и по отношение на програмите, с които се изпълнява програмата на правителството. Виждам едни и същи параметри за едни и същи програми. Досега може би не е направен нито един качествен анализ за ефективността на тези програми, защото показателите, които показвате по отношение на хората, защото една от задачите на правителството е повече деца в организирани форми на спорт, една от политиките, спорт за учащи, спорт за свободното време и тук виждаме, че процентът, който е – относителен дял на обхванатите в спортни дейности, подпомагани от Министерството на младежта и спорта, ученици от общия брой на учениците в България е 12,79 и прогнозите за следващите две-три години да бъде 12,80, но това е изключително тревожно нисък процент. Да не говорим за студентите и за всички онези млади хора, които са обхванати в организирани форми на спорт като процентно съотношение 2,62, след това другите са 2,4 и прогнозите по този начин за следващите две-три години увеличението да бъде една, две десети от процент, от единицата. Това показва едни изключително бавни темпове за основните задачи, които си е поставило правителството по този начин. Виждаме програми, които продължават да съществуват. Ние миналата година в бюджета отбелязахме програми като примерно „голфът“, „спорт без граници“, „децата и бадминтонът“ „децата и леката атлетика“ ако преди 10 или 12 години се създаде програмата „Научи се да плуваш“ то е защото училищната програма и училищата нямаха възможност да предоставят часове по плуване на всяко българско дете то и затова се създаде тази програма. А сега защо се създават тези програми, тук Министерството трябва да каже каква е ефективността от тях, защото например тези средства биха могли да бъдат безкрайно полезни за много голяма част от клубовете в страната, които нямат основни съоръжения и нормални такива за практикуване на спорт. Например казвам един много малък разрез, не искам да се впускам в детайли, но факт е че няма никакъв качествен анализ по отношение на функционирането на тези програми, така че този процент да скочи в следващите години показва липса, или желание, или политическа воля да се развива в подобна посока Министерството и политиките на Министерството на младежта и спорта. За политиката за младите хора аз тук мога само да кажа, че тежките демографски показатели, които се задълбочават, че и тук не сме справили като политици и по отношение на реализацията и качествената реализация на младите хора в България.
  Това, което прави Министерството е изключително фрагматирана дейност, изключително неефективна и по-скоро полезна само за няколко организации от няколко региона. Мисля, че тук ефективността също е много ниска и по-скоро възможност да отчетеш някаква грижа към младите хора, но без някаква ефективност
  По отношение на програмата за реконструкция, модернизация на спортните бази една и съща практика всяка година – в бюджета на Министерството се разписват средства, които са крайно недостатъчни и в крайна сметка винаги в предизборен период или се откриват спортни площадки, абсолютно на парче работа и бих могла да кажа абсолютно неефктивно по отношение на спортната база като възможност за спорт на гражданите и за учащите. Няколкото големи спортни зали, които се строят или са вече построени далеч не са онази спортна база, която е необходима на гражданството, на населението и на децата и на учащите. Аз претендирам, че тук трябва да има ясно разписана програма, ако трябва да е в десетгодишен период, но да бъде с крайна цел, всички училища, спортни салони, училищни дворове да отговарят на определени стандарти и да бъде разписано в някаква програма, така че да бъде разпозната от всички в цялата страна, а не само няколко човека да знаят в тази държава къде са разписани тези средства и как се финансират например желанието на някои общини, на някои клубове за модернизирането на спортната база в страната. Така че аз няма как да подкрепя и нашата политическа сила – БСП за България, няма да подкрепи този бюджет, който е повторение от предишните години и който няма да предизвика никаква ефективна реформа в областта на спорта, нито пък в областта на младите хора и качествената реализация на младите хора в България.
  ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Колеги, други изказвания?
  ИВАН ЧЕНЧЕВ: Следва да отговори ли?
  ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Не, това беше изказване, така че няма кой да отговори.
  Други изказвания, колеги?
  Закривам разисквания и преминаваме към гласуване.
  Имаме техническо уточнение и тогава ще гласуваме, колеги.


  (Закрито в 14,45 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  СТЕФАН АПОСТОЛОВ

  Стенограф:

  Мария Николова
  Форма за търсене
  Ключова дума