Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
01/11/2017 първо гласуване

  Първо гласуване на Проект на Закон за физическото възпитание и спорта, внесен от МС на 05.10.2017
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно Законопроект за физическото възпитание и спорта № 702-01-25, внесен от
  Министерски съвет на 05.10.2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 01.11.2017 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди на първо гласуване Законопроект за физическото възпитание и спорта № 702-01-25, внесен от Министерски съвет на 05.10.2017
  На заседанието присъстваха министърът на младежта и спорта г-н Красен Кралев,
  г-жа Ваня Колева – заместник-министър на младежта и спорта, госпожа Светлана Йорданова - заместник-министър на здравеопазването, Мая Манолова - Омбудсман на Република България, Николай Николов – директор „Миграция“ и Райна Димова – гл. юрист-консулт в Министерство на вътрешните работи полк. Венелин Дерибеев – Министерство на отбраната, проф. д-р Любен Тотев - председател на Съвета на ректорите, Евгения Костадинова от Министерство на образованието и науката и Благой Станчев - Национално сдружение на общините в Република България.
  Законопроектът беше представен от министър Красен Кралев. Своето изложение министърът започна с това, че изготвянето на проект за нов Закон за физическото възпитание и спорта е станало наложително след анализ на действащата нормативна уредба, регулираща обществените отношения в сферата на физическото възпитание и спорта, извършен от Министерството на младежта и спорта.
  С предложения проект се регламентират предметът, обхватът, целите и принципите на закона, функциите на държавата и общините за управлението и развитието на физическото възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност
  В Глава трета от Законопроекта се систематизира и кодифицира уредбата, регулираща спортните организации, която в действащата нормативна уредба е разпръсната в различни по степен нормативни актове. Предвиждат се само два вида спортни организации – спортни клубове и спортни федерации. Дефинират се видовете клубове – за развитието на един и сходни видове спорт или многоспортови по обединяващ принцип. Предвижда се изискване спортните клубове да бъдат членове само на една спортна федерация. Създава се задължение клубовете да имат наети треньорски кадри като изискване за вписването им в Регистъра на спортните организации.
  Новата уредба на спортните федерации предвижда издаването на безсрочен спортен лиценз от министъра на младежта и спорта и засилен последващ контрол върху федерациите, притежаващи лицензи
  Детайлизира се уредбата по издаване, отказ, отнемане и прекратяване на спортен лиценз, като изчерпателно са посочени изискванията, на които федерацията трябва да отговаря, както и необходимите документи за издаване на лиценза. Въвеждат се нови изисквания по отношение на лицензирането на федерациите – те трябва да имат най-малко 15 клуба за членове със седалища в 3 административни области. В глава дванадесета е предвидено финансиране с публични средства да могат да получават само федерации, които имат не по-малко от 20 членове.
  Нова уредба регламентира статутът и функциите на „специални организации“ в областта на спорта. Това са Българският олимпийски комитет, Националната параолимпийска организация, Националната организация за спортно-туристическа дейност и обединени спортни клубове. Изцяло нова е уредбата на обединените спортни клубове, които, създадени с цел ползване и управление на спортни обекти и съоръжения. Подлежат на вписване в нарочен регистър, което е предпоставка за извършване на дейността им.
  Законопроектът въвежда ново легално определение на понятието „спорт за всички“. Досегашното понятие „социален туризъм“ се заменя със „спортно-туристическа дейност“ с оглед разграничаване на предмета на регулиране от туризма, който е предмет на Закона за туризма.
  За пръв път на законово ниво се предвижда взаимодействие между институциите в системата на училищното и висшето образование и Антидопинговия център с цел повишаване на информираността на подрастващите относно превенцията на употребата на допинг и вредни за здравето субстанции и методи.
  Вносителят посочи, че със законопроекта, се създава прецизна, изчерпателна и последователна уредба на законодателно ниво на условията за картотекиране на спортистите, правата на професионалните спортисти и спортистите аматьори, условията за отнемане и прекратяване на състезателни права. Дефиниран е статутът на спортния съдия като лице със специална квалификация.
  Проектозаконът съдържа уредбата на медицинския контрол и медицинското осигуряване в областта на спорта. Обособява се самостоятелна глава, регулираща допинговия контрол и борбата срещу употребата на допинг в спорта.
  Въвежда понятието „треньорски кадри“, което включва треньори и инструктори, които трябва да бъдат вписани в регистър на треньорските кадри. Дефинират се понятията „спортни услуги“ и „треньорски услуги“ и се обвързват помежду си. В дефиницията на спортни услуги се включва освен дейността на спортните организации и дейността на фитнесите, както и други подобни дейности с оглед постигане на единни правила и високи изисквания към предоставянето на спортни услуги.
  Министър Кралев подчерта, че нов, особено важен елемент в законопроекта, е регламентиране стопанисването, използването и поддържането на спортни обекти по начин, който да създаде условия за ефективното използване и качественото обновяване на съществуващите спортни бази, привличането на по-сериозни инвестиции за изграждането на нови спортни бази, като същевременно се гарантират публичният или общественият интерес при предоставянето на имот – държавна или общинска собственост. Отчетен е фактът, че възвръщаемостта на инвестицията в спортни обекти е най-бавна. Предвидени са два механизма за предоставяне на спортни обекти – държавна и общинска собственост – отдаване под наем и учредяване на ограничени вещни права – право на ползване и право на строеж. Допуска се отдаване под наем за срок над 10 до 30 години само на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб. Не се предвижда публична собственост да се превръща в обект на стопанска дейност и източник на доходи, поради което кръгът на субектите, в чиято полза могат да се учредяват безвъзмездно правата, се ограничава до обединен спортен клуб, спортни клубове и спортни федерации. За посочените субекти се допуска учредяване на правото за срок до 30 години. Във всички останали хипотези ограничените вещни права се учредяват само възмездно и със срок до 10 години.
  Със Законопроекта се урежда обхвата на контрола по прилагането на Закона за физическото възпитание и спорта и общите правомощия на контролните органи на Министерството на младежта и спорта. Тази материя е пряко свързана с разпоредбите, установяващи принудителните административни мерки и съдържащи административно наказателната разпоредби.
  В Комисията са постъпили писмени становища на следните групи институции и организации:
   Министерство на образованието и науката, на финансите, на регионалното развитие и благоустройството, на вътрешните работи, на правосъдието, на здравеопазването и Министерство на отбраната, които подкрепят законопроекта, като Министерство на образованието и науката предлага прецизиране на определени уредби в проекта, свързани със Закона за предучилищно и училищно образование и със Закона за висше образование;
   Национална спортна академия“В.Левски“, Университет за национално и световно стопанство и Държавно спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ – подкрепят законопроекта, но предлагат въвеждането на текстове, които да регламентират учредяването на университетски спортни клубове с решение на Академичния съвет на висшето училище, както и текстове, свързани с необходимостта спортните обекти, включени в активите на Националната спортна академия, да са дефинирани като „обекти публична държавна собственост с национално значение и служат за трайно задоволяване на общонационални потребности в областта на висшето образование, физическото възпитание и спорт“ ;
   Национално сдружение на общините в Република България принципно подкрепят законопроекта, но предлагат редакция и прецизирани на текстовете, свързани със Закона за местната власт и месно самоуправление и Закона за общинската собственост;
   В становищата получени от спортни организации се изразява подкрепа и са изразени обобщено следните предложения:
  - да отпадне критерия за три административни области в изискванията за издаване на спортен лиценз, с оглед на това, че за определение спортове липсват спортни съоръжения;
  - на лицензираните спортни федерации да не се налага имуществена санкция в случай на констатиране на използване, разпространение или допускане на използването на допинг в спорта, тъй като отговорността е лична – на извършителя;
  -в случай на отнемане на лиценз на спортна федерация, да се регламентира възможност на клубовете, които остават без право да извършват спортна дейност да могат да избират временно ръководство на сдружението до лицензирането на нова организация;
  -определяне на пожизнени парични премии за медалистите от световни и европейски първенства и техните треньори;
  -предлагат в текстовете на проекта, касаещи спорта за хора с увреждания, освен Националната параолимпийска асоциация да се добави и игрите за глухи „Дефлимпикс“ като равнопоставена организация;
   Омбудсманът на Република България обръща внимание в становището си медалистите от игрите за глухи „Дефлимпикс“ да бъдат равнопоставени на медалистите от параолимпийските игри относно получаването на пожизнена месечна премия.
  В хода на последвалата дискусия всички народни представители се съгласиха с очевидната необходимост от приемането на един изцяло нов Закон за физическото възпитание и спорта, който да отговаря на съвременните изисквания за развитието на обществените отношения в спорта.
  Оформиха се групи с различни становища, част от които критични, друга част подкрепящи, но с изразена готовност за предложени между първо и второ четене.
  Народният представител Боряна Георгиева изрази подкрепа за законопроекта на първо гласуване, като подчерта че не малка част от предложенията за изменения и допълнения в получените в Комисията становища са смислени и ще ги подкрепи между първо и второ четене, което ще направи Закона по-работещ и качествен.
  Народните представители Весела Лечева и Иван Ченчев се обединиха около едно критично становище, според което законопроектът не носи нова радикална реформа в българския спорт, като по-голямата част от него повтаря разпоредбите от действащия закон. Изразиха мнение, че твърде оскъдно е разписана подсистемата „Спорт за учащи“, която включва ученически и студентски спорт, а частта за спортните федерации е прекалено разширена, като посочиха, че част от уредбите могат са бъдат детайлизирани в подзаконови нормативни актове. Подчертаха, че не се обръща нужното внимание на раздел „Научно осигуряване на спортната подготовка“. Изразиха становище, че в Закона за физическото възпитание и спорта трябва да бъдат разписани и вменени стандарти на общините по отношение на необходимата спортна площ, отговаряща на броя на населението в тях.
  Народният представител Светлана Ангелова изрази пълна подкрепа за Законопроекта, аргументирайки се и с факта, че този проект предлага система за регулация, която осъвременява и систематизира досега действащата нормативна уредба и напълно отговоря на съвременните изисквания за развитие на спортните клубове и спортните федерации. Изрази готовност между първо и второ четене с обединените усилия на всички парламентарни групи да се прецизират някои текстове и подкрепят тези предложения, които ще направят Закона по работещ.
  Народният представител Георги Марков заедно с подкрепата за законопроекта, направи предложение Националната стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта да бъде приемана от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.
  Народният представител Славчо Атанасов подкрепи представения проект, като обърна внимание, че има достатъчно сериозни аргументи за тази подкрепа, но подчерта, че има предложения между първо и второ четене.
  В края на обсъждането, гости на заседанието, представляващи различни институции изразиха своите допълнителни предложения не включени в писмените становища както следва:
   от страна на Министерството на вътрешните работи предложиха прецизиране на термина „дългосрочно пребиваващи чужденци“, отнасящо се за правото на картотекиране на спортисти чужди граждани, с оглед на регламентиране на няколко типа пребиваване в Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;
   от страна на Министерството на отбраната и Националната служба за охрана подкрепиха Законопроекта, като предложиха да бъде предоставена възможност на многоспортови клубове към двете ведомства да запазят правото, по смисъла на действащия закон, да членуват и в други спортни федерация по съответен вид спорт, с оглед спецификата на тяхната спортна дейност, свързана с повишаване и усъвършенстване на професионалната им подготовка.
  След приключване на дискусията министър Красен Кралев изрази задоволство от проведения сериозен дебат в Комисията, на някои от критичните бележки отговори аргументирайки се, като подчерта, че голяма част от направените предложения в писмените становища, както и тези направени по време на заседанието, ще бъдат взети под внимание между първо и второ четене.
  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 13, „Против”- 6 , „Въздържал се”- няма, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за физическото възпитание и спорта № 702-01-25, внесен от
  Министерски съвет на 05.10.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  /СЛАВЧО АТАНАСОВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума