Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
10/04/2019
  Заседание с дневен ред:
  1. Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 954-01-20, внесен от Александър Койчев Иванов и група народни представители на 04 април 2019 г. – обсъждане за първо гласуване.
  2. Разглеждане на „Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2018 г.“, № 939-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 29 март 2019 г.
  3. Разни.
  ПРОТОКОЛ
  № 41


  На 10 април, сряда, 2019 г. се проведе редовно заседание на Комисията по въпросите за децата, младежта и спорта при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 954-01-20, внесен от Александър Койчев Иванов и група народни представители на 04 април 2019 г. – обсъждане за първо гласуване.
  2. Разглеждане на „Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2018 г.“, № 939-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 29 март 2019 г.
  3. Разни.


  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по въпросите за децата, младежта и спорта, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 16,15 ч. и ръководено от председателя на Комисията Славчо Атанасов.

  * * *

  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Добър ден, уважаеми колеги! Добър ден и на нашите гости! Имаме необходимия кворум, така че откривам днешното заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
  Предлагам две точки:
  1. Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 954-01-20, внесен от Александър Койчев Иванов и група народни представители на 4 април 2019 г. – обсъждане за първо гласуване.
  2. Разглеждане на „Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2018 г.“, № 939-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 29 март 2019 г.
  3. Разни.
  Колеги, има ли други предложения?
  Който е съгласен, моля да гласува.
  12 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.
  Дневният ред се приема.
  На днешното заседание, гост на Комисията ще бъде Омбудсмана Мая Манолова.
  Присъстват още: госпожа Ева Жечева – директор Дирекция „Права на детето“; госпожа Нуртен Патраклъ – главен експерт, дирекция „Права на детето“; госпожа Атанаска Мутафчиева – главен експерт, отдел „Социални права, образование, здравеопазване и околна среда“; господин Асен Марков – главен секретар в Министерството на младежта и спорта, госпожа Силвана Перозова – директор Дирекция „Финанси“; доктор Теодора Иванова – главен секретар в Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и госпожа Мариела Личева – зам.-председател на Държавната агенция за закрила на детето.

  Колеги, нека да започнем с точка първа:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, № 954-01-20, ВНЕСЕН ОТ АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2019 Г. – ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ.
  Давам думата на моя заместник народният представител Стефан Апостолов. Заповядайте.
  СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми колеги, както знаем на 18 януари 2019 г. влезе в сила новият Законопроект за физическо възпитание и спорта, с който беше отменен досега действащия Закон. Съгласно чл. 125, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, в бюджета на Министерството на младежта и спорта (ММС) се администрират средства от субсидия, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година; постъплението от държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ по чл. 14, ал. 3 от Закона за хазарта; национални програми, свързани с дейността на ММС и други.
  Основна част от администрираните от ММС средства са от постъпления от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, създадено по отменения Закон, продължило дейността си по силата на новия Закон за хазарта. Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ има за цел да набира парични средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в Република България и за поддържане ремонт, реконструкция и цялостно обновление и създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общински училища. Средствата ежегодно постъпват в бюджета в ММС, като използването на постъпленията от дейността на Държавното предприятие се разходват чрез бюджета на Министерството по реда на Закона за публичните финанси. Съгласно чл. 125, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, средствата от постъпленията от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ постъпват и се съхраняват по сметка за чужди средства в бюджета на ММС. Поради факта, че средствата, формирани по реда на чл. 14, ал. 3 от Закона за хазарта не могат да бъдат предварително определени, имат прогнозен характер и се представят в хода на бюджетната година. Бюджетните отношения по администрирането на постъпленията от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ се регламентирани в параграф 15 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за публичните финанси. Съгласно тези постъпления се плануват, като неданъчни приходи постъпват по сметката за чужди средства и се разходват чрез бюджета на ММС. Параграф 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичните финанси реферира към чл. 59б от отменения Закон за физическо възпитание и спорт, поради което се налага да бъде осъществена приемственост в бюджетните отношения, свързани с разходването на средства за подпомагане на физическо възпитание и спорт в Република България.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря на господин Апостолов.
  Колеги, по принцип тази промяна е абсолютно безспорна. Пропуснах да Ви уведомя, че Министерството на финансите е предоставило становище по Законопроекта.
  Давам думата на господин Марков да изрази становището на Министерство на младежта и спорта.
  АСЕН МАРКОВ: Уважаеми господин Атанасов, уважаеми дами и господа народни представители! ММС подкрепя Законопроекта за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорт. Предлаганото допълнение ще осигури приемственост в бюджетните отношения, свързани с разходването на средства за подпомагане физическото възпитание и спорта в Република България.
  С предложението допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта се регламентира прехвърлянето и разходването наличните към датата на влизане в сила на Закона средства от постъпленията на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ по сметката на ММС.
  С приемането на Законопроекта ще бъдат постигнати целите, заложени в държавната политика в областта на развитието и управлението на системата за физическа активност, физическо възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: И аз Ви благодаря, господин Марков, че бяхте кратък, ясен и точен.
  Колеги, имате възможност за изказвания.
  Ако няма изказвания, което е напълно логично при това предложение – наистина то е безспорно, нека да преминем към гласуване.
  Който е „за“ допълнението към Закона, моля да гласува.
  12 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.
  Предложението се приема.
  Благодаря Ви колеги по първа точка.

  Нека да преминем в точка „Разни“, тъй като имам нещо важно да Ви кажа, докато изчакваме госпожа Манолова.
  Който е съгласен да преминем сега към точка „Разни“, моля да гласува.
  12 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“
  Колеги, трябва да Ви кажа – и Вие си спомняте, че преди повече от една година създадохме Работна група, в която участваха близо 60 човека и всички парламентарни представени групи.
  Тя се състоеше от представители на шест министерства на ниво заместник-министри, представители на полиция, на прокуратура, на съд, 32 неправителствени организации и изтъкнати психолози в държавата и така нататък. Въз основа на едногодишна работа ние създадохме доста сериозни норми във връзка с промяна в Законодателството, което касае агресията при нашите деца. Колеги, трябва да Ви кажа, че имаме над 20 предложения на тази Работна група, които твърдя, че са изключително важни. Те касаят промяна на шест закона.
  Предлагам Ви другата седмица, може би сряда или четвъртък – опитахме се да се свържем с министъра на правосъдието, но той също е на кръгла маса, всички политически сили, които сме участвали – в това число ще се свържа и с колегите от БСП, да направим среща с министъра на правосъдието, да му предоставим цялата документация за това, което сме работили една година и съответно самото Министерство на правосъдието да отработи цялата информация и всички тези предложения за промяна в Законодателството. Знаете, че това е чудовищен проблем които все повече се задълбочава и касае детската агресия.
  Променят се, както Ви казах, шест закона. Затова ще Ви помоля другата седмица да имате готовност, когато организираме срещата с Министерството на правосъдието, всички да отидем при новия министър и да му предоставим нашите предложения. Каквото можахме ние като Комисия направихме, оттук нататък Министерството си има своите експерти, които да се запознаят с нашите предложения, които в последствие да бъдат внесени в парламента.
  Колеги, няма да подложа на гласуване това предложение.
  Срещата ще бъде в сряда или четвъртък в следобедните часове, когато не сме на заседание в парламента. Повярвайте ми, свърши се къртовска работа. Ще помоля всяка една партия да изпрати свой представител на тази среща при новия министър на правосъдието. Мисля, че нямате нищо напротив, защото помня, че господин Али участваше цяла година в тази работна група, също Светлана Ангелова и най-вече Галя Захариева, от БСП участваха господин Ченчев и госпожа Лечева, от ВОЛЯ участваше госпожа заместник-председателката Георгиева. Мисля, че огромната работа, която свършихме, има вече своите плодове.
  Ще получите информация кога ще е срещата с Министерството на правосъдието.
  Това е в точка „Разни“. Ако има нещо да каже за точка „Разни“?

  Колеги, продължаваме с втора точка от нашия дневен ред:
  РАЗГЛЕЖДАНЕ НА „ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 Г.“, № 939 02 3, ВНЕСЕН ОТ ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 29 МАРТ 2019 Г.
  Госпожа Манолова, ще Ви помоля в рамките на нашата Комисия да представите Доклада. Молбата ми е, както Ви казах отвън, да бъдем кратки, ясни и точки. Запознали сме се с Доклада.
  Заповядайте, госпожо Манолова.
  ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! Благодаря за възможността да представя Доклада пред Вас. Благодаря за това, че изчакахте мен и моят екип в този час.
  Днес разглеждането на Доклада на омбудсмана беше насрочено в четири комисии и това изискваше цялото ни внимание и готовност да отговорим на всички зададени въпроси.
  Ще бъда кратка. Предполагам, че Вие сте се запознали с Доклада, който е близо 400 стр., както и с резюмето, което е малко над 100 стр., но със сигурност с частта „Права на деца“ и частта „ Образование“, които са тясно свързани една с друга.
  Ще кажа няколко думи като цяло за работата на Институцията. През миналата година наблюдавахме ръст на жалбите, на гражданите, които се обръщат за помощ и съдействие от Институцията. Повече хора са минали през приемната на омбудсмана, много повече хора са се обадили по телефона и са търсили нашето съдействие. (Показва мултимедия.) Числата показват – 36 892 души са потърсили съдействие от Институцията, 12 890 жалби, 30 кръгли маси и обществени дискусии, 24 634 са минали през приемната на Институцията. Наистина кипеше активна дейност, изцяло отдадена на проблемите на българските граждани.
  Сред успешните кампании, които проведохме през миналата година, ще спомена само тези, които се отнасят до правата на децата – кампанията за реформа по отношение на политиките към правата за хората с увреждания – кампания, което започна от майките на деца с увреждания, която аз и моят екип подкрепихме и която завърши с приемането на три изключително важни закона. През тази година сме се съсредоточили заедно със Социалната комисия на парламента и със Социалното министерство върху изработването на справедливи, обективни методики и цялата подзаконова нормативна база.
  Друга важна кампания, която се отнася до децата, която отново реализирахме, благодарение на Социалната комисия на парламента, е насочена за подкрепа на децата останали без един или двама родители. В крайна сметка и нашето настояване е за премахване на подоходния критерий при предоставянето на подкрепа от държавата за такива семейства. Това наше предложение беше възприето и сме с чувство на добре свършена работа.
  За съжаление кампанията, свързана с отпадането на таксите в детските градини нямаше своя положителен завършек в края на миналата година. Продължаваме и през тази, като сме готови да вложим много усилия за това да отпаднат таксите, особено за 4-5-годишните, тъй като знаете, че там е задължително предучилищното образование, което никак не кореспондира с ангажимента на семействата, част от които – особено в страната, са и в тежко финансово състояние, да покриват тези такси. Реално това е и едно много мощно средство за задържане на децата в училище – тема-предизвикателство пред правителството, пред парламентарното мнозинство, а според мен и пред цялото българско общество, така че ще разчитам и на Вашата подкрепа.
  Тази кампания е неразривно свързана и с кампанията на Столична община за изграждане на достатъчен брой детски заведения и училища, особено в новите и бързо развиващи се квартали.
  И тази година сме сезирани с множество жалби на родители, които няма да могат да запишат децата си в забавачка, в ясла и които протестират срещу критериите, но както и да се променят критериите за прием, както и да се дават точки по един или друг показател – по-малко или повече справедливо, истинското решение на този въпрос е изграждане на достатъчен брой детски ясли и детски градини. Смятам, че Столична община трябва да бъде подкрепена през държавния бюджет това да се случи.
  Най-големият европейски успех на омбудсмана през миналата година е кампанията за двойните стандарти при храните, защото преди 3 години, когато започнахме с моя екип тази кампания, бяхме сезирани точно от майки, които твърдяха, че детските храни в България са с по-лошо качество, с по-лоши съставки, а се продават на по-високи цени. Всеки от нас има лични впечатления. Ние проведохме и доста изследвания на доброволни начела, за да докажем това на институциите.
  Е, в крайна сметка се оказа, че когато българите сме заедно за справедлива кауза, ние успяваме. Това беше една от темите на българското Европредседателство – тема, която настоявах да бъде включена. Форумът, който беше организиран на най-високо ниво в рамките на председателството. Моят екип постигна резултат такъв, че Еврокомисарят за защита на потребителите обяви именно от София, че ще предложи промени в Европейската директива, за да бъде премахната тази обидна практика. През следващата седмица Европейския парламент ще гласува тези промени. Мисля, че това ще бъде един огромен успех не просто за България, а изобщо за гражданите на Европа.
  И една положителна новина в навечерието на европейските избори, а именно, че европейските институции работят и стоят зад гърба на своите граждани, даже и в случаите, в които става дума за огромни икономически интереси.
  Конкретно по темите, които са свързани с работата с деца, по темата права на деца. Имам една цяла страница, с която исках да се похваля пред Вашата комисия, че моят екип получи наградата „Златна ябълка“ на Националната мрежа за децата. Това е мрежа, която обединява над 150 организации за принос в защита на детските права. С огромно удовлетворение получих тази награда. Може би тя ще е най-ценната изобщо в моя живот, защото я получих от хора, които протестираха срещу моя избор преди 3 години и които три години по-късно казаха, че никога не са вярвали, че ще дадат точно на мен тази награда. Това е едно доказателство, че когато има справедливи каузи и когато работим заедно за тях – няма значение окраски, пристрастия, предубеждения, и че е добре да се подхожда към хората по техните дела, а не с оглед на това кой, кога, зад какви идеи е стоял.
  Много се надявам през следващата година в резултат на нашата добра работа, отново да постигнем признание сред неправителствените организации, които работят за правата на децата.
  Темите са стояли и на Вашето внимание. Това са правата на децата в учреждения. Темата с правата на децата и тяхната ситуация при родителски конфликти. Нашата обща воля е да предизвикаме промени в законодателството, които да защитят най-добрия интерес на децата, защото жалбите нарастват, проблемите не се решават в тази сфера.
  Правото на качествена услуга и здравна грижа за българските деца. Проблемите с Фонда, по които със сигурност и Вашата комисия е работила.
  Проблемите с приобщаващото образование. Децата със специални образователни потребности. Каузата за защита на децата от насилие.
  Образованието. Проблемите на системата за закрила на децата. Все теми, които ще стоят и през тази година на нашето внимание.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
  Само да спомена, че доста народни представители Ви подкрепихме и аз не крия, че лично съм Ви подкрепял.
  Сега давам думата от Държавната агенция за закрила на детето –госпожа Личева – две минути. Спазваме сериозно Правилника.
  МАРИЕЛА ЛИЧЕВА: Уважаеми господин Председател на Комисията, уважаема госпожо Манолова и членове на Комисията! От името на Държавната агенция за закрила на детето изразяваме поздравления за наградата „Златна ябълка“. Това наистина е една много добра оценка от хората, за които Вие работите. Абсолютно сме съпричастни към Вашата работа. Много се радваме, че през тази година се създаде и Дирекция по правата на децата, с която изключително добре си сътрудничим – Вие като независим орган, ние като специализиран орган за правата на децата.
  Сътрудничеството изцяло се изразява и в обмен на информация. Всички сигнали, които ни изпращате – с отговорност проверяваме и с обратна връзка. Препоръките, които сте дали по отношение на работата на ДАЗД отново я приемаме абсолютно коректно и по отношение на качеството на предоставяне на социални услуги, които Вие във Вашия Доклад с няколко много точни примери от проверките си сте извели. Това е нашето становище от нашите инспектори, които също са проверили този вид социални услуги като центрове за настаняване от семеен тип, така че наистина има върху какво да работим.
  Приемаме направените препоръки по отношение на разработване на механизъм за изпълнението на препоръките на Комитета за правата на детето на ООН. Създадена е вече Работна група. Да, има някои трудности, които са свързани с тази работа, но това също ще бъде акцент в нашата работа.
  Подкрепяме и основните теми, които сте извели – правата на децата сираци; наследствените, персонални пенсии; падане на такси в детски градини; създаване на ново законодателство за децата и лицата с увреждания и права на децата, въвлечени в родителски конфликти. Ние сме категорични, че и при нас има изключително много сигнали и жалби, свързани с лошото взаимодействие между родителите и децата.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, госпожа Личева.
  Колеги, искам да взема отношение по Доклада на госпожа Манолова, който касае нашата комисия. Мисля, че това, което ще изразя като становище е от името на цялата Комисия. Ще чуете защо и мисля, че ще ме подкрепите. Направо ще го прочета, за да не се изразявам ангро.
  Госпожа Манолова, в Годишния си доклад Вие подчертавате, че при родителските конфликти се нарушават редица права на детето, а именно правото на детето да поддържа контакт с двамата си родители. Вашите констатации са, че все още не е регламентирано в конкретна нормативна уредба предоставяне на съвместно упражняване на родителски права след развод или раздяла на родителите. Като извод от това Вие препоръчвате промени в Семейния кодекс. В тази връзка, госпожа Манолова, искам да Ви информирам, че от една година към Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта – ние сме инициатори на тази инициатива, заедно, разбира се, с ДАЗД, е сформирана Работна група, в която участваха – тя си приключи работата, представители на 6 министерства, 32 неправителствени организации. За първи път представители на всички политически сили, подчертавам, и институции, бяха единодушни и взехме решение за инициирани законови промени, изготвени на писмени предложения, свързани с уредбата на родителската отговорност при раздяла на родителите; залагане на санкции за родители, които системно нарушават предписанията на органите „Закрила на детето“ и съдебни решения; мерки, включващи междуинституционално сътрудничество; подкрепа на детските заведения от системата „Закрила“ и регламентирани на медиацията като вид услуга – тук включваме и медиацията. Обобщихме направените предложения за законови изменения и конкретизирахме конкретни промени в семейното законодателство.
  Второ, направихме законодателно проучване на тема „Въвеждане на принципа на споделеното родителство в Семейното законодателство с цел установяване на законодателството и практиката в други европейски държави: Германия, Италия, Франция, Гърция, Румъния, Унгария и Чехия. За пълнота на изследването и за по-добра яснота и информираност, е проследена Правната уредба и в други европейски държави, като Великобритания, Швеция, Белгия, Норвегия, Холандия, Хърватия, Австрия и Исландия. Посочени са относимите към проблема документи на Съвета на Европа, някои от които като Европейската конвенция за правата на човека, Конвенцията за правата на детето като част от вътрешното ни право и с приоритет пред националното ни право.
  В изследването са посочени и принципите на Комисията по европейско семейно право. В проучването са включени и резултати от социологически проучвания, експертни становища от Европа и САЩ, които подкрепят споделеното родителство и го намират по-благоприятно за децата, а също така и за родителите след тяхната раздяла.
  На трето място, в следствие на работата на Работната група и законодателното проучване направихме предложение за законодателни промени в Семейния кодекс, Гражданскопроцесуалния кодекс, Законът за българските лични документи и др. Предстои да поискаме и конкретни становища от министерствата и да внесем предложенията за изменение в Народното събрание, свързани със споделеното родителство.
  Друг акцент от Вашия доклад, върху който искам да обърна внимание, е констатацията Ви, че не регламентирането на медиацията като вид социална услуга не дава възможност на социалните работници да насочват родителите за решаването на спорове между тях. Тук също ще Ви информирам, че Работната група, която сформирахме към Комисията, обобщи предоставените от 6 министерства, 32 неправителствени организации, от най-добрите психолози в България, но да не влизам в много подробности, предложения за промени в Законодателството.
  На второ място, направихме още едно законодателно проучване на тема „Въвеждане на задължителна медиация в семейно-брачното законодателство“. Използвани са практиките на Германия, Гърция, Италия, Румъния, Унгария, Франция и Чехия. Обобщена е информацията за това какви елементи на задължителност се използват; как се осигурява качеството на медиациите; как се проследява ефектът от въвеждането на елемента на задължителност на елемента на медиацията; как се осигурява изпълняемост на споразумението, постигнато чрез медиация? Екип от експерти юристи в момента обобщиха и направиха предложения за изменение на Гражданскопроцесуалния кодекс в Закона за медиацията. Те също ще бъдат изпратени в становище в министерствата, най-вече в Министерството на правосъдието, и ще бъдат внесени в Народното събрание. Ще дам и едни пример с Германия. Немският законодател е предвидил елемент на задължителност при използване на медиацията при брачни дела. Това е уредено в чл. 135 и чл. 156 от Закона за производства по семейни спорове и въпроси на доброволната юрисдикция. Съгласно чл. 135 от Закона за производства при спорове съдът може да разпореди съпрузите по образувано дело за развод индивидуално или заедно да присъстват на безплатна информационна среща.
  Госпожо Манолова, от името на нашата Комисия Ви връчвам и двете проучвания за медиацията и съответно за споделената родителска отговорност. Искам да Ви кажа, че преди да дойдете, разгледахме в точка „Разни“ предложението. Повтарям – това е безпрецедентен случай – и петте политически сили, които представляват в момента парламента.
  Другата седмица ще имаме среща с новия министър на правосъдието и с неговия екип, и се надявам представителите на петте партии да внесем над 20 сериозни промени в шест закона, в това число, което касае и медиацията, и споделеното родителство. Искам само да Ви кажа, госпожо Манолова, че чрез топ юристи в България даже сме предложили на Министерството и как да изглежда това в Закона – къде да бъде включено, как да бъде включено, мотивации и така нататък.
  Едно уточнение. Не очаквах, че Европа – Вие ще прочетете двете изследвания, много са интересни, е толкова разнородна по този въпрос. Ще видите, например, в Германия споделената родителска отговорност в чистия й вид я има в Тюрингия и във Вестфалия. Знаете, че там е федерален принципът, а в други провинции е по съвсем друг начин – това е едното.
  Второ, за което категорично съм съгласен, е това, което Вие пише в Доклада, госпожо Манолова – ратифициране на Третия факултативен протокол към Конвенция на ООН за правата на детето, който предоставя възможност за подаване на индивидуална жалба в случай на нарушени основни права. Вие призовавате спешно да се създаде Работна група с представители на Министерството на външните работи и ДАЗД за разработване на механизъм и план за действие за присъединяване на страната ни към Протокола. След като проследих хронологията по процеса на Ратификация, установих че, първо: Третият факултативен протокол към Конвенцията на ООН за защита правата на детето, приет на 66-та сесия на Генералната асамблея на ООН, с Резолюция от 19 декември – забележете, още 2011 г., е бил открит за подписване в Женева на 28 февруари 2012 г. и влиза в сила на 14 април 2014 г. Ратифициран е в момента от 29 държави, между които всички Балкански държави, и наши съседи, с изключение на Гърция, в това число и на България – за жалост.
  В Проектодоклада по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. е посочено, че се предприемат действия за присъединяване на България към Трети факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на децата. Като постигнати резултати от предприемането на действия се посочва:“ осъществена е среща между председателя на ДАЗД и директора на Дирекция „Права на човека“ към МВнР, на която са обсъдени мерки и дейности, които следва да се предприемат за популяризиране на Протокола и постигане на консенсус между институциите и организацията в нашата страна“. И тук, колеги, Ви предлагам следното: в тази връзка предлагам на Комисията да вземем решение на някои от следващите заседания да изслушаме представители на Министерство на външните работи и ДАЗД – и с двете институции работим прекрасно, относно действията за присъединяване на България към Третия факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на децата, защото това съществува и не сме част от него – забележете, още от 2012 г. Тук съм напълно съгласен с Вас госпожо Манолова, и ще предложим като Комисия да изслушаме двете институции, за да се присъединим по най-бързия начин към този Протокол.
  Ако някой иска да вземе отношение?
  Госпожо Манолова, заповядайте.
  ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря.
  Спестих преразказването на препоръките, които сме направили в Доклада. Подкрепям усилията на Вашата комисия – изключително важна тема за промени в законодателството, за ускоряване на ратифицирането на Третия протокол. Моля да бъдем включени в тези процедури.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Разбира се, госпожо Омбудсман. Вие ще бъде поканена на това заседание.
  Заповядайте, госпожо Ангелова.
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Личева, уважаема госпожо Манолова, уважаема госпожо заместник Омбудсман, естествено, ние ще подкрепим Доклада на Омбудсмана за 2018 г. Той е обстоен, обхватен, засяга всички проблеми, които касаят политиките за децата. Добра свършена работа за 2018 г. – поздравления на целия екип.
  Видях в самия Доклад, че Вие подкрепяте усилията на ДАЗД по отношение изработването на Проект на националната стратегия за детето 2019/2030 г., но същевременно с това има внесена петиция от Инициативен комитет и в Народното събрание, и до президента, които изразяват ясно несъгласието си с някои от текстовете по тази стратегия. Те са против цялата стратегия за детето. Имам молба – да подпомогнете ДАЗД, след като подкрепяте Стратегията, по отношение на създаването на кръгли маси за популяризирането и информирането на обществеността с Националната стратегия за детето, защото тя трябва да бъде приета през тази година, тъй като обхватът й е 2019/2030 г. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
  Много кратко, госпожо Манолова.
  ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Това е изключително важна тема. С моя екип ДАЗД изготви становище. Ние сме подкрепили Стратегията. Тъй като сме притеснени от начина, по който тя се представя и от възможните противодействия заради неразбиране, недоизясняване, заради някои постановки, които са прекалено остро и биха могли да бъдат коригирани, сме предприели с моя екип съответните действия. Миналата седмица по наше настояване организирахме среща със Светия Синод, които също първоначално реагираха остро срещу Стратегията. Имаше представител на ДАЗД, неправителствени организация, които работят по правата на децата. По мое предложение сме сформирали Работна група с представители на Православната църква, на Светия Синод, с които да обсъдим и да коригираме проблемните теми.
  Смятам, че легитимният говорител на общественото мнение по темата е Българската православна църква, и лично аз съм готова да чуя, да се съобразя и да участвам в коригирането на текстовете, така че наистина едно приемане на този важен документ от цялото общество. Нямаме нужда от противопоставяне и по тази тема. Така че просто моля за гъвкавост, за разбиране, за конструктивност, за готовност за диалог. Още през следващата седмица ще бъдат насрочени и първите заседания на тази Работна група.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Госпожо Ангелова, заповядайте.
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Аз съм удовлетворена от отговора и можем да помислим, например, Народното събрание да бъде домакин на една кръгла маса.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Чудесно.
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: След като, както казахте и Вие, госпожо Манолова, се коригират част от тези текстове и те станат консенсусни, защото тя е важен Стратегически документ и има нова визия по отношение на политиките за децата. Благодаря.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Госпожо Ангелова, тъй като това, което го предложихте, е сериозно, нашата Комисия трябва да организира такова нещо. Няма кой друг. Ние ще го организираме. (Реплики.)
  Заповядайте, господин Али.
  СЕВИМ АЛИ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Уважаема госпожо Манолова, първо, също искам да Ви благодаря за изнесения Доклад за дейността на институцията Омбудсман за 2018 г. – това, което е свършено като обем работа. Поздравления за това, което сте свършили.
  Това, което ми направи впечатление: Вие казахте през 2018 г. , че Вие и Вашият екип сте работили активно за отпадане на таксите в детските градини, особено при децата между 4-5-годишна възраст. Въпросът ми към Вас е: отпадането на таксите за сметка на общинските бюджети или за сметка на бюджета на държавата са?
  ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Още в средата на миналата година, когато започва бюджетната процедура, изпратихме аргументирани предложения до Министерството на финансите с настояване този разход да бъде включен в държавния бюджет. Имаме и подкрепата на министъра на образованието. Една кауза, която е изключително важна, за съжаление обаче, не успяхме да се преборим. Гражданското общество по места е много активно по тази тема. Имахме пробив, например, в Ловеч, където общинския съвет гласува за отпадане на таксите, но след това областният управител даде това решение на общинския съвет на съд с аргументи, че едва ли е противозаконно да се приеме подобно решение. Разбира се, това не е така. И аз, и заместник Омбудсмана сме юристи и сме абсолютно наясно с нормативната база. Наистина е тежко за общините да поемат този разход, но като първа стъпка би могло, примерно, да се започне от 6 годишните, 5-годишните, 4-годишните. Изчислявали сме, че първоначално би струвало около 30 млн. лв. на държавния бюджет, които биха могли да бъдат отделени. Ето, днес сутринта например коментирахме колко пари ще бъдат похарчени за наем на машини в ЦИК.
  И тъй като продължава практиката, и от тази ЦИК вместо да се купят веднъж завинаги машини, да се наемат, само да Ви кажа, че те са сметнали, че наемът за една машина – те сега ще похарчат 9 млн. лв. за тези избори за 3 хиляди машини, после ще похарчат 18 милиона на местните избори, защото тогава са 6 хиляди машини, 27 милиона ще отидат за наем на машини, които другата година пак ще наемат.
  Ето, това са 30 милиона, които ще отидат за отпадане на таксите в детските градини.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ:
  Благодаря Ви, госпожо Манолова.
  Преди господин Али да изразите отношение, искам да се вметна.
  Ще изберете защо.
  Извинявайте, че Ви изпреварвам да дадете отговор, но само ще кажа, че областният управител на Ловеч – без да го обиждам, е абсолютно законодателно неправ.
  Първите абсолютно безплатни детски градини и детски ясли бяха в Пловдив по време на моя мандат като кмет.
  Следващият кмет след мен, разбира се, реши да го промени и отново възстанови плащането.
  Но ако проверите, ще видите, че в Пловдив бяха безплатни.
  Така че този въпрос е по решение на кмета и най-вече на общинския съвет. Това е абсолютно тяхно право и никой не може да им се бърка на общинския съвет като принципал на един град – вижте ЗМСА по този въпрос, никой не може да се бърка на един кмет и общински съвет, как ще реши да се разходват средствата за една община.
  Въпрос на приоритети в общината.
  Първата общината, която ги направи безплатно, беше Пловдив.
  След това, за жалост, беше отменено това решение и

  отново станаха не както бяха старите цени, а още по-скъпи. В никакъв случай не искам да политизирам момента. (Реплики.)
  Колеги, предлагам да преминем към гласуване.
  Който е „за“, моля да гласува.
  12 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“.
  Благодаря Ви.
  Закривам днешното заседание.

  (Закривам в 17,16 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  СЛАВЧО АТАНАСОВ


  СТЕНОГРАФ:

  Теодора Енчева
  Форма за търсене
  Ключова дума