Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
11/11/2019 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.
  ДОКЛАД

  Относно: Първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.

  На редовно заседание, проведено на 7 ноември 2019 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите: г-н Нено Димов – министър, г-жа Ива Таланова – директор дирекция „Финансово управление” и г-жа Михаела Габрашкова – и.д. изпълнителен директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и от Министерство на финансите: г-жа Николина Апостолова – държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“ и г-н Ангел Ангелов – държавен експерт в дирекция „Национален фонд”.
  Основните приоритети на бюджет 2020 в частта, касаеща политиките в опазването на околната среда бяха представени от министър Нено Димов. Той посочи основните параметри за МОСВ: очаквани приходи – 42 млн. лв., разходи – 56 млн. лв., включващи 10% увеличение на работна заплата на служителите. Предвижданите разходи по някои от основните политики са: за политиката по опазване и ползване на компонентите на околната среда – 26, 8 мил. лв., от които за управление и опазване на водите – 6,9 мил. лв.; за управление на отпадъците – 3,4 мил. лв., като целта е увеличаване на количествата рециклирани отпадъци и подготовка за преход към кръгова икономика; за политиката по подобряване качеството на атмосферния въздух – 1,8 мил. лв.; за управление на дейностите по изменение на климата – 0,6 мил. лв.; за съхранение, укрепване и възстановяване на екосистемите, видовете и генетичните им ресурси – 9,1 мил. лв.; за Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост – 10,3 мил. лв. и за администрация – 18,8 мил. лв.
  Министърът представи и бюджета на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, който за 2020 г. е в рамките на 63,9 мил. лв., като отново най-голям е делът на разходите в сектор „Води“ – 39,5 мил. лв. За сектор „Управление на отпадъците“ се планират 18,5 млн. лв. с приоритет за довършване на депа за твърди битови отпадъци и рекултивация на стари общински депа. Предвижданият размер на плащанията по Оперативна програма „Околна среда“ е в размер на 404,6 мил. лв.
  Отношение по законопроекта взеха народните представители Джевдет Чакъров, Румен Георгиев, Манол Генов и Ивелина Василева.
  Г-н Чакъров подчерта, че в бюджета за следващата година се наблюдава ръст на финансирането на всички политики в областта на околната среда, но в определени политики са необходими повече средства, като например в сектор „Води“. Изрази мнение, че за населените места по Черноморието при кандидатстване по проекти за ВиК инфраструктура не трябва да има ограничение по отношение на еквивалент жителите.
  Г-н Георгиев обърна внимание, че все още е налице риск от напускане на персонал, поради ниски заплати, особено във второстепенните разпоредители с бюджетни средства.
  Г-н Генов изрази мнение, че прогнозите за допълнителен капацитет за оползотворяване и рециклиране на отпадъците са нереалистични, тъй като увеличението от 2020 г. до 2022 г. е 5 пъти.
  Г-жа Ивелина Василева отбеляза, че бюджетът е добре балансиран и за поредна година се наблюдава ръст, както по отношение на разходите по политиките на МОСВ, така и по отношение на разходите за персонал. Приоритетите са насочени към важните сектори, като: управление и опазване на водите, изграждане на системите за управление на отпадъци и рекултивация на старите сметища.
  След прекратяване на дискусиите и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 12 гласа „за”, 7 „против” и 0 „въздържали се” изрази следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Комисията подкрепя проектозакона и заложените в него показатели по отношение на опазването на околната среда и водите и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума