Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
18/07/2020 първо гласуване


  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерски съвет на 12.06.2020 г.

  На свое заседание, проведено на 18.06.2020 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерски съвет на 12.06.2020 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на земеделието, храните и горите: Янко Иванов – заместник-министър, Николай Роснев – заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Любина Донкова – началник отдел в БАБХ, Мария Томалиева – главен експерт в БАБХ, Бойка Самарджиева – юристконсулт в БАБХ. От Министерството на околната среда и водите присъства Николай Цветков – държавен експерт в дирекция „Национална служба за защита на природата“.
  От името на вносителите законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министъра на земеделието, храните и горите Янко Иванов.
  Внесеният законопроект има за цел прилагането на Регламент (ЕС) 2016/2031 от 14 декември 2019 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, с който се установява нов растителноздравен режим в ЕС, насочен към превенцията и Регламент (ЕС) 2017/625, с който се организира официалния контрол по цялата агрохранителна верига. Освен това се транспонира Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 година за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска, разписани в Приложение № IV към Директива 2019/782. Те са необходими, за да се измерва напредъка при постигането на целите на ЕС, свързани с устойчивата употреба на пестициди и насърчаване на разработването и въвеждането на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи.
  Освен пълното прилагане на национално ниво на защитните мерки съгласно европейските Регламенти, общите цели на законопроекта са свързани с въвеждането на инструменти и правила за осъществяване на фитосанитарен контрол и други официални дейности, за движението на регулирани некарантинни вредители, за комуникацията с операторите и обществеността, за административнонаказателните разпоредби и санкции, за сертифицирането за право на използване на продукти за растителна защита, както и за земеделските стопани, които произвеждат растения и растителни продукти.
  Министерството на околната среда и водите изказа становище, че подкрепя законопроекта.
  След дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерски съвет на 12.06.2020 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума