Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
31/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 31 октомври 2018 г., бе обсъден Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Никола Колев – заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията, г-н Кирил Дойчинов – главен секретар на Държавна агенция „Електронно управление“, г-жа Мария Веселинова – началник отдел в дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ в Министерството на финансите.
  Основната макроикономическа рамка на Законопроекта за държавния бюджет за 2019 г. бе представена от г-жа Мария Веселинова.
  Програмният бюджет в областта на транспорта, съобщенията и информационните технологии бе представен пред членовете на комисията от г-н Росен Желязков, който подчерта, че стратегическата цел на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане на устойчива транспортна система, развит и жизнеспособен сектор на електронните съобщения и пощенски сектор, както и за технологично развитие и иновации се постига посредством провеждането и реализирането на политика в областта на транспорта и политика в областта на съобщенията и информационните технологии.
  Разчетените собствени приходи по бюджета на МТИТС, които се администрират от Централно управление и второстепенните разпоредители, са по 52 864,4 хил. лв. за периода 2019-2021 г. Около 40 % от тях се генерират от държавни такси по Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. За 2019 г. в централния бюджет са включени като еднократен приход 550 000 хил.лв. от концесията на летище София.
  През 2019 г. МТИТС предвижда да разходва, трансферира и координира 1 860 288,6 хил. лв. за програми в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  В общия размер на разходите e значителен относителният дял на капиталови разходи за големи инвестиционни проекти, в т.ч. за: Рехабилитация на железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив-Бургас - Фаза 2; Модернизация на железопътната линия София-Септември, участък Елин Пелин-Костенец; Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив - Бургас - възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол; Модернизация на жп линията София - Перник - Радомир - Гюешево; АМ „Струма" - Лот 3 „Благоевград-Сандански; Подготовка на проект Русе-Велико Търново; Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“; Разширение на метрото в София: Трета метролиния; Реконструкция на гарови комплекси по TEN-T мрежата и други.
  От общия размер на разходите за 2019 г. - 1 860 288,6 хил. лв., се предвиждат 949 832,1 хил. лв. да бъдат осигурени от сметки за средства от ЕС и от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, 643 230,2 хил. лв. - от централния бюджет, в т. ч. погашения и лихви по ДИЗ 56 730,2 хил. лв.; 52 864,4 хил. лв. - собствени приходи и 214 361,9 хил. лв. - субсидия от държавния бюджет.
  В разработения програмен бюджет са включени и субсидиите за превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги, субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населени, планински и гранични райони и средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани. В разчетите е включен индикативният размер на компенсацията от държавния бюджет за пощенския оператор, която се предоставя в случаите, когато задължението за извършване на универсална пощенска услуга води до несправедлива финансова тежест за оператора. Средствата от държавния бюджет за субсидии и компенсации се предоставят по силата на специфични закони.
  В проекта на Закон за държавния бюджет за 2019 г. се предвижда средствата за капиталови трансфери за ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура” да се завишат с 5 000 хил. лв. спрямо равнището от 2018 г. и да бъдат в размер на 120 000 хил. лв., а за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД се предвижда средствата за капиталови трансфери да се завишат с 4 000 хил. лв. в сравнение с 2018 г. и да бъдат в размер на 39 000 хил. лв. Предвижда се и увеличаване на средствата за капиталови трансфери към ДП „Пристанищна инфраструктура”, в сравнение с 2018 г.
  Средствата за компенсации за 2019 г. за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт е предвидено да бъдат увеличени с 2 200 хил. лв. спрямо нивото от 2018 г., т. е. 40 000 хил. лв. Размерът на средствата за 2020 г. и 2021 г. се увеличава с 2 000 хил. лв. спрямо нивото от 2019 г., като средствата за тази цел са съответно по 42 000 хил. лв.
  Субсидиите за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2019 г. е заложено да се увеличат с 1 500 хил. лв. спрямо нивото от 2018 г. - предвидени са 18 500 хил. лв. Размерът на средствата за 2020 г. и 2021 г. се завишава с 1 000 хил. лв. спрямо нивото от 2019 г., т.е. по 19 500 хил. лв.
  В проекта на Закон за държавния бюджет за 2019 г. се предвижда средствата за компенсации предоставяни на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, да бъдат намалени с 4 000 хил. лв. в сравнение с 2018 г. и да бъдат в размер на 13 000 хил. лв.
  Разчетените средства за субсидии за 2019 г. за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД са в размер на 175 000 хил. лв. Субсидиите за осигуряване на дейностите по текущото поддържане и експлоатацията на железопътната инфраструктура възлизат на 145 000 хил. лв. на година.
  За 2019 г. е предвидено да бъдат предоставени средства на „Български пощи" ЕАД за компенсиране на извършената универсална пощенска услуга през 2017 г. в размер на 21 449 хил. лв., който е определен с Решение № 388/13.09.2018 г. на Комисията за регулиране на съобщенията. За 2020 г. и 2021 г. са предвидени средства за компенсиране на тази услуга в размер на 18 000 хил. лв. на година.
  Господин Никола Колев представи пред членовете на комисията основните рамки на бюджета за 2019 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.
  Бюджетът на Държавната агенция „Електронно управление“ за 2019 г. бе представен от г-н Кирил Дойчинов, който очерта и основните приоритети за реализирането на политиката в областта на електронното управление.
  По време на дебатите по Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. председателят на комисията г-н Летифов изрази мнение, че предвидените средства са недостатъчни за реализиране на политиките в сектор транспорт. Народният представител Георги Свиленски повдигна въпросите, касаещи задълженията на БДЖ, както и недостига от средства за субсидиите и компенсациите в железопътния и автомобилния транспорт. Предмет на неговото изказване бе и предстоящата концесия на „Летище София“ ЕАД, субсидията за ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ и ДП „Съобщително строителство и възстановяване“ във връзка с възлаганите им публични задачи, както и предоставените средства на „Български пощи“ ЕАД за компенсиране на извършената универсална пощенска услуга. В хода на дискусията се изказа и народният представител Станислав Иванов, който изрази подкрепа за провежданите политиките в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Отношение по законопроекта взе и народният представител Росен Живков.

  След проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 11 гласа “ЗА”, 9 гласа „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума