Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
02/11/2017 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  Д О К Л А Д

  Bх. №753-14-9/6.11.2017 г.

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.
  На свое заседание, проведено на 2 ноември 2017 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.
  На заседанието присъстваха: г-жа Маринела Давидова - главен експерт в Дирекция „Държавни разходи” в Министерство на финансите, г-жа Мая Манолова - Омбудсман на Република България, г-жа Ана Джумалиева - председател на Комисията за защита от дискриминация, г-жа Петя Първанова - председател на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, г-н Емил Велинов - директор на Дирекция „Вероизповедания” в Министерски съвет и представители на неправителствени организации.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-жа Маринела Давидова, която запозна народните представители с общата рамка и приоритетите в Бюджет 2018, фокусирани върху секторите образование, здравеопазване, отбрана и сигурност, социална политика, провеждане на Председателството на Съвета на ЕС.
  За институцията Омбудсман на Република България е предвиден бюджет в размер на 2 974 000 лв., с 24 000 лв. повече от бюджета за 2017 г. Г-жа Мая Манолова отбеляза, че за ефективното функциониране на институцията са нужни повече средства. Дейността се е увеличила многократно, като броят на жалбите тази година спрямо предишни години е нараснал близо два пъти. Това налага съответен капацитет и ресурс. За функцията на омбудсмана като Национален превантивен механизъм в Република България, както и за изпълнение на задълженията, свързани със защита на правата на децата, с наблюдение на експулсирането на чужденци и бежанските лагери, са необходими повече квалифицирани експерти. Г-жа Мая Манолова заяви, че подкрепя законопроекта за държавния бюджет за 2018 г. в частта „Омбудсман“, като отбеляза че през следващата година ще е необходим човешки ресурс с висок професионализъм, опит и отговорност, който да защитава правата на човека и в частност на детето, при адекватна обезпеченост с финансови средства.
  За Комисията за защита от дискриминация разчетените разходи са в размер на 2 570 000 лв., с 70 000 лв. повече от бюджета за 2017 г. Г-жа Ана Джумалиева благодари за увеличението на бюджета за 2018 г. но заяви, че заложените средства не са достатъчни за ефективното функциониране на комисията като независим орган за превенция, контрол и защита от дискриминация.
  Във връзка с доклада на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността, Комисията е задължена да открие и управлява регионални офиси във всички областни центрове на страната. Открити са 8 нови регионални офиси и за назначаването на регионални представители в тях са необходими допълнителни средства. Г-жа Джумалиева сподели, че има голямо текучество на квалифицирания персонал и с цел задържане на същия е необходимо да бъде увеличен фонд „Работна заплата”.
  Отпуснатата субсидия за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията е в същия размер като 2017 г. - 5 000 000 лв., но има промяна при разпределението на средствата по пера. За Българските православни църковни общини в чужбина са отделени 1 200 000 лв., за ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната - 2 610 000 лв.; за ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България - 400 000 лв.; за ремонт и строителство на храмове и манастири на Католическата църква в Република България – 60 000 лв.; за ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България - 60 000 лв.; за ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква - 60 000 лв.; за ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България - 100 000 лв.; за ремонт на молитвени домове –паметници на културата - 300 000 лв. и др.
  Г-н Емил Велинов заяви, че подкрепя бюджет 2018 г., в частта „Вероизповедания”, като смята че отпуснатите средства са достатъчни. Той информира народните представители, че с разпределената субсидия за 2017 г. в страната са ремонтирани 230 църкви, 45 джамии, 18 молитвени домове на други вероизповедания, а в чужбина - в Истанбул е завършено обновлението на църквата „Св.Стефан“, във Виена е построен нов храм, а в Йоханесбург и Мадрид – предстои строителство.
  На Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет бюджетът за 2018 г. е планиран в размер на 8 500 000 лв. като в сравнение с 2017 г. е увеличен с 500 000 лв. Бюджетната прогноза за разходите за 2018 г. е в размер на 12 000 000 лв. Прогнозата е разработена на база разширения приемателен капацитет и прогнозирания миграционен поток към Република България.
  Г-жа Първанова отбеляза, че потребностите на Агенцията зависят от динамиката на миграционния поток. Тя посочи, че до средата на следващата година голяма част от разходите за заплати и осигуровки, храна, медикаменти, горива, енергия, охрана, преводачи и текущ основен ремонт се поемат от фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Малка част от издръжката и 280 000 лв. капиталови разходи се поемат от бюджета. Независимо от удължаване сроковете на Грантовите споразумения, с които се проявява солидарност към България като държава на първа линия, средствата са достатъчни само за покриване на разходите до месец юли 2018 г. и след този период разходите са за сметка на държавния бюджет.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Красимир Велчев, Павел Шопов, Васил Антонов, Валентина Найденова и Йорданка Фикирлийска.

  След проведените разисквания Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 9 гласа „за”, 6 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума