Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
18/05/2017

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх.№ 753-22-3/22.05.2017г
  Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г., № 720-00-2, внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на 11.05.2017 г.
  На свое заседание, проведено на 18.05.2017 г. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика разгледа Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ през 2016 г., № 720-00-2, внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на 11.05.2017 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Пламен Георгиев - председател на КОНПИ и г- н Иво Иванов – заместник - председател. Годишният доклад за дейността на КОНПИ за 2016 г. беше представен от г-н Пламен Георгиев. През отчетния период комисията е работила в съответствие с два нормативни акта –отмененият през 2012 г. Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, както и приетият през същата година Закон за отнеманене на незаконно придобито имущество, с който е въведен института на „гражданската конфискация“. Дейността на комисията през периода обхваща както довършване на неприключилите проверки и производства при условията и по реда на стария закон, така и работа по новообразуваните проверки и производства по сега действащия такъв. Във връзка с актуализиране на нормативната уредба бяха посочени и влезлите в сила изменения на ЗОНПИ от месец декември 2016 г., с които е намален размерът на „значителното несъответствие“ между имуществото и нетния доход за целия проверяван период от 250 хил. на 150 хил.лв., като се очаква повишаване ефективността на КОНПИ и увеличаване на броя на образуваните от комисията производства. Освен това, тези промени целят установяване на по-ефикасни правила за конфискуване на активи, които не са пряко свързани с конкретно престъпление.
  В доклада се отбелязва, че отнетото в полза на държавата имущество през 2016 г. е на обща стойност 18 698 574 лв. и това е постижение в досегашната работа на комисията. Общата стойност на внесените през 2016 г. искове е в размер на 1 119 583,83 лева. Техният брой намалява в сравнение с предходните години, като причината е постепенното изчерпване на потенциала на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.
  Сравнението на данните от предходните години за престъпленията, станали основание за започване на проверки по ЗОНПИ показват, че най-голям е делът на тези, свързани с незаконна банкова дейност, организиране, участие и членуване в организирана престъпна група, държане и разпространение на наркотични вещества, престъпления против финансовата и данъчната сиатема и др.
  Друг поставен от председателя на КОНПИ проблем, е този свързан с недостатъчния бюджет на комисията. Изтъкнато бе, че утвърденият числен състав, включително на нейната администрация за 2016 год. е 310 щатни бройки, съгласно действащия правилник, като реално към 31.12.2016г. са заети едва 198 бройки. През 2016 год. остава нерешен проблемът с осигуряване на достатъчно финансови средства за попълване на нейния числен състав и осигуряване на необходимия сграден фонд, което препятства постигането на максимални резултати.
  В обсъждането на доклада взеха участие народните представители: Борис Ячев, Симеон Найденов, Милко Недялков, Слави Нецов, Спас Гърневси и Антон Тодоров. Поставен бе въпросът относно нуждата от законодателна промяна във връзка с начина на разпореждане с отнетото в полза на държавата имущество, както и прецизиране на уредбата в посока разширяване на възможностите, това имущество да се предоставя за социални цели.
  След проведеното обсъждане, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика единодушно с 8 гласа „за“ и 0 гласа „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г., № 720-00-2, внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на 11.05.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  БОРИС ЯЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума