Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
14/09/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-22-5/20.09.2017 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, №702-01-15, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 год.
  Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое заседание, проведено на 14.09.2017 г. разгледа и обсъди законопроектa за изменение и допълнение на Закона за администрацията, №702-01-15, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 год. - за първо гласуване.
  На заседанието присъстваха: г-н Томислав Дончев – заместник - министър председател и г-жа Мария Томова – ръководител на „Главен инспекторат“ на Министерски съвет.
  Мотивите на законопроектa за изменение и допълнение на Закона за администрацията бяха представени от г-н Томислав Дончев. Той посочи основните насоки на направените предложения в законопроекта, които са подобряване на законовата уредба на инспекторатите и въвеждане принципа на усъвършенстване качеството на предоставяните административни услуги. Беше изтъкнато, че контролът върху дейността на администрацията е важен както за осигуряване на ефективната й работа, така и за превенция и противодействие на корупционни прояви.
  Детайлно са дефинирани по широки функции на Главния инспекторат по отношение оценяване дейността на инспекторатите в посока подпомагане изпълнението на държавната антикорупционна политика. С въвеждането на засилен методически контрол от страна на ръководния орган се цели минимизиране на възможността за политическо и ведомствено влияние върху секторните структури.
  Със законопроекта се предвижда изготвяне на стратегически и годишен план на Главния инспекторат и на ведомствените инспекторати с цел по голяма прозрачност в тяхната дейност.
  С второто направление на законодателните изменения се допълват основните принципи на дейността на администрацията, като се добавя принципът на непрекъснато усъвършенстване на нейното качество, дефинират се понятията „система за управление на качеството“ и „административен контрол“, като се цели повишаване на ефикасността на политиките и подобряване качеството на публичните услуги в съответствие с очакванията на гражданите и бизнеса.
  След представянето на законопроекта, председателят на комисията Борис Ячев постави въпрос относно възможността инспекторатите да извършват проверки на търговски дружества с държавно участие. Уточнено беше, че тези дружества няма да бъдат обект на контрол от страна на инспекторатите, а от страна на други проверяващи органи като АДФИ и Сметна палата.
  След проведената дискусия, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика: с 7 гласа - „за“; 0 гласа - „въздържал се“ и 0 гласа - „против“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, №702-01-15, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 год.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  БОРИС ЯЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума