Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
31/01/2019

  С Т А Н О В И Щ Е
  вх.№953-22-1/12.02.2019г.

  Относно: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 31 януари 2019 година, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика разгледа и обсъди Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2019 г), приета с Решение № 40 от Министерски съвет и внесена на 24 януари 2019г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието - г-н Евгени Стоянов - заместник-министър и г-жа Биляна Белякова – директор на Дирекция „Международноправно сътрудничество и европейски въпроси“. Г-н Стоянов представи преамбюла на програмата, която се приема в изпълнение на чл. 105, ал. 1 и 4 от Конституцията на Република България, съгласно която Министерски съвет осъществява вътрешната и външната политика на страната, в съответствие с Конституцията и в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 2 от Постановление № 85 на Министерски съвет от 17 април 2007 година за координация по въпросите на Европейския съюз.
  Програмата е разработена в съответствие с работната програма на Европейската комисия за 2019 год., приоритетите на тройката председателства на Европейския съюз – румънско, финландско и хърватско от 1 януари 2019-та до 30 юни 2020–та година, както и Програмата на румънското председателство на Съвета на Европейския съюз, което в момента тече от 1 януари до 30 юни 2019 година. Повечето приоритетни въпроси от европейския дневен ред, които са от значение за страната през текущата година и изискват формулиране на националния интерес по всеки един от тях, са добре застъпени в така предложената годишна програма.
  С оглед предмета си на дейност и осъществяваните от нея дейности и наблюдения през изминалата година КБККИПЕ счита, че, за да се гарантира в максимална степен координирането и ефективното участие на страната на всички нива в процеса на вземане на решения на ЕС, последователното прилагане на европейските политики и постигането на положителни резултати в тази насока, е необходимо включването на темата, засягаща противодействието и превенцията на корупцията на национално и европейско ниво, в приоритетните теми и позиции в годишната програма. Явлението корупция представлява основна заплаха за сигурността и оптималното и пълноценно функциониране на държавния апарат и всички сфери на обществения живот. Поради което се очертава необходимост от акцентиране върху изпълнението и отчитането на действията по провеждането на политика на превенция и противодействие на корупционно поведение в предложените инициативи в приоритетните области на политиката на ЕС.
  Членовете на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика изразиха единодушно становище да се подкрепи Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2019 г., с цел България да продължи да прилага политики, насочени към постигането на одобрените национални цели по стратегията Европа 2020г.
  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „За“ – 9 гласа, „Против“ – 0 гласа , „Въздържал се“ – 0 гласа, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика подкрепя Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2019 година, № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г., като в изпълнение на чл. 118, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, съгласно който се предвижда постоянните комисии към НС, с изключение на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, да изработят по компетентност своите предложения за Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз, същата предлага следните две алтернативни предложения да бъдат включени в разискването за изработка на Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС, а именно:
  1.Обособяването на отделен раздел с наименование „Превенция и противодействие на корупцията“ в съдържанието на програмата
  или
  2.Включването на темата „Превенция и противодействие на корупцията“ в направлението „Борба с тежката и организираната престъпност и тероризма и напредък в изграждането на Съюза на сигурност“ или в “Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие“.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  БОРИС ЯЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума