Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
07/11/2019

  Доклад за първо гласуване
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ПОЛИТИКИТЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019г.

  На свое заседание, проведено на 06.11.2019 г., Комисията по политиките за българите в чужбина обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. в частта му за политиките към българите в чужбина.

  На заседанието присъстваха от Министерство на културата: Румен Димитров – заместник-министър, Даниела Кънева – държавен експерт в дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“; от Министерство на външните работи: Иван Найденов – постоянен секретар, Жасмина Ананиева – директор на дирекция „Бюджет и финанси“ и Калин Анастасов – главен секретар; от Министерството на образованието и науката: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ и Ваня Балчева - главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“; от Министерство на финансите – Ивайло Танев – главен експерт в дирекция „Държавни разходи“; от Държавна агенция за българите в чужбина – Димитър Владимиров – и.д. председател.

  Проектобюджетът на Министерство на културата беше представен от заместник-министър Румен Димитров. Той заяви, че Министерството финансира 11 културни института зад граница, които участват със свои програми и, че бюджетът на ведомството остава непроменен за 2020 година.
  Проектобюджетът на Министерство на външните работи беше представен от постоянен секретар Иван Найденов, който обяви, че има увеличение от 8,5 млн. лв в общите параметри на бюджета за 2020 г. Приоритетна задача е административното укрепване на консулските служби, чиито състав представлява 26 % от общия брой служители на Министерството. За обучение на служителите са предвидени малко над 35 хил. лв., за подобряване на интернет услугите в консулските служби са предвидени 200 хил. лв, осигурен е допълнителен кадрови капацитет във връзка с Брекзит.
  Проектобюджетът за 2020 г. от Министерство на образованието и науката бе представен от г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“. Тя обясни, че за подпомагане на образованието на българите в чужбина от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката са планирани 17 млн. 984 хил. лв., като най-голямото перо и тази година е за българските държавни и неделни училища в чужбина – 16 млн. лв. Също така, са планирани средства за командироване на преподаватели по Постановление на Министерския съвет № 103 по българки език, литература, история и география за осигуряване на литература за преподавателите в чуждестранните средни училища, както и за тяхната квалификация. Постановлението предвижда създаване на условия за облекчено завръщане на ученици, които желаят да продължат висшето си образование в България, като те вече няма да държат матура, а ще идват със сертификат за владеене на езика, придобит от българските училища в чужбина. Предвижда се да бъдат осигурени повече средства за командироване на лектори в чужбина.
  Ивайло Танев – главен експерт в дирекция „Държавни разходи“ в Министерство на финансите добави, че е предвидено 10 % увеличение на заплатите в Държавната агенция за българите в чужбина.
  От Държавната агенция за българите в чужбина –г-н Димитър Владимиров информира народните представители, че проектобюджетът на Държавната агенция за българите в чужбина е в общ размер на 994 хил. лв, от които 586 хил. лв. са за персонал, 398 хил. лв. са за издръжка на Агенцията, предвидени са и 10 хил. лв. капиталови разходи.
  Народният представител Кристиан Вигенин зададе въпрос към г-н Димитров какви средства са отделени за културния институт в Скопие и предложи между първо и второ четене те да бъдат увеличени.
  Заместник-министър Димитров отговори, че всички културни институти могат да кандидатстват по програмите на министерството на културата, което е много сериозен допълнителен източник на финансиране.
  В хода на дискусията председателят на Комисията и народните представители обсъдиха въпросите за възможността за осигуряването на средства за подпомагане на българските организации и медии в чужбина, като за целта бъде изпратено писмо до Министерски съвет с искане за създаване на програмен елемент към подпрограмата на ДАБЧ в размер на 100 хил. лв.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати:

  По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г., внесен от Министерския съвет гласували - „За” – 11 народни представители, „Против”– 6 народни представители, „Въздържал се“ – 1.

  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по политиките за българите в чужбина предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31.10. 2019 г.

  АНДОН ДОНЧЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПОЛИТИКИТЕ
  ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
  Форма за търсене
  Ключова дума