Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
01/10/2001 първо гласуване

  ДОКЛАД по законопроект № 154-01-46/19.09.2001 г. за изменение и допълнение
  на Закона за хазарта, внесен от н.п. Нина Чилова и група народни представители
  ДОКЛАД
  по законопроект № 154-01-46/19.09.2001 г. за изменение и допълнение на Закона за хазарта, внесен от н.п. Нина Чилова и група народни представители
  На заседание, проведено на 27 септември 2001 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта, внесен от н.п. Нина Чилова и група народни представители.
  Предложеният законопроект съдържа следните основни моменти:
  1. Предвижда се разделянето на досегашната Агенция за надзор върху застраховането и хазарта на два самостоятелни органа - Държавна комисия по хазарта към министъра на финансите и Агенция за застрахователен надзор към министерството на финансите. Настоящата нецелесъобразна административна структура, създадена с преходните и заключителни разпоредби в Закона за изменение допълнение на Закон за мерките срещу изпиране на пари (ДВ бр. 1/2001 г), не само не допринесе за ефективното регулиране на съвършено различни обществени отношения, а напротив - затрудни пряката контролна дейност на тези държавни органи. Освен това не се и направи опит да се обединят общите администрации, които продължиха да съществуват по досегашния си начин и състав, и дори общия брой се увеличи. В този смисъл са и категоричните становища и на професионалните организации и на работещите и в двете сфери.
  С предложените изменения в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта се създава единна администрация към министъра на финансите - Държавна комисия по хазарта, която ще се управлява от 5-членен колективен орган, назначаван от министъра на финансите, с правомощията да издава и отнема разрешения за хазартна дейност, при условията, предвидени в закона. Функциите по пряката контролната дейност върху законосъобразността на разрешената дейност ще се упражнява чрез специализираната и общата администрация на Държавната комисия.
  Агенцията за застрахователен надзор от своя страна ще осъществява специфичните си правомощия и задачи по реда и начините, предвидени в Закона за застраховането, което изрично ще бъде отразено в Преходните и заключителни разпоредби, както се прие след разискванията в комисията.
  2. С предложените редакции по отделни текстове се съкращават и оптимизират сроковете за извършване на действията по разглеждането на исканията от администрацията и вземане на решенията от държавната комисия по хазарта, като се предвидени и санкции за неспазване на тези срокове. За тази цел се премахват редица разпоредби, с които е установена действащата тромава и многостепенна административна процедура от различни държавни органи - Главна дирекция по хазарта, Агенция по контрол върху застраховането и хазарта и Държавната комисия по хазарта към Министерски съвет.
  Чрез предлаганият в законопроекта нов правен режим на администриране се постигат едновременно няколко цели - оптимизиране функционирането на държавната администрация, публичност и прозрачност при реализиране на нейните правомощия и ограничаване на възможностите за корупция или предпоставянето на други условия, водещи до различни форми на злоупотреби. Тези цели преследват създаването на законови гаранции за защита на държавния и обществен интерес, както и синхронизирането с приетите европейски стандарти за административно обслужване.
  След разискванията се проведе гласуване. Законопроектът беше подкрепен с 9 гласа “За”, 2 гласа “Против” и 3 гласа ”Въздържали се”.
  Въз основа на гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България да приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта.
  София, 1 октомври 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума