Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
04/12/2002 второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение на Закона за облагане на доходите на физическите лица
  Проект
  Второ четене
  Закон за изменение и допълнение на Закона за облагане на доходите на физическите лица
  Проект
  Второ четене


  (Обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г.; изм и доп., бр. 35, 71 и 153 от
  1998 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 1998 г. -
  бр. 35 от 1998 г.; бр. 50,103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110
  от 2001 г. и бр. 40, 45 и 61 от 2002 г.)
  Предложение на н.п. Нина Чилова за нов § 1:
  §1. В чл. 8, ал. 2 и ал. 6 числото “75” се заменя с “50”.
  Предложението беше оттеглено на заседанието на Комисията.
  § 1. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думата “неработоспособност” се заменя с “трайна
  неработоспособност”.
  2. Създава се т. 16:
  "16. предоставените държавни и национални награди на творци в областта
  на културата."
  Предложение на н.п. Димитър Ламбовски и Христо Механдов:
  В чл. 12, ал. 3 да се въведе режим идентичен с този в чл. 61а от ЗКПО
  като се предвиди преотстъпване на данъка 100 на сто за доходите от
  посочените в разпоредбата дейности.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п.Емилия Масларова и Петър Димитров:
  В чл. 12 се правят следните промени:
  а) в ал. 1 се създава нова т. 16, със следното съдържание:
  “16. По 100 лева месечно за издръжка на дете и на ученик до 18 — годишна
  възраст не получаващите детски надбавки. ”
  б) създава се нова ал. 5 със следното съдържание:  “(5) Не се облагат с данък доходите от труд на редовните студенти и
  докторанти за времето на нормативно определения срок на обучение."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 1. като
  предлага следната окончателна редакция:
  “§ 1. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 на края се поставя запетая и се добавя “доходите от
  инвестиции на активите на доброволните пенсионни фондове”.
  2. В т. 4 думата “неработоспособност” се заменя с “трайна
  неработоспособност”.
  3. Създава се т. 16:
  "16. предоставените държавни и национални награди на творци в
  областта на културата.”
  Предложение на н.п. Муравей Радев, Иван Г.Иванов, Веселин Черкезов,
  Димитър Йорданов, Йордан Нихризов и Росица Тоткова за създаване на
  нов § 1а:
  § 1а. В чл. 14 се създава нова т. 6 със следното съдържание:
  "6. необлагаемите суми за непълнолетни деца в следните годишни
  размери:
  - за едно непълнолетно дете 240 лв.;
  - за две непълнолетни деца 540 " ;
  - за три и повече непълнолетни деца 900 " .
  Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето
  за годината или съответна част от нея и писмено декларира, че същото е
  член на семейството и че при месечното облагане не са приспаднати
  необлагаемите суми по чл. 19, т. 9."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п, Муравей Радев, Иван Г.Иванов, Веселин Черкезов,
  Димитър Йорданов, Йордан Нихризов и Росица Тоткова за създаване на
  нов § 16:
  § 16. В чл. 19, ал. 2 се създава нова т. 9 със следното съдържание:
  "9. необлагаемите суми за непълнолетни деца в следните месечни
  размери:
  - за едно непълнолетно дете 20 лв.;
  - за две непълнолетни деца 45 " ;
  - за три и повече непълнолетни деца 75 " .
  Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето
  за месеца и писмено декларира, че същото е член на семейството."
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 2. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 след думите "Закона за отбраната и въоръжените сили на
  Република България" се поставя запетая и се добавя "по чл. 139г от Закона за
  съдебната власт".
  2. Създава се ал. 6:
  “(6) Данъчната основа по ал. 4 се намалява с облекченията за дарения в
  размер до 10 на сто, направени при условията и по реда на чл. 28."
  Предложение на н.п. Нина Чилова:
  В чл. 20, ал. 2 след думите “ лични вноски” се добавят “ до 40 лв.
  месечно ”, а след думите “премии/вноски ” се добавят “ до 40 лв. месечно ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага
  следната окончателна редакция на § 2:
  “§ 2. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  “(2)Облагаемият доход по ал. 1 се намалява с внесените през месеца за
  сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно и здравно
  осигуряване и доброволно осигуряване за безработица в общ размер до 10
  на сто от облагаемия доход по чл. 19, ал.1., както и с внесените през месеца
  за сметка на лицата премии/вноски по договори за застраховки “Живот” и
  застраховки “Живот”, ако са свързани с инвестиционен фонд в общ размер
  до 10 на сто от облагаемия доход по чл.19, ал.1.
  2. В ал. 5 след думите "Закона за отбраната и въоръжените сили на
  Република България" се поставя запетая и се добавя "по чл. 139г от
  Закона за съдебната власт".
  3. Създава се ал. 6:
  “(6) Данъчната основа по ал. 4 се намалява с облекченията за дарения
  в размер до 10 на сто, направени при условията и по реда на чл. 28."
  § 3. В чл. 21 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §3.
  Предложение на н.п. Нина Чилова
  В чл. 21, ал. 1, т. 2 след думите “ личните вноски ” се добавят “ до 480 лв.
  годишно”, а след думите “ премиите/вноските” се добавят ‘‘до 480 лв.
  годишно. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 3:
  “§ 3. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1:
  а) думите “чл. 23, ал. 2, т. 12, 20 и 22 и чл. 23, ал. 3, т. 9 и 13 от същия
  закон” се заменят с “чл. 23, ал. 2, т. 9, 14 и 15 и чл. 23, ал. 3, т. 5 и 9 от
  същия закон”
  б) т.2 се изменя така:
  “т.2. внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за
  доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за
  безработица в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход по ал. 1., както
  и внесените през годината за сметка на лицата премии/вноски по договори
  за застраховки “Живот” и застраховки “Живот”, ако са свързани с
  инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход по ал.
  1.”
  2. Ал. 2 се отменя.”
  § 4. В чл. 22, ал. 1 думите “чл. 21, ал. 2, избрали реда за облагане по този
  закон, както и за лицата по” се заличават.
  Предложение на н.п. Нина Чилова
  В чл. 22, ал. 1, т. 2 след думите “личните вноски ” се добавят “ до 480 лв.
  годишно”, а след думите “ премиите/вноските” се добавят “ до 480 лв.
  годишно ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага
  следната окончателна редакция на § 4:
  “§ 4. В чл. 22, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. думите “чл. 21, ал. 2, избрали реда за облагане по този закон, както
  и за лицата по” се заличават.
  2. т. 2. се изменя така:
  “2. вноски за пенсионни, здравни и други осигуровки, които лицата по
  закон са задължени да правят за своя сметка.”
  3. Създава се нова т.3 със следното съдържание:
  “3 внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за
  доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за
  безработица в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход след
  намаленията по т.1., както и внесените през годината за сметка на лицата
  премии/вноски по договори за застраховки “Живот” и застраховки
  “Живот”, ако са свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто
  от облагаемия доход след намаленията по т.1.”
  4. Досегашната т.3 става т.4 и се изменя така:
  “т.4 облекченията за дарения в размер до 10 на сто след намаленията
  по т.1, 2 и 3
  5. Досегашните т.4 и 5 стават съответно 5 и 6.”
  § 5. В чл. 26 се създава т. 9:
  “9. дивиденти, изплатени на местни физически лица от чуждестранни лица,
  които не са данъчно задължени по Закона за корпоративното подоходно
  облагане.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 5.
  Комисията предлага да се създаде нов §6:
  “§6 В чл.28 ал.1 думите “т.3” се заменят с “т.4”.
  § 6. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите “с определена от компетентните органи група
  инвалидност” се заменят със “със загубена работоспособност от 50 до 100 на
  сто”.
  2. В ал. 4 думите “с група инвалидност” се заменят със “със загубена
  работоспособност от 50 до 100 на сто, които упражняват дейността лично и не
  наемат работници”.
  3. В ал. 5 думите “както и нотариусите и лицата, упражняващи частна
  медицинска практика, когато формират данъчната основа по реда на Закона за
  корпоративното подоходно облагане” се заличават.
  Предложение на н.п. Димитър Милков Ламбовски и Христо Атанасов
  Механдов
  В чл. 29 , ал. 3 думите “ данъчната основа “ да се заменят с
  облагаемият доход ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага
  следната окончателна редакция на § 6. който става §7:
  “§ 7. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 думите “по чл. 22, ал.1 т. 2” се заменят с думите “по чл. 22, ал.
  1, т. 3”.
  2. В ал. 2 думите “и прехвърляне от индивидуална партида по партида
  на трето лице” се заличават.
  3. В ал. 3 думите “с определена от компетентните органи група
  инвалидност” се заменят със “с намалена работоспособност от 50 до 100 на
  сто”.
  4. В ал. 4 думите “с група инвалидност” се заменят със “с намалена
  работоспособност от 50 до 100 на сто.
  5. В ал. 5 думите “както и нотариусите и лицата, упражняващи частна
  медицинска практика, когато формират данъчната основа по реда на
  Закона за корпоративното подоходно облагане” се заличават
  6. В ал. 6 се създава изречение второ със следното съдържание: ”Не се
  облагат с данък по чл. 35 доходите съответстващи на частта от вноските, за
  които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 20, ал.2, чл.,21, ал.
  1, т. 2 и чл. 22, ал. 1 т. 3”
  7. Създава се ал. 7:
  “(7) При прехвърляне на суми от индивидуална партида по партида на
  трето лице прехвърлителят се облага с окончателен данък по реда на чл. 40. В случаите на изменение на застрахователния договор, за който са
  ползвани облекченията по чл. 20 ал.2, чл. 21 ал. 1 т. 2, и по чл. 22 ал. 1 т. 3 с
  договор, за който не могат да се ползват посочените облекчения, внесените
  суми се облагат по реда на чл. 40.”
  § 7. В чл. 30, ал. 1 думите “и не са регистрирани по смисъла на Закона за
  данък върху добавената стойност" се заличават.
  Предложение на н.п. Муравей Радев, Иван Г.Иванов, Веселин Черкезов,
  Димитър Йорданов, Йордан Нихризов и Росица Тоткова:
  В чл. 30 се създават две нови алинеи със следното съдържание:
  “(3) Лицата, упражняващи дейности по чл. 31, ал. 1, т. 7, включително,
  когато отговарят на изискванията по ал. 1 могат по свой избор да бъдат
  облагани по общия ред на закона, вместо с патентен данък."
  "(4) Лицата по ал. 3 са длъжни счетоводно да доказват своите приходи и
  разходи, ши да ползват нормативно определените разходи по чл. 22 на закона.
  Същите ежегодно подават годишна декларация по образец и в срока по чл. 40."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Нина Чилова за нов §
  “ §...В чл. 30, ал. 1 и ал. 2 числото “75 ” се заменя с “50”.
  Предложението беше оттеглено на заседанието на Комисията.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 7, който става §
  8.
  § 8. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думата “настаняване” се добавя “с не повече от 20 стаи” и
  таблицата се изменя така:
  б) в т. 2 след думата “развлечения” се добавя “с не повече от 100 места за
  консумация”, а в буква “г”, ред "3 звезди" числото “20” се заменя с “30”;
  в) в т. 3 накрая се добавя ”до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта” и
  таблиците към букви "а" и "б" се изменят така:
  "Група 0 Мярка,
  (нулева) за 1 кв. м Зона/лв.


  г) точка 4 се изменя така:
  “4. платени паркинги - за едно място за паркиране в зависимост от групите
  по функционалния тип на населеното място:

  д) в т. 7 се правят следните изменения:
  аа) в буква “ж” думата “ксероксни” се заменя с “копирни”;
  бб) буква “з” се изменя така:
  “з) козметични услуги, поставяне на татуировки - на брой работно място:
  Столична община - зона/лв.


  вв) буква “м” се изменя така:
  “м) услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни
  средства:
  - авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски услуги, автомивки и
  други услуги:
  Столична община - зона/лв.
  гг) буква “н” се отменя;
  е) в ал. 3, т. 2 думите "балнеоложките центрове Сандански, Хисаря,
  Велинград" се заличават.
  Предложение на н.п. Йордан Нихризов:
  В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  В ал. 1 се правят следните изменения:
  а) т. 1. Хотели и други средства за настаняване : числото 250 се заменя с
  числото 200; числото 200 с числото 160; числото 75 се заменя с числото 60;
  числото 25 се заменя с числото 20;
  б) В т. 2 се прибавя изречение второ със следното съдържание: “ За
  местата, разположени на открити площи, данъкът се определя като
  данъчната ставка се умножи с коефициент 0,5”.
  В таблицата се правят следните изменения:
  а) ресторанти 1-2 звезди група I— числото 35 се заменя с 25; за II група —
  числото 15 се заменя с числото 12; за III група- числото 5 се заменя с числото
  3; за 3 звезди — за I група числото 60 се заменя с числото 50; за II група
  числото 30 се заменя с числото 25; за IV група — числото 6 се заменя с числото
  5.
  б) заведения за бързо обслужване - за 1- 2 звезди : I група — числото 20 се
  заменя с числото 15; за II група - числото 8 се заменя с числото 7; за 3 звезди
  — за I група числото 35 се заменя с числото 25; за II група — числото 20 се
  заменя с числото 12; за III група - числото 6 се заменя с числото 5.
  в) питейни заведения, с изключение на посочените в б”е”: 1-2 звезди:
  група I — числото 20 се заменя с числото 15, за II група числото 8 се заменя с
  числото 7; за 3 звезди — за I група — числото 35 се заменя с числото 32.
  г ) кафе- сладкарници: 1-2 звезди: група I- числото 20 се заменя с числото
  16; група II се заменя с числото 7; за 3 звезди- за I група - числото 50 се заменя
  с числото 40;
  д ) барове- дневни: 2 звезди- група I; числото 50 се заменя с числото 40; II
  група- числото 30 се заменя с числото 25;
  е) бюфети и павилиони- за обект, група I — числото 500 се заменя с
  числото 375, група II — числото 300 се заменя с числото 250; група III
  числото 100 се заменя с числото 85; група - IV- числото 75 се заменя с
  числото 65. ”
  в) т. 3 в група 0 Столична община числото 20 се заменя с числото 16;
  числото 16 се заменя с числото 12, числото 11 се заменя с числото 8 и числото
  6 се заменя с числото 4. За Бургас, Варна и Пловдив числото 18 се заменя с
  числото 16, за I група числото 17 се заменя с числото 15. За трета група
  числото 6 се заменя с числото 5.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Веселин Черкезов, Димитър Йорданов, Йордан
  Нихризов, Кина Андреева и Георги Хубенов
  1. Предлагаме да бъде диференциран патентния данък за услугите
  по ремонт и поддържане на автомобили, като сегашната буква “м ” се
  разделя на две със следните текстове:
  м) авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски услуги и други
  услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни
  средства:


  2. Патентния данък за услугите по буква “н ” строителни и
  строително-ремонтни услуги, с изключение на изброените в букви “о ” и “п ” да
  бъде в следните размери:
  4. Патентния данък за стъкларски услуги по буква “п” да се приеме в
  слеедните размери:


  Комисията подкрепя предложението по т. 1 в частта за диференциация
  на услугите по б.“м” и не подкрепя предложението по т. 2.3 и 4
  Предложение на Веселин Черкезов, Димитър Йорданов, Кина Андреева,
  Йордан Нихризов и Георги Хубенов
  В чл. 31, ал. 1, т. 7 се правят следните изменения:

  а) дърводелски услуги:


  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Росица Тоткова, Димитър Йорданов, Кина
  Андреева, Йордан Нихризов и Георги Хубенов
  е) бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-
  фризьорски услуги:


  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Мария Стоянова, Димитър Йорданов, Кина
  Андреева, Йордан Нихризов и Георги Хубенов
  Предлагаме да бъдат изменени размерите на патентните данъци за
  следните дейности
  р) поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди,
  ремонт на музикални инструменти:
  я) ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офистехника
  (копирни апарати, факсапарати, принтери, климатици и други) - съобразно
  функционалния тип на населеното място:


  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на Муравей Радее, Веселин Черкезов, Димитър Йорданов
  и Мария Стоянова
  Предлагаме да бъдат изменени размерите на патентния данък за
  дейността посреднически услуги при покупко — продажба, замяна и отдаване
  под наем на недвижими имоти - на един обект за извършване на дейността,
  както следва:


  ц) "посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под
  наем на недвижими имоти - на един обект за извършване на дейността:

  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Нина Радева

  1. В чл. 31, ал. 1, т. 5 - складове за търговия на едро се отменя.
  2. В чл. 31, ал. 1, т. 7, буква “ц” се изменя така:
  ц) посреднически услуги при покупко — продажба, замяна и отдаване под
  наем на недвижими имоти — на един обект за извършване на дейността:
  Група/лв. Варна I II III IV, V VI, VII, VIII
  0 Бургас
  Пловдив
  3 500 2 500 1 500 700 400 200 100
  3. В чл. 31, ал. 3, т. 2 изразът “ с изключение на дейността по ал. 1, т. 3,
  буква “б ” за Бургас, Варна и Пловдив ” се заменя с израза : ” с изключение на
  дейностите по ал. 1, т. 3, буква “б ” и ал. 1, т. 7, буква “ц ” за Бургас, Варна и
  Пловдив. ”
  Предложените изменения да влязат в сила от 01.01.2003 г.
  4. В чл.31, ал.1, т. 7 ,б”в” - търговия, изработка и услуги за изделия от
  благородни метали ” се изменя така:
  Група лева
  Столична община 2 500
  I 1500
  II 1000
  III 900
  IV- V 700
  VI- VIII 500
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова, Мария Стоянова, Никола
  Николов и Васил Маринчев
  Чл. 31, ал. 1, т. 7 буква “ф ” се изменя така
  Ф1) биоенерголечители и природолечители:
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага
  следната окончателна редакция за § 8. който става § 9:
  “§ 9. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думата “настаняване” се добавя “с не повече от 20 стаи” и
  таблицата се изменя така:


  б) в т. 2 след думата “развлечения” се добавя “с не повече от 100 места
  за консумация”, а в буква “г”, ред "3 звезди” числото “20” се заменя с “30”;
  в) в т. 3 накрая се добавя ”до 100 кв. м нетна търговска площ на
  обекта” и таблиците към букви "а" и ”б” се изменят така:
  “Група 0 Мярка,
  (нулева) за 1 кв. м Зона/лв.

  г) точка 4 се изменя така:

  “4. платени паркинги - за едно място за паркиране в зависимост от
  групите по функционалния тип на населеното място:


  д) т. 5 се отменя.
  е) в т. 7 се правят следните изменения:
  аа) буква “в” се изменя така:
  "в) търговия, изработка и услуги за изделия от благородни
  метали:  бб) в буква “ж” думата “ксероксни” се заменя с “копирни”;
  вв) буква “з” се изменя така:
  “з) козметични услуги, поставяне на татуировки - на брой
  работно място:
  Столична община - зона/лв.
  гг) буква “м” се изменя така:
  “м) услуги по техническото обслужване и ремонта на
  моторни превозни средства:
  - авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски
  услуги, и други услуги:
  Столична община - зона/лв.


  дд) буква “н” се отменя;
  ее) буква “ц” се изменя така:
  “ц) посреднически услуги при покупко - продажба, замяна и
  отдаване под наем на недвижими имоти - на един обект за извършване
  на дейността:

  2. в ал. 3:
  а) т. 2 думите” с изключение на дейността по ал. 1, т. 3, буква “б” за
  Бургас, Варна и Пловдив” се заменят с думите :” с изключение на
  дейностите по ал. 1, т. 3, буква “б” и ал. 1, т. 7, буква “ц” за Бургас, Варна и
  Пловдив.”
  б) в т. 3 след думите “ т. 4, 5 или 6 на ал. 3” се поставя запетая и се
  добавят думите “а за балнеоложките центрове Сандански, Хисаря,
  Велинград и планинския център Банско и в случаите на дейност по ал. 1, т.
  3 и 11 и чл. 32, ал. 5”.
  § 9. В чл. 32 ал. 5 се изменя така:
  “(5) Лицата, извършващи обучение на водачи на моторни превозни
  средства, заплащат годишен данък за дейност с едно моторно превозно
  средство и в зависимост от функционалния тип на населеното място в следните
  размери:
  Група/лв.


  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за §9,
  който става §10.
  Предложение на н.п. Стойчо Кацаров, Евгени Чачев, Веселин Черкезов
  и Димитър Йорданов
  В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Размерите на годишния патентен данък на лицата, извършващи
  обучение на водачи за моторни превозни средства — за едно превозно средство
  в зависимост от функционалния тип населено място стават:
  група нулева и първа - 950 лв.;
  група втора - 850”;
  група трета - 700”;
  групи четвърта и пета - 550”;
  групи шеста, седма и осма - 400 % "
  2. Създава се второ изречение със следния текст:
  "Лицата, извършващи обучение на водачи на мотоциклети заплащат 50
  на сто от годишния данък за обучаващите водачи на моторни превозни
  средства."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната окончателна редакция за § 9, който
  става § 10:
  “§ 10. В чл. 32 ал. 5 се изменя така:
  “(5) Лицата, извършващи обучение на водачи на моторни превозни
  средства, заплащат годишен данък за дейност с едно моторно превозно
  средство и в зависимост от функционалния тип на населеното място в
  следните размери:


  § 10. В чл. 33 ал. 5 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §10, който става §11.

  Предложение на Веселин Черкезов, Димитър Йорданов, Елиана
  Масева, Йордан Нихризов и Георги Хубенов
  В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 се отменя.
  2. Създават се нови ал. 6 и 7 със следното съдържание:
  "/6/ Лицата по чл. 31, ал. 1, т. 7, букви: "а", "б", "д", "л” и "н", когато
  извършват само поправка, ремонт и репаратура заплащат 50 на сто от
  размера на патентния данък по съответната буква."
  "/7/. Лицата по ал. 6 поставят на видно място декларацията до
  данъчната администрация, от която е видно, че извършват само поправка,
  ремонт и репаратура. За нарушение на това условие същите лица се наказват
  с глоба в двойния размер от основния патентен данък за съответната
  дейност, а при повторно нарушение - в петорен размер."
  Комисията подкрепя предложението по т.1 и не подкрепя по по т.2. и
  предлага следната окончателна редакция на § 10. който става §11:
  “§ 11. В чл. 33 ал. 5 се отменя.”
  § 11. Таблицата към чл. 35 се изменя така:
  Предложение на н.п. Муравей Радев, Иван Г.Иванов, Веселин Черкезов,
  Димитър Йорданов, Йордан Нихризов и Росица Тоткова.
  Таблицата към чл. 35 придобива следната редакция:
  " Годишна данъчна основа Данък
  До 1320 лв. Необлагаеми
  от 1320.01 до 1920лв. 15% за горницата над 1320лв.
  “ 1920,01 " 3120 " 90 " + 20% - " - 1920
  "3120,01" 6120" 330" +24% - "3120
  "6120,01 " 12000 " 1050 " + 27%- " - 6120
  Над 12000 лв. 2637,60 + 29% - " - 12000
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п.Емилия Масларова и Петър Димитров
  Таблицата по чл. 35 придобива следния вид:
  Годишна данъчна основа Данък
  До 1680 необлагаем
  От 1680 до 2400 15% за горницата над 1680 лв.
  От 2400 до 4800 108 лв. плюс 18% за горницата над
  2400 лв.
  От 4800 до 9600 лв. 540 лв. плюс 23% за горницата
  над 4800 лв.
  От 9600 до 18000 1644 лв. плюс 29% за горницата
  над 9600 лв.
  Над 18000 лв. 4080 лв. плюс 34% за горницата
  над 18000 лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 11. който става
  §12.
  § 12. В чл. 36 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “както и лицата по чл. 21, ал. 2, избрали реда за облагане
  по този закон” се заличават.
  2. В ал. 4 думите “както и лицата по чл. 21, ал. 2, избрали реда за
  формиране на данъчната основа по Закона за корпоративното подоходно
  облагане” се заличават.
  Предложение на н.п. Димитър Ламбовски и Христо Механдов
  В чл. 36, ал. 2 думите “ облагаемият доход” да се заменят с “ данъчната
  основа ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Муравей Радев, Иван Г.Иванов, Веселин Черкезов,
  Димитър Йорданов, Йордан Нихризов и Росица Тоткова.
  В чл. 36, ал. 1 се прави следното изменение:
  “Последните думи “ 20 на сто “ се променят на “ 15 на сто ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага
  следната окончателна редакция за § 12. който става § 13:
  “§ 13. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “по чл. 21, ал. 3” се добавя съюза “и”,
  думите “както и лицата по чл. 21, ал. 2, избрали реда за облагане по този
  закон” се заличават, а числото “20” се заменя с числото “15”.
  2. В ал. 4 думите “както и лицата по чл. 21, ал. 2, избрали реда за
  формиране на данъчната основа по Закона за корпоративното подоходно
  облагане” се заличават, а думите “същия закон” се заменят с думите
  “Закона за корпоративното подоходно облагане”.”
  § 13. Таблицата към чл. 38 се изменя така:
  Предложение на н.п. Муравей Радев, Иван Г.Иванов, Веселин Черкезов,
  Димитър Йорданов, Йордан Нихризов и Росица Тоткова.
  Таблицата към чл. 38 придобива следната редакция:
  "Месечна данъчна основа Данък
  До 110 лв. Необлагаеми
  От 110.01 до 160лв. 15% за горницата над 110лв.
  " 160.01 " 260 " 7.50 " + 20% - " - 160 "
  " 260.01 " 510 " 27.50 " + 24% - " - 260 "
  21  " 510.01 " 1000 " 87.50 " + 27% - " - - 510 ".
  Над 1000 лв. 219.80 + 29% - " - - 1000"
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Емилия Масларова и н.п. Петър
  Димитров
  Таблицата по чл. 38 придобива следния вид:
  Годишна данъчна основа Данък
  До 140 лв. Необлагаем
  От 140 до 200 лв. 15% за горницата над 140 лв.
  От 200 до 400 лв. 9 лв. плюс 18% за горницата над
  200 лв.
  От 400 до 800 лв. 45 лв. плюс 23% за горницата над400 лв.
  От 800 до 1500лв. 137лв. плюс 29% за горницата над 800 лв.
  Над 1500 лв. 340 лв. плюс 34% за горницата над 1500 лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 13, който
  остава § 14.
  § 14. В чл. 40, ал. 1, изречение първо точката се заменя със запетая и се
  добавя “20 на сто” се добавя “а тези по чл. 26, т. 9 - с окончателен данък в
  размер 15 на сто”.
  Предложение на н.п. Муравей Радев, Иван Г.Иванов, Веселин Черкезов,
  Димитър Йорданов, Йордан Нихризов и Росица Тоткова.
  В чл. 40 числото “8” се заменя с “9”, а числото “20” се заменя с “15”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага
  следната окончателна редакция за § 14. който става § 15;
  “§ 15. Чл. 40 се изменя така:
  (1) Доходите по чл. 26, т. 2 - 8 се облагат с окончателен данък в размер
  20 на сто, а тези по чл. 26, т. 9 - с окончателен данък в размер на 15 на сто.
  Не се облагат с окончателен данък получените суми по чл. 29, ал. 6. Не се
  облагат с окончателен данък доходите по чл. 26, т. 8, съответстващи на
  частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение
  по реда на чл. 20, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 22, ал. 1, т.З.


  (2) Данъкът по ал. 1 се удържа и внася върху брутния размер на дохода
  от платеца на дохода, когато последният е предприятие. В случаите по чл.
  29, ал. 7 данъкът се удържа и внася от предприятието прехвърлящо
  средства от партидата на прехвърлителя. В останалите случаи се прилага
  съответно чл. 36, ал. 3, т. 2.”
  § 15. В чл. 41 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение второ думите “без приложението” се заменят с
  “включително приложенията към него”;
  б) създава се изречение трето:
  “Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети са одитирани,
  подават и копие от доклада по Закона за независимия финансов одит.”
  2. В ал. 4 думата “местоживеене” се заменя с “постоянен адрес”.
  3. В ал. 5 думата “местоживеене” се заменя с “постоянен адрес”.
  Предложение на н.п. Димитър Ламбовски и Христо Механдов
  В чл. 41, ал. 1 изречение трето да се промени и да се създаде изречение
  четвърто със следните текстове:
  “Еднолични търговци, чийто годишни финансови отчети подлежат на
  задължителен финансов одит съгласно Закона за счетоводството, подават и
  копие от доклада по Закона за независимия финансов одит. Ако независимия
  финансов одит не е завършил до 15 април одиторският доклад се подава
  допълнително, но не по — късно от един месец от датата на съставянето му. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 15, който става
  § 16 със следната окончателна редакция:
  “§ 16. В чл. 41 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение второ думите “без приложението” се заменят с
  “включително приложенията към него”;
  б) създават се изречение трето и четвърто:
  “Еднолични търговци, чийто годишни финансови отчети са
  одитирани, подават и копие от доклада по Закона за независимия
  финансов одит. Ако независимият финансов одит не е завършил до 15
  април, одиторският доклад се подава допълнително, но не по - късно от
  един месец от датата на съставянето му.”
  2. В ал. 4 думата “местоживеене” се заменя с “постоянен адрес”.
  3. В ал. 5 думата “местоживеене” се заменя с “постоянен адрес”.”
  § 16. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Промените в обстоятелствата по ал. 1, водещи до увеличаване размера
  на данъка, се декларират непосредствено преди настъпването им.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Размерът на данъка се намалява при преустановяване на съответната
  дейност по чл. 31 и 32, причинено от непреодолима сила или от други особени,
  непредвидени и непредотвратими обстоятелства, включително обстоятелства,
  свързани със здравословното или физиологичното състояние на лицата, които
  са причинили преустановяване на дейността за данъчната година. Наличието на
  тези обстоятелства се декларира в срок 7 дни от настъпването им и се
  удостоверява с документи, издадени от компетентните органи.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Предложение на н.п. Георги Пирински
  В чл. 43 се създават следните нови алинеи :
  ал. 4
  1. Лицата, подлежащи на облагане с годишен патентен данък по чл. 31 и
  чл. 32 заплащат данък от датата на придобиване правото на ефективно
  упражняване на дейността, удостоверена с допълнителна декларация.
  2. Ефективното удостоверяване на дейността започва след
  придобиването на целия набор разрешителни документи.
  3. При липса на изрично изразена дата на ефективно започнала дейност,
  за такава се зачита датата на подаване на първоначалната данъчна
  декларация. ”
  “ал. 5. При прекратяване на наемен договор и при спиране на дейността
  от специализиран държавен орган надвнесения данък се възстановява. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя предложението на вносителя за § 16, и
  предлага §16 да отпадне.
  § 17. В чл. 51, ал. 2 думата “местоживеене” се заменя с “постоянен адрес”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 17.
  § 18. В чл. 54, ал. 1 думата “местоживеене” се заменя с “постоянен адрес”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 18.
  § 19. В чл. 63, ал. 2 след думите "по чл. 57" се поставя запетая и се добавя
  “както и за посочване на неверни или непълни данни в нея”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 19.
  Предложение на н.п. Янаки Стоилов за нов §...:
  В § 1 “ Допълнителните разпоредби ” да се създаде нова точка 51, със
  следното съдържание:
  “ т. 51. Население по смисъла на този закон е числото, което се получава
  като разлика между броя на лицата, регистрирани по постоянен адрес в
  населеното място и броя на лицата, които са заявили настоящ адрес извън
  същото населено място. Данните за определяне на населението се вземат от
  служба “ГРАО” при съответната община. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за нов § 20:
  “§ 20. § 26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
  изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите
  лица (ДВ, бр. 110 от 2001 г.) се отменя.”
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 г.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 20, който става
  §21.
  София, 4 декември 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума