Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда и социалната политика
Комисия по труда и социалната политика
19/07/2004 второ гласуване

  ДОКЛАД
  Относно: Второ гласуване на Законопроект за интеграция на хората с увреждания.
  ДОКЛАД


  Относно: Второ гласуване на Законопроект за интеграция на хората с
  увреждания.

  УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

  Комисията по труда и социалната политика на свои заседания разгледа
  общ проект на закон за интеграция на хората с увреждания №453-08-
  19/22.04.2004 г., изготвен от приетите от Народното събрание на първо
  гласуване Законопроект за интеграция на хората с увреждания № 302-01-
  50/15.10.2003 г., внесен от Министерски съвет и Законопроект за равнопоставеност на хората с увреждания №354-01-103/29.10.2003г., внесен от
  Анели Чобанова и група народни представители. Бяха обсъдени писмените
  предложения на народните представители, както и направените предложения по
  време на заседанията на комисията.
  Комисията предлага на Народното събрание за второ гласуване следния  ЗАКОН
  за интеграция на хората с увреждания

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на
  Глава първа.
  Чл. 1. Този закон урежда правата на хората с увреждания и
  обществените отношения, свързани с тяхната интеграция.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  Член 1 се изменя така:
  “Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани С
  интеграцията на хората с увреждания. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 1;
  “Чл.1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с
  интеграцията на хората с увреждания.”
  Чл. 2. Законът има за цел създаване на условия и гаранции за:
  1. равнопоставеност и самоопределение на хората с увреждания;
  2. социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на
  правата им;
  3. подкрепа на хората с увреждания и техните семейства;
  4. интегриране на хората с увреждания в работна среда.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  1. Думата “законът ” да се замени с “Този закон
  2. В т. 1 да отпадне думата “самоопределение ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 2:
  “ Чл. 2. Този закон има за цел създаване на условия и гаранции за:
  1. равнопоставеност на хората с увреждания;
  2. социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на
  правата им;
  3. подкрепа на хората с увреждания и техните семейства;
  4. интегриране на хората с увреждания в работна среда.”
  Чл. 3. Не се допуска пряка или непряка дискриминация по отношение
  на хората с увреждания.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.  3
  Чл. 4. Интеграцията на хората с увреждания се осъществява чрез:
  1. медицинска и социална рехабилитация;
  2. образование и професионална подготовка;
  3. трудова заетост и преквалификация;
  4. достъпна жизнена и архитектурна среда;
  5. социални услуги;
  6. социално-икономическа защита.
  Предложение на народния представител Анели Чобанова:
  Да се създаде т. 7 със следното съдържание:
  "7. достъпна информация. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В чл. 4, т. 3 изразът “и преквалификация ” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 4:
  “Чл. 4. Интеграцията на хората с увреждания се осъществява чрез:
  1. медицинска и социална рехабилитация;
  2. образование и професионално обучение;
  3. трудова заетост;
  4. достъпна жизнена и архитектурна среда;
  5. социални услуги;
  6. социално-икономическа защита;
  7. достъпна информация.”
  Глава втора
  ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
  Комисията подкрепя наименованието на Глава втора.
  Чл. 5. (1) Министерският съвет определя и провежда държавната
  политика за интеграция на хората с увреждания.
  (2) Държавната политика за хората с увреждания се провежда от
  Министерски съвет, областните администрации, органите на местно
  самоуправление, в сътрудничество с национално представените организации на
  и за хората с увреждания, национално представените организации на
  работодателите и национално представените организации на работниците и  4
  служителите, съобразно приетата държавна стратегия за равни възможности на
  хората с увреждания и законодателството на Република България.
  (3) Държавните органи и органите на местното самоуправление
  съобразно своите правомощия приемат нормативни актове, стратегии, програми,
  стандарти и други документи, свързани с интеграцията на хората с увреждания.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изразът “и провежда ” се заличава.
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  “(2) Министърът на труда и социалната политика разработва,
  координира и провежда държавната политика за интеграция на хората с
  увреждания. В провеждането на държавната политика за хората с
  увреждания се включват и областните администрации и органите на местно
  самоуправление.
  (3) Държавата осъществява политиката за хората с увреждания в
  сътрудничество с национално представените организации на и за хората с
  увреждания, национално представените организации на работниците и
  служителите, и национално представените организации на работодателите
  съобразно приетата държавна стратегия за равни възможности на хората с
  увреждания. ”
  Комисията подкрепя предложението по т.1.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т.2.
  Предложение на народния представител Валери Цеков:
  Алинея 2 да придобие следното съдържание:
  “(2) Държавната политика за интеграция на хората с увреждания се
  провежда от Министерския съвет, министъра на труда и социалната
  политика, областните управители, органите на местното самоуправление в
  сътрудничество с национално представените организации на и за хората с
  увреждания, национално представените организации на работодателите и
  национално представените организации на работниците и служителите,
  съобразно приетата държавна стратегия за равни възможности на хората с
  увреждания. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на наводните представители Румяна Георгиева и
  Борислав Цеков:
  В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 придобива следната редакция:  5
  “(2) Държавната политика за хората с увреждания се провежда от
  Министерски съвет, областните администрации, органите на местното
  самоуправление в сътрудничество с организациите на хората с увреждания,
  регистрирани в обществена полза по реда на Закона за юридическите лица с
  нестопанска цел. ”
  2. В ал.3 след думата °увреждания ’’ се поставя запетая и се добавя
  изразът „след задължително консултиране с организациите на хората с
  увреждания
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 5.
  “Чл. 5. (1) Министерският съвет определя държавната политика за
  интеграция на хората с увреждания.
  (2) Държавната политика за интеграция на хората с увреждания се
  провежда от Министерския съвет, министъра на труда и социалната
  политика, областните управители, органите на местното самоуправление в
  сътрудничество с национално представителните организации на и за
  хората с увреждания, национално представителните организации на
  работодателите и национално представителните организации на
  работниците и служителите, съобразно приетата държавна стратегия за
  равни възможности на хората с увреждания.
  (3) Държавните органи и органите на местното самоуправление
  съобразно своите правомощия приемат нормативни актове, стратегии,
  програми, стандарти и други документи, свързани с интеграцията на
  хората с увреждания.”
  Чл. 6. (1) За осъществяване на сътрудничество в областта на
  интеграцията на хората с увреждания към Министерския съвет се създава
  Национален съвет за интеграция на хората с увреждания.
  (2) Съветът по ал. 1 е орган с консултативни функции, в който
  участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, и
  представители на национално представителните организации на хората с
  увреждания и национално представителните организации за хората с
  увреждания, на представителните организации на работниците и служителите и
  на работодателите на национално равнище и на Националното сдружение на
  общините в Република България.
  (3) Министерският съвет приема правилник за устройството и
  дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и
  определя критериите за представителство на организациите на хора с
  увреждания и на организациите за хора с увреждания.  6
  Предложение на народния представител Анели Чобанова:
  В чл. 6 да се извършат следните промени:
  1. Текстът на ал. 2 придобива следния вид:
  “(2) Съветът по ал.1 е орган с консултативни функции, в който
  участват представители на:
  1. държавата, определени от Министерски съвет;
  2. национално представените организации на хората с увреждания;
  3. национално представените организации за хора с увреждания;
  4. представителните синдикални организации;
  5. националните организации на работодателите;
  6. националното сдружение на общините в Република България."
  2. създава се нова ал.3 по текста на чл.3, ал.3 от сега действащия
  Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, със
  следното съдържание:
  “ (3)Всички нормативни актове, касаещи хората с увреждания се
  приемат след предварително становище по тях от Националния съвет за
  интеграция на хората с увреждане. ”
  3. Досегашната ал.3 става ал.4.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т.1.
  Комисията подкрепя предложението по т.2 и 3.
  Предложение на народните представители Румяна Георгиева и
  Борислав Цеков:
  1. Алинея 2 придобива следната редакция:
  “(2) Съветът по ал. 1 е орган с консултативни функции, в който
  участват представители на организациите на хората с увреждания. "
  2. В ал.3 да отпадне изразът “и на организациите за хората с
  увреждания
  3. да се създаде нова ал.4 със следното съдържание:
  “(4) При разглеждане на важни въпроси с политически характер
  (стратегии, програми, нормативни актове) националният съвет за интеграция
  на хората с увреждания се обръща за становище към организациите на хората
  с увреждания, не представени в него. ”
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т.1.
  Комисията не подкрепя предложенията по т.2 и 3.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  1. В чл. 6, ал. 1 след думата “сътрудничество ” се добавя израза “при
  разработване и провеждане на политиките ”.
  2. Алинея 3 да се измени така:

  7
  “(3) Нормативните актове за хората с увреждания се приемат след
  предварително становище на Националния съвет на за интеграция на хората
  с увреждания. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  1. Да се създаде нова ал.3:
  “(3) Всички нормативни актове за хората с увреждания се приемат
  след предварително становище на Националния съвет на интеграция на хората
  с увреждания. ”
  2. Досегашна ал.3 става ал.4.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 6:
  “Чл. 6. (1) За осъществяване на сътрудничество при разработване и
  провеждане на политиката в областта на интеграцията на хората с
  увреждания към Министерският съвет се създава Национален съвет за
  интеграция на хората с увреждания.
  (2) Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е
  консултативен орган, в който участват представители на: държавата,
  определени от Министерския съвет, национално представителните
  организации на хората с увреждания, национално представителните
  организации за хората с увреждания, национално представителните
  организации на работниците и служителите, национално представителните
  организации на работодателите и Националното сдружение на общините в
  Република България.
  (3) Нормативните актове за хората с увреждания се приемат след
  предварително становище на Националния съвет за интеграция на хората с
  увреждания.
  (4) Министерският съвет приема правилник за устройството и
  дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и
  определя критериите за представителност на организациите на хора с
  увреждания и на организациите за хора с увреждания."
  Чл. 7. (1) За изпълнение на държавната политика за интеграция на
  хората с увреждания се създава Агенция за хората с увреждания към министъра
  на труда и социалната политика.
  (2) Агенцията за хората с увреждания е изпълнителна агенция -
  второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и
  социалната политика, и е юридическо лице със седалище София.  8
  (3) Агенцията за хората с увреждания се представлява и ръководи от
  изпълнителен директор.
  (4) Дейността, структурата и числеността на персонала на Агенцията
  за хората с увреждания се определят с устройствен правилник, приет от
  Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната
  политика.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 7:
  “Чл. 7. (1) За изпълнение на държавната политика за интеграция
  на хората с увреждания се създава Агенция за хората с увреждания.
  (2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка-
  второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София и
  има статут на изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната
  политика.
  (3) Агенцията за хората с увреждания се представлява и ръководи
  от изпълнителен директор.
  (4) Дейността, структурата и числеността на персонала на
  Агенцията за хората с увреждания се определят с устройствен правилник,
  приет от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и
  социалната политика.”
  Чл. 8. Агенцията за хората с увреждания:
  1. осъществява изпълнението на държавната политика за интеграция на
  хората с увреждания;
  2. разрешава производството, вноса, продажбата и поддръжката на
  помощни средства, приспособления и съоръжения и контролира спазването на
  утвърдени критерии и стандарти за предоставяне на помощни средства;
  3. води регистър на специализираните предприятия и кооперации на
  хората с увреждания;
  4. участва и дава задължително становище при изготвянето на проекти
  за нормативни актове, свързани с хората с увреждания;
  5. разработва програми и финансира проекти за стимулиране
  стопанската инициатива на хората с увреждания;
  6. извършва и други дейности, определени с акт на Министерския
  съвет.
  Предложение на наводните представители Румяна Георгиева и
  Борислав Цеков:
  В чл.8се правят следните изменения:
  1. Тонка 6 от проекта отпада.
  2. Създават се нови т. 6, 7, 8 и 9 със следното съдържание:  9
  “6. подпомага държавните органи и органите на местното
  самоуправление при осъществяване на правомощията им, свързани с
  интеграцията на лицата с увреждания;
  7. осъществява методическо ръководство и контролира
  стандартите за качество в комисиите за извършване на социална оценка към
  дирекциите "Социално подпомагане ” на Агенцията за социално подпомагане;
  8. осъществява правна и социална защита на лицата с увреждания;
  9. извършва проучвания и анализи на действието на нормативни
  актове, засягащи хората с увреждания. Резултатите от проверката се
  включват в ежегодния доклад на Агенцията, представян на Министерския
  съвет. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова :
  В чл. 8, т. 2 думата “разрешава " се заменя с думата “контролира
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Емилия Маслинова:
  В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 да придобие следния вид:
  “5. разработва програми и финансира проекти за стимулиране
  стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива
  в интерес на хората с увреждания; ”
  2. Да се създаде нова т.6:
  “6. извършва наблюдение, контрол и методическа помощ по
  интеграцията на хората с увреждания; ”
  3. Досегашна т.6 става т. 7.
  Комисията подкрепя предложението по т.1.
  Комисията не подкрепя предложението по т.2 и 3.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 8:
  “Чл. 8. Агенцията за хората с увреждания осъществява
  изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с
  увреждания, като:
  1. разрешава производството, вноса, продажбата и поддръжката на
  помощни средства, приспособления и съоръжения и контролира
  спазването на утвърдените критерии и стандарти за предоставяне на
  помощни средства;
  2. води регистър на специализираните предприятия и кооперации
  на хората с увреждания;  10
  3. участва и дава задължително становище при изготвянето на
  проекти за нормативни актове, свързани с хората с увреждания;
  4. разработва програми и финансира проекти за стимулиране
  стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската
  инициатива в интерес на хората с увреждания;
  5. извършва и други дейности, определени с акт на Министерския
  съвет.”
  Чл. 9. (1) Агенцията за хората с увреждания създава и поддържа
  информационна база данни за хората с трайни увреждания.
  (2) Данните по ал. 1 служат за проследяване на броя и за анализ на
  социално-икономическия статус на хората с увреждания с оглед планиране на
  дейности, свързани със задоволяване на потребностите от образование,
  медицинска и социална рехабилитация.
  (3) Националната експертна лекарска комисия, териториалните
  експертни лекарски комисии, Националният осигурителен институт,
  Националният статистически институт, Националният център за здравия
  информация, Държавната агенция за закрила на детето и други органи,
  работещи в областта на хората с увреждания, предоставят необходимата
  информация за създаване и поддържане на базата данни по ал. 1.
  (4) Информацията в базата данни се въвежда служебно и се използва за
  целите по ал. 2.
  (5) Достъпът до базата данни може да бъде отказан в случаите, когато
  се иска информация, представляваща лични данни, ако физическото лице, до
  което се отнася, не е съгласно с разкриването й и съгласно изискванията,
  предвидени в Закона за личните данни.
  (6) Редът за воденето и поддържането на базата данни от ал. 1 се
  определя с правилника за приложение на закона.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В чл. 9, ал. 2 изразът “с оглед ” се заменя със “за ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 9;
  “Чл. 9. (1) Агенцията за хората с увреждания създава и поддържа
  информационна база данни за хората с трайни увреждания.
  (2) Данните по ал. 1 служат за проследяване на броя и за анализ на
  социално-икономическия статус на хората с увреждания за планиране на  11
  дейности, свързани със задоволяване на потребностите от образование»
  медицинска и социална рехабилитация.
  (3) Националната експертна лекарска комисия, териториалните
  експертни лекарски комисии, Националният осигурителен институт,
  Националният статистически институт, Националният център за здравна
  информация, Държавната агенция за закрила на детето и други органи,
  работещи в областта на хората с увреждания, предоставят необходимата
  информация за създаване и поддържане на базата данни по ал. 1.
  (4) Информацията в базата данни се въвежда служебно и се
  използва за целите по ал. 2.
  (5) Достъпът до базата данни може да бъде отказан в случаите,
  когато се иска информация, представляваща лични данни, ако
  физическото лице, до което се отнася, не е съгласно с разкриването й по
  силата на Закона за защита на личните данни.
  (6) Редът за воденето и поддържането на базата данни по ал. 1 се
  определя с правилника за прилагането на закона.”
  Глава трета
  ОЦЕНКА НА УВРЕЖДАНЕТО
  Предложение на наводним представител Росица Тоткова:
  Заглавието на глава трета се изменя така:
  ‘‘Оценка на увреждането и на възможностите за интеграция на хората
  с увреждания ’’
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Атанас Василев:
  Наименованието на глава трета да стане: “Оценяване на
  увреждането и на възможностите за интеграция
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на
  наименованието на глава трета:

  “Глава трета
  ОЦЕНЯВАНЕ НА УВРЕЖДАНЕТО И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
  ЗА ИНТЕГРАЦИЯ”  12
  Чл. 10. Оценката на увреждането включва медицинската експертиза и
  социалната оценка.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  Член 10 се изменя така;
  “Чл. 10. Оценката на увреждането и на възможностите за
  интеграция на хората с увреждания включва медицинска експертиза и
  социална оценка. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Валери Цеков:
  Член 10 се изменя така;
  “Чл. 10. Оценяването на увреждането се извършва чрез медицинска
  експертиза и социална оценка. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 10:
  “Чл. 10. Оценяването на увреждането се извършва чрез
  медицинска експертиза и социална оценка.“
  Чл. 11. Медицинската експертиза се извършва при условията и по реда
  на медицинската експертиза на работоспособността.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.
  Чл. 12. (1) Социалната оценка на увреждането се извършва въз основа
  на медицинската експертиза и установява:
  1. потребностите от ре хабилитация;
  2. възможностите за професионална реализация;
  3. възможностите за социална интеграция.
  (2) Социалната оценка се извършва по искане на лицето с увреждане,
  на родителите, попечителите или настойниците му.
  (3) Въз основа на социалната оценка се изготвя индивидуален план за
  социална интеграция.
  Предложение па народния представител Емилия Масларова:
  В ал.1, т.3 след думата “интеграция да се добави “и възможностите
  за обучение и преквалификация. ”
  Комисията не подкрепя предложението.  13
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В чл. 12, ал. 2 след думата “попечителите се поставя запетая и се
  добавя “социалния работник”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 12;
  “Чл. 12. (1) Социалната оценка се извършва въз основа на
  медицинската експертиза и установява:
  1. потребностите от рехабилитация;
  2. възможностите за професионална реализация;
  3. възможностите за социална интеграция.
  (2) Социалната оценка се извършва по искане на:
  1. лицето с увреждане;
  2. попечителя или настойника на лице с увреждане;
  3. родителя (осиновителя), попечителя или настойника на дете с
  увреждане;
  4. приемното семейство или семейството на роднини или близки,
  при които е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за
  закрила на детето.
  (3) Въз основа на социалната оценка се изготвя индивидуален
  план за социална интеграция.”
  Чл. 13.(1) Социалната оценка на увреждането се извършва от комисии
  към дирекциите “Социално подпомагане” на Агенцията за социално
  подпомагане.
  (2) Съставът, функциите и правомощията на комисиите по ал. 1 се
  определят с правилника за прилагане на закона.
  Предложение на народните представители Гадар Хачикян и
  Валери Цеков:
  Член 13 се изменя така:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Съставът на комисиите по ал.1 се определя със заповед на
  директора на дирекция “Социално подпомагане” и задължително включва:
  представители на Агенцията за социално подпомагане, представители на
  общинската администрация в областта на образованието, на
  здравеопазването и на регионалното развитие, един представител на
  Агенцията по заетостта и един представител на национално представена
  неправителствена организация на или за хора с увреждания. При необходимост
  се включват и други специалисти. ”  14
  2. Добавя се ал. 3 със следното съдържание:
  “(3) Комисиите по ал. 1 са с консултативни функции, а дейността им
  се определя с правилника за прилагане на закона.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  1. Да се създаде нова ал. 1:
  “(1)Социалната оценка на уврежданията се извършва от комисия на
  териториалните поделения на Агенцията за хората с увреждания. ”
  2. Следващите алинеи да се преномерират.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 13;
  “Чл. 13.(1) Социалната оценка включва:
  1 .оценка на обстоятелствата по чл. 12, ал.1;
  2. препоръки за необходимите мерки за социално включване;
  3. мотивирано предложение за отпускане на месечна добавка за
  социална интеграция по чл. 45 ако се установи, че е необходимо
  отпускането й.
  (2) Социалната оценка по ал.1 се извършва от консултативни
  комисии към дирекциите "Социално подпомагане” на Агенцията за
  социално подпомагане.
  (3) Поименният състав на комисиите по ал.2 се утвърждава със
  заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане” и включва:
  1. експерти от дирекцията "Социално подпомагане” на Агенцията
  за социално подпомагане, определени от директора на дирекция
  "Социално подпомагане”;
  2. представители на общината, определени от съответния кмет.
  3. експерт от дирекцията "Бюро по труда”, определен от директора
  на дирекция "Бюро по труда” на Агенцията по заетостта.
  (4) При необходимост се включват и други специалисти.
  (5) Дейността, правилата за работата на комисиите по ал.2 и срока
  на действие на социалната оценка, се определят в правилника за прилагане
  на закона.
  Глава четвърта
  ОБЛАСТИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на
  глава четвърта.
  Раздел I
  Профилактика и рехабилитация на уврежданията  15
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на
  Раздел I.
  Чл. 14. (1) Министерският съвет приема програми за профилактика, в
  които определя приоритетните цели, мерките и средствата за предотвратяване
  на увреждането.
  (2) В съответствие с разпоредбите на Закона за здравето,
  Министерството на здравеопазването предлага на Министерски съвет за
  одобрение програма за ранна диагностика и профилактика на генетичните
  заболявалия.
  (3) Органите на местното самоуправление, организациите на хора с
  увреждания, организациите за хора с увреждания, представителните
  организации на работодателите и на работниците и служителите на национално
  равнище съдействат за предотвратяване на уврежданията чрез:
  1. здравна и екологична просвета за ограничаване на рисковите
  фактори, свързани с начина на живот и с околната среда;
  2. здравна профилактика;
  3. осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  В ал.3 изразът "организациите на хора с увреждания" да се замени с
  "национално представените организации на хората с увреждания и за хората
  с увреждания
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Димитър Димитров:
  Алинея 2 да се измени така:
  "(2) Министерският съвет по предложение на Министерството на
  здравеопазването приема програма за ранна диагностика и профилактика на
  генетичните заболявания."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  Алинея 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 14:
  “Чл. 14. (1) Министерският съвет приема програми за
  профилактика, в които определя приоритетните цели, мерките и
  средствата за предотвратяване на увреждането.  16
  (2) Министерският съвет по предложение на Министерството на
  здравеопазването приема програма за ранна диагностика и профилактика
  на генетичните заболявания.
  (3) Органите на местното самоуправление, национално
  представителните организации на хората с увреждания, национално
  представителните организации за хората с увреждания, национално
  представителните организации на работодателите и национално
  представителните организации на работниците и служителите, съдействат
  за предотвратяване на уврежданията чрез:
  1. здравна и екологична просвета за ограничаване на рисковите
  фактори, свързани с начина на живот и с околната среда;
  2. здравна профилактика;
  3. осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.**
  Чл. 15. (1) Хората с трайни увреждания имат право на медицинска и
  социална рехабилитация.
  (2) Медицинската рехабилитация е лечебна дейност, осъществявана от
  мултидисциплинарни екипи при условията и по реда на Закона за лечебните
  заведения.
  (3) Медицинската рехабилитация включва:
  1. поддържаща медикаментозна терапия;
  2. физикална терапия;
  3. говорна терапия;
  4. кинезитерапия;
  5. ерготерапия;
  6. психотерапия;
  7. трудово лечение;
  8. назначаване на помощни средства и съоръжения.
  (4) Когато нуждите на лечебния процес го налагат, участие в
  медицинската рехабилитация могат да вземат и семействата на хората с трайни
  увреждания.
  (5) Социалната рехабилитация е създаване на умения за водене на
  независим живот чрез рехабилитация на зрението, слуха и говора, двигателна
  рехабилитация, психологична помощ и други дейности чрез предоставяне на
  социални услуги.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В чл. 15 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата "трайни ” се заличава.
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  “(2) Медицинската рехабилитация е дейност, осъществявана по реда и
  условията на Закона за лечебните заведения, която включва:  17
  1. поддържаща медикаментозна терапия:
  2. физикална терапия;
  3. говорна терапия;
  4. кинезитерапия;
  5. ерготерапия;
  6. психотерапия;
  7. трудово лечение;
  8. назначаване на помощни средства и съоръжения. ”
  Комисията не подкрепя предложението по т.1.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т.2.
  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  1. Алинея 2 да се измени така:
  “(2) Медицинската рехабилитация е лечебна дейност, осъществявана
  от мултидисциплинарни екипи при условията и по реда на Закона за лечебните
  заведения и на Закона за здравното осигуряване, която включва: ’’
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Хасан Адемов. Росица
  Тоткова и Димитър Димитров:
  Алинея 5 да се измени така:
  “('5) Социалната рехабилитация е създаване на умения за водене на
  самостоятелен живот чрез рехабилитация на зрението, слуха и говора,
  двигателна рехабилитация, психологична помощ, предоставяне на социални
  услуги и други дейности. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на ал. 15:
  “Чл. 15. (1) Хората с трайни увреждания имат право на
  медицинска и социална рехабилитация.
  (2)Медицинската рехабилитация е лечебна дейност, осъществявана
  от мултидисциплинарни екипи при условията и по реда на Закона за
  лечебните заведения и на Закона за здравното осигуряване, която включва:
  1. поддържаща медикаментозна терапия;
  2. физикална терапия;
  3. говорна и зрителна терапия;
  4. кинезигерапия;
  5. ерготерапия;
  6. психотерапия;  18
  7. трудово лечение;
  8. назначаване на помощни средства и съоръжения.
  (3) Участие в медицинската рехабилитация могат да вземат и
  семействата на хората с трайни увреждания, когато нуждите на лечебния
  процес налагат това.
  (4) Социалната рехабилитация е създаване на умения за водене на
  самостоятелен живот чрез рехабилитация на зрението, слуха и говора,
  двигателна рехабилитация, психологична помощ, предоставяне на
  социални услуги и други дейности.”
  Раздел II
  Образование и професионална подготовка
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на
  Раздел II.
  Чл. 16 (1)Към регионалните инспекторати на Министерството на
  образованието и науката се създават екипи за комплексно педагогическо
  оценяване и интегрирано обучение на децата с увреждания.
  (2) За подпомагане на интегрираното обучение на децата с
  увреждания се създават ресурсни центрове за интегрирано обучение към
  Министерството на образованието и науката.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
  Чл. 17. Министерството на образованието и науката осигурява:
  1. обучение на децата с увреждания от предучилищна и училищна
  възраст в училищата по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 10 и от детските градини по чл. 18 от
  Закона за народната просвета;
  2. създаване на подкрепяща среда за интегрирано обучение на децата с
  увреждания;
  3. ранна слухово-речева, логопедична и психиатрична рехабилитация и
  рехабилитация на незрящи и слабовиждащи деца;
  4. снабдяване с учебници, учебни помагала, съвременни технологии и
  технически средства за обучение на децата с увреждания до 18-годишна възраст
  или до завършване на средното им образование;
  5. професионална подготовка на децата с увреждания.
  Предложение на народния представител Васил Маринчев:
  В чл. 17 да се направят следните изменения:
  1. B m.1 думите “ от детските” да се заменят с ‘‘в детските
  2. В т.2 да отпаднат думите "създаване на”;  19
  3. В т.2 думата “психиатрична ” да се замени с “психологична
  4. В т. 4 да отпаднат думите “снабдяване с
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 17:
  “Чл. 17. Министерството на образованието и науката осигурява:
  1. обучение на децата с увреждания от предучилищна и училищна
  възраст в училищата по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 10 и в детските градини по чл. 18
  от Закона за народната просвета;
  2. подкрепяща среда за интегрирано обучение на децата с
  увреждания;
  3. ранна слухово-речева, логопедична и психологична
  рехабилитация и рехабилитация на незрящи и слабовиждащи деца;
  4. учебници, учебни помагала, съвременни технологии и
  технически средства за обучение на децата е увреждания до 18-годишна
  възраст или до завършване на средното им образование;
  5. професионална подготовка на децата е увреждания.”
  Чл. 18. Министерството на образованието и науката създава
  възможности за обучение на деца, които имат специални образователни
  потребности и чието увреждане не позволява интегрирано обучение.
  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  В чл. 18 изразът “чието увреждане не позволява интегрирано
  обучение ” да се замени с “не са интегрирани в обща образователна среда. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 18;
  “Чл. 18. Министерството на образованието и науката създава
  възможности за обучение на деца, които имат специални образователни
  потребности и не са интегрирани в обща образователна среда.”
  Чл. 19. Хората с увреждания имат право на професионално обучение.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова;
  Член 19 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията:
  Член 19 отпада. Следващите членове се преномерират съответно.

  /
  ч.
  20
  Чл. 20. Лицата, получили увреждане след 16-годишна възраст, имат
  право на допълнително безплатно обучение по програми за общообразователно
  и професионално образование и обучение за възрастни, както и на начална
  рехабилитация по специфични програми за формиране на основни умения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20.
  Чл. 21. Агенцията по заетостта предоставя услуги по професионално
  обучение и търсене на работа на хората с увреждания.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  Член 21 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията:
  Член 21 отпада. Следващите членове се преномерират
  съответно.
  Чл. 22. Висшите училища осигуряват:
  1. приспособена среда, специални приспособления, подходящи учебни
  материали и допълнителна преподавателска помощ, подпомагащи процеса на
  обучение и оценяване на хората с увреждания;
  2. подготовка на специалисти за работа с хора с увреждания.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 22.
  “Чл. 22. Висшите училища осигуряват;
  1. подкрепяща среда* специални приспособления* подходящи
  учебни материали и допълнителна преподавателска помощ* подпомагащи
  процеса на обучение и оценяване на хората с увреждания;
  2. подготовка на специалисти за работа с хора с увреждания.**
  Чл. 23. Професионалното обучение на хората с увреждания се
  осъществява от:
  1. Агенцията по заетостта - за безработните хора с увреждания;
  2. работодателите или органите по назначаване - за работещите хора с
  увреждания;
  3. физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и
  юридическите лица, които предоставят социални услуги за хора с увреждания;
  4. специализираните предприятия и кооперации.  21
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В чл. 23, т. 1 думата “безработните ” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Васил Маринчев:
  В чл. 23, т. I да отпаднат думите “за безработните хора с
  увреждания
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Весела Драганова:
  В чл. 23, т.1 да отпаднат думите "за безработните хора с
  увреждания
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 23;
  “Чл. 23. Професионалното обучение на хората с увреждания се
  осъществява от:
  1. Агенцията по заетостта;
  2. работодателите или органите по назначаване;
  3. физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и
  юридическите лица, които предоставят социални услуги за хора с
  увреждания;
  4. специализираните предприятия и кооперации.
  Раздел III
  Трудова заетост
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на
  Раздел III.
  Чл. 24. (1) Насърчаването на трудовата заетост на хората с увреждания
  се осъществява в интегрирана работна среда и в специализирана работна среда.
  (2) Не се допуска пряка и непряка дискриминация по признак
  увреждане при обявяване на свободни работни места, наемане на работа,
  професионално развитие и квалификация на хората с увреждания.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В чл. 24, ал. 1 съюзът “в" се заменя с “чрез".
  Комисията подкрепя предложението.

  22
  Предложение на народните представители Весела Драганова и
  Гадар Хачикян;
  1. В ал. 1 да отпаднат думите “Насърчаването на ”
  2. Да отпадне ал. 2.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 24:
  “Чл. 24. Трудовата заетост на хората с увреждания се осъществява
  чрез интегрирана работна среда и в специализирана работна среда.”
  Чл. 24а (1) Никой работодател не може да проявява дискриминация по
  отношение на квалифицирано лице с увреждане при:
  а) кандидатстване за работа;
  б) наемането, повишението в длъжност или уволнението на
  работниците и служителите;
  в) определянето и заплащането на трудовото възнаграждение;
  г) повишаване на квалификацията и преквалифицирането;
  д) други случаи, несъобразени с разпоредбите на общото и
  специализирано българско законодателство.
  (2) Трудова дискриминация спрямо лице с увреждане е налице, когато
  работодателят:
  а) използва стандарти, критерии или методи на управление,
  затрудняващи или поставящи в невъзможност лице или хора с увреждания да
  изпълняват трудовите си задължения поради несъответствие на увреждането им
  с предоставените им условия на труд;
  б) не осигури приемливо пригодена среда, съобразена с увреждането на
  лицето или хората с увреждания, освен ако работодателят не удостовери, че тези
  изменения на работната среда ограничават прекомерно търговската му и
  промишлена дейност;
  в) ограничава, изолира и класифицира лице или хора с увреждания
  поради факта на увреждането, като по този начин ограничава възможностите им
  за изява, кандидатстване за по-висока длъжност или повишаване на
  квалификацията им на работното място;
  г) проявява диференциран подход при определянето или заплащането
  на трудовите възнаграждения, извън посочените в закона случаи;
  е) е страна по договор или друго отношение, прилагането на които ще
  има дискриминационен ефект спрямо лицата с увреждания, заети при него;
  ж) отстрани от работа, не продължи трудово правоотношение или по
  някакъв друг начин целенасочено ограничи статута на лице с увреждане,
  квалифицирано да заема дадена длъжност или друго лице, което няма  23
  увреждания, но се знае, че полага грижа за лице с увреждане в семейството или
  извън него;
  з) да иска извършването на медицински изследвания на лице с
  увреждане, кандидатстващо за определено работно място, извън медицинските
  изследвания, които се изискват от останалите кандидати без увреждания за
  същото работно място.
  и) други действия, които по смисъла на този закон и Закона за защита
  срещу дискриминацията са или създават предпоставки за проява на
  дискриминация.
  (3) С оглед на задоволяване на специфичните потребности на хората с
  увреждания, техните работодатели имат право да дават информация на:
  а) съответните ръководители относно необходимите мерки за
  приспособяване на работната среда;
  б) службите “Охрана на труда”, “Гражданска защита” и
  “Противопожарна охрана”, на персонала на предприятието или фирмата или на
  лицата, оказващи първа или неотложна помощ, относно вида на увреждането и
  мерките за безопасност, които следва да бъдат предприети при нужда спрямо
  лице с увреждане по време на изпълнение на трудовите му задължения.
  Предложение на народните представители Гадар Хачикян и
  Валери Цеков:
  Член 24а отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Анели Чобанова:
  От съдържанието на чл. 24а, ал.2 да отпадне подточка “ж”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  От чл. 24а, ал.2 да отпадне буква "ж".
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на Комисията;
  Член 24а отпада. Следващите членове се преномерират съответно.
  Чл. 25. (1) Министерството на труда и социалната политика и
  Агенцията по заетостта разработват и реализират национални програми и мерки
  за насърчаване на заетостта, осигуряващи равни възможности на хората с
  увреждания за участие в пазара на труда.  24
  (2) В програмите и мерките по ал. 1 се предвиждат средства за
  стимулиране на работодателите, които осигуряват заетост на хора с увреждания.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25.
  Чл. 26. Работодателят/органът по назначаването е длъжен да пригоди
  работното място към нуждите на лице с увреждания при неговото наемане или
  когато увреждането на лицето настъпи след наемането му на работа, освен
  когато разходите за това са необосновано големи и биха затруднили сериозно
  работодателя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26.
  Чл. 27. (1) Работодателят/органът по назначаването може да
  кандидатства с проекти пред Агенцията за хората с увреждания за отпускане на
  средства за:
  1. осигуряване на достъп до работното място за лице с увреждане;
  2. приспособяване на работното място за лице с увреждане;
  3. оборудване на работното място за лице е увреждане.
  (2) Агенцията за хората с увреждания ежегодно определя размера на
  администрираните от нея средства за финансиране проектите на работодателите
  по ал. 1.
  (3) Агенцията за хората с увреждания предоставя средствата по
  одобрените проекти въз основа на сключен договор с работодателя.
  (4) Работодателят наема на работа хора с трайни увреждания за срок не
  по-малък от 3 години след усвояване на средствата по ал. 3.
  (5) Работодател, който не е усвоил средствата съгласно договора по ал.
  3 или не е назначил хора с трайни увреждания, възстановява получените суми
  със законната лихва.
  (6) Редът за кандидатстване и отпускане на средства по ал. 1 се
  определя с правилника за прилагане на закона.
  Предложение на наводните представители Румяна Георгиева и
  Борислав Пеков:
  Алинея 4 на чл. 27 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27.
  Чл. 28. Работодател, сключил договор по чл. 27, ал. 3, ползва следните
  преференции, при условие че не ползва преференции по реда на Закона за
  насърчаване на заетостта:  25
  1. средства от републиканския бюджет за 30 на сто от дължимите от
  работодателя осигурителни вноски за наетите хора с увреждания по ред,
  определен с правилника за прилагане на закона;
  2. средствата, изразходвани за целите по чл. 27, ал. 1, се отчитат по
  реда на действащото счетоводно законодателство и при данъчното облагане се
  прилага обшият ред на Закона за корпоративното подоходно облагане.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 28;
  “Чл. 28. Работодател, сключил договор по чл. 27, ал. 3, ползва
  следните преференции при условие, че не ползва такива по реда на Закона
  за насърчаване на заетостта:
  1. средства от републиканския бюджет за 30 на сто от внесените от
  работодателя осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване,
  задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително
  пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания по ред, определен с
  правилника за прилагане на закона.
  2. средствата, изразходвани за целите по чл. 27, ал. 1, се отчитат по
  реда на действащото счетоводно законодателство и при данъчното облагане
  се прилага общият ред на Закона за корпоративното подоходно облагане.”
  Чл. 28а. (1 )Работодател с 50 или повече работници и служители
  определя работни места, подходящи за заемане от хора с трайни увреждания,
  чийто брой е не по-малък от 4 на сто в съответствие с разпоредбите на чл.315 от
  Кодекса на труда.
  (2) Работодателят обявява работните места за хората с трайни
  увреждания пред Агенцията по заетостта.
  (3) Редът и условията за обявяване и заемане на работни места от хора с
  увреждания се определят от Правилника за прилагане на закона.
  (4) Работодател, който отговаря на изискванията по ал.1 може да бъде
  освободен от задължението да наема лица с трайно намалена работоспособност,
  като ежемесечно внася в полза на Агенцията за хората с увреждания сума в
  размер на една минимална работна заплата за всяко незаето работно място.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 28а:
  “Чл. 28а. (1) От общия брой на работните места по чл. 315, ал.1 от
  Кодекса на труда, работодателят определя не по- малко от половината за
  хора с трайни увреждания.
  (2) Работодателят е длъжен да уведоми териториалните поделения
  на Агенцията по заетостта за определените работни места по ал.1 и да обяви
  свободните работни места от тях в 14- дневен срок от определянето им.”  26
  Чл. 28б (1) Работодателят изготвя отчет по чл.28а,ал. 1, който съдържа:
  1 брой на работните места в предприятието;
  2.брой на определените работни места, подходящи за заемане от лица с
  трайни увреждания;
  3. брой на работните места, заети от лица с трайни увреждания;
  4. общ размер на внесените суми по чл.28а,ал.4.
  (2) Отчетът се представя в Агенцията за хората с увреждания и
  териториалните дирекции на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по
  труда” по седалището на работодателя в срок до 31 януари на следващата
  календарна година.
  Предложение на Комисията:
  Член 28б да отпадне.
  Чл. 29. (1) Специализирани предприятия и кооперации на хора с
  увреждания са тези, които отговарят на следните условия:
  1. регистрирани са по Търговския закон или по Закона за
  кооперациите;
  2. имат обща численост на персонала не по-малко от 10 души;
  3. произвеждат стоки и/или извършват услуги;
  4. имат относителен дял на лицата с увреждания не по-малко от
  50 на сто от общия брой на работниците и служителите;
  5. вписани са в регистъра по чл. 30.
  (2) Специализираните предприятия и кооперации на хора с
  увреждания могат да бъдат финансирани от Агенцията за хората с увреждания
  по целеви проекти и програми по ред, определен с правилника за прилагане на
  закона.
  Предложение ма народния представител Стилиян Гроздев:
  В чл. 29 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 да отпадне т.2;
  2. В ал.1 да отпадне т.2;
  3. Алинея 2 се измени така:
  “(.2) Специализираните предприятия и кооперации на хора с
  увреждания се финансират от Агенцията за интеграция на хора с увреждания
  по критерии, стандарти и ред, съобразно броя на работещите, тяхната
  работоспособност, икономическа ефективност и социална необходимост чрез:
  - безлихвено кредитиране на организациите, фирмите и кооперациите
  на хора с увреждания;
  - финансиране проекти със социална значимост на организации на
  хора с увреждания;  27
  - финансиране на проекти с икономическа значимост за организации
  за хора с увреждания;
  - финансиране започването и развитието на самостоятелна
  стопанска дейност на хората с увреждания. ”
  4.Създават се ал.3, 4 и 5:
  “(5)На специализираните предприятия и кооперации на хора с
  увреждания се преотстъпват:
  1. 30 на сто от дължимите осигурителни вноски;
  2. Данък добавена стойност.
  (4) Специализираните предприятия и кооперации ползват данъчни
  преференции, уредени със Закона за корпоративното подоходно облагане и
  Закона за облагане на доходите на физическите лица.
  (5) Преотстъпените средства се използват за инвестиции и
  рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания. ”
  Комисията подкрепя предложението по т.1.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т.4 в частта му
  за ал.З, т.1 и за ал.4 и S, които се инкорпорират в чл. 42.
  Комисията не подкрепя предложението по т.2, 3 и 4 в частта му за
  ал.З т. 2.
  Предложение на народния представител Анели Чобанова:
  В текста на чл. 29, ал. 1 се правят следните промени:
  1. Точка 1 и 3 да отпаднат, а точките 4и5 да станат съответно т.3
  и т.4;
  2. Текстът на чл.4 да придобие следния вид: “имат относителен дял
  та лицата с увреждания:
  -за лица с различни заболявания- не по- малко от 50 на сто от
  работниците и служителите;
  -за слепи и слабозрящи- не по- малко от 20 на сто от работниците и
  служителите;
  -за глухи и тежкочуващи- не по- малко от 30 на сто от работниците
  и служителите;
  Комисията не подкрепя предложението по т.1.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т.2.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  В чл. 29, в ал. 1:
  1. Да отпадне т.2.
  2. Точка 3 се изменя така:
  “3. произвеждат или търгуват със стоки и/или извършват услуги; ”
  3. Точка 4 се изменя така:  28
  “4. имат относителен дял на лицата с увреждания не по- малко от
  20% за хора с увредено зрение, 30% за хора с увреден слух и 50% за всички
  останали увреждания. ”
  Комисията подкрепя предложението по т.1.
  Комисията не подкрепя предложението по т.2.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 29:
  “Чл. 29. (1) Специализирани предприятия и кооперации на хора с
  увреждания са тези, които отговарят на следните условия:
  1. регистрирани са по Търговския закон или по Закона за
  кооперациите;
  2. произвеждат стоки или извършват услуги;
  3. имат относителен дял на лицата с увреждания, както следва:
  а) за специализирани предприятия и кооперации за незрящи и слабо
  виждащи лица — не по-малко от 20 на сто от общия брой на персонала;
  б) за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреден
  слух — не по-малко от 30 на сто от общия брой на персонала;
  в) за специализирани предприятия и кооперации на лица с други
  увреждания — не по-малко от 50 на сто от общия брой на персонала.
  4. вписани са в регистъра по чл. 30.
  (2) Специализираните предприятия и кооперации на хора с
  увреждания могат да бъдат финансирани от Агенцията за хората с
  увреждания по целеви проекти и програми по ред, определен с правилника
  за прилагане на закона.”
  Чл. 30. (1) Специализираните предприятия и кооперации на хората с
  увреждания се вписват в регистър в Агенцията за хората с увреждания.
  (2) Редът за вписване в регистъра по ал. 1 се определя с правилника за
  прилагане на закона.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30.
  Чл. 31. Министерският съвет определя стоките и услугите, чието
  производство се възлага по ред, определен със Закона за обществените поръчки,
  на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.
  Предложение на народния представител Стилиян Гроздев:
  Член 31 да се измени така:
  1. Текстът на чл. 31 да стане ал.1.
  2. Създава се an.2 със следното съдържание:  29
  “(2) Министерският съвет определя държавните ведомства и
  организации, които задължително ползват услугите на специализираните
  фирми и кооперации или провеждат конкурс между тях.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31.
  Чл. 32. Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания
  утвърждава програми и финансира проекти за започване и развитие на
  самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания при условия и по ред,
  определени с правилника за прилагане на закона.
  Предложение па народния представител Росица Тоткова:
  В чл. 32 да отпадне думата “финансира
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 32;
  “Чл. 32. Изпълнителният директор на Агенцията за хората с
  увреждания утвърждава програми и проекти за започване и развитие на
  самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания при условия и по
  ред, определени с правилника за прилагане на закона.”
  Чл. 32а. Хората с трайни увреждания, които получават доходи от
  трудова дейност, ползват данъчни облекчения при условия и по ред, установени
  в Закона за облагане доходите на физическите лица.
  Предложение на народния представител Анели Чобанова:
  Член 32а се заличава, а по- нататъшните членове на законопроекта се
  преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията:
  Член 32а отпада.
  Раздел IV
  Създаване на условия за достъпна жизнена и архитектурна среда
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на
  Раздел IV.

  30
  Чл. 33. Държавните органи и органите на местното самоуправление
  организират устройството и изграждането на урбанизирани територии за цялото
  население, включително за хората с увреждания, при условия и по ред,
  определени със Закона за устройство на територията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33.
  Чл. 34. Министерството на регионалното развитие и
  благоустройството създава условия за достъпна жизнена и архитектурна среда
  за хората с увреждания, като разработва нормативни актове, правила, норми и
  нормативи за:
  1. урбанизираната територия и нейните елементи;
  2. сградите, съоръженията и техните елементи;
  3. елементите за адаптиране на съществуващи сгради за обществено
  ползване и прилежащата им околна среда.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34.
  Чл. 35. Министерството на транспорта и съобщенията създава условия
  за достъп на хората с увреждания до транспортни услуги, като разработва
  нормативни актове и стандарти за:
  1. осигуряване на достъпен транспорт за обществено ползване;
  2. внедряване на технически приспособления в общественото
  пространство и обществения транспорт с цел улесняване придвижването на хора
  със зрителни и слухови увреждания;
  3. осигуряване на специални условия за движение, спиране, паркиране
  и престой на пътни превозни средства, управлявани от хора с увреждания или
  превозващи хора с увреждания;
  4. осигуряване на безпрепятствен достъп в обществения транспорт на
  хора с увреждания, придружени от кучета водачи..
  Предложение на народния представител Анели Чобанова:
  Член 35 се изменя по следния начин:
  1. Текстът на т. 2 придобива следния вид:
  “2. внедряване на технически приспособления в общественото
  пространство и обществения транспорт с цел улесняване придвижването на
  хората с увреждания;
  2. Създава се нова т.3 със следното съдържание:
  “3. осигуряване на звукова и светлинна сигнализация по градските
  кръстовища и обществения транспорт с цел улесняване ориентацията на
  хората със зрителни и слухови увреждания. ”
  3. Създава се нова т.4 със следното съдържание:  31
  "4. осигуряване на места, предназначени за паркиране на автомобили
  на хора с увреждания. ”
  4. Точките 3 и 4 стават съответно точки 5 и 6.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1.
  Комисията подкрепя по принцип предложенията по т.2, 3 и 4.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 35;
  “Чл. 35. Министерството на транспорта и съобщенията създава
  условия за достъп на хората с увреждания до транспортни услуги, като
  разработва нормативни актове и стандарти за:
  1. осигуряване на достъпен транспорт за обществено ползване;
  2. внедряване на технически приспособления в общественото
  пространство и обществения транспорт с цел улесняване придвижването на
  хората с увреждания;
  3. осигуряване на специални условия за движение, спиране,
  паркиране и престой на пътни превозни средства, управлявани от хора с
  увреждания или превозващи хора с увреждания;
  4. осигуряване на безпрепятствен достъп в обществения транспорт
  на хора с увреждания, придружени от кучета водачи.
  Чл. 36. (1) Министърът на труда и социалната политика издава наредба
  за условията и реда за производство, внос, продажба и поддържане на помощни
  средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания.
  (2) Вносът на помощни средства и материалите за тяхното
  производство и поддържане са освободени от митни сборове и от данък върху
  добавената стойност.
  (3) Министърът на труда и социалната политика утвърждава ежегодно
  списък, включващ:
  1. помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с
  увреждания;
  2. медицински изделия за облекчаване и компенсиране на увреждания.
  Предложение на народния представител Весела Драганова:
  Алинея 3 да се измени така:
  “(3) Министърът на труда и социалната политика утвърждава
  ежегодно списък, включващ помощни средства, приспособления и съоръжения
  за хората с увреждания. ”
  Комисията подкрепя предложението.  32
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 36:
  “Чл. 36. (1) Министърът на труда и социалната политика издава
  наредба за условията и реда за производство, внос, продажба и поддържане
  на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с
  увреждания.
  (2) Вносът на помощни средства и материалите за тяхното
  производство и поддържане са освободени от митни сборове и от данък
  върху добавената стойност.
  (3) Министърът на труда и социалната политика утвърждава
  ежегодно списък на помощните средства, приспособления и съоръжения за
  хората с увреждания.”
  Чл. 37. Министерството на младежта и спорта и Министерството на
  образованието и науката в сътрудничество с общините, спортните федерации и
  спортните клубове създават условия за социална интеграция на хората с
  увреждания чрез:
  1. приспособяване и предоставяне на спортните обекти и съоръжения
  за ползване от хора с увреждания;
  2. популяризиране на спортни прояви на хора с увреждания чрез
  средствата за масово осведомяване;
  3. подготовка и участие на спортисти с увреждания в тренировъчна и
  състезателна дейност;
  4. подкрепа за детски и младежки дейности в извънучилищна среда.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  Точка 1 да се измени така:
  “ I. Приспособяване на спортните обекти и съоръжения за достъп и
  предоставянето им за ползване от хората с увреждания
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 37:
  “Чл. 37. Министерството на младежта и спорта и Министерството
  на образованието и науката в сътрудничество с общините, спортните
  федерации и спортните клубове създават условия за социална интеграция
  на хората с увреждания чрез:
  1. приспособяване и предоставяне на спортните обекти и
  съоръжения за ползване от хора с увреждания;
  2. популяризиране на спортни прояви на хора с увреждания чрез
  средствата за масово осведомяване;
  3. подпомагане участието на спортистите с увреждания в
  тренировъчна и състезателна дейност;  33
  4. подпомагане на извънучилищни детски и младежки дейности.”
  Чл. 38. Министерството на културата в сътрудничество с общините
  осигурява условия за интеграция на хората с увреждания чрез:
  1. предоставяне на специализирана информация за използване на
  услуги, маршрути, архитектурно-транспортни и други облекчения в места за
  обществено ползване, предназначени за отдих и култура;
  2. подкрепа за развитие на таланта и насърчаване творческите изяви на
  хората с увреждания.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38.
  Чл. 39. Общините в рамките на предоставената им компетентност
  осигуряват:
  1. изграждането на достъпна архитектурна среда в детските градини и
  училищата;
  2. достъпен обществен превоз на пътници чрез приспособяване на
  съществуващите масови транспортни средства и въвеждане в експлоатация на
  технически пригодени за използване от лица с увреждания транспортни
  средства;
  3. достъп на хората с увреждания, придружени от кучета водачи до
  местата за обществено ползване.
  4. специални транспортни услуги за хората с увреждания;
  5. необходимите материални условия и средства за осъществяване на
  социални контакти на хората с увреждания.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39.
  Чл. 40. (1) Българската национална телевизия, Българското национално
  радио и Българската телеграфна агенция осигуряват достъпна информация за
  хората с увреждания.
  (2) Медиите по ал. 1 включват в своите програми специализирани
  предавания за хората с увреждания.
  Предложение на народния представител Анели Чобанова:
  Текстът на чл. 40, ал. 1 придобива следния вид:
  “Чл.40 (1) Българските национални и частни телевизионни оператори,
  националното и частните радия и Българската телеграфна агенция
  осигуряват достъпна информация за хората с увреждания. ”
  Комисията не подкрепя предложението.  34
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В чл. 40, ал. 1 текстът след думата “осигуряват ” се изменя така:
  “информация, достъпна за хората с увреждания
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  В чл. 40 след думата “агенция” да се добави израза “и всички
  електронни медии с национален обхват. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Весела Драганова:
  В ал.1 след думата “агенция ” да се добави ‘‘и всички национални
  електронни медии ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 40:
  “Чл. 40. (1) Българската национална телевизия, Българското
  национално радио и Българската телеграфна агенция осигуряват
  информация, достъпна за хората с увреждания.
  (2) Медиите по ал. 1 включват в своите програми
  специализирани предавания за хората с увреждания. м
  Раздел V
  Социално- икономическа защита
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на
  Раздел V.
  Чл. 41. Хората с трайни увреждания имат право на обществено и
  здравно осигуряване и на допълнително задължително пенсионно осигуряване
  по ред, установен е Кодекса за социално осигуряване и със Закона за здравното
  осигуряване.
  Предложение на народния представител Анели Чобанова:
  Текстът на чл. 41 придобива следния вид:
  “Чл. 41. Хората с трайни увреждания имат право на обществено и
  здравно осигуряване и на допълнително пенсионно осигуряване при облекчени
  условия по ред, установен с Кодекса за социално осигуряване и Закона за
  здравното осигуряване, на база резултатите от оценката на увреждането. ”
  Комисията не подкрепя предложението.  35
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  Член 41 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  В чл.41 след думите “пенсионно осигуряване" да се добави изразът
  “при облекчени условия. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията;
  Член 41 отпада. Следващите членове се преномерират съответно.
  Чл. 42. (1) От републиканският бюджет се осигуряват средствата за 30
  на сто от дължимите осигурителни вноски от специализираните предприятия,
  трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в
  национално представителните организации на хората с увреждания и в
  национално представителните организации за хората с увреждания.
  (2) Специализираните предприятия, трудово-лечебните бази,
  обособените производствени единици и кооперациите ползват данъчни
  преференции, уредени със Закона за корпоративното подоходно облагане и със
  Закона за облагане доходите на физическите лица.
  Предложение на народния представител Анели Чобанова:
  В текста на чл. 42, ал.2 се извършват следните промени:
  1. След израза "трудово- лечебните бази" се добавя израза “и
  кооперациите по ал. 1 ”.
  2. Изразът “обособени производствени единици" да отпадне.
  3. След израза “Закона за облагане на доходите на физическите лица ”
  да се добави израза “и Закона за данъка върху добавената стойност. ".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Румяна Георгиева и
  Борислав Цеков:
  В чл. 42, ал. 1 след израза “кооперациите на хората с увреждания ” да
  се постави точка и да отпадне изразът “членуващи в национално
  представените организации на хората с увреждания. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова :
  В чл. 42, ал. 1 след думата “вноски ” се добавя “за работещите по
  трудово правоотношение лица с увреждания ”.
  Предложението е оттеглено.  36
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  Член 42 да се измени така:
  “Чл. 42. (1)От републиканския бюджет се осигуряват средства за 30
  на сто от дължимите осигурителни вноски от специализираните
  предприятия, трудово- лечебни бази, кооперациите на хора с увреждания,
  както и от национално представените организации на хора с увреждания и за
  хора с увреждания, в които членуват.
  (2) Специализираните предприятия, трудово- лечебните бази и
  кооперациите, както и национално представените организации в които
  членуват, по ал.1, ползват данъчни преференции, уредени със Закона за
  корпоративното подоходно облагане, Закона за облагане доходите на
  физическите лица и Закона за данъка върху добавената стойност. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 42:
  “Чл. 42. (1) От републиканския бюджет се осигуряват средствата
  за 30 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за държавно
  обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и
  допълнително задължително пенсионно осигуряване за работещите по
  трудово правоотношение в специализираните предприятия, трудово-
  лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в
  национално представителните организации на хора с увреждания и в
  национално представителните организации за хора с увреждания”.
  (2) Средствата по ал.1 се използват за инвестиции, рехабилитация и
  социална интеграция на хората с увреждания.
  (3) Специализираните предприятия, трудово-лечебните бази,
  обособените производствени единици и кооперациите ползват данъчни
  преференции, уредени със Закона за корпоративното подоходно облагане и
  със Закона за облагане доходите на физическите лица.”
  Чл. 43. Хората с увреждания, които не могат сами или с помощта на
  своите близки да задоволяват основните си жизнени потребности, имат право на
  социално подпомагане при условия и по ред, установени със Закона за социално
  подпомагане.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова :
  Член 43 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.  37
  Предложение на Комисията:
  Член 43 отпада. Следващите членове се преномерират съответно.
  Чл. 44. Хората с трайни увреждания, които получават доходи от
  трудова дейност, ползват данъчни облекчения при условия и по ред, установени
  със Закона за облагане доходите на физическите лица.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 44.
  Чл. 45. (1) Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка
  за социална интеграция, ако отговарят на определени доходни критерии, според
  вида и степента на увреждането и индивидуалните им потребности.
  (2) Добавката по ал. 1 е диференцирана парична помощ, която допълва
  собствените доходи и е предназначена за покриване на допълнителни разходи
  за:
  1. транспортни услуги;
  2. телефонни услуги и интернет;
  3. обучение;
  4. балнеолечение и рехабилитационни услуги;
  5. диетично хранене и лекарствени средства;
  6. задоволяване на други основни жизнени потребности.
  (2а) Общият размер на месечната добавка по ал.2 се формира като сбор
  от средствата, определени по предходната алинея.
  (3) Добавката се отпуска по предложение на комисията по чл. 13, ал. 1
  въз основа на оценката на увреждането.
  (4) Добавката се отпуска въз основа на молба, подадена от
  правоимащия или от упълномощено от него лице.
  (5) След преценка на всички обстоятелства, отразени в оценката на
  увреждането, директорът на дирекция "Социално подпомагане" или
  упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускането й.
  (6) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на
  лицето, подало молба, в 7-дневен срок от издаването й.
  (7) Отказът за отпускане на месечна добавка за социална интеграция
  задължително се мотивира.
  (8) Заповедта по ал. 5 се обжалва пред директора на регионалната
  дирекция "Социално подпомагане" по реда на Закона за административното
  производство.
  (9) Хората с трайни увреждания, настанени на пълна държавна и/или
  общинска издръжка в лечебни заведения, както и в специализирани институции
  за срок по-дълъг от един месец, нямат право да получават добавката по ал. 1 за
  периода на престоя си в тях.  38
  (10) Вземанията на лицата за месечни добавки за социална интеграция
  се погасяват в срок 3 месеца, считано от края на месеца, за който се отнасят.
  (11) Условията и редът за отпускане, прекратяване и възобновяване на
  добавката по ал. 1 се уреждат с правилника за прилагане на закона.
  Предложение на народния представител Стилиян Гроздев:
  В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 да отпаднат думите “ако отговарят на определени доходни
  критерии
  2. В ал. 2а да се добавят думите “в размер на една минимална
  работна заплата месечно."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Гадар Хачикян и
  Валери Цеков:
  В чл. 45, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Думите “ диференцирана парична помощ” се заменят с
  “диференцирани парични средства ”.
  2. В т. 5 отпадат думите “лекарствени средства
  Предложението по т.1 е оттеглено.
  Комисията не подкрепя предложението по т.2.
  Предложение на народния представител Валери Пеков:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2)Добавката по ал. 1 е диференцирана и представлява парични
  средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за
  покриване на допълнителни разходи за: ”
  2. Алинея 11 се изменя така:
  “(П)Определянето на размера, условията и реда за отпускане,
  прекратяване и възобновяване на добавката по ал. 1 се уреждат с правилника
  за прилагане на закона ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Анели Чобанова:
  В текста на чл. 45 се правят следните промени:
  1. В ал.1 изразът “ако отговарят на определени доходни критерии”
  да отпадне.
  2. Текстът на ал.2а да придобие следния вид:
  “(2а) Добавката по ал. 2 е месечна и се формира като сбор от
  средствата, определени за отделните потребности, като общият й размер не
  може да бъде по- малък от двукратния размер на базовия минимален доход. ”  39
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на наводните представители Румяна Георгиева и
  Борислав Цеков:
  В чл. 44 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 да придобие следната редакция:
  “(1) Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за
  социална интеграция според вида и степента на увреждането и
  индивидуалните им потребности. ’’
  2. В ал. 2 , т. 2 придобива следната редакция:
  "2. достъп до информация според индивидуалните им потребности; ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В чл. 45, ал. 1 изразът “ако отговарят на определени доходни критерии”
  се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 думите “доходни критерии ” се заменят със “интеграционни
  критерии
  2. В ал.2 т. 2, да придобие следния вид:
  “2. телефонни услуги, интернет и информационни услуги;
  3. Алинея 2а се измени така:
  “(2а)Общият размер на интеграционната добавка се формира като
  сбор от средствата, определени за отделните потребности и е в размер от 2
  до 4 пъти гарантирания минимален доход. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 45;
  “Чл. 45. (1) Хората с трайни увреждания имат право на месечна
  добавка за социална интеграция, ако отговарят на определени доходни
  критерии, според вида и степента на увреждането и индивидуалните им
  потребности.
  (2) Добавката по ал. 1 е диференцирана и представлява парични
  средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за
  покриване на допълнителни разходи за:
  1. транспортни услуги;
  2. телефонни услуги и интернет;
  3. обучение;  40
  4. балнеолечение и рехабилитационни услуги;
  5. диетично хранене и лекарствени средства;
  6 .достъпна информация;
  7. задоволяване на други основни жизнени потребности.
  (3) Общият размер на месечната добавка по ал.2 се формира като
  сбор от средствата, определени по предходната алинея.
  (4) Добавката се отпуска по предложение на комисията по чл. 13»
  ал. 2 въз основа на социалната оценка.
  (5) Добавката се отпуска въз основа на молба» подадена от
  правоимащия или от упълномощено от него лице.
  (6) След преценка на всички обстоятелства» отразени в
  социалната оценка, директорът на дирекция "Социално подпомагане" или
  упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускането й.
  (7) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на
  лицето, подало молба, в 7-дневен срок от издаването й.
  (8) Отказът за отпускане на месечна добавка за социална
  интеграция задължително се мотивира.
  (9) Заповедта по ал. 5 се обжалва пред директора на регионалната
  дирекция "Социално подпомагане" по реда на Закона за
  административното производство.
  (10) Хората с трайни увреждания, настанени на пълна държавна
  и/или общинска издръжка в лечебни заведения, както и в специализирани
  институции за срок по-дълъг от един месец, нямат право да получават
  добавката по ал. 1 за периода на престоя си в тях.
  (11) Вземанията на лицата за месечни добавки за социална
  интеграция се погасяват в срок 3 месеца, считано от края на месеца, за
  който се отнасят.
  (12) Определянето на размера, условията и реда за отпускане,
  прекратяване и възобновяване на добавката по ал. 1, се уреждат с
  правилника за прилагане на закона."
  Чл. 46. (1) Родители (осиновители), семейства на роднини или близки,
  приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за защита на детето на деца с
  трайни увреждания до 18-годишна възраст имат право на месечна добавка в
  размер 70 на сто от гарантирания минимален доход, определен по реда на
  Закона за социалното подпомагане.
  (2) Правоимащите по ал. 1 получават месечната добавка по
  постоянния си адрес от дирекциите “Социално подпомагане” на Агенцията за
  социално подпомагане.
  (3) Ако децата са настанени на пълна държавна и/или общинска
  издръжка в лечебни заведения, както и в специализирани институции за срок по-  41
  дълъг от един месец, правоимащите не получават месечна добавка по ал. 1 за
  периода на престоя им в тях.
  (4) Правото на месечна добавка по ал. 1 се погасява в срок
  3 години, считано от края на месеца, за който се отнася.
  Предложение на народния представител Димитър Димитров:
  Чл.4б, ал.1 се изменя така:
  ‘‘Чл. 46 (1) Родители (осиновители) или семейства на роднини, близки,
  приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за защита на детето, когато
  отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст, имат право на
  месечна добавка в размер на 70 на сто от гарантирания минимален доход,
  определен по реда на Закона за социалното подпомагане. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Анели Чобанова:
  В текста на чл. 46, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В израза “Закона за защита на детето", думата “защита” се
  заменя със “закрила ”.
  2. След израза “месечна добавка" изразът се променя на “в размер на
  70 на сто от минималната работна заплата ”, а изразът “определен по реда на
  Закона за социалното подпомагане " отпада.
  Комисията подкрепя предложението по т.1.
  Комисията не подкрепя предложението по т.2.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  В чл. 46, ал. 1:
  1. Изразът “гарантираният минимален доход” се заменя с
  “минималната работна заплата ".
  2. След думите “до 18- годишна възраст ” се добавя “и докато учат ”.
  Комисията не подкрепя предложението по т.1.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т.2.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл.46;
  “Чл. 46 (1) Право на месечна добавка в размер 70 на сто от
  гарантирания минимален доход, определен по реда на Закона за социално
  подпомагане, за деца с трайни увреждания до 18 годишна възраст и докато
  учат имат;
  1. родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни
  увреждания;  42
  2. семейства на роднини или близки и приемни семейства, при които
  са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила
  на детето.
  (2) Правоимащите по ал. 1 получават месечната добавка по
  постоянния си адрес от дирекциите “Социално подпомагане** на Агенцията
  за социално подпомагане.
  (3) Ако децата са настанени на пълна държавна или общинска
  издръжка в лечебни заведения, както н в специализирани институции за
  срок по-дълъг от един месец, правоимащите не получават месечна добавка
  по ал. 1 за периода на престоя им в тях.
  (4) Правото на месечна добавка по ал. 1 се погасява в срок
  3 години, считано от края на месеца, за който се отнася.’*
  Чл. 47. (1) Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности
  имат право на целеви помощи и облекчения за:
  1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство и
  място за паркиране;
  2. внос на лично моторно превозно средство;
  3. преустройство на жилище;
  4. придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в
  придвижването и преводачи на лица с увреден слух.
  (2) Вносът от хора с трайни увреждания на лични моторни превозни
  средства, чиято левова равностойност, обем и мощност на двигателя е до
  определен от Министерския съвет размер, е освободен от митни сборове и от
  данък върху добавената стойност по реда на Закона за данък върху добавената
  стойност.
  (3) Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на
  целеви помощи и облекчения за покупка и ремонт на помощни средства,
  приспособления, съоръжения и медицински изделия за облекчаване и
  компенсиране на уврежданията по списък, утвърждаван ежегодно от министъра
  на труда и социалната политика.
  (4) Условията и редът за отпускане на целевите помощи се определят с
  правилника за прилагане на закона.
  Предложение на наводните представители Румяна Георгиева и
  Борислав Цеков:
  В чл. 47, ал.1, т.4 след думите “увредено зрение” се добавят думите
  “лични помощници ”.
  Комисията не подкрепя предложението.  43
  Предложение на народния представител Весела Драганова:
  1.Вал. 3 да отпаднат думите “и медицински изделия”.
  2.Алинея 4 да се измени така:
  “(4) Размерите на помощите, условията и редът за отпускането им
  се определят с правилника за прилагането на закона. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 47?
  “Чл. 47. (1) Хората с трайни увреждания съобразно своите
  потребности имат право на целеви помощи и облекчения за:
  1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство и
  място за паркиране;
  2. ВНОС на лично моторно превозно средство;
  3. преустройство на жилище;
  4. придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в
  придвижването и преводачи на лица с увреден слух.
  (2) Вносът от хора с трайни увреждания на лични моторни
  превозни средства, чиято левова равностойност, обем и мощност на
  двигателя е до определен от Министерския съвет размер, е освободен от
  митни сборове и от данък върху добавената стойност по реда на Закона за
  данък върху добавената стойност.
  (3) Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право
  на целеви помощи и облекчения за покупка и ремонт на помощни средства,
  приспособления, съоръжения за облекчаване и компенсиране на
  уврежданията по списък, утвърждаван ежегодно от министъра на труда и
  социалната политика.
  (4) Размерите на помощите и облекченията, условията и редът за
  отпускането им се определят с правилника за прилагането на закона.”
  Чл. 48. (1) Месечните добавки и помощите по чл. 45, 46 и чл. 47,
  ал. 1, т. 2 и 4 се освобождават от данъци и такси.
  (2) Правото на месечни добавки и помощи е лично. Отказът от това
  право, както и прехвърлянето му са недействителни.
  (3) От месечните добавки и помощи не могат да се правят удръжки
  освен за надвзети средства в резултат на счетоводно-техническа грешка.
  (4) Недобросъвестно получени средства за месечни добавки и помощи
  се възстановяват с лихвата по реда за събиране на държавните вземания.
  (5) Лицата, недобросъвестно получили месечни добавки и помощи, се
  лишават от тези добавки и помощи за срок една година.  44
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 48:
  “Чл. 48. (1) Месечните добавки и помощите по чл. 45, 46 и чл. 47,
  ал. 1, т. 2 и 4 се освобождават от данъци и такси.
  (2) Правото на месечни добавки и помощи е лично. Отказът от
  това право, както и прехвърлянето му са недействителни.
  (3) От месечните добавки и помощи не могат да се правят
  удръжки.
  (4) Недобросъвестно получени средства за месечни добавки и
  помощи се възстановяват с лихвата по реда за събиране на държавните
  вземания.
  (5) Лицата, недобросъвестно получили месечни добавки и помощи,
  се лишават от тези добавки и помощи за срок една година. “
  Чл. 49. Зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране при
  условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване времето, през което
  лицата са полагали грижи за човек с трайно увреждане и не са били
  осигурявани.
  Предложение на народния представител Стилиян Гроздев:
  Член 49 се изменя така:
  "Чл. 49. (1)Лицата, полагащи грижи за човек с трайно увреждане,
  получават една минимална работна заплата, като времето за това се зачита
  за осигурителен стаж при пенсиониране, без да бъдат осигурявани.
  (2) Средствата се получават от дирекциите “Социално
  подпомагане. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  Член 49 се изменя така:
  1. Текстът на чл. 49 става ал. 1;
  2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
  "(2) За признатия осигурителен стаж по ал. 1 се превеждат
  осигурителни вноски от Републиканския бюджет във фонд “Пенсии”. За
  осигурителен доход се приема определената минимална работна заплата за
  страната към датата на пенсионирането. ”
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на народния представител Весела Драганова:
  Чл. 49 се изменя така:
  "Чл. 49. Времето, през което лицата са полагали грижи за човек с
  трайно увреждане и не са били осигурявани, се зачита за осигурителен стаж  45
  при пенсиониране при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване.
  За същия период лицата се считат за здравно осигурени, по ред и начин,
  определени в Закона за здравното осигуряване. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 49:
  “Чл. 49. Времето, през което лицата са полагали грижи за човек с
  трайно увреждане и не са били осигурявани, се зачита за осигурителен
  стаж при пенсиониране при условията и по реда на Кодекса за социално
  осигуряване. За същия период лицата се считат за здравно осигурени, по
  ред и начин, определени в Закона за здравното осигуряване.”
  Чл. 50. Учащите се хора е трайни увреждания и децата на родители с
  трайни увреждания имат право на стипендии и други облекчения съгласно
  Закона за народната просвета и Закона за висшето образование.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  Член 50 се изменя така:
  “Чл. 50. Учащите се хора с трайни увреждания, както и децата на
  родители с трайни увреждания, имат право на стипендии и други облекчения
  по ред и начин, определени в Закона за народната просвета и в Закона за
  висшето образование. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 5O;
  “Чл. 50. Учащите се хора с трайни увреждания, както и децата на
  родители с трайни увреждания, имат право на стипендии и други
  облекчения по ред и начин, определени в Закона за народната просвета и в
  Закона за висшето образование.”
  Чл. 51. Общините предоставят на хората с трайни увреждания жилища
  от общинския жилищен фонд при условия и по ред, установени с Правилника за
  прилагане на Закона за общинската собственост, приет с Постановление № 235
  на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 24
  и 62 от 1997 г., бр. 70 от 2000 г. и бр. 84 от 2003 г.).
  Предложение на народния представител Стилиян Гроздев:
  Член 51 се изменя така:
  1. Текстът на чл. 51 става ал.1 и в нея след думите “общините
  предоставят ” да се добави “не по~ малко от 20% от предлаганите жилища
  годишно’ на хора с трайни увреждания.
  2. Създава се ал.2:  46
  “(2) Общините създават преференциални условия за строителство на
  жилища за хора с трайни увреждания. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 51:
  “Чл. 51. Общините предоставят на хората с трайни увреждания
  жилища от общинския жилищен фонд при условия и по ред, определени със
  Закона за общинската собственост.”
  Глава пета
  ФИНАНСИРАНЕ
  Комисията подкрепя наименованието на Глава пета.
  Чл. 52. Финансирането на дейностите по този закон се извършва със
  средства от:
  1. републиканския бюджет;
  2. общинските бюджети;
  3. национални и международни програми;
  4. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
  5. други източници.
  Предложение на наводните представители Румяна Георгиева и
  Борислав Цеков:
  Член 52, т.1 да придобие следната редакция.
  “1. ежегодна целева субсидия от републиканския бюджет в размер не
  по- малко от 0.1 на сто от брутния вътрешен продукт; ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  1. Да се добави нова т.5:
  ' 5.специализирана лотария; ”
  2. Точка 5 да стане т.6.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народния представител Иван Козовски:
  Да отпадне т. 5.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52.  47
  Чл. 53. Агенцията за хората с увреждания е администратор на следните
  собствени приходи:
  1. приходи от мероприятия, организирани с цел подпомагане
  интеграцията на хората с увреждания:
  а) приходи от организирани извънредни и специализирани тиражи на
  Държавната парично-предметна лотария и на Българския спортен тотализатор;
  б) благотворителни и спортни прояви;
  2. приходи от доброволни вноски, дарения и завещания от местни или
  чуждестранни физически и юридически лица;
  3. глоби по този закон;
  4. приходи от други източници.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 53;
  “Чл. 53. Агенцията за хората с увреждания е администратор на
  следните собствени приходи:
  1. от мероприятия и дейности, организирани с цел подпомагане на
  интеграцията на хората с увреждания:
  а) извънредни и специализирани тиражи на Държавната парично-
  предметна лотария и на Българския спортен тотализатор;
  б) благотворителни и спортни прояви.
  2. от доброволни вноски, дарения и завещания от местни или
  чуждестранни физически и юридически лица;
  3. от глоби по този закон;
  4. от други източници.”
  Чл. 54. Средствата на Агенцията за хората с увреждания по чл. 53 се
  разходват за реализиране на проекти и програми по този закон.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  В чл. 54 след “реализиране на ” се добавя “цели, ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54.
  Чл. 55. Национално представителните организации на или за хора с
  увреждания имат право на субсидия от държавния бюджет само след
  представяне на финансов отчет за разходваните средства по пера за предходната
  година и при условия и ред, определени в правилника за приложение на този
  закон.

  48
  Предложение на народния представител Стилиян Гроздев:
  В чл. 55 думите “национално представителните” да се заменят с
  “регистрираните в обществена полза
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Анели Чобанова:
  От текста на чл. 55 да отпадне израза “само след представяне на
  финансов отчет за разходваните средства по пера за предходната година и ”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на народните представители Румяна Георгиева и
  Борислав Цеков:
  В чл. 55 да отпадне изразът “и национално представителните
  организации за хората с увреждания
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  В чл. 55 да отпадне изразът “предходната година”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 55:
  “Чл. 55. Национално представителните организации на или за хора с
  увреждания имат право на субсидия от държавния бюджет при условия и
  ред, определени с правилника за прилагане на закона.”
  Глава шеста
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на
  Глава шеста.
  Чл. 56. (1)Работодател, който не изпълни задълженията си по
  чл. 27, ал. 4 и 5, и длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този
  закон, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., ако не подлежи на по-
  тежко наказание.
  (2) За повторно нарушение глобата е от 1000 до 2000 лв.
  (3) Нарушението е повторно, когато е извършено в срок до една година
  от влизането в сила на наказателното постановление.  49
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 56:
  “Чл. 56. (1 )Работодател, който не изпълни задълженията си по
  чл. 27, ал. 4 и 5 или длъжностно лице, което не изпълни задълженията си
  по този закон, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция, от 500 до
  1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
  (2) За повторно нарушение глобата, съответно имуществената
  санкция, е от 1000 до 2000 лв.
  (3) Нарушението е повторно, когато е извършено в срок до една
  година от влизането в сила на наказателното постановление.”
  Предложение на Комисията:
  Създава се чл. 56а:
  иЧл.56а.(1)На работодател, който не е обявил работните места по
  чл. 28а или е отказал без уважителна причина да наеме на работа насочен
  от поделенията на Агенцията по заетостта безработен с трайно увреждане в
  рамките на определения норматив, се налага глоба, съответно
  имуществена санкция в размер до 1000 лева за всеки отделен случай.
  (2)Сумите, събрани по ал.1, се внасят в приход на Агенцията за
  хората с увреждания и се разходват за програми и проекти за стимулиране
  на трудовата заетост на хората с трайни увреждания.”
  Чл. 57. (1) Актовете, с които се установяват административни
  нарушения по този закон, се издават от длъжностни лица:
  1. за финансовите нарушения - определени от изпълнителния директор
  на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол;
  2. за нарушения на задълженията, свързани с трудовата заетост -
  определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Главна
  инспекция по труда”;
  3. за нарушения в областта на образованието - от Инспектората на
  Министерството на образованието и науката;
  4. за нарушения в областта на достъпната архитектурна среда -
  определени от директора на Дирекцията за национален строителен контрол;
  5. за нарушения в областта на достъпния транспорт - определени от
  изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна
  администрация”, съответно от изпълнителния директор на Изпълнителна
  агенция “Железопътна администрация”;
  6. за нарушения в областта на социалното подпомагане - от
  Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално
  подпомагане.
  (2) Наказателните постановления се издават от органите, овластени със
  закон или с акт на Министерския съвет.  50
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
  изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона
  за административните нарушения и наказания.
  (4) Петдесет на сто от събраните суми от наложените глоби по този
  закон се внасят в приход на Агенцията за хората с увреждания към
  Министерството на труда и социалната политика.
  (5) Органите по чл. 57 предоставят ежегодно до 31 декември в
  Агенцията за хората с увреждания информация за направените проверки и
  наложените глоби.
  Предложение па народния представител Анели Чобанова;
  Текстът на нл. 57, ал.4 се изменя по следния начин:
  “(4) Приходите от наложените глоби по този закон се внасят в
  бюджета на Агенцията за хората с увреждания към Министерството на
  труда и социалната политика. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  В ал. 4 думите “петдесет на сто от събраните суми ” да се заменят с
  “цялата събрана сума
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 57:
  “Чл. 57. (1) Актовете, с които се установяват административни
  нарушения по този закон, се издават от длъжностни лица, определени от;
  1. изпълнителния директор на Агенцията за държавен вътрешен
  финансов контрол - за финансовите нарушения;
  2. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Главна
  инспекция по труда” - за нарушения на задълженията, свързани с трудовата
  заетост;
  3. министъра на образованието и науката - за нарушения в областта
  на образованието;
  4. началника на Дирекцията за национален строителен контрол - за
  нарушения в областта на достъпната архитектурна среда;
  5. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна
  администрация”, съответно изпълнителния директор на Изпълнителна
  агенция “Железопътна администрация” - за нарушения в областта на
  достъпния транспорт;
  6. изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане -
  за нарушения в областта на социалното подпомагане.  51
  (2) Наказателните постановления се издават от органите,
  овластени със закон или с акт на Министерския съвет.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
  изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на
  Закона за административните нарушения и наказания.
  (4) Петдесет на сто от събраните суми от наложените глоби по този
  закон се внасят в приход на Агенцията за хората с увреждания.
  (5) Органите по ал.1 предоставят ежегодно до 31 декември в
  Агенцията за хората с увреждания информация за направените проверки и
  наложените глоби.”
  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя това наименование.
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. “Увреждане” е всяка загуба или нарушаване във физиологията,
  психиката или анатомичната структура на даден индивид.
  2. "Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на психическо,
  физиологично или анатомично увреждане е с трайно намалени възможности да
  изпълнява дейности по начин и в степен, нормални за здравия човек и за които
  органите по медицинска експертиза са установили степен на намалена
  работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50
  на сто.
  3. ’’Пряка дискриминация” е поставяне на лице на основата на
  увреждане в по-неблагоприятно положение в сравнение с друго лице, което е
  било, е или би могло да бъде поставено в сравними обстоятелства.
  4. ’’Непряка дискриминация” е поставяне на лице на основата на
  увреждане в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез
  привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази
  разпоредба, критерий или практика са обективно оправдани с оглед на законна
  цел, несвързана с увреждането, и средствата за постигане на целта са подходящи
  и не надхвърлят необходимото за постигането й.
  5. "Рехабилитация" е последователен и непрекъснат възстановителен
  процес, който подпомага човека с увреждане да достигне оптимално физическо,
  интелектуално, психическо и социално равнище на дейност, като му се
  осигуряват възможности за промяна на живота към по-висока степен на
  независимост.
  6. “Профилактика” са действията, предприети за предотвратяване на
  физически, интелектуални, психически или сензорни увреждания или за  52
  предотвратяване на увреждания вследствие на продължителна дисфункция или
  увреждане, както и адаптиране на средата.
  7. "Помощни средства, приспособления и съоръжения" са пособия,
  които заменят или подобряват функции на човешкия организъм и увеличават
  възможностите на хората с увреждания за самообслужване и за трудова и всяка
  друга дейност. Не са помощни средства и съоръжения медицинските изделия по
  смисъла на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
  8. "Трудово-лечебни бази" са звена, откривани в специализирани
  институции за социални услуги, за осъществяване на трудова терапия и
  рехабилитация на хора със степен на увреждане над 70 на сто.
  9. “Обособена производствена единица” е стопанско звено, в което
  работят хора с трайни увреждания.
  10. "Национално представителни организации на хора с увреждания" и
  "Национално представителни организации за хора с увреждания" са тези
  организации, които представляват хората с увреждания и които са признати като
  такива при условия и по ред, установени с акт на Министерския съвет.
  11. “Работно място” е помещение, цех, стая, нахождение на машина,
  съоръжение или друго подобно териториално определено място в
  предприятието или извън него при дистанционна форма на работа, където
  работникът или служителят по указание на работодателя полага труда си в
  изпълнение на задълженията си по трудовото или служебното си
  правоотношение.
  12. “Интегрирана работна среда” е работната среда, осигуряваща
  възможност да работят съвместно хора с увреждания и хора без увреждания.
  13. “Специализирана работна среда” е работната среда в
  специализираните предприятия, приспособена за хора с различни увреждания.
  14. “Кучета водачи за хора с увреждания” са кучета, обучени в
  специализирани училища, което се доказва със сертификат за преминато
  обучение, отличителна служебна обмундировка и знаци.
  Предложение на наводните представители Румяна Георгиева и
  Борислав Пеков:
  I, т.1 от Допълнителната разпоредба да придобие следната
  редакция:
  “1. “Увреждане” е всяко трайно функционално ограничение, което
  нарушава общуването между индивида и обкръжаващата го среда. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Росица Тоткова:
  §1. т.1 от Допълнителната разпоредба се измени така:  53
  “7. “Увреждане” е всяка загуба ши нарушаване в анатомичната
  структура, във физиологията ши в психиката на даден индивид. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Весела Драганова:
  “3. "Пряка дискриминация” е поставяне на лице на основата на
  увреждане в по-неблагоприятно положение в сравнение с друго лице, което е
  бшо, е ши би могло да бъде поставено в сравними сходни обстоятелства. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на 81:
  “§1. По смисъла на този закон:
  1. “Увреждане” е всяка загуба или нарушаване в анатомичната
  структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.
  2. “Човек с трайно увреждане” е лице, което в резултат на
  анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени
  възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за
  здравия човек и за което органите по медицинска експертиза са установили
  степен на намалена работоспособност или намалена възможност за социална
  адаптация 50 и над 50 на сто.
  3. “Пряка дискриминация” е поставяне на лице на основата на
  увреждане в по-неблагоприятно положение в сравнение с друго лице, което е
  било, е или би могло да бъде поставено в сравними сходни обстоятелства.
  4. “Непряка дискриминация” е поставяне на лице на основата на
  увреждане в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез
  привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази
  разпоредба, критерий или практика са обективно оправдани с оглед на
  законова цел, несвързана с увреждането, и средствата за постигане на целта са
  подходящи и не надхвърлят необходимото за постигането й.
  5. “Рехабилитация” е последователен и непрекъснат възстановителен
  процес, който подпомага човека с увреждане да достигне оптимално
  физическо, интелектуално, психическо и социално равнище на дейност, като
  му се осигуряват възможности за промяна на живота към по-висока степен на
  независимост.
  6. “Профилактика” са действията, предприети за предотвратяване на
  физически, интелектуални, психически или сензорни увреждания или за
  предотвратяване на увреждания вследствие на продължителна дисфункция
  или увреждане, както и адаптиране на средата.
  7. “Помощни средства, приспособления и съоръжения” са пособия,
  които заменят или подобряват функции на човешкия организъм и увеличават  54
  възможностите на хората с увреждания за самообслужване и за трудова и
  всяка друга дейност. Не са помощни средства и съоръжения медицинските
  изделия по смисъла на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната
  медицина.
  8. “Трудово-лечебни бази” са звена, откривани в специализирани
  институции за социални услуги, за осъществяване на трудова терапия и
  рехабилитация на хора със степен на увреждане над 70 на сто.
  9. “Обособена производствена единица” е стопанско звено, в което
  работят хора с трайни увреждания.
  10. “Национално представителни организации на хора с увреждания”
  и “Национално представителни организации за хора с увреждания” са тези
  организации, които представляват хората с увреждания и които са признати
  като такива при условия и по ред, установени с акт на Министерския съвет.
  11. “Работно място” е помещение, цех, стая, нахождение на машина,
  съоръжение или друго подобно териториално определено място в
  предприятието или извън него при дистанционна форма на работа, където
  работникът или служителят по указание на работодателя полага труда си в
  изпълнение на задълженията си по трудовото или служебното си
  правоотношение.
  12. “Интегрирана работна среда” е работната среда, осигуряваща
  възможност да работят съвместно хора с увреждания и хора без увреждания.
  13. “Специализирана работна среда” е работната среда в
  специализираните предприятия, приспособена за хора със съответните
  увреждания.
  14. “Кучета, водачи на хора с увреждания” са кучета, обучени в
  специализирани училища, което се доказва със сертификат за преминато
  обучение, отличителна служебна екипировка и знаци.”
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя това наименование.
  § 2. Отменя се Законът за защита, рехабилитация и социална
  интеграция на инвалидите (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 110 от
  1996 г., бр. 52 и 123 от 1997 г.; Решение № 31 на Конституционния съд от 1998
  г. - бр. 140 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 153 от 1998 г. и бр. 31, 75 и 120 от 2002 г.).
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §2.
  Предложение на Комисията:
  Създава се §2а:  55
  “§2а. В Закона за насърчаване на заетостта (Обн., ДВ, бр. 112 от
  2001 г., изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., изм. и доп., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., и
  бр. 52 от 2004 г.) член 80 се отменя.”
  § 3. Създадената с този закон Агенция за хората с увреждания е
  правоприемник на фонд “Рехабилитация и социална интеграция” и поема
  активите и пасивите му.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §3.
  § 4. Трудовите правоотношения със служителите от фонд
  “Рехабилитация и социална интеграция” се уреждат при условията и по реда на
  чл. 123 от Кодекса на труда.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §4.
  Предложение на народния представител Емилия Масларова:
  1. Да се създаде нов §4:
  “§4. В срок до 31 декември 2006 г. до обществените сгради и
  съоръжения- държавна собственост да се осигури свободен достъп за хората
  с увреждания, като се преодолеят съответните архитектурни, транспортни
  и комуникативни бариери. ”
  2. Следващите параграфи да се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на §4a;
  “§ 4а. В срок до 31 декември 2006 г. до обществените сгради и
  съоръжения - държавна и общинска собственост да се осигури свободен
  достъп за хората с увреждания, като се преодолеят съответните
  архитектурни, транспортни и комуникативни бариери.”
  § 5. Архивът на Националния съвет по рехабилитация и социална
  интеграция преминава към Националния съвет за интеграция на хората с
  увреждания.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §5.
  Предложение на Комисията:
  Да се създаде §5а:
  “§5а. Правото по чл. 45 възниква от деня на влизането в сила на
  закона при условие, че молбата е подадена преди 1 юли 2005 г., а в
  останалите случаи- от датата на нейното подаване.”

  56
  § 6. Актовете по прилагането на закона се издават в срок
  6 месеца от влизането му в сила.
  Предложение на Комисията:
  § 6 да отпадне.
  § 7. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §7.
  § 8. В срок 3 месеца от влизането в сила на този закон министрите да
  внесат в Министерския съвет предложение за изменение на нормативните
  актове, в които са употребени думите “инвалид”, “инвалиди” и “инвалидност”
  или производни на тях с оглед привеждането им в съответствие с термините,
  употребени в този закон.
  Предложение на Комисията:
  §8 да отпадне.
  § 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г.
  Предложение на народните представители Гадар Хачикян и
  Валери Цеков:
  В §9 в края на текста се поставя запетая и се добавят думите “с
  изключение на чл. 45, който влиза в сила от 01.06.2005 г.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за §9.
  Форма за търсене
  Ключова дума