Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда и социалната политика
Комисия по труда и социалната политика
24/03/2005 първо гласуване

  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Общ законопроект за изменение и допълнение на
  Кодекса за социално осигуряване.
  № 402-01-44, внесен от Министерски съвет;
  законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване № 454-01-95,
  внесен от Ваня Цветкова и Борислав Владимиров; законопроект за изменение
  и допълнение на Кодекса за социално осигуряване №454-01-107, внесен от
  Явор Милушев и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за
  социално осигуряване №554-01-28, внесен от Валери Цеков, Весела
  Драганова и Силвия Бадънкова.
  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Общ законопроект за изменение и допълнение на
  Кодекса за социално осигуряване.
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  На заседание, проведено на 22 март 2005 година, Народното
  събрание прие на първо гласуване законопроект за изменение на Кодекса за
  социално осигуряване № 402-01-44, внесен от Министерски съвет;
  законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване № 454-01-95,
  внесен от Ваня Цветкова и Борислав Владимиров; законопроект за изменение
  и допълнение на Кодекса за социално осигуряване №454-01-107, внесен от
  Явор Милушев и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за
  социално осигуряване №554-01-28, внесен от Валери Цеков, Весела
  Драганова и Силвия Бадънкова.
  На основание на чл. 68, ал.2 от ПОДНС, Комисията по труда и
  социалната политика предлага на Народното събрание следния общ проект на
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
  (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.
  - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1,
  10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г„ бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г. и бр.
  12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.)
  § 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6 се създава изречение второ: “Данните се използват за
  изчисляване и отпускане на пенсиите и паричните обезщетения.”.
  2. Алинея 7 се изменя така:  2
  “(7) Осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за
  осигурителен стаж и осигурителен доход:
  1. при прекратяване на трудови или служебни правоотношения - в
  14-дневен срок от прекратяване на правоотношението;
  2. по искане на осигуряваното лице или негов представител - в 14-
  дневен срок от искането.”.
  3. Създават се ал. 10 и 11:
  “(Ю) При прекратяване на осигурителите, които нямат
  правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното
  териториално поделение на НОИ, освен ако в закон не е определен друг ред
  за съхраняването им. Когато прекратяването на осигурителя се извършва със
  съдебно решение за заличаване, удостоверението за предаване на
  ведомостите, издадено от териториалното поделение на НОИ, е задължително
  условие за постановяване на решението.
  (11) Националният осигурителен институт създава и поддържа
  информационна система за разплащателните ведомости, предадени по реда на
  ал. 10. Данните от информационната система се използват за изчисляване и
  отпускане на пенсиите и паричните обезщетения.”.
  §2. В чл. 40 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Паричните обезщетения за временна неработоспособност,
  бременност, раждане и отглеждане на дете и помощите по държавното
  обществено осигуряване, се изплащат чрез териториалните поделения на
  Националния осигурителен институт по ред, определен с акт на
  Министерския съвет.”
  § 3. В чл. 69, ал. 1 и 2 думата “трудов” се заменя с “осигурителен”.
  §4. В § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за
  социално осигуряване се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите “До 31 декември 2004 г.” се заменят с думите “До
  31 декември 2006 г.”;
  2. Създава се ал. 5 със следното съдържание:
  “(5) Лицата, които са работили най-малко 20 години при условията
  на чл. 104, ал. 3, придобиват право на пенсия по реда на ал. 3 независимо от
  възрастта им.”
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  §5. (1) Всички юридически или физически лица, държавни
  учреждения, общини или кметове, съхраняващи разплащателни ведомости на

  3
  прекратени осигурители, които нямат правоприемник, са длъжни в
  едногодишен срок, считано от 1 юли 2005 г. да ги предадат в съответното
  териториално поделение на НОИ, освен ако в закон не е определен друг ред
  за съхраняване.
  (2) Кметовете, които съхраняват документи за осигурителен стаж и
  осигурителен доход на лица, които са работили в организациите по § 12 от
  Преходите и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и
  ползването на земеделските земи, са длъжни да ги предадат в териториалното
  поделение на НОИ в срока по ал. 1.
  §6. До 31 декември 2005 г. паричните обезщетения за временна
  неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете и помощите
  по държавното обществено осигуряване се изплащат чрез осигурителите в
  сроковете за изплащане на възнагражденията на осигурените лица.
  §7. В чл. 495 от Гражданския процесуален кодекс (обн., изв., бр. 12
  от 8.02.1952 г., изм. и доп., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г.,
  бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50, 90 и 99 от 1961 г., бр. 1 от 1963 г.,
  бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28от
  1983 г., бр. 41 от 1985 г., изм., бр. 27 от 1986 г., изм. и доп., бр. 55 от 1987 г.,
  изм., бр. 60 от 1988 г., изм. и доп., бр. 31 и 38 от 1989 г., изм. и доп. бр. 31 от
  1990 г., доп., бр. 62 от 1991 г., изм. и доп. бр. 55 от 1992 г., изм. и доп., бр. 61
  и. 93 от 1993 г., доп., бр. 87 от 1995 г., изм. и доп. , бр. 12, 26, 37, 44 и 104
  от 1996 г., изм. и доп. бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., изм. и доп., бр. 21, 59, 70
  и 73 от 1998 г., изм. и доп., бр. 64 и 103 от 1999 г., изм. и доп. бр. 36, 85 и
  92 от 2000 г., доп., бр. 25 от 16.03.2001 г., изм. и доп., бр. 105 и 113 от 2002 г.,
  изм. и доп. бр. 58 и 84 от 2003 г., изм. и доп., бр. 28 и 36 от 2004 г.) се създава
  ал. 3:
  “(3) Към искането, когато се вписва прекратяване на юридическо
  лице или на едноличен търговец, които нямат правоприемник се прилага
  удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от
  териториалното поделение на НОИ, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за
  социално осигуряване.”.
  § 8. Параграфи 1 и 7 влизат в сила от 1 януари 2006 г.
  24.03. 2005 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума