Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
17/10/2001 първо гласуване

  ДОКЛАД
  относно: ЗАКОНОПРОЕКТ за изменение и
  допълнение на Закона за висшето образование,№154- 01-59 внесен от Елка Анастасова и Лютви Местан на 03.10.2001 год.
  ДОКЛАД
  относно: ЗАКОНОПРОЕКТ за изменение и
  допълнение на Закона за висшето образование,№154- 01-59 внесен от Елка Анастасова и Лютви Местан на 03.10.2001 год.
  На свое заседание от 10 октомври 2001 г. Комисията по образованието и науката обсъди Законопроект № 154-01-59 за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, внесен от Елка Анастасова и Лютви Местан. В работата на комисията взеха участие зам. министърът на образованието и науката д-р Атанас Герджиков и експерти.
  Измененията в законопроекта, както и мотивите към него са в синхрон със заявената роля на България чрез редица международни актове да се включи активно и последователно в европейското образователно и научно пространство. Настоящият законопроект е израз на потребността да се осъществяват действителните академична автономия, академична свобода и академично самоуправление, като ролята на държавата е в унисон с конституционните разпоредби. Законопроектът има за цел да стимулира необратимостта на процеса за демократизация на българското виеше образование, за неговата мобилност, отвореност и адаптивност с образователните практики на страните от Европейския съюз. Това налага промени, които да осъвременят и обобщят регистъра по специалности с класификатор по професионални направления, което ще стимулира развитието на образователния процес и ще даде по-големи възможности за реализация на пазара на труда.
  Друг момент в законопроекта е разширената възможност на висшите училища и научните организации да общуват магистри и докторанти срещу заплащане, без да са зависими от ограничената рамка на държавната субсидия. Въвеждането и на този нов режим на такси, определени от висшите училища и научните организации е само още един начин за реализиране правото на образование в тази сложна икономическа
  ситуация. В съответствие с изискванията на пазара на труд се премахва и ограничението за придобиване на магистърска степен в същата специалност, в която е бакалавърската като се позволява това да бъде в друга специалност/същото направление/.
  Проектозаконът възлага на министъра на образованието да изготви класификатор на професионалните направления, както и наредба, която да регламентира приема на студенти за образователно-квалификационна степен "магистър" и образователна и научна степен "доктор" срещу заплащане.
  На основание чл.66, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по образованието и науката поиска становище от Министерството на образованието и науката и Министерство на финансите.
  Устно становището на Министерството на образованието и науката бе изразено от зам. министъра на образованието и науката д-р Атанас Герджиков, който сподели, че няма възражение по принципите и идеите, залегнали в законопроекта и подкрепя напълно разширяването на автономията на висшите учебни заведения.
  По-голямата част от народните представители взели участие в дискусията изразиха одобрението си на предложения законопроект.
  След станалите разисквания и на основание чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по образованието и науката прие следното
  СТАНОВИЩЕ
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование №154-01-59 внесен от Елка Анастасова и Лютви Местан на 03.10.2001 год.
  Това становище е гласувано с 13 гласа "за", 3 гласа "против", въздържали се няма.
  Форма за търсене
  Ключова дума