Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и телекомуникации
Комисия по транспорт и телекомуникации
23/11/2001 първо гласуване

  Доклад
  Относно:Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 102- 01-24, внесен от Министерски съвет на 13. 11. 2001 г.
  Доклад
  Относно:Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 102- 01-24, внесен от Министерски съвет на 13. 11. 2001 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 22 ноември 2001 г., Комисията по транспорт и телекомуникации разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 102- 01-24, внесен от Министерски съвет на 13. 11. 2001 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Красимира Мартинова - заместник-министър на транспорта и съобщенията, г-н Алекси Кесяков - н-к направление “Пътна полиция” при Дирекция “Национална служба полиция”, г-н Димитър Ганев - ръководител на Главна дирекция “Автомобилна администрация”, г-н Валентин Божков - гл. експерт в Дирекция “Правна регламентация и международни правни норми”, г-н Петър Плачков- Дирекция “Правна” в Министерство на вътрешните работи и г-н Сергей Спасов - председател на Сдружение “Съдействие за сигурност” и представител на швейцарската фирма “Сектор марк” в България.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-жа Красимира Мартинова - заместник-министър на транспорта и съобщенията.
  Г-жа Мартинова обясни, че целта на внесения законопроект е по- пълното хармонизиране на законодателството на Република България с правото на Европейския съюз. По този начин се изпълняват и изискванията на Европейската комисия относно безопасността на движението по пътищата. Законопроектът регламентира по-подробно категориите превозни средства за нуждите на типовото одобрение с оглед поставените изисквания на Директива 92/53/ЕЕС.
  Внесеният законопроект предвижда промени, свързани със законовата регламентация на разрешителните режими, предвидени в него с цел осигуряване на по-голяма прозрачност и обективност в процеса на издаване на разрешенията. Обстойно са регламентирани условията и редът на издаване и отнемане на разрешителни за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
  Г-жа Мартинова заяви, че в законопроекта се прецизират и правомощията на определените от министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта и съобщенията служби по контрол за спазването на Закона за движението по пътищата. Измененията, предложени с проекта на закон са свързани и с идеята за прозрачност и принципност при извършване на проверките и уеднаквяване на критериите, свързани с лицензионните и разрешителните режими от страна на администрацията.
  Предвиждат се промени, осигуряващи възможност за признаване валидността на издадените в държави-членки на Североатлантическия договор свидетелства за управление на моторни превозни средства без изпит и такси във връзка с чл. IV от Споразумението между страните по Североатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили /НАТО/ССВС//ДВ, бр.121 от 1997г./.
  Г-н Алекси Кесяков - началник Направление “Пътна полиция” при Дирекция “Национална служба полиция” и г-н Димитър Ганев - ръководител на Главна дирекция “Автомобилна администрация” при Министерство на транспорта и съобщенията подчертаха, че законопроектът е допълнен с норми от Наредби № 2, 17 и 18 от 2001г., касаещи регулирането на движението по пътищата със светлинни сигнали, сигнализацията на пътищата с пътна маркировка и сигнализацията на пътищата с пътни знаци, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  Г-н Кесяков заяви, че законопроектът предлага много съвременни разпоредби, съобразени със европейското законодателство.
  Членовете на Комисията, взели участие в дискусията изразиха мнение, че предложения законопроект е съобразен с изискванията на Европейския съюз.
  Г-н Иван Иванов отбеляза, че оценява положително внесения проект на закон като обоснова и забележките си по него. Според него е необходимо по-добро взаимодействие между институциите, които осигуряват приложението на закона във всичките му области. Той се изказа отрицателно по отношение завишаването на размера на глобите, предвидени в проекта. Г-н Иванов изказа съмнение относно необходимостта от пълно описание на пътните знаци с фигури и обяснителни текстове, след като те съществуват в подзаконовите нормативни актове.
  Г-н Рамадан Аталай заяви, че апелира към засилване контрола по издаване на удостоверения за водачи на моторни превозни средства, както и върху фирмите, лицензирани да извършват такава дейност.
  Г-н Петър Мутафчиев изрази своето безпокойство от множеството пътно-транспортни произшествия. Той зададе въпрос към

  представителите на двете министерства каква е причината за отпадане на специалния режим на автомобилите на Народното събрание и изрази мнение, че завишените глоби няма да решат проблема с безопасността на движението по пътищата и затова подкрепя усъвършенстването на точковата система.
  Г-жа Петя Божикова настоя за подобряване на квалификацията на преподавателите по безопасност на движението в училищата.
  Г-н Сергей Спасов - председател на Сдружение “Съдействие за сигурност” и представител на швейцарската фирма “Секюр марк” заяви, че е обезпокоен от отпадането на маркирането на автомобилите в законопроекта, тъй като пасивното и активното маркиране се прилага, но не е регламентирано.
  В подкрепа на законопроекта се изказаха и г-н Исмет Саралийски, г-жа Ане ли Чобанова и г-н Тодор Костурски и заявиха, че ще направят предложения с цел усъвършенстването му преди второто му гласуване.
  На въпросите, зададени от народните представители - членове на комисията, отговориха представителите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта и съобщенията. Те заявиха, че много от направените предложения и изразените безпокойства относно зачестилите пътно-транспортни произшествия са основателни и те ще подкрепят всички предложения, които ще допринесат за подобряване на законовата рамка в сферата на движението по пътищата.
  След проведената дискусия, изразените мнения и направените предложения, Комисията по транспорт и телекомуникации единодушно с 14 гласа “за” реши:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 102-01-24, внесен от Министерски съвет на 13.11. 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума