Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/07/2014
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ относно при обслужване на български граждани с турско-арабски имена в бюрата за съдимост, служителите в тези бюра изискват от гражданите да съобщават и българските си имена.

II. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ относно начините (критериите) за оценка качеството на водените в МВР досъдебни наказателни производства (изобщо) и дейността на разследващите полицаи (в частност), за периода от м. май 2013 г. до м. май 2014 г.

III. Кристиан Вигенин, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА и ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно политиката на правителството на Република България по нерешените имуществени въпроси между РБългария и РТурция, касаещи имотите на наследниците на бежанците от Източна Тракия.

2. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно приет Регламент за създаване на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ, като рамка за съвместен принос от страна на европейски доброволци в операции за хуманитарна помощ на Съюза.

IV. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно Публична инвесиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

2. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно създаване на фонд за поемане на финансови санкции, наложени на общини за допуснати нарушения по оперативни програми.

3. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА и ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно изпълнение и контрол на Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно дефицит в НЗОК.

V. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ относно политиката по осъществяване на дейностите по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните и двойния стандарт при провеждане на пролетните прегледи на пчелните семейства.

2. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ относно длъжностно разписание на Областна дирекция "Земеделие" - Хасково.

VI. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко хасковски села с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" /ІІІ-861/ в общ. Лъки, Пловдивска област.

3. Питане от н.п. НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно промени в обхвата на районите от нива 1, 2 и 3 в страната, в контекста на общата класификация на териториалните единици в ЕС.

4. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ относно рехабилитация и разширение на пътя Пловдив - Асеновград.

5. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно почистване на храстите и канавките около пътищата от републиканската пътна мрежа, през пролетта на 2014 г. в обл. Видин.

6. Въпрос от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ относно при административното обслужване на български граждани с турско-арабски имена от тях системно се изисква да съобщават и българските си имена.

7. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА, НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ и НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА относно ремонт на път VAR 1215, III-208, Провадия - Добрина - Манастир - Девня.

VII. Станислав Анастасов, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно подновяването на лиценза за работа на фирмата "Берета трейдинг" за съхранение и утилизиране на боеприпаси.

2. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно редуциране на някои автоматични измервателни станции (АИС) за контролни измервания и закриване на Лабораторията за извършване на контролни измервания от неподвижни точкови източници, на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас.

3. Питане от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно становище на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013", описано в писмо № 08-00-817/10.03.2014 г. до общ. Дупница, изразяващо се в отказ за сключване на договор за финансиране на проект за "Реконструкция, модернизация и разширение на Градска пречиствателна станция за отпадни води - Дупница и доизграждане на канализационна мрежа".

VIII. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на грамотността.

2. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката за гарантиране на равен достъп до качествено образование.

3. Питане от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката за подкрепа на децата с изявени дарби.

IX. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ и ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ относно поемане на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR) от Република България.

X. Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно критериите за разпределение на средствата от публичната Инвестиционна програма за спорт.

2. Питане от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно политиката, която провежда Министерството на младежта и спорта през последната една година в областта на младежта и младежките дейности.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Смиляна Нитова;
- министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев - на 2 питания с писмен отговор от народния представител Лиляна Павлова;
- министърът на околната среда и водите Станислав Анастасов - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Корнелия Маринова; Любомир Владимиров, и на 2 въпроса от народния представител Методи Теохаров;
- министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова - на 3 въпроса с писмен отговор от народния представител Даниела Дариткова;
- министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева - на 5 въпроса с писмен отговор от народния представител Корнелия Маринова.
На основание чл. 90, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народните представители Ивелина Василева, Корнелия Маринова и Галя Захариева към министъра на околната среда и водите Станислав Анастасов;
- питане от народния представител Корнелия Маринова към министъра на младежта и спорта Мариана Георгиева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.
Поради предварително поет ангажимент за участие в Конгрес на Българско ринологично сдружение, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова.

Брой въпроси - 14;
питания - 12;
общо - 26.
Необходимо парламентарно време - 5 часа и 06 мин.
Форма за търсене
Ключова дума